pl
Regulamin obowiązywał do 30 listopada 2012 roku.

Regulamin serwisu InternetowyKantor.pl

Definicje

 • OPERATOR – Internetowykantor.pl Czekalski, Olek spółka jawna, ul. Wierzbięcice 1, 61-569 Poznań, NIP: 7781468769, wpisana do rejestru REGON pod numerem: 301327082, numer KRS: 0000346255, prowadząca działalność kantorową pod adresem Wierzbięcice 1, 61-569 Poznań i posiadająca wpis do rejestru działalności kantorowej numer 7873/2010
 • INTERNETOWYKANTOR.PL – serwis internetowy pod adresem https://internetowykantor.pl prowadzony przez Operatora umożliwiający korzystanie z jego usługi wymiany walut online.
 • REGULAMIN – niniejszy Regulamin serwisu internetowykantor.pl
 • UŻYTKOWNIK – podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał rejestracji w serwisie internetowykantor.pl, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto Użytkownika na internetowykantor.pl
 • KONTO UŻYTKOWNIKA – dostępne dla Użytkownika miejsce w internetowykantor.pl, za pomocą którego zarządza on danymi i wydaje dyspozycje wymiany walut
 • PANEL KLIENTA – część serwisu internetowykantor.pl dostępna dla Użytkowników i umożliwiająca im składanie dyspozycji wymiany walut oraz zarządzanie Kontem Użytkownika.
 • USTAWA o PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY – Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu Dz.U.03.153.1505 j.t. ze zm.
 • USTAWA PRAWO DEWIZOWE – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1178 ze zm.
 • ZGODA NA OTRZYMYWANIE FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wyrażenie akceptacji ze strony Użytkownika zgodnie z REGULAMINEM PRZYSYŁANIA WYSTAWIANIA FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 • REJESTRACJA – Proces zakładania Konta Użytkownika na internetowykantor.pl
 • AUTO-ZATWIERDZANIE – funkcjonalność, za pomocą której użytkownik ma możliwość ustawienia automatycznego zatwierdzenia transakcji.
 • FUNKCJONALNOŚĆ BETA – nowa funkcjonalność wprowadzona do serwisu Operatora będąca w ostatniej fazie testowania. Korzystanie z funkcjonalności w wersji beta może skutkować w odosobnionych przypadkach niestabilnością systemu objawiającą się m.in. wstrzymaniem realizacji transakcji lub opóźnieniem w realizacji transakcji.

Postanowienia ogólne

1. Zakres usług internetowykantor.pl i ich udostępnianie

 1. Operator świadczy w serwisie internetowykantor.pl usługę wymiany walut: Euro (EUR), Frank Szwajcarski (CHF), Dolar Amerykański (USD), Funt Brytyjski (GBP), Złoty (PLN). Wymiana odbywa się za pośrednictwem kont bankowych zdefiniowanych w Panelu Klienta przez Użytkownika.
 2. Usługa dostępna w serwisie internetowykantor.pl przeznaczona jest jedynie dla Użytkowników tego serwisu.
 3. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług Operatora anonimowo ze względu na regulacje Ustawy Prawo Dewizowe oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu.
 4. W celu korzystania z internetowykantor.pl Użytkownik powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:
  1. komputer osobisty oraz kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,
  2. system operacyjny Windows (9x, 2000, XP oraz nowsze), Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne,
  3. przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie,
  4. łącze z siecią Internet,
  5. w celu odczytywania plików z potwierdzeniami transakcji konieczny jest program potrafiący odczytać pliki w formacie PDF.

2. Rejestracja użytkownika

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Operatorem po zakończeniu pełnej Rejestracji.
 2. Pełna Rejestracja Użytkownika obejmuje obowiązkowo następujące kroki:
  1. Podanie adresu e-mail, z którego Użytkownik będzie korzystał do logowania się do Panelu Klienta internetowykantor.pl oraz odbierania wiadomości z internetowykantor.pl;
  2. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację;
  3. Wypełnienie formularza przez podanie zgodnych z aktualnym stanem danych:
   • Imię i Nazwisko / Nazwa firmy
   • Adres zameldowania / Siedziba firmy
   • NIP (w przypadku firm)
  4. Podanie hasła, którego Użytkownik będzie używał do logowania się do serwisu. Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków.
  5. Odebranie e-maila aktywacyjnego i aktywację konta poprzez wejście na link podany w treści wiadomości.

