pl
Regulamin obowiązywał do 17 grudnia 2014 roku.

Regulamin serwisu InternetowyKantor.pl

Definicje

 • OPERATOR – Currency One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555.
 • SERWIS – serwis internetowy pod adresem https://internetowykantor.pl prowadzony przez Operatora umożliwiający korzystanie z jego usługi wymiany walut online.
 • REGULAMIN – niniejszy Regulamin Serwisu. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom w Serwisie w taki sposób, że możliwe jest jego nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 • UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać i zaciągać zobowiązania, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika.
 • KONTO UŻYTKOWNIKA – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pomocą którego zarządza on danymi i wydaje dyspozycje wymiany walut.
 • PANEL KLIENTA – część Serwisu dostępna dla Użytkowników i umożliwiająca im składanie dyspozycji wymiany walut oraz zarządzanie Kontem Użytkownika.
 • USTAWA o PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY – ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 455 z późn zm.).
 • PRAWO DEWIZOWE – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 826).
 • USTAWA o ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • USTAWA o OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • BENEFICJENT RZECZYWISTY – w rozumieniu przepisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 • OSOBA EKSPONOWANA POLITYCZNIE – Osoba Zajmująca Eksponowane Stanowisko Polityczne w rozumieniu przepisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 • POTWIERDZENIE TRANSAKCJI – dowód kupna/sprzedaży walut w formie rachunku, dostępny do pobrania w Panelu Klienta oraz przesyłany drogą elektroniczną (w formie odnośnika) na wskazany w Panelu Klienta adres poczty elektronicznej.
 • REJESTRACJA – proces zakładania Konta Użytkownika w Serwisie.
 • AUTO-ZATWIERDZANIE – funkcja, za pomocą której Użytkownik ma możliwość ustawienia automatycznego zatwierdzenia transakcji.
 • FUNKCJONALNOŚĆ BETA – nowa funkcjonalność wprowadzona do Serwisu będąca w ostatniej fazie testowania. Korzystanie z funkcjonalności w wersji beta może skutkować w odosobnionych przypadkach niestabilnością działania systemu objawiającą się m.in. opóźnieniem w realizacji transakcji.

Postanowienia ogólne

1. Zakres usług Serwisu i ich udostępnianie

 1. Operator świadczy w Serwisie usługę wymiany walut: Euro (EUR), Frank Szwajcarski (CHF), Dolar Amerykański (USD), Funt Brytyjski (GBP), Złoty (PLN), jak również może oferować wymianę innych walut określonych przez Operatora w Panelu Klienta. Wymiana odbywa się za pośrednictwem kont bankowych zdefiniowanych w Panelu Klienta przez Użytkownika.
 2. Usługa dostępna w Serwisie przeznaczona jest jedynie dla Użytkowników.
 3. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług Serwisu anonimowo ze względu na regulacje Prawa Dewizowego oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien dysponować urządzeniem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:
  1. komputer osobisty oraz karta sieciowa lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,
  2. system operacyjny Windows (9x, 2000, XP oraz nowsze), Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne,
  3. przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript i pliki cookie w najnowszej wersji,
  4. łącze z siecią Internet,
  5. w celu odczytywania przesyłanych lub udostępnianych przez Operatora dokumentów wymagany jest program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF.

2. Rejestracja Użytkownika

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Operatorem po dokonaniu pełnej Rejestracji Użytkownika, o której mowa w pkt. 2.2, zakończonej pozytywną weryfikacją tożsamości Użytkownika przez Operatora. Na podstawie Umowy, Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, w ramach którego może dokonać zakupu od Operatora bądź sprzedaży Operatorowi walut wskazanych w pkt 1.1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, przy czym nie przewiduje się minimalnego okresu na jaki zostaje zawarta.
 2. Pełna Rejestracja Użytkownika obejmuje obowiązkowo następujące kroki:
  1. Podanie adresu e-mail, z którego Użytkownik będzie korzystał do logowania się do Panelu Klienta oraz odbierania wiadomości z Serwisu.
  2. Podanie hasła, którego Użytkownik będzie używał do logowania się do Serwisu.
  3. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.
  4. Odebranie e-maila aktywacyjnego i aktywację Konta Użytkownika poprzez wejście na link podany w treści e-maila aktywacyjnego.
  5. Wypełnienie formularza przez podanie zgodnych z aktualnym stanem danych:
   • Imię i Nazwisko / Nazwa firmy,
   • Innych danych wymaganych przez przepisy Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
  6. Zweryfikowanie tożsamości Użytkownika przez Operatora, polegające w szczególności na sprawdzeniu zgodności danych osobowych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza rachunku bankowego, z którego nastąpiła pierwsza wpłata środków przeznaczonych do wymiany waluty.

