pl

Regulamin programu punktowego InternetowyKantor.pl

§ 1. Preambuła

 • Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki programu pod nazwą „Program Punktowy Internetowykantor.pl” („Program”).
 • Organizatorem Programu jest Currency One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555.

§ 2. Definicje

 1. Punkt – 1 punkt oznacza możliwość zrealizowania przez Klienta Transakcji wymiany waluty obcej po kursie średnim, zgodnie z poniższą tabelą:
  Waluta Ile wymienisz za 1 punkt
  EUR, USD, CHF, GBP, AUD, BGN, CAD, NZD, RON, SGD, TRY 1 jednostka waluty
  CZK, DKK, HKD, HRK, MXN, NOK, RUB, SEK, ZAR 10 jednostek waluty
 2. Klient Polecający – mająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo z właściwie umocowanym reprezentantem, który zrealizował co najmniej jedną transakcję wymiany waluty w serwisie Internetowykantor.pl
 3. Link Polecającego – link, który Klient Polecający przekazuje Klientowi Poleconemu
 4. Klient Polecony – mająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo z właściwie umocowanym reprezentantem, który nie był nigdy zarejestrowany w Serwisie Internetowykantor.pl
 5. Skuteczne Polecenie – polecenie uznaje się za skuteczne, gdy osoba polecona zarejestruje się w serwisie Internetowykantor.pl i zatwierdzi pierwszą transakcję w swoim panelu klienta. Samo polecenie (wysłanie zaproszenia) nie jest nagradzane przyznaniem punktów osobie polecającej
 6. Serwis – serwis internetowy Organizatora pod adresem internetowykantor.pl dostępny po zalogowaniu
 7. Transakcja – poprawnie zrealizowana usługa wymiany waluty przez serwis Organizatora

§ 3. Zasady Programu dla Klienta Polecającego

 1. Uczestnikiem może być Klient Polecający, który dokonał co najmniej jednej Transakcji oraz poleci usługi Organizatora Klientowi Poleconemu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a Klient Polecony spełni warunki wskazane w § 5.
 2. Klient Polecający poleca usługi Organizatora przekazując Klientowi Poleconemu Link Polecającego, w określone w Panelu Klienta sposoby.
 3. Klient Polecający może polecić usługi Organizatora dowolnej liczbie osób. Polecenia nie mogą mieć charakteru spamu, w szczególności poleceń nie można wysyłać do osób, z którymi Klienta Polecającego nie łączy osobista relacja. Currency One S.A. zastrzega sobie prawo oceny charakteru wysyłanych wiadomości oraz weryfikacji stanu faktycznego. W przypadku wysyłania wiadomości o charakterze spamu, bądź niewykazaniu osobistego charakteru relacji, Currency One ma prawo rozwiązać umowę z użytkownikiem w trybie natychmiastowym, a zebrane punkty anulować bez prawa Klienta Polecającego do rekompensaty.
 4. Jeżeli Klient Polecony zarejestruje się w Serwisie i zaakceptuje zasady określone w niniejszym Regulaminie Klient Polecający otrzymuje 100 pkt. za pierwszą Transakcję Klienta Poleconego oraz Punkty za pierwszą i każdą kolejną Transakcję Klienta Poleconego wg poniższej tabeli:
  Waluta Polecony wymienia Polecający dostaje Polecający może wymienić po kursie średnim
  EUR, USD, CHF, GBP, AUD, BGN, CAD, NZD, RON, SGD, TRY 1000 [EUR] 100 pkt 100 [EUR]
  1000 [CZK]
  CZK, DKK, HKD, HRK, MXN, NOK, RUB, SEK, ZAR 1000 [CZK] 10 pkt 10 [EUR]
  100 [CZK]
 5. Organizator, od 6 grudnia 2013 roku, wprowadza na czas nieokreślony dodatkową premię w wysokości 900 punktów dla Klienta Polecającego za pierwszą zrealizowaną Transakcję przez Klienta Poleconego w danym miesiącu kalendarzowym, niezależnie od daty wysłania polecenia przez Klienta Polecającego i niezależnie od daty rejestracji Klienta Poleconego. Oznacza to, że za pierwsze Skuteczne Polecenie w danym miesiącu kalendarzowym Klient Polecający otrzyma łącznie 1000 punktów. Organizator zobowiązuje się poinformować drogą elektroniczną uczestników programu punktowego o zakończeniu przyznawania dodatkowej premii z 30-dniowym wyprzedzeniem.

