pl
Regulamin obowiązywał do 07 grudnia 2018 roku.

Regulamin serwisu InternetowyKantor.pl

Definicje

 • BENEFICJENT RZECZYWISTY – osoba fizyczna sprawującą nad Użytkownikiem kontrolę w rozumieniu Przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
 • BIURO OBSŁUGI KLIENTA – jednostka w strukturze organizacyjnej Operatora, której zadaniem jest obsługa Użytkownika, w tym m.in. udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji niezbędnych do realizacji umowy, umożliwiająca kontakt z Operatorem w godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu, w formie pisemnej na adres Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, telefonicznej pod numerem (+48) 61 250 45 65 i (+48) 61 646 06 00 lub mailowej na adres: biuro@internetowykantor.pl.
 • DZIEŃ ROBOCZY – od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FUNKCJA AUTO-ZATWIERDZANIE – opcja umożliwiająca dokonanie wymiany walut bez konieczności zatwierdzenia Transakcji na Koncie Użytkownika.
 • KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • KONTO lub KONTO UŻYTKOWNIKA – przypisane każdemu Użytkownikowi indywidualne konto ewidencyjne w Serwisie, za pomocą którego zarządza on danymi i wydaje dyspozycje w ramach Serwisu.
 • LANDING PAGE – strona internetowa Operatora zawierająca formularz rejestracyjny umożliwiający rejestrację w Serwisie.
 • OPERATOR – Currency One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, kapitał zakładowy 3.450.000 zł (w całości wpłacony), będąca usługodawcą usług opisanych w Regulaminie.
 • OSOBA ZAJMUJĄCA EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE – osoba fizyczna zajmująca takie stanowisko w rozumieniu Przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
 • POTWIERDZENIE TRANSAKCJI – dowód kupna/sprzedaży walut w formie rachunku, dostępny do pobrania na Koncie Użytkownika oraz przesyłany drogą elektroniczną (w formie odnośnika) na zdefiniowany na Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 • PRZEPISY o PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY – aktualnie obowiązujące przepisy regulujące kwestie związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a w szczególności ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723).
 • RACHUNEK BANKOWY – rachunek bankowy prowadzony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, którego posiadaczem jest Użytkownik.
 • REGULAMIN – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowykantor.pl.
 • RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • SERWIS – platforma internetowa Operatora dostępna w domenie https://internetowykantor.pl stanowiąca cześć́ Systemu Teleinformatycznego i umożliwiająca m.in. korzystanie z usługi wymiany walut online, której warunki świadczenia określone są w niniejszym Regulaminie.
 • SHA – - koszty dzielone, opcja do wyboru podczas wysyłki przelewu walutowego, w której każda ze stron ponosi opłaty na rzecz swojego banku, a ewentualne koszty banków pośredniczących ponosi odbiorca.
 • SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń́ zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą̨ właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017004 r. Nr 171 poz. 198070 z późn. zm.), w tym Serwis.
 • TABELA OPŁAT i PROWIZJI – tabela opłat i prowizji za świadczenie usług przez Operatora, stanowiąca integralną część Regulaminu (na końcu dokumentu).
 • UMOWA – umowa o świadczenie usług elektronicznych dotyczących wymiany walut w ramach funkcjonalności Konta, zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem w ramach procedury rejestracji w Serwisie. Umowa zawarta jest z chwilą założenia Konta. w ramach Umowy Użytkownik korzystając z funkcjonalności Konta może dokonywać indywidualnych transakcji wymiany walut.
 • USŁUGI DODATKOWE – usługi oferowane Użytkownikowi w ramach funkcjonalności Konta, inne niż usługi związane ze składaniem i realizacją zleceń przeprowadzenia transakcji wymiany walut.
 • USTAWA o ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.).
 • UŻYTKOWNIK – osoba która dokonała rejestracji w Serwisie i zawarła z Operatorem Umowę. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, posiadająca Rachunek Bankowy.

