pl

Regulamin świadczenia usług z akceptacją kursu

§ 1 - Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia przez Operatora:
  1. usług płatniczych przekazu pieniężnego w ramach Serwisu z funkcjonalnością Akceptacji Kursu, w tym prawa i obowiązki Użytkownika oraz Operatora wynikające z zawarcia umowy o świadczenie usług płatniczych, a także warunki zawierania i rozwiązywania umowy (zwana dalej „Usługą płatniczą” lub „Usługą płatniczą przekazu pieniężnego”),
  2. określa warunki i zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkownika Usługi Dodatkowej, która wprowadza dodatkową funkcjonalność Akceptacji Kursu (zwanej dalej „Usługą Dodatkową”). Usługa Dodatkowa nie stanowi usługi płatniczej w rozumieniu Ustawy.
 2. W odniesieniu do Usługi płatniczej przekazu pieniężnego, Regulamin stanowi umowę o charakterze ramowym, w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.
 3. Operator świadczy Usługi płatnicze określone w Regulaminie na podstawie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (wpis do rejestru dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego pod numerem IP33/2015). Organem nadzorującym Operatora jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 4. Warunkiem korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie jest dokonanie rejestracji Użytkownika w Serwisie. Zasady działania Serwisu, w tym warunki świadczenia usługi wymiany walut, wymagania techniczne korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Operatora związane z funkcjonowaniem Serwisu określa regulamin serwisu Internetowykantor.pl dostępny pod adresem: https://internetowykantor.pl/regulaminy/ („Regulamin Serwisu”).
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie: Regulamin Serwisu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawa o usługach płatniczych. Postanowienia Regulaminu Serwisu stosuje się odpowiednio, a więc w razie potrzeby z odpowiednimi dostosowaniami do Usługi. 6. Wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w sekcji Definicje lub w Regulaminie Serwisu.

§ 2 - Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Definicje związane wyłącznie z Usługą płatniczą przekazu pieniężnego
  1. Autoryzacja Zlecenia Płatniczego – wyrażenie przez Użytkownika zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej,
  2. Dostawca Odbiorcy – bank prowadzący dla Odbiorcy Rachunek Bankowy wskazany w Zleceniu Płatniczym jako rachunek Odbiorcy,
  3. Instrument Płatniczy – określony niniejszym Regulaminem zbiór procedur i funkcjonalności Serwisu umożliwiających Użytkownikowi złożenie Zlecenia Płatniczego po uprzednim zalogowaniu do Konta Użytkownika,
  4. Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej; W ramach Usługi płatniczej przekazu pieniężnego Odbiorcą nie może być osoba lub jednostka będąca Użytkownikiem inicjującym tę Transakcję Płatniczą,
  5. Transakcja Płatnicza – zainicjowany przez Użytkownika, przy użyciu Instrumentu Płatniczego, transfer środków pieniężnych na rachunek bankowy Odbiorcy, realizowany w ramach usługi przekazu pieniężnego; każda Transakcja Płatnicza stanowi indywidualną Transakcję Płatniczą wykonywaną na podstawie umowy ramowej,
  6. Ustawa – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 659 z późn. zm.),
  7. Użytkownik Usługi płatniczej – oznacza Użytkownika w rozumieniu Regulaminu Serwisu, który ponadto – zgodnie z § 1 pkt. 5 Regulaminu Serwisu oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu – zawarł umowę, która obejmuje również świadczenie Usług płatniczych, o której mowa w niniejszym Regulaminie; Użytkownik jest płatnikiem w rozumieniu Ustawy, wobec tego ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określenia “płatnik”, nadaje mu się znaczenie tożsame z określeniem “Użytkownik”,
  8. Zlecenie Płatnicze – oświadczenie Użytkownika, skierowane do Operatora za pośrednictwem Konta Użytkownika, zawierające dyspozycję wykonania Transakcji Płatniczej.
 2. Definicje związane wyłącznie z Usługą Dodatkową
  1. Użytkownik Usługi Dodatkowej – oznacza Użytkownika w rozumieniu Regulaminu Serwisu, który zawarł na podstawie niniejszego regulaminu Umowę i korzysta z Usługi Dodatkowej;
  2. Usługa Dodatkowa – usługa umożliwiająca korzystanie przez Użytkownika z Usługi Dodatkowej w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Momentem akceptacji kursu jest moment składania w Serwisie zlecenia wymiany z wykorzystaniem Usługi Akceptacja Kursu przed wpłatą.
  3. Usługa Podstawowa – oznacza usługę wymiany walut wskazanych na stronie internetowej Serwisu, świadczoną na warunkach określonych wyłącznie w Regulaminie Serwisu;
 3. Definicje ogólne (wspólne dla Usługi płatniczej przekazu pieniężnego oraz Usługi Dodatkowej):
  1. Dzień Roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zarówno w Polsce, jak i w kraju danej waluty oraz w kraju docelowym, Currency One SA ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań NIP: 7831684097
  2. Opcja Kosztowa OUR – opcja kosztowa w poleceniu przelewu wychodzącego do Odbiorcy. Zgodnie z nią prowizje i opłaty należne Operatorowi oraz bankom pośredniczącym opłaca Użytkownik. Odbiorca w dalszym ciągu może zostać obciążony kosztem przyjęcia przelewu przez bank Odbiorcy, zgodnie z tabelą opłat i prowizji tego banku,
  3. Opcja Kosztowa SHA – opcja kosztowa w poleceniu przelewu wychodzącego do Odbiorcy. Zgodnie z nią prowizje i opłaty należne Operatorowi opłaca Użytkownik. Odbiorca pokrywa ewentualne koszty realizacji przelewu przez banki pośredniczące oraz koszt przyjęcia przelewu przez bank Odbiorcy, zgodnie z tabelą opłat i prowizji tego banku. W rezultacie płatność dociera do Odbiorcy w kwocie pomniejszonej o wspomniane koszty, o ile te wystąpią,
  4. Operator – Currency One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, kapitał zakładowy 3 450 000 zł (w całości wpłacony), adres poczty elektronicznej: biuro@internetowykantor.pl, podlegająca nadzorowi i posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, wpisana do rejestru dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego pod numerem IP33/2015, będąca usługodawcą usług opisanych w Regulaminie; głównym miejscem wykonywania działalności jest wskazana wyżej siedziba spółki Currency One S.A., adres do korespondencji: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
  5. Państwo Członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), tj. strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  6. Para Walutowa – waluty będące przedmiotem zlecenia wymiany walut określone jako Waluta Bazowa i Waluta Kwotowana, na przykład w Parze Walutowej EUR/PLN Walutą Bazową jest EUR, a Walutą Kwotowaną PLN;
  7. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług akceptacją kursu,
  8. Serwis - oznacza platformę internetową Operatora dostępną w domenie https://internetowykantor.pl lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Internetowykantor.pl, stanowiącą część Systemu Teleinformatycznego i umożliwiającą m.in. korzystanie z Usługi Podstawowej, Usługi Dodatkowej i Usługi płatniczej przekazu pieniężnego;
  9. Tabela Opłat i Prowizji (również jako TOiP) – tabela opłat i prowizji pobieranych w związku ze świadczeniem usług płatniczych oraz Usługi Dodatkowej przez Operatora, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jest integralną częścią Regulaminu,
  10. Umowa – zawierana na podstawie Regulaminu umowa obejmująca łącznie świadczenie Usług płatniczych przekazu pieniężnego oraz świadczenie Usługi Dodatkowej,
  11. Ustawa Hazardowa – ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.),
  12. Użytkownik – Użytkownik Usługi płatniczej oraz Użytkownik Usługi Dodatkowej łącznie. W zależności od tego, czy dana osoba lub jednostka korzysta z Usługi płatniczej przekazu pieniężnego czy z Usługi Dodatkowej posiada ona status Użytkownika Usługi płatniczej lub Użytkownika Usługi Dodatkowej, Currency One SA ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań NIP: 7831684097
  13. Usługi – Usługa płatnicza oraz Usługa Dodatkowa łącznie, które są świadczone w oparciu o umowę zawartą na podstawie Regulaminu,
  14. Waluta Bazowa – pierwsza z walut z Pary Walutowej, której cena jednostkowa jest wyrażona w Walucie Kwotowanej,
  15. Waluta Kwotowana – druga z walut z Pary Walutowej, w której wyrażona jest cena jednostki Waluty Bazowej,
  16. Zlecenie – Zlecenie Płatnicze lub zlecenie wymiany walut z wykorzystaniem Usługi Dodatkowej.

