Polityka prywatności i cookies

Informacje ogólne

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Currency One SA, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, operator serwisu InternetowyKantor.pl. Podanie danych jest dobrowolne jednak niepodanie ich skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usługi wymiany walut.

Inspektorem Danych Osobowych jest Katarzyna Ellerik.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres: iod@currency-one.com .

Ochrona danych

Ochrona interesu Klientów

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,

 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Wszystkie dane przekazywane Currency One S.A. przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, jak również na dalszych etapach korzystania z usług w nim dostępnych, są niezbędne do świadczenia tych usług i realizacji umowy.

Nie sprzedajemy danych

Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym kategoriom podmiotów poza wskazanym w tabelach poniżej (“kto jest odbiorcą danych osobowych?”). Twoje dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego za wyjątkiem korzystania z komunikatora na stronie. Dane nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym w jakichkolwiek celach biznesowych.

Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

Pozyskanie danych

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie (np. w ramach formularza rejestracyjnego), a także z publicznych rejestrów (np. KRS, CEiDG).

Cel i podstawa prawna zbierania danych

Wszystkie poniższe cele realizowane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

Działania wynikające z realizacji usługi lub wymagane do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
RODO art. 6 ust. 1 lit. b
Działania podejmowane przez Administratora Danych Informacje szczegółowe
Realizacja usług świadczonych przez Administratora Danych

Kto jest odbiorcą danych?
banki, instytucje finansowe wspierające realizację usługi, dostawcy narzędzi do komunikacji (np. chat, wysyłka sms, rozmowy telefoniczne)

Do kiedy przetwarzamy dane?
Do czasu zakończenia umowy bądź do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania.

Obsługa reklamacji, skarg, zgłoszeń

Rozwiązywanie problemów technicznych

Kontakt w celach związanych z świadczeniem usługi

Działania wynikające z przepisów prawa
RODO art. 6 ust. 1 lit. c, e

Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz zapobieganie działaniom na szkodę Klientów lub Administratora, wynikające m.in. z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o usługach płatniczych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kto jest odbiorcą danych?
Podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. sądy lub administracja publiczna) oraz biuro informacji gospodarczej.

Do kiedy przetwarzamy dane?
Do czasu wykonania przez Administratora obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa.

Działania prowadzone na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
RODO art. 6 ust. 1 lit. f
Działania podejmowane przez Administratora Danych Informacje szczegółowe

Dbanie o bezpieczeństwo klientów (bezpieczeństwo transakcji, korzystania z oryginalnej aplikacji mobilnej)

Kto jest odbiorcą danych?
Podwykonawcy usług (np. kurierzy, dostawcy narzędzi marketingowych), dostawcy narzędzi do komunikacji (np. chat, wysyłka sms, rozmowy telefoniczne)

Do kiedy przetwarzamy dane?
Do wniesienia sprzeciwu, jeżeli odpowiednie przepisy znajdują zastosowanie, lub zgodnie z obowiązującym prawem.

Prowadzenie marketingu bezpośredniego (np. wysyłka życzeń okolicznościowych, prezentów, upominków)

Prowadzenie badań ankietowych, badania satysfakcji klienta, analiza czynności serwisowych

Informowanie o wprowadzeniu zmian w usługach lub funkcjonowaniu serwisu (niewymagających zmiany w regulaminach)

Obsługa próśb oraz zgłoszeń przekazywanych Administratorowi, niemających bezpośredniego powiązania ze świadczeniem usług

Obrona i dochodzenie roszczeń

Windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych

Działania na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
RODO art. 6 ust. 1 lit. a

Wysyłka informacji handlowych oraz dodatkowych informacji wspomagających korzystanie z serwisu (np. alerty walutowe) drogą elektorniczą

Kto jest odbiorcą danych?
Podwykonawcy usług (np. kurierzy, domy mediowe, dostawcy narzędzi marketingowych)

Do kiedy przetwarzamy dane?
Do wycofania zgody lub do momentu otrzymania informacji dodatkowej. W przypadku wysłania informacji dodatkowych wspomagających korzystanie z serwisu (np. alerty walutowe) możliwość wycofania zgody dostępna jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta

Zautomatyzowane przetwarzanie

Informujemy, że Twoje dane osobowe oraz zachowania w serwisie przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w celu prowadzenia przez nas analiz statystycznych na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym rozwoju produktów, a także do celów monitorowania i zapobiegania oszustwom finansowym oraz do zapewniania bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych przez Administratora.

