pl

Bezpieczeństwo

Od 14 lat konsekwentnie budujemy wiarygodność naszego serwisu.

Stabilna firma

 • InternetowyKantor.pl działa nieprzerwanie od kwietnia 2010 r. Operatorem serwisu jest spółka akcyjna Currency One, o kapitale zakładowym 3 450 000 zł.
 • Spółka posiada licencję Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych. Oznacza to m.in., że firma jest w dobrej kondycji finansowej, a środki przeznaczone na transakcje płatnicze są chronione, ponieważ leżą na oddzielnych kontach i są wyłączone z masy upadłościowej. Więcej o licencji »
 • Nasi klienci wymieniają rocznie ponad 4 miliardy złotych.
 • Zatrudniamy specjalistów, którzy każdego dnia dbają o prawidłowe funkcjonowanie serwisu, jego rozwój i bezpieczeństwo.
 • Nasze zabezpieczenia zostały docenione przez portal bankier.pl, który w plebiscycie Złoty Bankier przyznał nam główną nagrodę w kategorii "Bezpieczeństwo - najlepsze praktyki Fintech".

Bezpieczeństwo transakcji

 • Serwis InternetowyKantor.pl zabezpieczony jest certyfikatem Extended Validation SSL. Wszystkie dane wysyłane pomiędzy naszym serwisem a klientami są szyfrowane. Bezpieczeństwo transmisji danych jest certyfikowane przez firmę GeoTrust.
 • Komfort i bezpieczeństwo realizacji transakcji są podstawą naszego działania, dlatego bardzo dużą wagę przykładamy do rozwoju zabezpieczeń transakcyjnych naszego serwisu. Wszystkie operacje są na bieżąco monitorowane pod względem prawidłowości realizacji przez zespół ds. monitorowania bezpieczeństwa transakcji.
 • Udostępniamy Użytkownikom weryfikację SMS oraz autoryzację mobilną, które znacząco podnoszą bezpieczeństwo danych i transakcji.
 • Na każdym etapie tworzenia naszego oprogramowania oraz regularnie co pewien czas przeprowadzamy testy bezpieczeństwa serwisu.

Zgodnie z prawem

 • Dbamy o dobre imię naszej Spółki oraz całej branży internetowej wymiany walut, dlatego przestrzegamy procedur nałożonych na sektor finansowy przez prawo polskie i międzynarodowe, w szczególności zapisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • W związku z Ustawą spoczywa na nas powinność gromadzenia i przekazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). GIIF jest organem administracji rządowej odpowiedzialnym za uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie określonym w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zapobieganie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.
 • Można wydzielić trzy podstawowe obszary wynikające z powyższych obowiązków: identyfikacja i weryfikacja klienta, bieżący monitoring klientów i transakcji (pod kątem ryzyka związanego z praniem pieniędzy) oraz raportowanie sytuacji podejrzanych.
 • Jesteśmy zobowiązani do zbierania danych osobowych i cech dokumentów tożsamości od wszystkich naszych klientów. Dodatkowo, w przypadku klientów instytucjonalnych, zbieramy również dane rejestracyjne firmy. Sprawdzamy zgodność tych danych z informacjami identyfikującymi przelewy bankowe. w uzasadnionych sytuacjach może zajść potrzeba, że poprosimy Cię o dodatkowe dokumenty bądź wyjaśnienia.
 • Prowadzimy stały monitoring transakcji. Raportujemy przelewy powyżej równowartości 15 000 euro oraz wszystkie te transakcje, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy lub ich związku z finansowaniem terroryzmu.

Często zadawane pytania

Jakie dokumenty tożsamości są respektowane i jakie ich cechy są zbierane?

Właściwymi dokumentami tożsamości są: dowód osobisty, paszport lub karta pobytu (w przypadku obcokrajowców zamieszkałych na terenie Polski). Wymagamy podania informacji o dokumencie tożsamości, tzw. "cechy dokumentu", do których należą: typ dokumentu, jego numer. data wydania oraz data ważności.

W jaki sposób chronione są moje dane osobowe?

InternetowyKantor.pl przestrzega wszelkich procedur zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(zwane „RODO”). w ramach ich realizacji stosuje się do dobrych praktyk oraz rekomendacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Nieuprawnione osoby nie mają wglądu do baz danych i nie udostępniamy ich na zewnątrz.

Poza zaakceptowaniem regulaminu chciałbym podpisać umowę. Czy jest to możliwe?