§ 3 - Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie Umowy, która obejmuje łącznie świadczenie Usług płatniczych przekazu pieniężnego (tj. umowy ramowej w rozumieniu Ustawy) oraz świadczenie Usługi Dodatkowej odbywa się za pośrednictwem Serwisu. Usługi są udostępniane tylko zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu, poprzez kliknięcie linku „Po kursie …” lub przycisku o analogicznym znaczeniu oraz funkcjonalności, którzy to Użytkownicy podali:
  1. poprawne dane osobowe;
  2. prawidłowe numery rachunków w instytucjach finansowych, z wykorzystaniem których chcą korzystać z Usług;
  3. numer telefonu, na który mogą być wysyłane wiadomości SMS, w tym kody uwierzytelniające. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony bez minimalnego okresu trwania.
 2. W przypadku Użytkownika, który pozytywnie przeszedł proces weryfikacji zgodnie z § 2 Regulaminu Serwisu, Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, rozumianego zgodnie z Regulaminem Serwisu. Wówczas korzystanie przez Użytkownika z Usług jest możliwe od razu po zawarciu Umowy.
 3. W przypadku Użytkowników, wobec których nie został przeprowadzony proces weryfikacji zgodnie z § 2 Regulaminu Serwisu, Umowa zostaje zawarta pod warunkami rozwiązującym (wymienionymi w lit. a poniżej) z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, rozumianego zgodnie z Regulaminem Serwisu, przy czym to niespełnienie warunku wymienionego poniżej w terminie 7 dni powoduje rozwiązanie Umowy. Powyższe oznacza, że:
  1. wpłata odpowiedniej kwoty środków przeznaczonych do Transakcji Płatniczej, o której mowa § 4 pkt. 7 Regulaminu lub na poczet Usługi Dodatkowej, stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia przez Operatora dodatkowej weryfikacji Użytkownika poprzez sprawdzenie zgodności danych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła wpłata środków przeznaczonych do Transakcji Płatniczej, o której mowa § 4 pkt. 7 Regulaminu lub na poczet Usługi Dodatkowej. Jeżeli dodatkowa weryfikacja tożsamości przebiega na warunkach określonych w zdaniu poprzedzającym, wówczas spełnia ona warunki wskazane w § 2 pkt. 9 Regulaminu Serwisu.
 4. Jeżeli w procesie weryfikacji Użytkownika przebiegającej z uwzględnieniem pkt. 3 lit. a, wystąpi niezgodność danych Użytkownika z danymi płatnika tj. posiadacza Rachunku Bankowego, i niezgodność ta nie zostanie wyjaśniona przez Użytkownika, to wówczas środki przeznaczone Currency One SA ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań NIP: 7831684097 do Transakcji Płatniczej, o której mowa § 4 pkt. 7 Regulaminu lub na poczet Usługi Dodatkowej na wniosek Użytkownika podlegają zwrotowi na rachunek, z którego wpłata została dokonana. Pomimo niezgodności, która nie została przez Użytkownika wyjaśniona, Użytkownik może dokonać ponownej wpłaty odpowiedniej kwoty środków przeznaczonych do Transakcji Płatniczej, o której mowa § 4 pkt. 7 Regulaminu lub na poczet Usługi Dodatkowej, celem przeprowadzenia przez Operatora dodatkowej weryfikacji Użytkownika poprzez sprawdzenie zgodności danych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego. Jeżeli kolejna wpłata nastąpi, to jest zostanie zaksięgowana na Rachunku Bankowym Operatora, do godziny 18:00 czasu polskiego, najpóźniej w dniu, w którym upływa termin 7 dni od dnia pierwszej Akceptacji Kursu zgodnie z postanowieniami § 4 pkt 5 Regulaminu i w jej przypadku nie zostanie stwierdzona niezgodność danych Użytkownika z danymi płatnika, tj. posiadacza Rachunku Bankowego, lub niezgodność ta zostanie wyjaśniona przez Użytkownika, to wówczas warunek, o którym mowa w pkt. 3 lit. a uważa się za spełniony, a Operator przeprowadzi wymianę waluty otrzymanych środków na wybraną przez Użytkownika walutę docelową, po kursie zaakceptowanym przez Użytkownika przed dokonaniem pierwszej wpłaty.

  Jeżeli na Rachunek Bankowy Operatora nie wpłyną środki z kolejnej wpłaty przed upływem 7 Dni kalendarzowych do godziny 18:00 czasu polskiego od dnia pierwszej Akceptacji Kursu zgodnie z postanowieniami § 4 pkt 5 Regulaminu, celem przeprowadzenie przez Operatora dodatkowej weryfikacji Użytkownika poprzez sprawdzenie zgodności danych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego lub gdy w przypadku żadnej z dokonanych wpłat na poczet danego zlecenia nie zostanie stwierdzona zgodność danych Użytkownika z danymi płatnika, tj. posiadacza Rachunku Bankowego, lub niezgodność nie została wyjaśniona przez Użytkownika, Operator zwraca kwotę otrzymanej wpłaty środków przeznaczonych do Transakcji Płatniczej, o której mowa w § 4 pkt. 7 Regulaminu lub na poczet Usługi Dodatkowej na Rachunek Bankowy, z którego nastąpił przelew, nie później niż w terminie w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na Rachunku Bankowym Operatora, a Umowa ulega rozwiązaniu z uwagi na niespełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a.