§ 4. Zasady Programu dla Klienta Poleconego

 1. Uczestnikiem może być Klient Polecony, który zarejestrował się w Serwisie po kliknięciu w Link Polecającego otrzymany od Klienta Polecającego oraz zaakceptował zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Klient Polecony po spełnieniu warunków Regulaminu otrzymuje jednorazowo 1000 pkt.
 3. Klient Polecony równocześnie przyjmuje do wiadomości, że informacja o wartości realizowanych przez niego Transakcji będzie wykorzystana do wyliczenia ilości Punktów przysługujących Klientowi Polecającemu w ograniczonym zakresie związanym z realizacją Programu.
 4. Rejestracja Klienta Poleconego powinna nastąpić nie później niż trzy miesiące od jego pierwszej wizyty w Serwisie z Linku Polecającego.

§ 5. Zasady przyznawania punktów za wystawienie opinii na Opineo.pl

 1. Można zaopiniować tylko transakcje, które zostały zrealizowane po dacie wprowadzenia akcji, czyli od 13 maja 2013 r.
 2. Punkty za wystawienie opinii do danej transakcji można otrzymać maksymalnie jeden raz.
 3. Przyznawanie punktów zadziała tylko po dodaniu opinii poprzez Panel Klienta (zakładka Historia Transakcji) lub kliknięciu w link w e-mailu zapraszającym do wystawienia opinii. Punkty nie będą przyznane w przypadku napisania opinii po bezpośrednim wejściu na stronę Opineo.pl.
 4. Aby dodana opinia została opublikowana, musi zostać potwierdzona (aktywowana) za pomocą specjalnego linka wysłanego przez Opineo.pl na podany w formularzu adres e-mail.
 5. Przyznanie punktów możliwe jest tylko raz na dwa tygodnie, niezależnie od ilości wystawionych opinii w tym czasie. Dwutygodniowy okres liczony jest od momentu przyznania punktów, a nie od momentu dodania opinii. Dla przykładu, jeżeli przyznanie punktów nastąpiło 05/07/2013 10:22, to kolejną punktowaną opinię należy dodać najwcześniej po 19/07/2013 10:23.
 6. Punkty zostaną przyznane automatycznie w ciągu 2 dni roboczych od momentu wystawienia opinii w opisany sposób.

§ 6. Punkty

 1. Organizator przyznaje Punkty zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie. Informacja o przyznanych Punktach dostępna jest dla każdego Klienta po zalogowaniu się w Serwisie.
 2. Punkty realizowane są automatycznie w kolejnej wykonywanej przez Klienta Transakcji.
 3. Punkty mogą być wykorzystane przez kolejne 3 miesiące od momentu przyznania.
 4. Punkty nie mogą być przekazywane między Klientami, zbywane oraz nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
 5. Organizator może anulować przyznane uprzednio Punkty jeżeli Klient działał niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z „Regulaminem serwisu Internetowykantor.pl”, którego akceptacja jest wymagana do rejestracji w Serwisie.
 6. Punkty przyznane w ramach polecenia nie będą wliczać się w wymianę, jeżeli już wcześniej były wykorzystywane na innym profilu w Internetowykantor.pl (w transakcjach z udziałem tego samego rachunku bankowego).

§ 7. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące niniejszego Programu należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej na adres biuro@internetowykantor.pl lub w formie pismnej, wysłanej na adres siedziby Operatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail osoby składającej reklamację oraz opis i przyczynę reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację oraz powiadomi osobę składającą reklamację o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej, na wskazany adres korespondencyjny w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w okresie trwania Programu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Organizator zawiadomi Klientów drogą elektroniczną.
 3. Podstawą świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora jest „Regulamin serwisu Internetowykantor.pl”, którego akceptacja jest niezbędnie wymagana dla utrzymania w mocy niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00