3. Dowody kupna i sprzedaży

 1. Zgodnie z Prawem Dewizowym Operator jest zobowiązany do wydawania Użytkownikowi dowodów kupna i sprzedaży walut dla każdej transakcji dokonanej w Serwisie.
 2. Operator realizuje zobowiązanie wskazane w pkt. 3.1 poprzez wysyłanie Potwierdzeń Transakcji drogą elektroniczną.
 3. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie Potwierdzeń Transakcji drogą elektroniczną, potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3.2. będą wysyłane do Użytkownika drogą pocztową na adres podany przy rejestracji lub na adres korespondencyjny zdefiniowany przez Użytkownika w Panelu Klienta. w takim przypadku pobrana zostanie opłata 5 zł (słownie: pięć złotych) na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem, wydrukiem i przesyłką pocztową.

4. Kursy wymiany walut

 1. Operator podaje na stronie głównej Serwisu oraz w Panelu Klienta aktualne kursy kupna i sprzedaży walut obowiązujące Użytkowników.
 2. Ostateczny, zaakceptowany przez Użytkownika kurs transakcji uwzględnia:
  • otrzymane przez Użytkownika rabaty w postaci zniżek, kuponów lub punktów promocyjnych uprawniających do wymiany po korzystniejszym kursie,
  • koszt przesyłki pocztowej Potwierdzenia Transakcji, o których mowa w pkt 3.3,
  • koszt przelewu zaakceptowany przez Użytkownika przed dokonaniem transakcji w przypadku konieczności jego poniesienia przez Operatora.

5. Wymiana walut za pośrednictwem Serwisu

 1. Usługa wymiany walut dostępna jest jedynie dla Użytkowników, którzy dokonali pełnej Rejestracji Użytkownika i podali w ustawieniach Konta Użytkownika poprawne dane dotyczące kont bankowych, z których chcą korzystać przy wymianie walut w Serwisie.
 2. Podanie danych dotyczących kont bankowych, o których mowa w pkt. 5.1, obejmuje zdefiniowanie co najmniej dwóch numerów rachunków i skonfigurowanie przy każdym z nich waluty danego rachunku w polu "Waluta konta". Wymiana jest możliwa po skonfigurowaniu co najmniej jednego rachunku w walucie PLN i jednego rachunku walutowego. Użytkownik musi być właścicielem, współwłaścicielem lub pełnomocnikiem rachunku, z którego wysyłane są środki przeznaczone do wymiany.
 3. Przelewy bankowe otrzymywane przez Operatora z innych kont bankowych, niż te, o których mowa w pkt. 5.2 są przez niego zwracane do nadawcy, po potrąceniu kosztów przelewu właściwych dla banku, z którego pieniądze będą zwracane.
 4. Użytkownik wydaje dyspozycje wymiany walut, a Operator odbiera je przez Serwis lub telefonicznie za pośrednictwem Konsultantów Biura Obsługi Klienta.
 5. Operator prowadzi skup i sprzedaż walut obcych jedynie w dni robocze w godzinach prowadzenia działalności kantorowej, które dostępne są na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”.
 6. Operator określa i podaje Użytkownikowi numery kont bankowych, z których będzie korzystał do świadczenia usługi wymiany walut po rejestracji w Panelu Klienta, po określeniu przez Użytkownika rodzaju transakcji, której chce dokonać (kupno waluty lub sprzedaż waluty) oraz swoich rachunków, za pośrednictwem których Użytkownik chce zrealizować transakcję. Dane konta służące do obrotu walutą PLN udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek PLN”. Dane konta służące do obrotu walutami udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek XXX”, gdzie XXX odpowiada symbolowi waluty.
 7. Zasilenie konta:
  1. Użytkownik, który chce dokonać transakcji zakupu waluty powinien przelać na podany mu „Rachunek PLN” kwotę w walucie PLN, którą chce wymienić.
  2. Użytkownik, który chce dokonać transakcji sprzedaży waluty powinien przesłać na podany mu „Rachunek XXX”, gdzie XXX odpowiada symbolowi waluty, kwotę w walucie, którą chce sprzedać.
 8. Po zaksięgowaniu przez Operatora wpłaty na rachunek bankowy otrzymany od Użytkownika, w Panelu Klienta tego Użytkownika pojawi się pole z informacją o zasileniu Konta Użytkownika oraz z aktualnym kursem, po którym Użytkownik może dokonać wymiany środków.
 9. Użytkownik ma możliwość wycofania środków, które przelał na rachunek bankowy Operatora. Dyspozycję taką może wydać poprzez kliknięcie na link „Anuluj transakcję i zwróć środki”. Wycofanie środków w walucie PLN jest zawsze bezpłatne.
 10. Użytkownik zatwierdza transakcję wymiany waluty poprzez kliknięcie na służące do tego przyciski. Kliknięcie przycisku „Zatwierdź transakcję” i następnie „Zatwierdź” powoduje złożenie dyspozycji wymiany waluty po kursie widocznym w tym okienku. Po tej czynności Użytkownik nie ma możliwości wstrzymania dyspozycji wymiany.
 11. Przed zatwierdzeniem transakcji Użytkownik otrzymuje informację o przewidywanym terminie otrzymania wymienionych środków. Termin ten jest zależny głównie od czasu realizacji przelewów przez obsługujące Operatora i Użytkownika banki.
 12. Użytkownik może włączyć w swoim Panelu Klienta opcję auto-zatwierdzania transakcji, co oznacza, że środki zaksięgowane na Koncie Użytkownika zostaną automatycznie przewalutowane i przesłane Użytkownikowi. w zależności od wybranej opcji auto-zatwierdzenia, środki przesłane w godzinach prowadzenia przez Operatora działalności kantorowej zostaną przewalutowane po kursie z momentu zaksięgowania wpłaty lub w momencie wystąpienia żądanych warunków wymiany, natomiast środki przesłane po godzinach prowadzenia przez Operatora działalności kantorowej zostaną przewalutowane po kursie z momentu otwarcia kantoru najbliższego dnia roboczego lub w momencie wystąpienia żądanych warunków wymiany.
 13. Użytkownik chcący skorzystać z opcji auto-zatwierdzania transakcji musi wybrać w Panelu Klienta opcję auto-zatwierdzanie, następnie system poda Użytkownikowi tytuł jaki należy wpisać dokonując przelewu, co warunkuje prawidłowe rozliczenie transakcji w trybie auto-zatwierdzania.
 14. Po zakończonej transakcji Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail na adres podany przy rejestracji z informacją o zakończonej transakcji i dowód kupna-sprzedaży.