3. Dowody kupna i sprzedaży

 1. Operator jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikowi dowodu kupna i sprzedaży walut dla każdej transakcji dokonanej w internetowykantor.pl.
 2. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, potwierdzenia, o których mowa w pkt 3.1 będą wystawiane i dostarczane Użytkownikowi w formie elektronicznej.
 3. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3.1. będą wysyłane do użytkownika drogą pocztową na adres podany przy rejestracji lub na adres korespondencyjny zdefiniowany przez Użytkownika w Panelu Klienta.

4. Kursy wymiany walut

 1. Operator podaje na stronie głównej internetowykantor.pl oraz w Panelu Klienta aktualne kursy walut obowiązujące Użytkowników.
 2. Ostateczny kurs transakcji może różnić się od kursu opisanego w pkt 4.1 w następujących przypadkach:
  • otrzymania przez Użytkownika rabatu (kupon) uprawniającego do wymiany po korzystniejszym kursie;
  • nie wyrażenia zgody przez Użytkownika na otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w pkt 3.1, w formie elektronicznej;
  • konieczności poniesienia przez operatora dodatkowych kosztów zwiazanych z dokonaniem przelewu walutowego.

5. Wymiana walut za pośrednictwem Internetowykantor.pl

 1. Usługa wymiany walut dostępna jest jedynie dla Użytkowników internetowykantor.pl, którzy podali w ustawieniach Konta Użytkownika poprawne dane dotyczące kont bankowych, z których chcą korzystać przy wymianie walut w internetowykantor.pl.
 2. Podanie danych dotyczących kont bankowych, o których mowa w pkt. 5.1, obejmuje zdefiniowanie co najmniej dwóch dwudziestosześciocyfrowych numerów rachunków i skonfigurowanie przy każdym z nich waluty danego rachunku w polu "Waluta tego rachunku". Wymiana jest możliwa po skonfigurowaniu co najmniej jednego rachunku w walucie PLN i jednego rachunku walutowego. Rachunki złotówkowe i walutowe muszą być prowadzone przez banki mające siedzibę w Polsce (art. 4.1 pkt 1 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. – Dz.U.0002002.72.665 z pózn. Zm.). Użytkownik musi być właścicielem, współwłaścicielem lub pełnomocnikiem rachunku, z którego wysyłane są środki przeznaczone do wymiany. Użytkownik chcąc zlecić przesłanie środków na rachunek inny niż swój zobowiązany jest do podania przy konfiguracji tego rachunku:
  1. pełną nazwę odbiorcy;
  2. adres odbiorcy;
  3. nr rachunku odbiorcy łącznie z oznaczeniem waluty.
 3. Przelewy bankowe otrzymywane przez Operatora z innych kont bankowych, niż te, o których mowa w pkt. 5.1 są przez niego zwracane do nadawcy, po potrąceniu kosztów przelewu właściwych dla banku z którego pieniądze będą zwracane.
 4. Użytkownik wydaje dyspozycje wymiany walut, a Operator odbiera je przez serwis internetowykantor.pl lub telefonicznie za pośrednictwem Konsultantów Biura Obsługi Klienta.
 5. Operator prowadzi skup i sprzedaż walut obcych jedynie w dni robocze w godzinach prowadzenia działalności kantorowej, które dostępne są na stronie internetowykantor.pl w zakładce „Kontakt”.
 6. Operator określa i podaje Użytkownikowi numery kont bankowych, z których będzie korzystał do świadczenia usługi wymiany walut po rejestracji w Panelu Klienta, po określeniu przez Użytkownika rodzaju transakcji, której chce dokonać (kupno waluty lub sprzedaż waluty) oraz swoich rachunków, za pośrednictwem których Użytkownik chce zrealizować transakcję. Dane konta służące do obrotu walutą PLN udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek PLN”. Dane konta służące do obrotu walutami CHF, GBP, EUR i USD udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek XXX”, gdzie XXX odpowiada symbolowi waluty.