Postanowienia ogólne

1. Zakres usług Serwisu i ich udostępnianie

 1. Serwis prowadzony jest w języku polskim. Operator komunikuje się z Użytkownikami w języku polskim.
 2. Użytkownik może komunikować się z Operatorem, o ile szczególne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, w formie:
  1. elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@internetowykantor.pl,
  2. elektronicznej za pomocą odpowiednich funkcjonalności Serwisu lub Konta,
  3. telefonicznej pod numerem (+48) 61 250 45 65 i (+48) 61 646 06 00 - w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta wskazanych na stronie internetowej Serwisu,
  4. pisemnej pod adresem: Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
 3. Operator komunikuje się z Użytkownikiem, o ile szczególne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, drogą elektroniczną (drogą poczty elektronicznej lub za pomocą funkcjonalności Konta), telefonicznie lub na piśmie.
 4. Operator świadczy w Serwisie usługę wymiany walut wskazanych na stronie internetowej Serwisu. Wymiana walut odbywa się za pośrednictwem Rachunków Bankowych.
 5. Operator może świadczyć Usługi Dodatkowe związane z wymianą walut w ramach Serwisu, w tym usługi płatnicze związane z przekazaniem środków pochodzących z wymiany walut na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez Użytkownika. Korzystanie z Usług Dodatkowych może wymagać uprzedniej akceptacji przez Użytkownika odpowiednich regulaminów albo zawarcia umów określających rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia Usług Dodatkowych.
 6. Konto Użytkownika utworzone w wyniku rejestracji Użytkownika w Serwisie może być wykorzystywane do zawarcia umów Usług Dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 5.
 7. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane są:
  1. komputer osobisty lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. system operacyjny Windows (7 lub nowszy), Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne z dostępem do sieci Internet lub Android w wersji 4.x, lub iOS w wersji 6.x.,
  3. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji obsługująca szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript oraz pliki cookie,
  4. program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF, w celu odczytywania przesyłanych lub udostępnianych przez Operatora dokumentów,
  5. urządzenie telekomunikacyjne (np. telefon komórkowy) umożliwiające korzystanie z sieci telekomunikacyjnej wyposażone w aktywną kartę SIM, w celu wykonania w Serwisie dyspozycji weryfikowanych jednorazowym kodem wysyłanym przez Operatora w wiadomości SMS.
 8. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany wymagań technicznych o których mowa w § 1 ust. 7. w szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów stanowi zmianę Regulaminu i dokonywana jest w tym trybie.

2. Rejestracja Użytkownika i zawarcie Umowy

 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony bez minimalnego okresu trwania
 2. Zawarcie Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Operatora w Serwisie odbywa się za pomocą strony internetowej Serwisu.
 3. Zawarcie z Operatorem Umowy o świadczenie usług następuje z chwilą ukończenia przez Użytkownika rejestracji w Serwisie
 4. Rejestracja w Serwisie wymaga:
  1. Wypełnienia przez potencjalnego Użytkownika formularza rejestracji zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu lub na Landing Page, poprzez:
   1. Podanie adresu email Użytkownika,
   2. Ustalenie Hasła Dostępowego, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa opisanymi w paragrafie 10. (hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków).
  2. Akceptacji postanowień Regulaminu
  3. Potwierdzenia adresu e-mail
 5. Na podstawie Umowy, Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, w ramach którego może dokonać, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, wymiany walut wskazanych na stronie internetowej Serwisu.
 6. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Operatora lub w formie elektronicznej za pomocą e-maila na adres biuro@internetowykantor.pl. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Wzór formularza o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do Regulaminu. Przed upływem tego 14 dniowego terminu na odstąpienie Użytkownik będący Konsumentem może złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na korzystanie z usług wcześniej, to jest przed upływem tego terminu. w przypadku wyrażenia takiej zgody i następnie wykonania przez Operatora usługi (dokonania wymiany walut), Użytkownik – Konsument straci prawo do odstąpienia od Umowy.