 5. Jeżeli Użytkownik przed ukończeniem procesu jego weryfikacji w oparciu o wpłatę, o której mowa w pkt. 3 lit. a, dokona kolejnej wpłaty (tj. wpłaty następującej po wpłacie, o której mowa w pkt. 3 lit. a) odpowiedniej kwoty środków przeznaczonych do Transakcji Płatniczej, o której mowa § 4 pkt. 7 Regulaminu lub na poczet Usługi Dodatkowej, to wówczas:
  1. jeżeli w procesie weryfikacji Użytkownika przebiegającej z uwzględnieniem pkt. 3 lit. a zd. drugie i trzecie niniejszego paragrafu, wystąpi niezgodność danych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła wpłata środków przeznaczonych do Transakcji Płatniczej, o której mowa § 4 pkt. 7 Regulaminu lub na poczet Usługi Dodatkowej wobec wszystkich wpłat, to po upływie 7 dni od pierwszej Akceptacji Kursu zgodnie z postanowieniami § 4 pkt 5 Regulaminu dokonania pierwszej wpłaty, o której mowa w pkt. 3 lit. a:
   1. warunek, o którym mowa w pkt. 3 lit. a uważa się za niespełniony,
   2. wszystkie zlecenia wymiany walut z wykorzystaniem Akceptacji Kursu uznaje się za odwołane przez Użytkownika,
   3. usługa w zakresie tych zleceń nie zostanie wykonana przez Operatora; wówczas Operator zwraca kwotę otrzymanych wpłat środków przeznaczonych do Transakcji Płatniczych, o których mowa § 4 pkt. 7 Regulaminu lub na poczet Usługi Currency One SA ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań NIP: 7831684097 Dodatkowej na Rachunek Bankowy, z którego nastąpił przelew, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na Rachunku Bankowym Operatora, a Umowa ulega rozwiązaniu z uwagi na niespełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a,
  2. jeżeli w procesie weryfikacji Użytkownika przebiegającej z uwzględnieniem pkt. 3 lit. a, wystąpi zgodność danych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła wpłata środków przeznaczonych do Transakcji Płatniczej, o której mowa § 4 pkt. 7 Regulaminu lub na poczet Usługi Dodatkowej przynajmniej wobec jednej transakcji to:
   1. warunek, o którym mowa w pkt. 3 lit. a uważa się za spełniony,
   2. Operator przeprowadzi wymianę walut otrzymanych środków na wybrane przez Użytkownika waluty docelowe, po kursie zaakceptowanym przez Użytkownika.
 6. Po zawarciu Umowy Operator przesyła Użytkownikowi treść zawartej Umowy w formie pliku PDF na adres poczty elektronicznej zdefiniowany w Koncie Użytkownika.
 7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika, rozumianego zgodnie z Regulaminem Serwisu, jest jednoznaczna ze złożeniem przez tego Użytkownika oświadczeń, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem oraz Tabelą Opłat i Prowizji, stanowiącą jego integralną część, jak również zaakceptował ich treść;
  2. uzyskał zgody i zezwolenia do zawierania Transakcji Płatniczych lub korzystania z Usługi Dodatkowej w przypadku, gdy obowiązujące przepisy nakładają na Użytkownika taki obowiązek;
  3. miał możliwość zapoznać się z informacjami zawartymi w Regulaminie przed jego akceptacją (tj. przed zawarciem umowy ramowej);
  4. wyraził zgodę na spełnienie przez Operatora obowiązku informacyjnego, o którym mowa w lit. c powyżej, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu, albowiem strona ta umożliwia stały dostęp do treści Regulaminu oraz pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§ 4 - Akceptacja Kursu

 1. W przypadku Usługi przekazu jak również Usługi Dodatkowej, transfer środków pieniężnych pochodzących z wymiany walut w Serwisie na rachunek bankowy odbywa się bez otwierania i prowadzenia przez Operatora na rzecz Użytkownika rachunku płatniczego w rozumieniu Ustawy.
 2. Lista walut, w których Operator świadczy usługę wymiany walut, określona jest na stronie Serwisu.
 3. Usługa płatnicza przekazu pieniężnego oraz Usługa Dodatkowa wymagają skorzystania ze świadczonej (w ramach Usługi płatniczej lub Usługi Dodatkowej) przez Serwis usługi wymiany walut. Oznacza to, że nie jest dostępna możliwość wysłania w ramach tych Usług tej samej waluty co waluta wpłaty.
 4. W ramach Usług, Akceptacja Kursu, o której mowa w pkt 5 następuje po kursie wymiany walut będącym kursem aktualnym w Serwisie w momencie rozpoczęcia składania Zlecenia, przy czym kurs ten jest wskazany zarówno w momencie rozpoczęcia składania tego Zlecenia, jak Currency One SA ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań NIP: 7831684097 również w tej samej wartości w momencie zakończenia składania tego Zlecenia. Powyższe oznacza, że jeśli aktualny w Serwisie kurs wymiany danej określonej waluty ulegnie w Serwisie zmianie w okresie pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem składania Zlecenia z wykorzystaniem funkcjonalności akceptacji kursu, to obowiązującym w tym Zleceniu kursem wymiany będzie kurs aktualny w momencie rozpoczęcia składania tego Zlecenia.
 5. Momentem Akceptacji Kursu jest moment składania w Serwisie Zlecenia. Użytkownik, składając w okresie obowiązywania Umowy Zlecenia może wskazać, przy pomocy funkcjonalności strony internetowej Serwisu, lub w przypadku gdy funkcjonalność ta jest aktywna – w aplikacji mobilnej, czy składane przez niego zlecenie wymiany walut w Serwisie ma odbyć się z wykorzystaniem funkcjonalności akceptacji kursu przed wpłatą („Akceptacja Kursu”), czy bez niej. W przypadku braku skorzystania z tej funkcjonalności, Zlecenie wykonywane jest zgodnie z Regulaminem Serwisu, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu. W związku z powyższym Zlecenia realizowane z wykorzystaniem Akceptacji Kursu nie mogą być składane w sposób opisany w § 5 pkt. 3 ppkt 2 Regulaminu Serwisu lub w ciężar środków już otrzymanych przez Operatora, a nie dotyczących Zlecenia.