 7. Zasilenie konta:
  1. Użytkownik, który chce dokonać transakcji zakupu waluty CHF, USD, GBPlub EUR powinien przelać na podany mu „Rachunek PLN” kwotę w walucie PLN, którą chce wymienić.
  2. Użytkownik, który chce dokonać transakcji sprzedaży waluty CHF, USD, GBP lub EUR powinien przesłać na podany mu „Rachunek XXX”, gdzie XXX odpowiada symbolowi waluty, kwotę w walucie, którą chce sprzedać.
 8. Po zaksięgowaniu przez Operatora wpłaty na rachunek bankowy otrzymany od Użytkownika, w Panelu Klienta tego Użytkownika pojawi się pole z informacją o zasileniu Konta Użytkownika oraz z aktualnym kursem, po którym Użytkownik może dokonać wymiany środków.
 9. Użytkownik może złożyć dyspozycję wymiany waluty w Panelu Klienta w godzinach prowadzenia przez Operatora działalności kantorowej. Użytkownik ma możliwość wycofania środków, które przelał na rachunek bankowy Operatora. Dyspozycję taką może wydać poprzez kliknięcie na link „Wycofaj środki” i potwierdzenie wycofania w polu okienko transakcji w Panelu Klienta. Wycofanie środków jest bezpłatne wyłączając sytuacje opisane w punkcie 6.3.
 10. Użytkownik składa dyspozycję wymiany waluty poprzez kliknięcie na służący do tego przycisk w polu, o którym mowa pkt. 5.9. i zatwierdzenie transakcji w kolejnym polu. Kliknięcie przycisku „Zatwierdź transakcję” a następnie „Zatwierdź” powoduje złożenie dyspozycji wymiany waluty po kursie widocznym w tym okienku. Po tej czynności Użytkownik nie ma możliwości wstrzymania dyspozycji wymiany.
 11. W momencie zatwierdzania transakcji Użytkownik otrzymuje informację o przewidywanym terminie otrzymania wymienionych środków. Jeżeli termin ten jest zależny od realizacji przez obsługujące Operatora i Użytkownika banki przelewów walutowych, Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia.
 12. Użytkownik może włączyć w swoim Panelu Klienta opcję auto-zatwierdzania transakcji, co oznacza, ze środki wysłane na konto Operatora zostaną automatycznie przewalutowane i zwrócone Użytkownikowi. w godzinach pracy internetowykantor.pl środki zostaną przewalutowane po kursie z momentu auto-zatwierdzenia. Natomiast po godzinach pracy kantoru środki zostaną przewalutowane niezwłocznie po otwarciu, kolejnego dnia roboczego.
 13. Użytkownik chcący skorzystać z opcji auto-zatwierdzania transakcji musi wybrać w kalkulatorze znajdującym się w Panelu Klienta opcję auto-zatwierdzanie, następnie system poda Użytkownikowi tytuł jaki należy wpisać dokonując przelewu, co warunkuje prawidłowe rozliczenie transakcji w trybie auto-zatwierdzania.
 14. Po zakończonej transakcji Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail na konto podane przy rejestracji z informacją o zakończonej transakcji i wystawieniu dowodu kupna-sprzedaży.

6. Opłaty dodatkowe

 1. Dokonując przelewów walutowych do Operatora Użytkownik powinien wykonać je w opcji SHA, a więc opcji, w której zleceniodawca przelewu – Użytkownik – ponosi koszty banku zleceniodawcy a Operator pokrywa koszty banku odbiorcy.
 2. Operator potrąca opłaty powstałe w związku z otrzymaniem przelewu bez zachowania procedury o której mowa w pkt.6.1, z kwoty, która została uznana, w wyniku wysłania tego przelewu na jego konto bankowe.
 3. W sytuacjach opisanych w pkt. 5.3. oraz 5.9. w przypadku odesłania przelewów w walucie obcej Operator pomniejsza kwotę, którą odsyła do jej nadawcy o opłaty związane z kosztami przelewów, które musi ponieść, jeżeli konto, na które odsyłane są środki jest prowadzone przez inny bank, niż bank, który prowadzi konto na które otrzymane zostały te środki.