 7. Korzystanie przez Użytkownika w ramach zarejestrowanego Konta z usług świadczonych przez Operatora jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia przez Użytkownika następujących warunków oraz prawidłowej weryfikacji o której mowa w ust. 8-11:
  1. Podanie adresu e-mail, z którego Użytkownik będzie korzystał do logowania się do Konta Użytkownika oraz odbierania wiadomości z Serwisu.
  2. Podanie hasła, którego Użytkownik będzie używał do logowania się do Konta Użytkownika.
  3. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja
  4. Odebranie e-maila aktywacyjnego i aktywacja Konta Użytkownika za pośrednictwem linka podanego w treści e-maila aktywacyjnego.
  5. Uzupełnienie swojego Konta Użytkownika o wskazane dane, w tym dane identyfikacyjne wymagane Przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy:
   1. dane identyfikacyjne Użytkownika będącego osobą fizyczną;
    1. Imię i Nazwisko,
    2. Obywatelstwo,
    3. Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia,
    4. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby wraz z datą ważności tego dokumentu,
    5. Adres zamieszkania,
    6. Pełna nazwa (firma), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
   2. dane identyfikacyjne Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
    1. pełna nazwa (firma),
    2. forma organizacyjna,
    3. adres siedziby lub adresu prowadzenia działalności,
    4. NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji,
    5. danych identyfikacyjnych, o których mowa w części a ppkt 1 i 3, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
   3. dane identyfikacyjne Beneficjenta Rzeczywistego o których mowa w części a ppkt 1 i 2.
   4. dane identyfikacyjne osoby upoważnionej do działania w imieniu Użytkownika o których mowa w części a ppkt 1, 2, 3 i 4.
   5. pozostałe dane wymagane przez Operatora niezbędne do świadczenia usług, w tym zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa:
    1. Numer telefonu służący do komunikacji w związku przesyłaniem jednorazowych kodów wysyłanym przez Operatora w wiadomości SMS,
    2. numery Rachunków Bankowych, w ramach których będą wykonywane wymiany walut zlecane przez Użytkownika, których posiadaczem jest Użytkownik
  6. Dla Użytkowników działających poprzez przedstawiciela, podania przez przedstawiciela dokonującego rejestracji w Serwisie źródła jego umocowania (np. umocowanie ustawowe, pełnomocnictwo) do działania w imieniu i na rzecz danego Użytkownika.
  7. Udostępnienie Operatorowi dokumentów potwierdzających dane, o których mowa powyżej w punkcie 5 części A-D oraz punkcie 6.
 8. Operator dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz Beneficjenta Rzeczywistego poprzez potwierdzenie uzupełnionych w Koncie danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła.
 9. Ponadto Operator dokonuje dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkownika, poprzez sprawdzenie zgodności danych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła pierwsza wpłata środków przeznaczonych do wymiany waluty. Od momentu weryfikacji tożsamości Użytkownik może zmieniać wskazane dane identyfikacyjne wyłącznie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
 10. W przypadku stwierdzenia wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także w przypadkach określonych w Przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Operator może stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, w tym związane z identyfikacją i weryfikacją tożsamości Użytkownika, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz Beneficjenta Rzeczywistego.
 11. W trakcie pełnego procesu rejestracji Operator dokonuje weryfikacji Użytkownika poprzez wysłanie kodu potwierdzającego na numer telefonu komórkowego podany w procesie uzupełniania danych.
 12. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji o której mowa w ust. 8-11, to jest gdy nie pozwoli ona na potwierdzenie autentyczności i zgodności danych o których mowa w ust. 7, Użytkownik nie może korzystać z usług w ramach Konta do czasu potwierdzenia autentyczności i zgodności tych danych, a ponadto Operator może w takim przypadku rozwiązać Umowę z Użytkownikiem.
 13. Przekazywanie dokumentów wymaganych przez Operatora zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, następuje poprzez użycie narzędzi udostępnionych przez Operatora.