6. Opłaty za przelew przychodzący Użytkownika

 1. Dokonując przelewu walutowego do Operatora Użytkownik powinien go wykonać tylko i wyłącznie na wskazany przez Operatora przy zlecaniu wymiany rachunek bankowy, w opcji SHA, czyli kosztów dzielonych, w której każda ze stron ponosi koszty swojego banku.
 2. W przypadku niezachowania procedury o której mowa w pkt. 6.1, banki mogą pobrać opłatę zgodnie ze swoimi tabelami opłat i prowizji, która pomniejszy kwotę przelewu Użytkownika. W takiej sytuacji Operator zaksięguje na Koncie Użytkownika faktycznie otrzymaną kwotę pomniejszoną o opłaty i prowizję pobrane przez bank.

Obowiązki Operatora i Użytkowników wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

7. Rejestracja

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji pełnych i zgodnych z prawdą danych, o których mowa w pkt. 2.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość tych danych oraz jest zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany. Aktualizacja niektórych danych jest możliwa tylko poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 2. Operator zastrzega, że niezależnie od weryfikacji tożsamości Użytkownika, o której mowa w pkt. 2.2.f, przeprowadza sprawdzenie zgodności danych osobowych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza rachunku bankowego, z którego następuje każda kolejna wpłata środków przeznaczonych do wymiany waluty.
 3. W przypadku, gdy Operator poweźmie uzasadnione wątpliwości co do autentyczności danych przekazanych przez Użytkownika, Operator może zażądać uzupełnienia danych, a także przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane oraz wstrzymać świadczenie usługi na rzecz Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
 4. Operator jest uprawniony do korygowania wszelkich danych z rejestracji, na podstawie danych z przelewu otrzymanego od Użytkownika lub dokumentów wskazanych przez Operatora.
 5. Każde konto Użytkownika może mieć tylko jednego właściciela. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika. Operator jest uprawniony do usuwania podwójnych kont Użytkownika.
 6. Użytkownik będący Osobą Eksponowaną Politycznie celem zakończenia procesu rejestracji, zobowiązany jest, niezależnie od pozostałych obowiązków, przesłać pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 9 e Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 7. Świadczenie przez Operatora na rzecz Osoby Eksponowanej Politycznie usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie uzależnione jest od uprzedniej zgody wyrażonej przez zarząd Operatora zgodnie z wymogami wynikającymi z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 8. W przypadku, gdy transakcja wymiany walut nie jest realizowana w imieniu i na rzecz Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest przekazać Operatorowi dane dotyczące tożsamości Beneficjenta Rzeczywistego.
 9. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych informacji dotyczących Beneficjenta Rzeczywistego wymaganych przepisami Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.