Obowiązki Operatora i Użytkowników wynikające z ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy

7. Rejestracja

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji pełnych i zgodnych z prawdą danych, o których mowa w pkt. 2.2.
 2. Operator zastrzega, że ostateczne potwierdzenie danych z rejestracji następuje razem z potwierdzeniem danych przez bank przy pierwszym przelewie Użytkownika.
 3. Operator jest uprawniony do korygowania wszelkich danych z rejestracji, na podstawie danych z przelewu otrzymanego od Użytkownika lub dokumentów wskazanych przez Operatora.
 4. Operator jest uprawniony do usuwania podwójnych kont jednego Użytkownika. Nie jest dopuszczalne posiadanie jednego konta Użytkownika przez więcej niż jedną osobę lub organizację.

8. Usługa wymiany walut

 1. Maksymalna dzienna wartość transakcji wykonanych przez pojedynczego Użytkownika nie może być wyższa, niż równowartość 15.000,00 EUR przeliczona według obowiązującego na dzień wymiany kursu średniego NBP, jeżeli Operator nie podejmie wobec transakcji przeprowadzanych przez Użytkownika dodatkowych środków bezpieczeństwa finansowego.
 2. Użytkownicy chcący dokonywać transakcji o równowartości wyższej, niż 15.000,00 EUR przeliczonej według kursów średnich NBP z dnia wymiany, zobowiązani są dostarczyć Operatorowi żądane przez niego kopie dokumentów (np. kopię dowodu osobistego, NIP, KRS, REGON) oraz ewentualne oświadczenia.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji transakcji bez podania przyczyn jeżeli będzie to wynikało z realizacji procedury Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Użytkownik nie ma prawa do żadnych roszczeń z tego tytułu.
 4. Operator ma prawo żądać od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień dotyczących jego transakcji.

Bezpieczeństwo

9. Dane osobowe

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest „Internetowykantor.pl Czekalski, Olek sp.j.”, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Operator tworzy zbiór danych osobowych o nazwie: Klienci internetowykantor.pl zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, któremu nadał on numer 844/1
 4. Administratorem zbioru, o którym mowa w pkt. 7.1 jest Operator i nie powierza on przetwarzania danych osobom trzecim.
 5. Poniższe dane osobowe podawane przez Użytkowników są przetwarzane jedynie w celu realizacji zapisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
  • Seria i Numer Dowodu Osobistego,
  • obywatelstwo,
  • PESEL.
 6. Pozostałe dane osobowe podane przez Użytkowników, czyli: imiona i nazwisko, adres zameldowania, adresy e-mail oraz numery telefonów przetwarzane są jedynie w następujących celach:
  • przygotowywanie i dostarczanie umów zawierających zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną,
  • wystawianie i dostarczanie dowodów kupna i sprzedaży walut klientom kantoru,
  • wykonywanie obowiązków instytucji obowiązanej wynikającej z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • dostarczanie Użytkownikom informacji związanych z ich korzystaniem z serwisu internetowykantor.pl,
  • realizowanie usługi wymiany walut przez Operatora.
 7. Internetowykantor.pl ma prawo uzależnić świadczenie usługi serwisu internetowykantor.pl oraz swoich usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności danych osobowych dokumentami koniecznymi do potwierdzenia tożsamości, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji, stowarzyszeń dokumentów koniecznych do potwierdzenia danych, o których mowa powyżej. Nadesłanie wymaganych dokumentów jest niezbędne przy dokonywaniu transakcji, o których mowa w pkt. 8.1 i pkt. 8.2. w przypadku braku wymaganych dokumentów lub dokumentów budzących uzasadnione wątpliwości, internetowykantor.pl odmówi świadczenia usługi serwisu internetowykantor.pl.
 8. Dokumenty potwierdzające tożsamość, w przypadku wykonania transakcji na kwotę przewyższającą równowartość 15 000 Euro, po ich zbadaniu mogą zostać przekazane do GIIF. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, iż dokumenty dostarczone do Operatora są zgodne z oryginałem.
 9. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Danych Operatora.
 10. Użytkownik ma obowiązek informować Operatora niezwłocznie o każdej zmianie danych podanych w formularzu rejestracyjnym celem ich aktualizacji przez Operatora.
 11. Internetowykantor.pl uprawniony jest do udostępniania danych oraz danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Internetowykantor.pl nie udostępnia wbrew prawu danych oraz danych osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym podmiotom.