 6. Złożenie przez Użytkownika Zlecenia z wykorzystaniem funkcjonalności Akceptacji Kursu stanowi czynność zatwierdzenia transakcji wymiany walut, po wskazanym zgodnie z pkt 4 kursie, wobec czego:
  1. Użytkownik nie może – z zastrzeżeniem lit. b. – cofnąć złożonego Zlecenia (anulować zleconej transakcji wymiany walut), a zostaje ono odwołane tylko w przypadkach o których mowa w pkt 11,
  2. złożenie przez Użytkownika będącego Konsumentem zlecenia wymiany walut z wykorzystaniem Akceptacji Kursu przed wpłatą stanowi jednocześnie zgodę na korzystanie z tej funkcjonalności i żądanie wykonania Usługi przez Operatora, w zakresie danego Zlecenia, oznacza to, że Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usług przed upływem terminu na skorzystanie z prawa odstąpienia, o którym mowa w § 2 pkt. 6 Regulaminu Serwisu.
 7. Po akceptacji kursu zgodnie z pkt 4-6, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wpłaty odpowiedniej kwoty środków przeznaczonych do realizacji Zlecenia, z tytułem wskazanym przez Operatora podczas składania Zlecenia, zgodnie z warunkami wpłat przewidzianymi w Regulaminie Serwisu, w tym w szczególności z uwzględnieniem jego § 5 pkt 7. Przy czym, ta odpowiednia kwota (z uwagi na zaakceptowanie kursu) jest znana i widoczna w momencie składania Zlecenia z wykorzystaniem Akceptacji Kursu oraz pozostaje niezmienna, w okresie o którym mowa w pkt 8 i 9. Tytuł pod jakim powinna być dokonana wpłata jest również widoczny w momencie składania zlecenia, a ponadto umożliwia się jego utrwalenie na trwałym nośniku oraz wskazywany jest w wiadomości, o której mowa w pkt 17. Wpłata całości odpowiedniej kwoty środków przeznaczonych do Transakcji Płatniczej lub na poczet Usługi Dodatkowej może nastąpić w transzach, przy czym do każdej z częściowych wpłat zastosowanie mają warunki określone w niniejszym punkcie. Na warunkach określonych w ppkt. a) Operator dopuszcza wpłatę kwoty wyższej niż kwota odpowiednia, o której mowa powyżej, a na warunkach określonych w ppkt. b) Operator dopuszcza wpłatę odpowiedniej kwoty z tytułem innym niż wskazany przez Operatora podczas składania zlecenia.
  1. Jeżeli Użytkownik w celu realizacji obowiązku wpłaty odpowiedniej kwoty, wpłaci kwotę wyższą niż kwota odpowiednia, ale nie wyższą o więcej niż 10% kwoty odpowiedniej, a wpłata ta zostanie dokonana z prawidłowym tytułem wskazanym przez Operatora podczas składania zlecenia, to będzie traktowane jako spełnienie obowiązku wpłaty odpowiedniej kwoty w rozumieniu niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Currency One SA ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań NIP: 7831684097 wymianie zgodnie ze zleceniem podlegała będzie kwota odpowiednia, a nadwyżka wpłaty ponad tę kwotę zostanie zwrócona na Rachunek Bankowy Użytkownika, z którego dokonał wpłaty tych środków. Regulacja niniejszego postanowienia nie łączy się z regulacją ppkt. b), co oznacza że wpłata kwoty mieszczącej się w opisanej wyżej wysokości, ale dokonana pod nieprawidłowym tytułem, nie będzie traktowana jako spełnienie obowiązku wpłaty odpowiedniej kwoty.
  2. Jeżeli Użytkownik w celu realizacji obowiązku wpłaty, dokona wpłaty kwoty odpowiedniej, ale w tytule wpłaty wskaże inny tytuł niż w pełni odpowiadający tytułowi wskazanemu przez Operatora podczas składania Zlecenia, to pod warunkiem łącznego spełnienia kryteriów, o których mowa w kolejnych zdaniach, taka wpłata będzie też traktowana jako prawidłowa wpłata odpowiedniej kwoty. Kryteriami uznania wpłaty za dokonaną prawidłowo są:
   1. dokonanie wpłaty kwoty dokładnie odpowiadającej kwocie odpowiedniej; w niniejszym przypadku postanowienie ppkt. a) nie ma zastosowania;
   2. dokonanie wpłaty z niewłaściwym tytułem, który nie wskazuje na realizację wpłaty w innym celu niż związany z przedmiotowym Zleceniem. Za tytuły wskazujące wpłatę, we wspomnianym innym celu, uważa się, oprócz innych Zleceń, wszystkie te tytuły generowane przez Serwis powodujące automatyczną realizację dyspozycji. W szczególności dotyczy to transakcji automatycznej wymiany z wypłatą lub wpłat na planer kredytowy;
   3. dokonanie powyższej wpłaty w terminie, o którym mowa w pkt 8; IV. brak, w okresie pomiędzy złożeniem tego Zlecenia, a wpłatą tej kwoty, innych złożonych i nie zakończonych Zleceń z wykorzystaniem Akceptacji Kursu, na poczet których taka wpłata mogłaby również być zaliczona, na takich samych zasadach jak określone w punkcie 8.
 8. Wpłata odpowiedniej kwoty, o której mowa w pkt 7 (z uwzględnieniem pkt 7 ppkt. a), z użyciem prawidłowego tytułu, o którym mowa pkt. 7 (z uwzględnieniem dopuszczalności wpłat z innym tytułem zgodnie z pkt 7 ppkt. b), w tym wpłata, która będzie realizowana w transzach, winna nastąpić, to jest zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Operatora, do godziny 18:00 czasu polskiego, w dniu w którym upływa termin 7 dni od dnia złożenia zlecenia wymiany walut z zaakceptowaniem kursu. W przypadku, gdy wpłata nastąpi z innego Rachunku Bankowego niż zweryfikowany i którego jednocześnie posiadaczem nie będzie Użytkownik to wówczas środki wpłacone z tego innego Rachunku Bankowego podlegają zwrotowi na ten rachunek najpóźniej w terminie 14 dni od daty zaksięgowania środków na Rachunku Bankowym Operatora. Brak wpłaty w terminie, o którym mowa w zd. pierwszym jest równoznaczny z odwołaniem danego zlecenia wymiany walut z wykorzystaniem Akceptacji Kursu. W przypadku, gdy wpłata nastąpi z innego Rachunku Bankowego niż zweryfikowany, ale którego posiadaczem będzie Użytkownik to wówczas taka wpłata zostanie zaliczona na poczet wpłaty, o której mowa w pkt 7. Taki Rachunek Bankowy, wówczas również uważa się za zweryfikowany ze względu na zgodności danych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza tego Rachunku Bankowego.

