Bankowy Fundusz Gwarancyjny – czy zapewnia Twój spokojny sen?

15.04.2021

Jak mawiają nasze babcie pieniądze najbezpieczniejsze są w skarpecie… Czy na pewno? Czy coś zagraża naszym środkom finansowym ulokowanym w bankach, czy SKOK-ach? Przecież takie instytucje niestety też upadają… I co wtedy? To może już jednak lepiej trzymać te pieniądze w słoiczku? Czy istnieją jakieś instytucje zapewniające spokojny sen dla osób, które swoje oszczędności (niekiedy życia) ulokowały w bankach czy kasach oszczędnościowych?

Chcemy wszystkich uspokoić i przypomnieć, że istnieje taka instytucja jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Czym się zajmuje? Jak działa? O tym wszystkim można przeczytać w naszym artykule. 

Czym zajmuje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

W największym uproszczeniu BFG gwarantuje spokojny sen osobom, które ulokowały swoje oszczędności w bankach czy spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. To właśnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia, że w przypadku ich upadku odzyskamy swoje pieniądze, bez konieczności wieloletnich procesów i niepotrzebnych nerwów. Tak, więc BFG zajmuje się wypłatą środków dla deponentów, ale także utrzymaniem gwarancji depozytów. To jednak nie wszystkie funkcje, jakie pełni. Ma on także uprawnienia do przeprowadzania kontroli podmiotów bankowych, jak również gromadzenia informacji związanych z ich działalnością.

BFG zajmuje się również udzielaniem pomocy (zwrotnej) dla podmiotów, które znalazły się w trudnej sytuacji, a są objęte systemem gwarantowania. Ponadto kontroluje także czy przekazana pomoc została wykorzystana prawidłowo.

Depozyty objęte gwarancją

Warto także wiedzieć, że nie wszystkie depozyty objęte są gwarancją BFG. Co zatem jej podlega? W bankach są to depozyty posiadane przez osoby fizyczne, prawne, SKO (szkolne kasy oszczędnościowe), rady rodziców, pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, które mają zdolność prawną nadaną na mocy ustawy.

Z kolei w SKOK-ach gwarancji BFG podlegają depozyty osób fizycznych, organizacji pozarządowych (rozumianych zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, związków zawodowych oraz jednostek organizacyjnych kościoła i związków wyznaniowych, które są osobami prawnymi.

Co jeżeli bank upadnie?

Pewnie wiele osób zastanawia się także, jaka jest kwota gwarancji z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i czy jest ona wystarczająca. Już spieszymy z odpowiedzią. Jeżeli upadnie bank albo SKOK to uprawniony do tego posiadacz depozytów (patrz wyżej) otrzyma zwrot przechowywanych w nim pieniędzy, ale do kwoty 100 tysięcy euro. To suma wystarczająca dla większości społeczeństwa. Oczywiście można zgromadzić większe fundusze, ale zazwyczaj takiej ilości gotówki nie trzymamy na koncie, tylko inwestujemy w inne rozwiązania. Wiedza na temat kwoty gwarantowanej pomoże nam także podejmować przemyślane decyzje na temat lokowania oszczędności.

Zasady ustalania sumy gwarantowanej 

Kwota gwarantowana nie jest obliczana ot, tak sobie, obowiązują ścisłe zasady jej ustalania. Otóż dokonywane jest to na podstawie stanu środków uprawnionej osoby na dzień spełnienia warunku wobec banku czy SKOK-u (z naliczonymi odsetkami na początek tego dnia).

Jeżeli w banku czy SKOK-u mamy kilka depozytów to są one sumowane. Z kolei, jeżeli posiadamy wspólny rachunek, to każdemu ze współwłaścicieli należy się odrębna kwota gwarancji. Taka sama zasada dotyczy rachunków powierniczych. Każdy z powierzających ma prawo do odrębnej kwoty gwarantowanej.

Warto dodać, że pieniądze gwarantowane wypłacane są w złotówkach. Do obliczenia sumy gwarantowanej stosowany jest średni kurs EUR/PLN, ogłaszany przez NBP, na dzień spełnienia warunku gwarancji.

Są pewne wyjątki - jakie?

        Powyżej wspomnieliśmy, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny może wypłacić nam zwrot pieniędzy do kwoty 100 tysięcy euro. Jednak należy wspomnieć, że istnieją także wyjątki od tej reguły i w niektórych sytuacjach możemy uzyskać wyższy zwrot. O jakie przypadki chodzi? Już wyjaśniamy. Dotyczą one sytuacji, kiedy środki zgromadzone na koncie pochodzą ze sprzedaży domu lub mieszkania, wypłaty ubezpieczenia czy nabycia spadku i wpłynęły maksymalnie 3 miesiące przed ogłoszeniem upadłości banku. Wtedy to kwota gwarancyjna wynosi nawet 200 tysięcy euro.

Termin wypłaty

        Pewnie wiele osób martwi się, że wypłata sumy gwarantowanej może się przeciągać w nieskończoność. Otóż jest to niemożliwe, ponieważ Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ustanawia konieczność takiej wypłaty w terminie 7 dniu roboczych liczonych od dnia spełnienia warunków gwarancji.

        Pamiętajmy jednak także, że roszczenia z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu po 5 latach od spełnienia warunku gwarancji. 

 

Autor: InternetowyKantor.pl
Kategoria: Wiedza