Tak – na życzenie użytkowników zawieramy umowy wymiany walut. InternetowyKantor.pl obliguje się w nich do dokonania przewalutowania środków, które zostaną przesłane na rachunek bankowy spółki. Umowa ta przesyłana jest na życzenie użytkownika na adres mailowy, tak aby można było nanieść ewentualne uwagi, a następnie zatwierdzić je lub odrzucić za zgodą obu stron.

Co dzieje się z moimi pieniędzmi, gdy przeleję je ze swojego banku na rachunek InternetowyKantor.pl?

Bank nadawcy przetwarza zlecenie przelewu i przekazuje je bezpośrednio do banku odbiorcy lub do banku korespondenta (tzw. bank pośredniczący), który również przetwarza zlecenie, aby finalnie zaksięgować przelew na rachunku odbiorcy. Następnie, po odnotowaniu zasilenia rachunku, system InternetowyKantor.pl przetwarza przelew, aby zaksięgować wpłatę na profilu Użytkownika. w przypadku pierwszego przelewu z danego rachunku, musi on jeszcze przejść przez ręczną weryfikację pracownika serwisu; kolejne przelewy księgowane są automatycznie.

Co dzieje się z moimi pieniędzmi od momentu zaksięgowania środków na rachunku InternetowyKantor.pl?

Pieniądze przez cały przebieg transakcji są zabezpieczone na koncie bankowym. Nikt, poza nami, nie ma do nich dostępu. Środki nie są wykorzystywane do finansowej działalności spółki, która ma do tego celu osobne rachunki. Wpłacona kwota jest cały czas do Twojej dyspozycji, w każdej chwili możesz ją wycofać. w przypadku anulowania transakcji środki są automatycznie odsyłane na źródłowy rachunek bankowy.

Posiadamy dodatkowe środki bezpieczeństwa, które uniemożliwiają dodawanie nowych rachunków bankowych, kiedy Użytkownik wpłacił środki do wymiany. Dzięki temu, nawet w sytuacji wykradnięcia hasła dostępu do panelu Klienta, nie ma możliwości przewalutowania środków na obcy rachunek bankowy (inny niż zdefiniowany wcześniej przez Ciebie). Dodanie każdego rachunku w profilu wymaga zweryfikowania tej czynności kodem SMS, który wysyłamy na numer telefonu podany w serwisie. Dodatkowo dodanie rachunku jest potwierdzone wiadomością e-mail.

Dlaczego wymiana przez InternetowyKantor.pl jest bezpieczniejsza niż wymiana gotówkowa w tradycyjnym kantorze?

Jedną z największych możliwości, jakie daje Internet, jest całkowite zniwelowanie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym. Dzięki realizacji transakcji online ominiesz wiele niebezpiecznych sytuacji. Należą do nich:

 • ryzyko otrzymania fałszywych banknotów, które są bezwartościowe i mogą spowodować kłopoty w banku i z policją,
 • ryzyko związane z osobistym transportem banknotów, przez który tracimy czas i narażamy się m.in. na kradzież,
 • ryzyko zagubienia transportowanej kwoty przez pośpiech, czy stres wywołany przenoszoną sumą pieniędzy,
 • ryzyko błędnego przeliczenia wymienianej kwoty przez kasjera walutowego.

Jak utworzyć bezpieczne hasło?

 • hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków,
 • hasło powinno zawierać zarówno wielkie, jak i małe litery, cyfry oraz znaki interpunkcyjne,
 • należy unikać używania tego samego hasła do różnych kont internetowych,
 • należy unikać używania swego imienia i nazwiska, daty urodzenia i innych danych osobowych.
 • hasło powinno być zmieniane co pewien okres czasu.

Jak bezpiecznie zalogować się do systemu InternetowyKantor.pl?

 • Przed zalogowaniem sprawdzaj, czy widzisz przedrostek "https" w adresie naszej strony internetowej. Sprawdzaj również, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się ikona zamkniętej kłódki, która sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane.
 • Chroń swoje hasło. Nie używaj tego samego hasła, którego używasz do logowania się w InternetowyKantor.pl, na innych stronach internetowych. Nigdy nie udostępniaj osobom trzecim swojego hasła. Pamiętaj, że nasi konsultanci nigdy nie proszą o podanie hasła podczas rozmowy telefonicznej czy korespondencji e-mailowej.
 • Pamiętaj o regularnej aktualizacji systemu operacyjnego (także mobilnego), przeglądarki internetowej i oprogramowania antywirusowego. Aktualne poprawki publikowane są na stronach producentów programów i stanowią skuteczne zabezpieczenie przed zagrożeniami w sieci.

Jeśli coś wzbudza Twoje podejrzenia, skontaktuj się bezzwłocznie z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Na czym polega weryfikacja dokumentu z użyciem kamery podczas zakładania konta poprzez przeglądarkę na urządzeniu mobilnym?