  Pomimo wpłaty dokonanej z Rachunku Bankowego nie należącego do Użytkownika (to jest z Rachunku Bankowego w ramach, którego nie stwierdzono zgodności danych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza tego Rachunku Bankowego), Użytkownik może dokonać kolejnego transferu środków na poczet wpłaty, o której mowa w pkt 7 (z uwzględnieniem pkt 7 ppkt a) z zachowaniem terminu, o którym mowa w zdaniu Currency One SA ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań NIP: 7831684097 pierwszym niniejszego punktu ze zweryfikowanego Rachunku Bankowego lub innego Rachunku Bankowego, którego jest posiadaczem. Jeżeli Użytkownik nie dokona wpłaty ze zweryfikowanego Rachunku Bankowego lub innego Rachunku Bankowego, którego jest posiadaczem, to wówczas dane zlecenie wymiany walut z wykorzystaniem Akceptacji Kursu uznaje się za odwołane przez Użytkownika, a usługa w zakresie tego zlecenia nie zostanie wykonana przez Operatora, co oznacza, że:

  1. Operator nie jest już zobowiązany do wymiany waluty zgodnie z tym zleceniem, zwłaszcza po zaakceptowanym kursie, ani w całości, ani w części;
  2. Użytkownik może być zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Operatorowi w związku z akceptacją, na okres, o którym mowa w tym punkcie, kursu wymiany walut, zgodnie z tym złożonym i odwołanym zleceniem, przy czym naprawienie tej szkody nastąpi poprzez zapłatę kwoty obliczonej zgodnie z pkt 12;
  3. Jeżeli na rachunek Bankowy Operatora wpłyną środki ze zweryfikowanego Rachunku Bankowego lub innego Rachunku Bankowego, którego Użytkownik jest posiadaczem po upływie 7 Dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia wymiany walut z zaakceptowaniem kursu środki te zostaną zaksięgowane na Koncie Użytkownika, jednakże nie będą mogły być już wykorzystane do wykonania tego odwołanego już zlecenia. Będą natomiast mogły być wykorzystane przez Użytkownika na potrzeby innych usług świadczonych przez Operatora.
 9. Jeżeli wpłata odpowiedniej kwoty, o której mowa w pkt 7 (z uwzględnieniem pkt 7 ppkt. a) zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Operatora w terminie, o którym mowa w pkt 8 z wykorzystaniem prawidłowego tytułu, o którym mowa w pkt 7 (z uwzględnieniem dopuszczalności wpłat z innym tytułem zgodnie z pkt 7 ppkt. b), Operator przeprowadzi wymianę waluty otrzymanych środków na wybraną przez Użytkownika walutę docelową, po zaakceptowanym kursie.
 10. Wymiana waluty nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu odpowiedniej kwoty zgodnie z pkt 9. Po dokonaniu wymiany walut, środki pieniężne pochodzące z dokonanej wymiany zostaną przelane zgodnie z dyspozycją Użytkownika i transakcję uznaje się za wykonaną.
 11. Jeżeli wpłata odpowiedniej kwoty, o której mowa w pkt 7 (z uwzględnieniem pkt 7 ppkt a) w ogóle nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Operatora w terminie, o którym mowa w pkt 8 [w szczególności z tego powodu, że wpłata w ogóle nie nastąpi, albo dlatego że nie zostanie prawidłowo zaksięgowana z powodu niepodania prawidłowego tytułu wpłaty o którym mowa w pkt 7 (z uwzględnieniem dopuszczalności wpłat z innym tytułem zgodnie z pkt 7 ppkt b)], lub w tym terminie nie zostanie zaksięgowana w odpowiedniej wysokości (z uwzględnieniem pkt 7 ppkt. a), to dane zlecenie wymiany walut z wykorzystaniem Akceptacji Kursu uznaje się za odwołane przez Użytkownika, a usługa w zakresie tego zlecenia nie zostanie wykonana przez Operatora, co oznacza, że:
  1. Operator nie jest już zobowiązany do wymiany waluty zgodnie z tym zleceniem, zwłaszcza po zaakceptowanym kursie, ani w całości, ani w części;
  2. Użytkownik może być zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Operatorowi w związku z akceptacją, na okres, o którym mowa w pkt 8, kursu wymiany walut, zgodnie z tym złożonym i odwołanym zleceniem, przy czym naprawienie tej szkody nastąpi poprzez zapłatę kwoty obliczonej zgodnie z pkt 12;
  3. Jeżeli na rachunek Bankowy Operatora wpłyną środki [w nieodpowiedniej wysokości lub za późno albo z nieprawidłowym tytułem, o którym mowa w pkt 7 (z Currency One SA ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań NIP: 7831684097 uwzględnieniem dopuszczalności wpłat z innym tytułem zgodnie z pkt 7 ppkt b)] przeznaczone do wymiany w ramach polecenia przelewu, środki te zostaną zaksięgowane na Koncie Użytkownika, jednakże nie będą mogły być już wykorzystane do wykonania tego odwołanego już zlecenia. Będą natomiast mogły być wykorzystane przez Użytkownika na potrzeby innych usług świadczonych przez Operatora.
 12. Operator w momencie złożenia przez Użytkownika Zlecenia skutkującego Akceptacją Kursu, ponosi koszt wymiany walut objętych tym zleceniem oraz naraża się na ryzyko walutowe, a także – w razie odwołania zlecenia, w tym w przypadku braku wpłaty środków przez Użytkownika - Operator ponosi dodatkowy koszt powrotnego przewalutowania waluty wymienionej uprzednio w związku z akceptacją kursu. Wobec tego szkoda jaką Operator może ponieść w razie zaakceptowania przez Użytkownika kursu, o którym mowa w pkt 8 i następnie braku wykonania transakcji wymiany walut po takim kursie, z przyczyn o których mowa w pkt 11 obliczana jest przez Operatora, jako suma kosztów dwóch wymian oraz zmiany wartości środków, zgodnie z następującym równaniem:

  S = (Mk + Ms + Z)*K

  gdzie:

  S – oznacza wysokość szkody;

  Mk – oznacza marżę kupna Waluty Bazowej objętej odwołanym zleceniem w momencie akceptacji kursu; Jest to różnica pomiędzy kursem średnim a kursem kupna, dostępna na stronie serwisu;

  Ms – oznacza marżę sprzedaży Waluty Bazowej objętej odwołanym zleceniem w momencie akceptacji kursu; Jest to różnica pomiędzy kursem średnim a kursem sprzedaży, dostępna na stronie serwisu;

  Z – oznacza zmianę kursu średniego Waluty Bazowej względem Waluty Kwotowanej od momentu akceptacji kursu do momentu, w którym zlecenie stało się zleceniem odwołanym. Wartość ta jest dodatnia gdy kurs ten wzrósł dla zlecenia sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Kwotowaną lub gdy kurs spadł dla zlecenia kupna Waluty Bazowej za Walutę Kwotowaną. Gdy kurs nie zmienił się, wartość wynosi zero. W przeciwnych warunkach jest ona ujemna i wtedy podlega ona odjęciu od sumy Mk i Ms;

  K – oznacza kwotę transakcji objętej odwołanym zleceniem, wyrażoną w Walucie Bazowej z momentu zawarcia transakcji.

  W celu umożliwienia Użytkownikowi oceny ile może wynosić powyższa szkoda Operatora, Operator w trakcie składania Zlecenia z wykorzystaniem Akceptacji Kursu podaje informację o aktualnej marży oraz kurs w momencie składania zlecenia (zgodnie z pkt 5) i potwierdza te informacje we wiadomości email, o której mowa w pkt 17. Kurs wymiany jest zmienny w czasie i wobec tego w momencie składania zlecenia kurs wymiany jaki będzie obowiązywał w przyszłości - w momencie, w którym zlecenie stanie się zleceniem odwołanym, nie jest jeszcze znany. W związku z tym Użytkownik może ustalić informacje o kursie wymiany obowiązującym, w momencie, w którym Zlecenie stało się zleceniem odwołanym (i użytym do obliczenia pozycji “Z” w powyższym równaniu) na podstawie dostępnych publicznie w Serwisie notowań kursów wymiany walut.

 13. Dla Użytkowników, o których mowa w § 3 pkt 2 Regulaminu obowiązuje limit kwotowy w zakresie składania zleceń wymiany walut z wykorzystaniem Akceptacji Kursu w wysokości równowartości kwoty 100 000,00 zł. Dla Użytkowników, o których mowa w § 3 pkt 3 Regulaminu Currency One SA ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań NIP: 7831684097 wysokość odpowiedniej kwoty środków przeznaczonych do realizacji Zlecenia nie może przekroczyć 10 000,00 zł.
 14. Limity kwotowe, o których mowa wyżej odnoszą się zarówno do pojedynczych zleceń wymiany z wykorzystaniem Akceptacji Kursu, jak również stanowią limit dla sumy wszystkich złożonych, a jeszcze nieopłaconych [brak zaksięgowania odpowiedniej kwoty zgodnie z pkt 7 (z uwzględnieniem pkt 7 ppkt a) zgodnej z prawidłowym tytułem wpłaty (z uwzględnieniem dopuszczalności wpłat z innym tytułem zgodnie z pkt 7 ppkt b)], zleceń wymiany z wykorzystaniem Akceptacji Kursu. Zatem jeżeli złożenie zlecenia wymiany z wykorzystaniem Akceptacji Kursu miałoby skutkować przekroczeniem tego limitu, zlecenie takie nie zostanie przyjęte.
 15. Mając na uwadze, że składane zlecenia wymiany z wykorzystaniem Akceptacji Kursu mogą dotyczyć różnych walut, na potrzeby obliczania równowartości kwot złożonych zleceń i oceny mieszczenia się ich w granicach limitów, o których mowa w pkt 13, stosuje się kurs z momentu zlecenia o którym mowa w pkt 4.
 16. Zlecenia wymiany walut z wykorzystaniem Akceptacji Kursu można składać w godzinach, w których można składać zlecenia dotyczące usług elektronicznych dotyczących wymiany walut określonych w Regulaminie Serwisu.
 17. Użytkownik otrzymuje od Operatora wiadomość wysłaną bezzwłocznie po złożeniu zlecenia wymiany walut z wykorzystaniem Akceptacji Kursu. Wiadomość e-mail dotyczącą złożonego zlecenia wymiany walut z wcześniej zaakceptowanym kursem potwierdza:
  1. wysokość kursu dla zleconej transakcji (wysokość zaakceptowanego kursu),
  2. pozostałe parametry tej transakcji, w tym marżę użytą podczas wymiany
  3. kwotę jaką Użytkownik powinien wpłacić na rachunek bankowy Operatora zgodnie z pkt 7,
  4. tytuł jaki powinien być wskazany w zleceniu wpłaty tej kwoty, o którym to tytule mowa w pkt 7,
  5. numer odpowiedniego rachunku bankowego Operatora do wpłaty,
  6. dokładne oznaczenie terminu w jakim tę kwotę winien wpłacić zgodnie z pkt 8.
 18. Użytkownik uzyskuje dostęp do informacji o przeprowadzonych transakcjach za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 19. Sposób Logowania do Serwisu przez Użytkowników, rozumianych zgodnie z Regulaminem Serwisu, określa ten właśnie regulamin.