8. Usługa wymiany walut

 1. Niezależnie od postanowień pkt. 7.3. Operator ma prawo żądać od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, informacji oraz dokumentów w przypadkach wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wyłącznej oceny przydatności dokumentów oraz wyjaśnień, o których mowa w pkt 8.1.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji transakcji bez podania przyczyn, jeżeli będzie to wynikało z realizacji procedur wynikających z Ustawy o Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Użytkownik nie ma prawa do żadnych roszczeń z tego tytułu.

Bezpieczeństwo

9. Dane osobowe

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Operator.
 3. Operator tworzy zbiór danych osobowych o nazwie: Klienci internetowykantor.pl zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Dane osobowe podane przez Użytkowników w procesie rejestracji opisanym w pkt.2, przetwarzane są w następujących celach:
  • realizowanie usługi wymiany walut przez Operatora,
  • wystawianie i dostarczanie dowodów kupna i sprzedaży walut Użytkownikom,
  • dostarczanie Użytkownikom informacji związanych z ich korzystaniem z Serwisu,
  • realizowanie wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym przepisami Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 6. Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania danych w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych jego dotyczących w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania i zmiany oraz żądania usunięcia ze zbioru danych.
 7. Operator uprawniony jest do udostępniania danych Użytkownika wyłącznie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. w innych przypadkach udostępnienie danych Użytkownika wymaga jego zgody.
 8. Rozmowy telefoniczne prowadzone z Biurem Obsługi Klienta Operatora za pośrednictwem infolinii są nagrywane. Nagrania rozmów są przechowywane przez okres dwóch miesięcy. Operator nie udostępnia nagrań. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z transkrypcją nagranej rozmowy, która jest udostępniana wyłącznie w siedzibie Operatora na pisemny wniosek Użytkownika.
 9. W celu zachowania bezpieczeństwa transakcji, od momentu zaksięgowania środków na Koncie Użytkownika do wysłania wymienionych środków przez Operatora nie ma możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian w zdefiniowanych przez Użytkownika rachunkach bankowych. Możliwości takiej nie ma również Operator.

10. Akceptacja regulaminu

 1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
  • Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Serwisu.
  • Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe oraz dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej informacji systemowych dotyczących zmian w systemie, informacji o utrudnieniach, przerwach technicznych oraz nowych funkcjonalnościach Serwisu.
  • Akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu.

11. Bezpieczeństwo korzystania z serwisu

 1. Operator nie wysyła hasła dostępu do Konta na adres e-mail.
 2. Operator nie wysyła wiadomości e-mail z prośbą o podanie hasła dostępu do Konta.
 3. Przesyłanie wszelkich danych pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem odbywa się poprzez połączenie SSL szyfrowane kluczem 256-bitowym.

12. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą e-maila na adres biuro@internetowykantor.pl lub pisemnej na adres siedziby Operatora. w reklamacji Użytkownik powinien w szczególności opisać przedmiot reklamacji.
 3. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji, jeśli Użytkownik nie zawiadomi go przed upływem dwóch miesięcy od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika bądź na wskazany przez składającego reklamację adres pocztowy.

Postanowienia końcowe

13. Postanowienia końcowe

 1. Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Do rozwiązania umowy przez Użytkownika wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: biuro@internetowykantor.pl ze swojego adresu e-mail podanego przy rejestracji Rozwiązanie umowy następuje następnego dnia roboczego po otrzymaniu wiadomości e-mail przez Operatora.
 3. Operator może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia przez Operatora zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 4. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Operatorem ze skutkiem określonym w punkcie 13.2 powyżej.
 5. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 6. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Operator ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi.
 7. Wszelkie transakcje dokonywane są przez Operatora niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Operatora i wydaniu dyspozycji przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić opóźnienia po stronie banków realizujących transakcje, a w szczególności opóźnienia wynikające z awarii systemów bankowych. w takich przypadkach transakcje będą realizowane przez Operatora niezwłocznie po usunięciu awarii przez banki.
 8. Wiadomości e-mail zawierające informacje dotyczące realizacji transakcji przekazywane są za pośrednictwem podmiotów niezależnych wobec Operatora (w szczególności administratorów serwerów pocztowych), a Użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminów świadczenia usług przez te podmioty, jako że kształtują one prawa i obowiązki Użytkownika. Wiadomość, o której mowa powyżej może zostać niedostarczona do Użytkownika z przyczyn leżących po stronie podmiotów, o których mowa powyżej, w szczególności ze względu na: blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 9. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00