 • Weryfikacja dokumentu za pomocą kamery polega na automatycznym sczytaniu danych z Twojego dokumentu tożsamości, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania ich w serwisie. Możesz przeprowadzić tę weryfikację podczas zakładania konta za pośrednictwem przeglądarki na urządzeniach mobilnych.
 • Proces ten polega na wykonaniu zdjęć swojego dokumentu tożsamości. Aby korzystać z serwisu InternetowyKantor.pl, musisz podać niezbędne informacje, takie jak numer PESEL i dane z dokumentu tożsamości (np. numer dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu). W razie potrzeby możemy poprosić o przesłanie kopii dokumentu w celu potwierdzenia podanych danych.

Dlaczego potrzebne jest zdjęcie mojego dowodu osobistego?

 • Aby móc korzystać z serwisu InternetowyKantor.pl prosimy o uzupełnienie wymaganych danych, w tym numeru PESEL oraz danych z dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu), dlatego możemy poprosić Cię o przesłanie kopii Twojego dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia wskazanych informacji.
 • Gwarantujemy, że dane osobowe naszych Klientów są bezpiecznie przechowywane zgodnie z obowiązującymi procedurami i wymogami prawnymi nałożonymi przez GIIF, GIODO i KNF. Nie wykorzystujemy tych danych w żadnych innych celach poza operacyjnym funkcjonowaniem serwisu oraz spełnianiem wymagań regulatorów.

Weryfikacja SMS

Jakie są korzyści z weryfikacji SMS?

Podwójna weryfikacja pozwala zwiększyć bezpieczeństwo Twoich danych i transakcji w InternetowyKantor.pl. Weryfikacja SMS-owa minimalizuje ryzyko zamiany ważnych danych przez osoby niepowołane, ponieważ każda ważna akcja w Panelu Klienta, musi zostać potwierdzona kodem przesłanym na podany przez Ciebie numer telefonu.

Dlaczego nie otrzymuję wiadomości SMS?

Jeśli nie dochodzą do Ciebie wiadomości SMS, upewnij się czy Twój telefon jest w zasięgu sieci. Możesz też spróbować go wyłączyć i włączyć ponownie lub wykonać połączenie testowe z jakimkolwiek numerem, aby potwierdzić, że telefon został zlokalizowany przez sieć. Następnie powtórz akcję, przy której pojawił się problem z otrzymaniem wiadomości SMS.

Powodem problemów z dostarczaniem wiadomości SMS jest najczęściej korzystanie z zagranicznego numeru telefonu lub z zasięgu zagranicznej sieci telefonicznej. Serwis InternetowyKantor.pl korzysta z kilku operatorów SMS, w związku z czym możliwe jest przełączenie numeru na obsługę przez alternatywnego dostawcę. w tym celu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

W jaki sposób mogę zmienić numer telefonu, na który otrzymuję SMS-y weryfikacyjne?

Jest to możliwe w Panelu Klienta w zakładce Ustawienia -> Bezpieczeństwo.

Do zmiany numeru telefonu konieczny jest dostęp zarówno do dotychczasowego numeru, jak i do nowego. Jeżeli straciłeś dostęp do dotychczasowego numeru, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, w którym zostaną Ci udzielone odpowiednie instrukcje.

Autoryzacja Mobilna

Co to jest Mobilna Autoryzacja?

Mobilna Autoryzacja umożliwia potwierdzenie przelewów oraz dokonywanie zmian w Profilu Klienta za pośrednictwem aplikacji mobilnej InternetowyKantor.pl, eliminując konieczność korzystania z kodów SMS.

Podczas dokonywania przelewu lub wprowadzania zmian w swoim Profilu Klienta otrzymujesz powiadomienie push na swoim telefonie. Następnie w naszej aplikacji potwierdzasz operację, używając kodu PIN lub poprzez biometrię, taką jak odcisk palca.

Jak potwierdza się operację w aplikacji mobilnej?

Przy zleceniu przelewu lub wprowadzaniu zmian w Profilu Klienta, otrzymasz pusha w aplikacji InternetowyKantor.pl. Po kliknięciu w powiadomienie lub uruchomieniu aplikacji, będziesz mógł sprawdzić szczegóły operacji i autoryzować ją wygodnie za pomocą PIN-u lub biometrii (odcisku palca lub faceID), bez konieczności przepisywania kodów SMS.

Po udanej autoryzacji otrzymasz potwierdzenie wykonania operacji. Jeśli napotkasz problemy z Mobilną Autoryzacją, sprawdź, jak rozwiązać typowe kwestie.