§ 5 - Zlecenia Płatnicze

 1. W ramach Usługi przekazu, Operator przeprowadza Transakcje Płatnicze na podstawie składanych przez Użytkownika Zleceń Płatniczych.
 2. Zlecenia Płatnicze mogą być składane przez Użytkownika wyłącznie za pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem Instrumentu Płatniczego. W celu złożenia Zlecenia Płatniczego Użytkownik:
  1. zapewnia, w wyniku przelania środków na wskazany w Serwisie Rachunek Bankowy Operatora, środki pieniężne niezbędne do wykonania Zlecenia Płatniczego, w tym do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów związanych z realizacją tego zlecenia; Currency One SA ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań NIP: 7831684097
  2. podaje numer Rachunku Bankowego należącego do Odbiorcy zdefiniowanego w Koncie Użytkownika;
  3. podaje kwotę Zlecenia Płatniczego;
  4. podaje wymagane informacje o Odbiorcy, tj. imię i nazwisko osoby fizycznej lub, jeśli Odbiorca nie jest osobą fizyczną, nazwę Odbiorcy;
  5. dokonuje wyboru opcji kosztowej oraz rodzaju przelewu, o ile dla danego kraju docelowego i wskazanej waluty, zgodnie z informacjami zawartymi w TOiP, dostępna jest więcej niż jedna taka opcja lub jeden taki rodzaj. W przypadku niewybrania Opcji Kosztowej OUR, przelew zostanie wysłany w Opcji Kosztowej SHA.
 3. Operator świadczy Usługę płatniczą transferu środków pieniężnych do Odbiorców, których rachunki bankowe, wskazane w Zleceniu Płatniczym, prowadzone są przez banki mające siedzibę w jednym z krajów wskazanych w załączniku nr 3 do Regulaminu.
 4. Operator może dopuszczać, na warunkach szczególnych, składanie Zleceń Płatniczych na rachunki bankowe Odbiorców prowadzone w bankach mających siedzibę w krajach innych niż wskazane w załączniku nr 3. Warunki szczególne składania takich Zleceń Płatniczych będą regulowane w poszczególnych regulaminach dodatkowych, które po wprowadzeniu oraz zaakceptowaniu przez Użytkownika stanowić będą integralną część umowy ramowej zawartej pomiędzy takim Użytkownikiem a Operatorem. Warunki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą dotyczyć między innymi wymogów podania dodatkowych (względem regulacji pkt. 2 powyżej) informacji lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do przyjęcia i wykonania takiego Zlecenia, określenia innego momentu otrzymania takiego Zlecenia (niż przyjęty w pkt. 14), określenia innego terminu wykonania Transakcji Płatniczej wynikającej z takiego Zlecenia (niż wynikający z pkt. 11).
 5. Regulaminy dodatkowe, o których mowa w pkt. 4 powyżej, mogą zawierać również postanowienia dotyczące limitów kwotowych dla Transakcji Płatniczych wykonywanych do Odbiorców, o których mowa w tym pkt.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia zgodności treści Zlecenia Płatniczego z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zobowiązuje się, iż:
  1. nie będzie wykorzystywał Serwisu do realizacji Zleceń Płatniczych niezgodnych z regułami uczciwego obrotu lub mających na celu obejście lub naruszenie prawa;
  2. nie będzie wskazywał jako Odbiorcy podmiotu prowadzącego gry hazardowe, jeżeli dyspozycja z takim wskazaniem stanowiłaby wykonanie przez Operatora usługi płatniczej niezgodnej z Ustawą Hazardową. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jakiekolwiek naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnione podejrzenie takiego naruszenia mogą zostać ujawnione przez Operatora odpowiednim organom państwowym, w tym organom ścigania.
 7. Autoryzacja Zlecenia Płatniczego złożonego przez Użytkownika w Serwisie następuje poprzez:
  1. kliknięcie przycisku potwierdzającego wolę złożenia zlecenia wymiany walut połączonego ze Zleceniem Płatniczym,
  2. spełnienie wymogów dotyczących uwierzytelnienia tej Autoryzacji, o których mowa w pkt. 8-10 poniżej. Od chwili dokonania Autoryzacji Zlecenia Płatniczego Użytkownik nie może odwołać tego Zlecenia.
 8. Składanie przez Użytkownika Zleceń Płatniczych w Serwisie wymaga spełnienia ogólnych wymogów uwierzytelnienia, a więc:
  1. uprzedniego zalogowania,
  2. pozostania zalogowanym w Serwisie w czasie składania tego Zlecenia.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkownika, do dodatkowego potwierdzania złożonego Zlecenia Płatniczego, oraz do weryfikacji danych Odbiorcy.
 10. W przypadku Zleceń Płatniczych, które mają być wykonane na rachunki bankowe, o których mowa w pkt. 4 powyżej, wskazanie ewentualnej konieczności podania informacji w celu prawidłowego zainicjowania lub wykonania Transakcji Płatniczej, innych niż udzielone zgodnie z § 5 pkt. 4 i 5, oraz zakresu tych dodatkowych informacji zamieszczane będzie każdorazowo w poszczególnych regulaminach dodatkowych, o których mowa w pkt. 4. powyżej. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego Operator informuje Użytkowników o powyżej wskazanych wymogach każdorazowo w trakcie wypełnienia formularza konkretnego Zlecenia Płatniczego w Serwisie.
 11. Realizując Transakcję Płatniczą, Operator obowiązany jest doprowadzić do uznania Rachunku Bankowego Dostawcy Odbiorcy kwotą Transakcji Płatniczej niezwłocznie, nie później niż:
  1. do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu (w rozumieniu pkt. 14) Zlecenia Płatniczego od Użytkownika – w przypadku gdy:
   1. Transakcja Płatnicza wykonywana jest w euro,
   2. Transakcja Płatnicza wykonywana jest w walucie polskiej i w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. gdy Dostawca Odbiorcy prowadzi Rachunek Bankowy Odbiorcy w walucie polskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
  2. do 4 (czwartego) Dnia Roboczego od momentu otrzymania (w rozumieniu pkt. 14) Zlecenia Płatniczego od Użytkownika – w przypadku gdy Transakcja Płatnicza, inna niż wymieniona w lit a) powyżej, wykonywana jest w jakiejkolwiek walucie, dla której świadczona jest usługa płatnicza objęta niniejszym Regulaminem, i realizowana na terytorium jednego lub więcej Państw Członkowskich, tj. gdy Dostawca Odbiorcy znajduje się na terytorium Państwa Członkowskiego.
 12. Na mocy niniejszego postanowienia Operator i Użytkownik uzgadniają, że do Transakcji Płatniczych innych niż wskazane w pkt. 11 lit. a) i b), tj. w przypadku których Dostawca Odbiorcy znajduje się na terytorium państwa innego niż Państwo Członkowskie, nie stosuje się przepisów art. 53-58 Ustawy, co oznacza w szczególności, że Operator nie jest zobowiązany do doprowadzenia do uznania Rachunku Bankowego takiego Dostawcy Odbiorcy w terminie wskazanym w pkt. 11 powyżej.
 13. W przypadku wspomnianym w pkt. 12 powyżej Operator dołoży jednak starań, aby w takim przypadku termin, o którym mowa w pkt. 11 lit. b powyżej, został dochowany. W tym celu Operator zleci przelew na rachunek Dostawcy Odbiorcy nie później niż w następnym Dniu Roboczym po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego.
 14. Za moment otrzymania przez Operatora Zlecenia Płatniczego uznaje się moment dokonania Autoryzacji Zlecenia Płatniczego, o której mowa w pkt. 7,
 15. Użytkownik nie może odwołać Zlecenia Płatniczego od chwili jego otrzymania przez Operatora, o której mowa w pkt. 14.
 16. Czas realizacji przelewu może ulec wydłużeniu jeżeli banki biorące udział w wysyłce wstrzymają przelew w celu wyjaśnienia - są to sytuacje niezależne od Operatora.
 17. Operator może odmówić realizacji Zlecenia Płatniczego w szczególności w przypadku, gdy:
  1. Zlecenie Płatnicze nie zostało należycie autoryzowane lub w treści Zlecenia Płatniczego występują nieprawidłowości, w tym braki, uniemożliwiające jego realizację, w szczególności nie podano informacji, o których mowa w pkt. 2 lub 4, albo informacje podane w tym zakresie są nieprawdziwe, fikcyjne lub nie odpowiadają wymogom wynikającym z tych postanowień;
  2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Zlecenie Płatnicze jest niezgodne z przepisami prawa, regułami uczciwego obrotu lub postanowieniami Regulaminu, Regulaminu Serwisu lub gdy nie spełnia ono wymogów określonych w Regulaminie;
  3. obowiązek odmowy realizacji Zlecenia Płatniczego wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  4. Użytkownik jest podmiotem urządzającym gry hazardowe przez sieć Internet niezgodnie z Ustawą Hazardowa;
  5. jako Odbiorca został wskazany podmiot prowadzący gry hazardowe przez sieć Internet niezgodnie z Ustawą Hazardową;
  6. wskazano rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony w kraju nieobjętym pkt. 3 lub pkt. 4.
  7. wynik dodatkowej weryfikacji, o której mowa w pkt. 9 był negatywny, albo gdy Użytkownik nie dokonał dodatkowego potwierdzenia o którym mowa w pkt. 9.
 18. W przypadku odmowy realizacji Zlecenia Płatniczego Operator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia dalszych czynności w przedmiocie środków, które miały być przedmiotem Zlecenia Płatniczego i powiadamia Użytkownika w najbliższym możliwym terminie, nie później jednak niż w terminie o którym mowa w pkt. 11:
  1. o odmowie,
  2. jeżeli to możliwe - o przyczynach odmowy,
  3. jeżeli to możliwe - o procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę - chyba że powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy odrębnych przepisów.
 19. Zlecenie Płatnicze, którego wykonania odmówiono, dla celów oceny odpowiedzialności za jego wykonanie uznaje się zgodnie z Ustawą za nieotrzymane.
 20. Użytkownik niezwłocznie powiadamia Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@internetowykantor.pl o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach Płatniczych. Jeżeli Użytkownik nie dokona powyższego powiadomienia w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku płatniczego albo od dnia, w którym Transakcja Płatnicza miała być wykonana, roszczenia Użytkownika względem Operatora z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Currency One SA ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań NIP: 7831684097 Transakcji Płatniczych wygasają. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami termin na zgłoszenie stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji Płatniczych, pod rygorem wygaśnięcia roszczeń z tytuły takich Transakcji Płatniczych, wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora Zlecenia Płatniczego.
 21. Niezwłocznie po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego Operator każdorazowo udostępnia Użytkownikowi w Serwisie informacje:
  1. umożliwiające zidentyfikowanie Transakcji Płatniczej oraz informacje dotyczące Odbiorcy;
  2. o kwocie Transakcji Płatniczej w walucie wynikającej ze Zlecenia Płatniczego;
  3. o kwocie wszelkich opłat z tytułu Transakcji Płatniczej;
  4. o dacie otrzymania Zlecenia Płatniczego.
 22. Niezwłocznie po wysłaniu przelewu przez Dostawcę Operatora do Dostawcy Odbiorcy Transakcji Płatniczej, Operator każdorazowo dostarcza, na adres poczty elektronicznej zdefiniowany w Serwisie przez Użytkownika, informacje:
  1. umożliwiające zidentyfikowanie Transakcji Płatniczej oraz informacje dotyczące Odbiorcy;
  2. o kwocie Transakcji Płatniczej w walucie będącej walutą, w której zostało złożone Zlecenie Płatnicze;
  3. o kwocie wszelkich opłat z tytułu Transakcji Płatniczej;
  4. o dacie otrzymania Zlecenia Płatniczego.
 23. Użytkownik może wymagać aby informacje o których mowa w pkt. 22, były mu dostarczane lub udostępniane okresowo, co najmniej raz w miesiącu, bezpłatnie. Operator udostępni te dane w formie wyciągu w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku, w tym w formie pliku dostępnego do wygenerowania i pobrania z Serwisu, a więc w sposób umożliwiający Użytkownikowi przechowywanie i odtwarzanie tych informacji w niezmienionej postaci.
 24. Operator jest uprawniony do czasowego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika, a tym samym do zablokowania Instrumentu Płatniczego, w przypadku:
  1. korzystania z niego przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem, Regulaminem Serwisu, przepisami prawa lub regułami uczciwego obrotu;
  2. podejrzenia korzystania z Konta przez osoby nieuprawnione;
  3. podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanych Transakcji Płatniczych;
  4. podejrzenia, że dany Użytkownik jest podmiotem urządzającym gry hazardowe przez sieć Internet niezgodnie z Ustawą Hazardową;
  5. podejrzenia, że jako Odbiorca został wskazany podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet niezgodnie z Ustawą Hazardową.
 25. Operator poinformuje Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika, a jeżeli nie jest to możliwe - niezwłocznie po jego zablokowaniu, chyba że przekazanie informacji o zablokowaniu będzie nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.
 26. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania w bezpiecznym miejscu oraz nieudostępniania osobom trzecim hasła logowania do Serwisu, zaufanych urządzeń oraz wszelkich innych danych umożliwiających korzystanie z Konta, a także umożliwiających dokonywanie autoryzacji składanych Zleceń Płatniczych.
 27. Użytkownik jest obowiązany korzystać z Konta Użytkownika zgodnie z Regulaminem oraz Regulaminem Serwisu. W tym celu Użytkownik podejmuje wszelkie niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń dostępu do Konta.
 28. Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Operatorowi:
  1. stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty SIM (w tym telefonu z kartą SIM) z numerem telefonu komórkowego podanym podczas rejestracji w Serwisie, przeznaczonym do potwierdzenia Autoryzacji;
  2. stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Instrumentu Płatniczego lub nieuprawnionego dostępu do tego Instrumentu, w szczególności w przypadku utraty kontroli nad danymi umożliwiającymi korzystanie z Konta.
 29. Zgłoszenie o którym mowa w pkt. 28 Użytkownik może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@internetowykantor.pl – całodobowo lub telefonicznie pod numerem (+48) 61 250 45 65 / (+48) 61 646 06 00 – w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta wskazanych na stronie internetowej Serwisu.
 30. W przypadku wystąpienia oszustwa lub podejrzenia jego wystąpienia, lub wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa Operator stosuje bezpieczną procedurę powiadamiania Użytkownika o takiej okoliczności. Jeżeli po stwierdzeniu wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia oszustwa lub wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, Operator ustali, że Użytkownik nie utracił kontroli nad numerem telefonu komórkowego lub adresem email podanym w Serwisie, powiadomienia, o których mowa w zdaniu pierwszym dokonuje telefonicznie lub elektronicznie z użyciem tego numeru telefonu lub adresu email Użytkownika. W przypadku pewności lub jakichkolwiek wątpliwości wskazujących na możliwą utratę przez Użytkownika kontroli nad tym numerem telefonu oraz tym adresem e-mailowym, Operator podejmuje środki w celu innego bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem, nie wyłączając korespondencji pocztą tradycyjną bądź dodatkowej weryfikacji innych kanałów komunikacji.