3. Dowody kupna i sprzedaży

 1. Operator wydaje Użytkownikowi dowód kupna i sprzedaży walut po każdej transakcji dokonanej w Serwisie.
 2. Operator realizuje wydanie dowodu kupna i sprzedaży poprzez wysyłanie Potwierdzeń Transakcji drogą elektroniczną.

4. Kursy wymiany walut

 1. Operator podaje na stronie głównej Serwisu oraz stronie dostępnej po zalogowaniu na Konto Użytkownika aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w ramach Serwisu.
 2. Ostateczny, zaakceptowany przez Użytkownika kurs poszczególnej transakcji uwzględnia:
  1. kursy walut na rynkach finansowych,
  2. marże pobierane przez Operatora,
  3. otrzymane przez Użytkownika rabaty w postaci zniżek, kuponów lub punktów promocyjnych uprawniających do wymiany po korzystniejszym kursie,
  4. dodatkowe koszty (np. koszt przelewu) zaakceptowane wyraźnie przez Użytkownika każdorazowo przed dokonaniem transakcji.

5. Wymiana walut za pośrednictwem Serwisu

 1. Usługa wymiany walut dostępna jest jedynie dla Użytkowników, którzy dokonali pełnej Rejestracji Użytkownika, to jest spełnili warunki, o których mowa w § 2 ust. 7 oraz Operator dokonał wobec nich pozytywnej weryfikacji o której mowa w § 2 ust. 8-11.
 2. W przypadku otrzymania przez Operatora środków pieniężnych z rachunku bankowego niezdefiniowanego na Koncie Użytkownika, a więc z innego niż Rachunek Bankowy, Operator ma prawo, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu środków, zwrócić kwotę otrzymanego przelewu na rachunek bankowy z którego nastąpił przelew (rachunek źródłowy). Kwota zwrotu zostanie umniejszona o koszty (w tym opłaty bankowe) związane ze zwrotem środków pieniężnych na rachunek źródłowy.
 3. Składanie dyspozycji wymiany walut przez Użytkownika następuje:
  1. za pośrednictwem Serwisu lub
  2. telefonicznie za pośrednictwem konsultantów Biura Obsługi Klienta lub
  3. poprzez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Operatora z wykorzystaniem funkcji Auto-Zatwierdzanie.
 4. Operator prowadzi skup i sprzedaż walut w Dni Robocze oraz w dni wskazane na stronie internetowej, w godzinach prowadzenia działalności kantorowej, które przedstawione są na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”, z tym zastrzeżeniem, że Serwis może być chwilowo niedostępny w związku z pracami serwisowymi. Terminy prac serwisowych oraz przewidywany czas ich zakończenia będą publikowane na stronie Serwisu przed ich rozpoczęciem.
 5. Wpłata środków polega na wykonaniu przez Użytkownika przelewu środków pieniężnych z Rachunku Bankowego Użytkownika, na rachunek bankowy Operatora wskazany przez Operatora na podstawie informacji podanych przez Użytkownika. Użytkownik dokonuje wpłat wyłącznie za pośrednictwem Rachunków Bankowych zdefiniowanych przez Użytkownika na Koncie Użytkownika. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w §6, przelewy walutowe powinny być realizowane z opcją kosztową SHA.
 6. Operator wskazuje na stronie internetowej listę krajów, z których przyjmowane są przelewy przychodzące. Lista krajów jest dostępna pod wskazanym linkiem: https://internetowykantor.pl/jak-to-dziala/przelewy-zagraniczne/ z zastrzeżeniem zdania ostatniego zmiana w zakresie ww. listy nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu, jednakże wszelkie tego typu zmiany zostaną wyraźnie zakomunikowane pod linkiem: https://internetowykantor.pl/jak-to-dziala/przelewy-zagraniczne/ w sposób umożliwiający Użytkownikom ustalenie zakresu zmian. w przypadku gdy zmiana listy krajów miałaby nastąpić w okresie pomiędzy złożeniem przez Użytkownika dyspozycji wymiany, a momentem wymiany waluty przez Operatora, taka zmiana listy krajów stanowi jednak zmianę Regulaminu dla Użytkownika którego dyspozycji taka zmiana by dotyczyła.
 7. Wykonana przez Użytkownika wpłata zostanie zaewidencjonowana na Koncie Użytkownika, w kwocie rzeczywiście otrzymanej przez Operatora. w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów realizacji przelewu oraz ewentualnych kosztów, którymi Operator zostanie obciążony przez banki pośredniczące z tytułu realizacji przelewu, zgodnie z taryfami opłat i prowizji stosowanymi przez banki pośredniczące.
 8. Użytkownik ma możliwość wycofania środków, których wpłaty na rachunek bankowy Operatora dokonał bez wykorzystania funkcji Auto-Zatwierdzania. Dyspozycję wycofania środków Użytkownik może wydać do momentu zatwierdzenia transakcji wymiany waluty, o której mowa w §5 ust. 9 poprzez kliknięcie na link „Anuluj transakcję i zwróć środki”. Wycofanie środków w walucie PLN jest zawsze bezpłatne.
 9. Użytkownik zatwierdza transakcję wymiany waluty poprzez kliknięcie na służące do tego przyciski. Kliknięcie przycisku „Zatwierdź transakcję” i następnie „Zatwierdź” powoduje zatwierdzenie dyspozycji wymiany waluty po kursie widocznym w okienku dialogowym. Po wykonaniu tej czynności Użytkownik nie ma możliwości anulowania dyspozycji wymiany.