Włączyłem Mobilną Autoryzację, ale nie otrzymuję potwierdzeń. Co zrobić?

Jeśli, mimo aktywacji Mobilnej Autoryzacji, nie otrzymujesz powiadomień, sprawdź poniższe kwestie:

 • Upewnij się, że Twoje urządzenie do autoryzacji ma dostęp do Internetu.
 • Sprawdź, czy posiadasz najnowszą wersję aplikacji InternetowyKantor.pl i w razie potrzeby dokonaj aktualizacji. Minimalna wersja to 2.0.382.
 • Zweryfikuj, czy wyświetlanie powiadomień nie zostało zablokowane w ustawieniach telefonu. Czasami mogą być zablokowane ogólnie lub tylko dla aplikacji InternetowyKantor.pl. Sprawdź, czy po zalogowaniu do aplikacji widzisz oczekujące powiadomienia.
 • Sprawdź, czy korzystasz z właściwego urządzenia. Jeśli używasz aplikacji na kilku urządzeniach, zaloguj się do aplikacji, wejdź w zakładkę "Ustawienia > Bezpieczeństwo", a następnie przejdź do "Metody autoryzacji operacji", aby zobaczyć, które urządzenie jest wybrane do zatwierdzania operacji.

Jeśli mimo podejścia do powyższych punktów problem nadal występuje, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Na ilu urządzeniach mogę uruchomić Mobilną Autoryzację?

Aktywowanie Mobilnej Autoryzacji jest możliwe jedynie na jednym z posiadanych urządzeń, na którym zainstalowana jest aplikacja InternetowyKantor.pl w wersji co najmniej 2.0.382. W przypadku posiadania kilku urządzeń z zainstalowaną aplikacją InternetowyKantor.pl, przy zmianie metody autoryzacji system poprosi Cię o wybór urządzenia do zatwierdzania operacji.

Włączyłem Mobilną Autoryzację, ale jednak chcę wrócić do kodów SMS.Czy jest to możliwe?

Aby przywrócić autoryzację za pomocą kodów SMS, konieczne jest posiadanie dostępu do urządzenia, na którym dokonujesz autoryzacji operacji.

Przejdź do zakładki "Ustawienia" > "Bezpieczeństwo" i znajdź sekcję "Metoda autoryzacji operacji". Kliknij opcję "Kod SMS" i zapisz jako preferowaną metodę autoryzacji. Następnie potwierdź dokonane zmiany w aplikacji.

Jak włączyć Mobilną Autoryzację?

Aby aktywować Mobilną Autoryzację, konieczne jest posiadanie zainstalowanej aplikacji mobilnej InternetowyKantor.pl w wersji co najmniej 2.0.382 oraz ustawionego PIN-u na telefonie. Jeśli jeszcze nie używałeś naszej aplikacji, pobierz ją z odpowiedniego sklepu – Google Play dla telefonów z systemem Android lub AppStore dla telefonów z systemem Apple iOS. Po zainstalowaniu aplikacji zaloguj się za pomocą loginu i hasła, ustaw PIN i zezwól aplikacji na otrzymywanie powiadomień.

W zakładce „Ustawienia” > „Bezpieczeństwo” wybierz „Mobilna autoryzacja” w sekcji „Metoda autoryzacji operacji” i kliknij “Zapisz”. Jeżeli posiadasz aplikację na więcej niż jednym urządzeniu poprosimy o wskazanie tego, na które chcesz otrzymywać powiadomienia o operacjach do zatwierdzenia.

Gotowe! Teraz powinieneś dostawać powiadomienia w aplikacji dotyczące nowych operacji, które wymagają Twojego zatwierdzenia.

Jeżeli posiadasz aktualną aplikację InternetowyKantor.pl w wersji min. 2.0.382 , ale opcja “Mobilna autoryzacja” w ustawieniach jest zablokowana spróbuj następujących kroków:

 • Zaloguj się w aplikacji za pomocą loginu i hasła,
 • Ustaw PIN (może być taki sam jak poprzednio),
 • Po zalogowaniu zezwól aplikacji na otrzymywanie powiadomień,
 • W zakładce „Ustawienia” > „Bezpieczeństwo” sprawdź czy opcja “Mobilna autoryzacja” jest już aktywna i włącz Mobilną autoryzację.

W razie problemów skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Logo Youtube

Zakończone! Na Twoim urządzeniu mobilnym pojawi się powiadomienie o nowej operacji, którą należy zatwierdzić.

Wypróbuj pierwszy kantor internetowy w Polsce!
Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00