Udostępnienie danych

Wyłącznymi przypadkami, w których może dojść do udostępnienia Twoich danych osobowych, poza opisanymi powyżej, są przypadki, w których takie udostępnienie jest konieczne do zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Twoje prawa

Prawo dostępu do danych

Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Informujemy również, że przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przepisy związane z regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego nakładają na nas obowiązek zachowania w tajemnicy niektórych operacji i obowiązek ten jest nadrzędny względem przysługującego Tobie prawa dostępu do danych.

Prawo do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania

Jeżeli znalazłeś się w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas danych zagraża Twojej prywatności, możesz powiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do przeniesienia danych

Przysługuje Tobie prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Twoje dane innemu podmiotowi, w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać.

Prawo do cofnięcia zgody

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz odwołać wyrażone zgody, logując się na swoje konto i wybierając odpowiednią opcję. Wycofanie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wysłania informacji dodatkowych wspomagających korzystanie z serwisu (np. alerty walutowe) lub udzielenia zgód bez posiadania konta - możliwość wycofania zgody dostępna jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Prawo do bycia zapomnianym

Przysługuje Tobie prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych

Zawiadamiamy, że przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Polityka cookies

Informacje ogólne

Serwis InternetowyKantor.pl korzysta z informacji zapisywanych za pomocą „Plików cookie”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji.

Zakres gromadzonych danych

Pliki cookie zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, swój tzw. „czas wygaśnięcia”, indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik oraz publiczny adres IP urządzenia, z którego korzystasz.

Zastosowanie plików cookies

Serwis InternetowyKantor wykorzystuje pliki cookies, w tym w szczególności adres IP w celu:

 1. niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w tym utrzymania sesji po zalogowaniu oraz – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. preferencyjne: pozwalają one na zapamiętywanie ustawień strony internetowej zgodnie z preferencjami użytkownika-– pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają tworzenie anonimowych statystyk i raportów analitycznych – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. marketingowego: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane kampanie marketingowe – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. inne: pozwalają na modernizację serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa oraz ewentualną identyfikację obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

Czas przetwarzania

Czas przechowywania Plików cookie ściśle zależy od rodzaju pliku:

 1. niezbędne: są to pliki przechowywane od 1 dnia do 1 roku;
 2. preferencyjne: są to pliki sesyjne (usuwane po zamknięciu sesji danej przeglądarki);
 3. statystyczne: są to pliki stałe, sesyjne (usuwane po zamknięciu sesji danej przeglądarki) oraz przechowywane od 1 dnia do 2 lat;
 4. marketingowego: są to pliki sesyjne (usuwane po zamknięciu sesji danej przeglądarki) oraz przechowywane od 1 dnia do 1 roku;
 5. inne: są to pliki sesyjne (usuwane po zamknięciu sesji danej przeglądarki), stałe oraz przechowywane od 3 miesięcy do 2 lat.

Zarządzanie plikami cookies

 1. Pliki cookie, z których korzystamy nie są szkodliwe dla Twojego urządzenia oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w tym urządzeniu, jak i przeglądarce.
 2. Zapisanie Plików cookie nie stwarza zagrożenia zdalnego dostępu wirusów oraz instalacji innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania szkodliwego dla Twojego urządzenia końcowego.
 3. W każdej chwili masz możliwość ograniczenia lub całkowitego wyłączenia dostępu Plików cookie do Twojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji używanie serwisu będzie możliwe, jednak poszczególne jego funkcjonalności mogą zostać ograniczone.
 4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookie oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Uwaga

Serwis korzysta z usługi Google Analytics – szczegółowe informacje o tym jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów dostępne są pod www.google.com/policies/privacy/partners

Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują 
w dni robocze (pn-pt) 
w godzinach 08:00 - 20:00