 10. Przed zatwierdzeniem transakcji Użytkownik otrzymuje informację o przewidywanym terminie otrzymania wymienionych środków. Termin ten jest jednak uzależniony od czasu realizacji przelewów przez obsługujących Operatora i Użytkownika dostawców usług płatniczych, a w szczególności banków, w związku z czym zaksięgowanie wymienionych środków na Rachunku Bankowym Użytkownika służącym do ich odbioru, przez bank prowadzący ten Rachunek Bankowy, może nastąpić w terminie późniejszym niż wskazany przez Operatora termin przewidywany. Operator zapewnia że zlecenie wiążące się z wypłatą tych środków na rzecz Użytkownika złoży najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu w którym nastąpiła wymiana walut.
 11. Użytkownik może włączyć w swoim Koncie Użytkownika opcję Auto-Zatwierdzania, co oznacza, że środki zaksięgowane na Koncie Użytkownika z jego wpłaty przy użyciu odpowiedniego tytułu przelewu, zostaną automatycznie przewalutowane i przesłane Użytkownikowi na zdefiniowany przez niego Rachunek Bankowy po spełnieniu określonych warunków o którym mowa w kolejnym zdaniu. w zależności od wybranej opcji Auto-Zatwierdzenia, środki wpłacone przez Użytkownika w godzinach prowadzenia przez Operatora działalności kantorowej zostaną przewalutowane po kursie z momentu zaksięgowania wpłaty lub w momencie wystąpienia żądanych warunków wymiany, natomiast środki wpłacone przez Użytkownika po godzinach prowadzenia przez Operatora działalności kantorowej zostaną przewalutowane po kursie z momentu otwarcia kantoru najbliższego dnia roboczego lub w momencie wystąpienia żądanych warunków wymiany.
 12. Jeżeli, w opcji Auto-Zatwierdzania, oczekiwany kurs nie zostanie osiągnięty we wskazanym przez Użytkownika terminie, to transakcja zostanie automatycznie zatwierdzona następnego dnia roboczego po kursie otwarcia kantoru.
 13. Jeżeli środki wpłacone przez Użytkownika w celu wymiany waluty w opcji Auto-Zatwierdzania nie będą wystarczające, transakcja nie zostanie wykonana automatycznie. Wówczas Użytkownik dokonuje samodzielnego zatwierdzenia wymiany.
 14. Aby rozliczenia transakcji w trybie Auto-Zatwierdzania przebiegło prawidłowo, Użytkownik musi: - wybrać odpowiednią opcję podczas składania zlecenia wymiany - przy płatności wpisać tytuł przelewu wygenerowany przez Serwis
 15. Po zakończonej transakcji wymiany walut Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail na adres zdefiniowany na Koncie Użytkownika z informacją o zamknięciu transakcji oraz Potwierdzeniem Transakcji.
 16. W przypadku złożenia przez Użytkownika dyspozycji wymiany części środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika pozostałe (niewymienione) środki pieniężne podlegają zwrotowi na Rachunek Bankowy, z którego Użytkownik dokonał wpłaty środków na rzecz Operatora
 17. Przelew walutowy wychodzący do Użytkownika na Rachunek Bankowy w banku, w którym Operator nie posiada odpowiedniego konta walutowego, jest wysyłany w opcji SHA. Informacje na temat banków, w których Operator posiada Rachunki Bankowe znajdują się na stronach Serwisu. Wysokość opłat i kosztów wliczanych w kurs transakcji, o którym mowa w § 4 pkt. 2, wskazana jest w Tabeli Opłat i Prowizji, która stanowi integralną część Regulaminu. w celu uniknięcia ewentualnych kosztów banków pośredniczących Użytkownik ma możliwość wyboru opcji przelewu OUR.
 18. W celu umożliwienia Użytkownikowi transferu środków pieniężnych pochodzących z wymiany walut w Serwisie na rachunek bankowy osoby trzeciej, Operator świadczy jako Usługi Dodatkowe usługi płatnicze określone w Regulaminie świadczenia usług płatniczych dostępnym pod adresem: https://internetowykantor.pl/regulamin-uslug-platniczych/. Korzystanie przez Użytkownika z takiej Usługi dodatkowej, usług płatniczych, wymaga zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usług płatniczych na zasadach i w trybie określonym w regulaminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. w przypadku braku zawarcia takiej umowy, środki pieniężne pochodzące z wymiany walut w Serwisie mogą być wypłacone jedynie na Rachunek Bankowy Użytkownika.
 19. Operator wyjaśnia, że Użytkownik dokonujący wpłaty na rachunek bankowy Operatora celem wymiany waluty, nie powinien przy tej wpłacie korzystać z możliwości mechanizmu podzielonej płatności o którym mowa w art. 108a u nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. split payment), albowiem uniemożliwi to wykonanie usługi. w przypadku skorzystania z tej opcji przez Użytkownika operator zastrzega sobie możliwość nie zaakceptowania takiej wpłaty i odmowy wykonania usługi wymiany walut. w przypadku niezaakceptowania, Wpłata zostanie zwrócona z wykorzystaniem opcji podzielonej płatności na konto użytkownika nie później niż w ciągu 14 dni.