10. Akceptacja regulaminu

 1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
  • Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu.
  • Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z serwisu Internetowykantor.pl, są prawdziwe oraz dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez internetowykantor.pl, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej informacji systemowych dotyczących zmian w systemie, informacji o utrudnieniach, przerwach technicznych w działaniu Internetowykantor.pl.
  • Akceptuję i zobowiązuje się korzystać z serwisu Internetowykantor.pl zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem serwisu Internetowykantor.pl, wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Bezpieczeństwo korzystania z serwisu

 1. Operator nie wysyła hasła dostępu do internetowykantor.pl na adres e-mail.
 2. Operator nie wysyła wiadomości e-mail z prośbą o podanie jakichkolwiek danych, szczególnie hasła dostępu do internetowykantor.pl.
 3. Przesyłanie wszelkich danych pomiędzy stroną WWW pod adresem internetowykantor.pl a Użytkownikiem odbywa się poprzez połączenie SSL szyfrowane kluczem 256-bitowym.

12. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Spółkę Internetowykantor.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą e-maila na adres biuro@internetowykantor.pl lub pisemnej na adres Spółki podany powyżej.
 3. Internetowykantor.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Spółka może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. w szczególnie uzasadnionych przypadkach internetowykantor.pl może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

Postanowienia końcowe

13. Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorców obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu internetowykantor.pl treści o charakterze bezprawnym.
 2. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem uważa się rejestrację w Serwisie internetowykantor.pl. w celu rozwiązania tej umowy należy wysłać e-mail na adres: biuro@internetowykantor.pl ze swojego adresu e-mail podanego przy rejestracji. E-mail ten powinien zawierać wszystkie dane identyfikujące podane przy rejestracji oraz informacje o rozwiązaniu umowy z Operatorem. Rozwiązanie umowy następuje następnego dnia roboczego po otrzymaniu wiadomości e-mail przez Operatora.
 3. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, które wynikają z awarii systemów bankowych. Wszelkie transakcje, których wykonanie będzie opóźnione na skutek takich awarii będą realizowane następnego dnia roboczego po usunięciu awarii przez bank.
 5. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu. o każdej zmianie Użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu nie stanowi podstawy do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkownika związane z błędami Użytkownika, w szczególności:
  1. wysłanie przez Użytkownika przelewu na inny rachunek, niż ten, o którym mowa w pkt. 5.8,
  2. skonfigurowanie przez Użytkownika nie należącego do Użytkownika rachunku bankowego,
  3. skonfigurowanie przez Użytkownika waluty rachunku bankowego ustawieniach Konta Użytkownika niezgodnie z faktyczną walutą rachunku w banku prowadzącym rachunek.

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

 1. Internetowykantor.pl Czekalski, Olek Spółka Jawna, ul. Wierzbięcice 1, 61-569 Poznań (zwana dalej internetowykantor.pl) może wystawiać i przesyłać faktury z tytułu świadczonych przez siebie usług w formie elektronicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.U. 2010r., nr 249, poz. 1661) zwanego dalej Rozporządzeniem.
 2. Internetowykantor.pl gwarantuje autentyczność pochodzenia i integralność treści wystawianych i przesyłanych faktur w formie elektronicznej, bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art.3 pkt.2 ustawy z dnia 18 września 2001 r., o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 3. Warunkiem otrzymywania faktur w formie elektronicznej jest akceptacja przez odbiorcę faktury wyrażona w postaci elektronicznej poprzez zaznaczenie pola "Akceptuję otrzymywanie dowodów kupna i sprzedaży walut drogą elektroniczną" podczas rejestracji nowego Konta Użytkownika lub edycji jego ustawień.
 4. Faktura w formie elektronicznej będzie wystawiana w formacie PDF (Portable Document Format).
 5. Do podglądu wystawionej faktury służy bezpłatny program Adobe Acrobat Reader, który Użytkownik pobierze i zainstaluje we własnym zakresie.
 6. Informacja o wystawieniu faktury będzie dostarczana przez internetowykantor.pl na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji.
 7. Użytkownik może cofnąć akceptację wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej poprzez odznaczenie pola "Akceptuję otrzymywanie dowodów kupna i sprzedaży walut drogą elektroniczną" w ustawieniach swojego Konta.
Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00