6. Opłaty za przelew przychodzący Użytkownika

 1. Dokonując przelewu środków pieniężnych do Operatora, Użytkownik powinien wykonać go w opcji SHA (kosztów dzielonych), w której każda ze stron ponosi koszty swojego banku, na Rachunek Bankowy wskazany przez Operatora przy zlecaniu wymiany.
 2. W przypadku niezachowania procedury o której mowa w ust. 6 ust. 1, oraz w przypadku przelewów walutowych, zwłaszcza zagranicznych, banki oraz banki pośredniczące mogą pobrać opłatę zgodnie ze swoimi tabelami opłat i prowizji, która pomniejszy kwotę przelewu Użytkownika. w takiej sytuacji Operator zaksięguje na Koncie Użytkownika faktycznie otrzymaną kwotę pomniejszoną o opłaty i prowizję pobrane przez bank.

Obowiązki Operatora i Użytkowników wynikające z Przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

7. Rejestracja

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy Rejestracji pełnych i zgodnych z prawdą danych, o których mowa w pkt. §2 ust. 7 pkt 5; Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość tych danych oraz jest zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany.
 2. Operator zastrzega, że niezależnie od weryfikacji tożsamości Użytkownika, o której mowa w § 2 ust. 8-11 przeprowadza sprawdzenie zgodności danych osobowych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza rachunku bankowego, z którego następuje każda kolejna wpłata środków przeznaczonych do wymiany waluty
 3. W przypadku, gdy Operator poweźmie uzasadnione wątpliwości co do autentyczności lub aktualności danych przekazanych przez Użytkownika, Operator może zażądać uzupełnienia danych, a także przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane oraz wstrzymać świadczenie usługi na rzecz Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
 4. Operator jest uprawniony do poprawienia danych Użytkownika oczywiście omyłkowo wprowadzonych podczas Rejestracji (w szczególności na skutek oczywistej omyłki pisarskiej lub użycia oczywiście omyłkowego użycia skrótu), w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła wpłata środków przeznaczonych do wymiany waluty lub danymi z dokumentów uzyskanych przez Operatora. Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika o dokonaniu takiej poprawki.
 5. Każde Konto Użytkownika może mieć tylko jednego właściciela, przy czym Użytkownik, działający poprzez przedstawiciela może ustalić tylko jednego przedstawiciela dla danego Konta Użytkownika. z zastrzeżeniem zdania ostatniego każdy Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto. Użytkownik nie może przenieść Konta Użytkownika na inne osoby lub udostępniać Konta Użytkownika innym osobom. Operator jest uprawniony do usuwania Kont Użytkownika utworzonych lub używanych wbrew zasadom określonym w zdaniach poprzedzających. Na zasadzie wyjątku od zasady jednego konta Operator dopuszcza możliwość, że Użytkownik będący osobą fizyczną może mieć dwa odrębne Konta, jedno jako Konsument, a drugie jako przedsiębiorca.
 6. Operator wyjaśnia, że jest prawnie zobowiązany do ustalania czy Użytkownik lub jego Beneficjent Rzeczywisty jest Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne. w tym celu Operator między innymi przyjmuje od Użytkownika oświadczenie w formie pisemnej lub formie dokumentowej (w tym elektronicznej), że jest on albo nie jest osobą zajmującą takie stanowisko, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".
 7. Świadczenie przez Operatora na rzecz Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko Polityczne usługi, o której mowa w Regulaminie, uzależnione jest od uprzedniej zgody wyrażonej przez kadrę kierowniczą Operatora zgodnie z wymogami wynikającymi z Przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a także od przedłożenia dokumentów i złożenia wyjaśnień związanych ze stosowaniem przez Operatora odpowiednich środków w celu ustalenia źródła majątku Użytkownika i źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Użytkownika w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji.
 8. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych, poza określonymi w § 2 ust. 7 pkt 5 część C, informacji dotyczących Beneficjenta Rzeczywistego wymaganych Przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
 9. Operator jest uprawniony do żądania przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zmiany danych Użytkownika. w przypadku braku przedstawienia żądanych dokumentów, Operator może odmówić dokonania zmiany.

8. Usługa wymiany walut

 1. Niezależnie od postanowień § 7 ust. 3, Operator ma prawo żądać od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, informacji oraz dokumentów w przypadkach wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
 2. Operator może być zobowiązany do wstrzymania lub odmowy realizacji transakcji, także bez wskazania Użytkownikowi przyczyn, jeżeli będzie to wynikało z realizacji procedur wynikających z Przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Bezpieczeństwo

9. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i dalej przetwarzanych w związku z zawarciem Umowy i świadczeniem usług, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Operator - Currency One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555.
 2. Operator w związku ze świadczeniem w Serwisie usług wymiany walut przetwarza dane osobowe Użytkowników. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza przepisami RODO.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszczonej na stronie internetowej https://internetowykantor.pl/polityka-prywatnosci/.
 4. Rozmowy telefoniczne prowadzone przez Użytkownika z Biurem Obsługi Klienta mogą być nagrywane i archiwizowane. Operator nie udostępnia nagrań. w uzasadnionych przypadkach Użytkownik ma możliwość zapoznania się z transkrypcją nagranej rozmowy, która jest udostępniana wyłącznie w siedzibie Operatora na pisemny wniosek Użytkownika.

10. Bezpieczeństwo korzystania z serwisu

 1. Operator nie zwraca się do Użytkownika o przekazanie hasła logowania, a Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazania hasła logowania Operatorowi.
 2. W przypadku utraty hasła logowania przez Użytkownika, Operator umożliwi jego odzyskanie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania hasła logowania do Serwisu w bezpiecznym miejscu oraz nieudostępniania go osobom trzecim.
 4. Operator może wprowadzić dodatkowe wymagania dotyczące poziomu bezpieczeństwa hasła logowania, w szczególności jego złożoności i okresu ważności.
 5. Złożenie przez Użytkownika Operatorowi niektórych dyspozycji w Serwisie, w szczególności takich jak zmiany danych lub zmiany rachunku bankowego może wymagać dodatkowego zatwierdzenia kodem wysłanym na zdefiniowany w Serwisie numer telefonu.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania od Użytkownika zmiany hasła, jeżeli Użytkownik korzysta z tego samego hasła przez okres dłuższy, niż przewidują to przyjęte przez Operatora normy bezpieczeństwa.

Postanowienia końcowe

11. Akceptacja regulaminu

 1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
  • Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Serwisu.
  • Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe oraz dane umieszczone w ramach Konta Użytkownika są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.
  • Oświadczam że zapoznałem się ze szczegółową informacją dotyczące przetwarzania danych osobowych, o której mowa w § 9 ust. 3, a dane osobowe wymagane przez Operatora w celu zawarcia Umowy i świadczenia usług podaję dobrowolnie.
  • Zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu.
 2. Ponadto, niezależnie od akceptacji Regulaminu, w trakcie procedury rejestracji Konta, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej, także po rozwiązaniu Umowy, którą to zgodę może cofnąć w dowolnym momencie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a brak jej wyrażenia nie skutkuje żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Użytkownika.

12. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą e-maila na adres biuro@internetowykantor.pl lub pisemnej na adres siedziby Operatora. w reklamacji Użytkownik powinien w szczególności opisać przedmiot reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: nazwisko i imię Użytkownika, kwotę i datę transakcji której dotyczy reklamacja, adres korespondencyjny lub adres email. w przypadku gdy w celu rozpatrzenia reklamacji konieczne będą dodatkowe informacje, Operator zwróci się o ich przekazanie przez Użytkownika. Reklamujący zobowiązany jest udzielić Operatorowi wyjaśnień i pomocy w sprawie będącej przedmiotem reklamacji, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa. Reklamujący udziela wyjaśnień w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Operatora, przy czym okres udzielenia tych wyjaśnień może skutkować przedłużeniem terminu rozpoznania reklamacji zgodnie z ust. 5.
 4. W przypadku gdy reklamujący nie wskaże żadnych danych pozwalających na jego identyfikację, ani nie poda żadnych danych kontraktowych pozwalających na wezwanie go do uzupełnienia reklamacji o niezbędne dane, to reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 5. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. w przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w tym terminie, Operator przekazuje osobie składającej reklamację, w formie przewidzianej dla odpowiedzi na reklamację, informację zawierającą: wyjaśnienie przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu, wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone, wskazanie przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi, nie dłuższego jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. w szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail, bądź na wskazany przez składającego reklamację adres pocztowy.
 7. Użytkownik, w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 8. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym dostępie i procedurze rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Użytkownik może rozwiązać Umowę poprzez usunięcie Konta Użytkownika zgodnie z udostępnioną w tym Koncie funkcjonalnością lub poprzez złożenie oświadczenia w formie dokumentowej na adres e-mail: biuro@internetowykantor.pl z adresu e-mail zdefiniowanego na Koncie Użytkownika lub poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w przedmiocie wypowiedzenia na adres siedziby Operatora. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Operatora oświadczenia Użytkownika, z tym zastrzeżeniem że w przypadku złożenia tego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej wysłanej po godzinach pracy Biura Obsługi Klienta, za moment złożenia oświadczenia uznaje się następny dzień roboczy w którym Biuro Obsługi Klienta będzie miało możliwość zapoznania się z tym oświadczeniem. w przypadku transakcji oczekujących na zatwierdzenie, rozwiązanie umowy następuje po zrealizowaniu wszystkich tych transakcji.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w następujących sytuacjach:
  1. zmiana zakresu, formy, funkcjonalności lub obsługi oferowanych usług,
  2. wprowadzenie do oferty Operatora lub wycofanie z oferty Operatora usług lub produktów,
  3. zmiana przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usług przez Operatora,
  4. wydanie wytycznych, rekomendacji, decyzji, zaleceń lub orzeczeń sądowych mających wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy,
  5. konieczność poprawy bezpieczeństwa lub dostępności świadczonych usług,
  6. konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu,
  7. zmiany związane z postępem technologicznym.
 4. Użytkownik zostanie poinformowany przez Operatora z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem o zmianach Regulaminu, za pomocą wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres e-mail przypisany do danego Konta Użytkownika, a także poprzez komunikat na stronie Serwisu.
 5. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Użytkownik nie zgłosi Operatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. Użytkownik ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. w przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa ta wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
 6. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia przez Operatora zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 7. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 8. Do ważnych przyczyn uzasadniających rozwiązanie przez Operatora umowy za wypowiedzeniem należą przypadki gdy:
  1. Operator ustali, że Użytkownik korzysta z usługi Operatora z naruszeniem Regulaminu lub w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa
  2. Mimo żądania ze strony Operatora, o którym mowa w § 7 ust. 3, Użytkownik nie uzupełnił danych oraz nie przedstawił stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane.
  3. Zachodzi przypadek o którym mowa w § 2 ust. 12 Regulaminu.
  4. Użytkownik prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemu teleinformatycznego Operatora, w szczególności poprzez przełamywanie zabezpieczeń.
  5. Przepisy prawa wymagają zakończenia współpracy z Użytkownikiem.
  6. Wytyczne organów państwowych lub zalecenia tych organów wymagają zakończenia współpracy z Użytkownikiem.
  7. Operator nie będzie w stanie zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego wynikającego z Przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
 9. W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu przez Użytkownika z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa oraz w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionego podejrzenia tym zakresie, Operator ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi temu Użytkownikowi, zablokowania jego konta oraz wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 10. W przypadku zakończenia Umowy, wszelkie środki pieniężne pochodzące z wpłat nieużytych do wymiany walut lub pochodzące już z wymiany walut będą przekazane bezzwłocznie na właściwe Rachunki Bankowe Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących uprzedniej weryfikacji tych rachunków oraz z zastrzeżeniem sytuacji gdy Operator będzie zobowiązany zgodnie z przepisami prawa wstrzymać wypłatę takich środków.
 11. Wszelkie transakcje dokonywane są przez Operatora niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na Rachunku Bankowym Operatora i wydaniu dyspozycji przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić opóźnienia po stronie banków i innych dostawców usług płatniczych realizujących transakcje, a w szczególności opóźnienia wynikające z awarii systemów płatniczych. w takich przypadkach transakcje będą realizowane przez Operatora niezwłocznie po usunięciu awarii przez banki i innych dostawców usług płatniczych.
 12. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora o każdej zmianie swoich danych kontaktowych przekazanych Operatorowi, w szczególności danych adresowych, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.

Tabela Opłat i Prowizji

Spis treści:

1.     Opłaty ogólne

2.     Opłaty za wypłaty na rachunki własne Klientów w walutach PLN, EUR, USD, GBP, CHF

3.     Opłaty za wypłaty na rachunki własne Klientów w pozostałych walutach

4.     Opłaty za zwrot środków

 

1. Opłaty ogólne

Lp.

Rodzaj czynności

Koszt dla Klienta

1.

Przyjęcie przelewu przez Internetowykantor.pl

0 PLN

2.

Prowizja za przewalutowanie środków po kursie kupna lub sprzedaży

0 PLN

3.

Wyciągi potwierdzające zawarcie transakcji w wersji elektronicznej

0 PLN

4.

Blokowanie i odblokowanie dostępu do serwisu

0 PLN

 

2. Opłaty za wypłaty na rachunki własne Klientów w walutach PLN, EUR, USD, GBP, CHF

Lp.

Rodzaj czynności

Koszt dla Klienta

1.

Wypłata przelewem w PLN do dowolnego banku w Polsce

0 PLN

2.

Wypłata przelewem zwykłym* w PLN do banku zagranicznego

10 PLN

3.

Wypłata przelewem przyspieszonym** w PLN do banku zagranicznego

20 PLN

4.

Wypłata przelewem w EUR, USD, CHF GBP do Alior Banku, BGŻ BNP Paribas, BZWBK, Credit Agricole, Deutsche Banku, ING, Inteligo, mBank, Millennium, Pekao SA, PKO BP, T-Mobile Usługi Bankowe oraz Raiffeisen Banku.

0 PLN

5.

Wypłata przelewem SEPA*** w EUR do banków innych niż wymienione w pkt.2.4

5 PLN

6.

Wypłata przelewem zwykłym* w USD, CHF, GBP do banków innych niż wymienione w pkt.2.4

10 PLN

7.

Wypłata przelewem przyspieszonym** w EUR, USD, CHF, GBP do banków innych niż wymienione w pkt.2.4

20 PLN

8.

Wypłata przelewem przyspieszonym** z opcją kosztową OUR w USD, CHF, GBP

80 PLN

 

3. Opłaty za wypłaty na rachunki własne Klientów w pozostałych walutach

Lp.

Rodzaj czynności

Koszt dla Klienta

1.

Wysłanie BGN, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HRK, TRY, ZAR, HKD, MXN, NZD, RUB, SGD, RON do Raiffeisen Polbank

0 PLN

2.

Wypłata przelewem przyspieszonym** w BGN, CZK, DKK, NOK, SEK do banków innych niż Raiffeisen Polbank

20 PLN

3.

Wypłata przelewem zwykłym* w AUD, CAD, HRK, TRY, ZAR do banków innych niż Raiffeisen Polbank

20 PLN

4.

Wypłata przelewem zwykłym* w HKD, MXN, NZD, RUB, SGD do banków innych niż Raiffeisen Polbank

80 PLN

5.

Wypłata przelewem przyspieszonym** w RON do banków innych niż wymienione w Raiffeisen Polbank

40 PLN

6.

Wypłata przelewem przyspieszonym** z opcją kosztową OUR w BGN, CZK, DKK, NOK, SEK

80 PLN

 

4. Opłaty za zwrot środków

1.

Zwrot środków do dowolnego banku w Polsce

0 PLN

2.

Zwrot środków do banku zagranicznego

0 PLN

3.

Odesłanie reszty z transakcji zakupu/sprzedaży waluty 

0 PLN

*Przelew zwykły - przelew realizowany maksymalnie w ciągu trzech pełnych dni roboczych dla PLN, USD, CHF oraz GBP do banku, w którym Currency One nie posiada rachunku.

**Przelew przyspieszony - przelew realizowany tego samego dnia, najpóźniej do końca następnego dnia roboczego do banku, w którym Currency One nie posiada rachunku.

***Przelew SEPA - przelew w ramach Jednolitego Obszaru Płatniczego w walucie EUR realizowany następnego dnia roboczego lub najpóźniej za dwa dni robocze.

Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00