§ 6 - Odpowiedzialność Operatora i Użytkownika w ramach Usługi płatniczej

 1. Z zastrzeżeniem § 5 pkt. 20, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji płatniczej Operator niezwłocznie, nie później jednak niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony Rachunek Bankowy Użytkownika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca Użytkownikowi kwotę nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy Operator ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw. Operator, o ile nie wystąpi powyższe zgłoszenie do odpowiednich organów, zwraca środki Użytkownikowi.
 2. Użytkownik odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:
  1. posłużenia się utraconym przez Użytkownika albo skradzionym Użytkownikowi Instrumentem Płatniczym lub
  2. przywłaszczenia Instrumentu Płatniczego.
 3. Postanowienia pkt. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy:
  1. Użytkownik nie miał możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia Instrumentu Płatniczego przed wykonaniem Transakcji Płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy Użytkownik działał umyślnie, lub
  2. utrata Instrumentu Płatniczego przed wykonaniem Transakcji Płatniczej została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony pracownika, agenta lub oddziału Operatora lub podmiotu świadczącego na jego rzecz usługi, o których mowa w art. 6 pkt 10 Ustawy.
 4. Użytkownik odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w § 5 pkt. 26 lub § 5 pkt. 27 lub § 5 pkt. 28.
 5. Jeżeli Użytkownik nie doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej, nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane Transakcje po dokonaniu powiadomienia, o którym mowa w § 5 pkt. 28, a także w przypadku gdy Operator nie zapewni możliwości dokonania takiego powiadomienia.
 6. W przypadku gdy Zlecenie Płatnicze jest składane bezpośrednio przez Użytkownika (jako płatnika) Operator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej, z wyłączeniem przypadków gdy:
  1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej wynikało z siły wyższej lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia Płatniczego wynika z innych przepisów prawa (zwłaszcza w przypadkach, o których mowa w pkt. 12 i 13);
  2. Operator udowodni, że rachunek płatniczy dostawcy Odbiorcy został uznany zgodnie z przepisami Ustawy o usługach płatniczych i zgodnie z § 5 pkt. 11;
  3. roszczenia Użytkownika wygasły wskutek upływu terminu, o którym mowa w § 5 pkt. 20;
  4. Zlecenie Płatnicze zostało wykonane zgodnie z unikatowym identyfikatorem (którym jest numer rachunku bankowego Odbiorcy) wskazanym przez Użytkownika w treści Zlecenia Płatniczego, bez względu na dostarczone przez Użytkownika inne informacje dodatkowe.
 7. Jeżeli Operator, jako dostawca Użytkownika (występującego w charakterze płatnika), ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej, o której mowa w pkt. 6, Operator zwraca Użytkownikowi (płatnikowi) kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej.
 8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej, gdy dotyczące tej transakcji Zlecenie Płatnicze nie jest składane bezpośrednio przez Użytkownika (jako płatnika), ale jest składane pośrednio, albowiem jest składane przez Użytkownika (jako płatnika) do dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej, który następnie składa je do Operatora, Operator zwraca Użytkownikowi (płatnikowi) kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej.
 9. Odpowiedzialność Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji Płatniczej obejmuje również opłaty oraz odsetki, którymi został obciążony Użytkownik w Currency One SA ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań NIP: 7831684097 rezultacie niewykonania lub nienależytego, w tym opóźnionego, wykonania Transakcji Płatniczej./li>
 10. Jeżeli rachunek płatniczy dostawcy Odbiorcy został uznany zgodnie z przepisami Ustawy o usługach płatniczych i zgodnie z § 5 pkt. 11, to wtedy to dostawca Odbiorcy ponosi odpowiedzialność wobec Odbiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej.
 11. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez Użytkownika (płatnika) Operator jako dostawca płatnika, bez względu na odpowiedzialność ponoszoną na mocy art. 144 ust. 1 Ustawy (tj. odpowiedzialność o której mowa w pkt. 6), na wniosek Użytkownika (płatnika) podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia Transakcji Płatniczej i powiadamia Użytkownika (płatnika) o ich wyniku, przy czym czynności te są dla Użytkownika (płatnika) bezpłatne.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane lub wstrzymane Transakcje Płatnicze, lub zamrożenie wartości majątkowych, jeżeli dokonanie tych czynności zostało wykonane w celu realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub wykonania decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
 13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika w przypadku, o którym mowa w § 5 pkt. 24 pkt d i e Regulaminu oraz za odmowę realizacji Zlecenia Płatniczego, o której mowa w § 5 pkt. 17 pkt d Regulaminu.

§ 7 - Opłaty i prowizje

 1. Za świadczenie Usług oraz wykonywanie czynności związanych ze świadczeniem Usług Operator pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą integralną część Regulaminu (jako załącznik nr 1 do Regulaminu).
 2. Opłaty i prowizje w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji są pobierane przez Operatora niezwłocznie po wykonaniu czynności, lub przeprowadzeniu operacji, z którą wiąże się pobranie opłaty lub prowizji bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Użytkownika.
 3. W przypadku zalegania przez Użytkownika z opłatami i prowizjami Operator może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług do czasu uregulowania zaległości.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że realizacja przelewów walutowych za pośrednictwem instytucji finansowych może wiązać się z opłatami i prowizjami stosowanymi przez te instytucje. Operator realizuje przelewy, według wyboru Użytkownika, w Opcji Kosztowej OUR albo Opcji Kosztowej SHA za opłatą określoną w Tabeli Opłat i Prowizji. Opcja Kosztowa OUR jest dostępna tylko dla konkretnych scenariuszy określonych w TOiP.
 5. Jeśli z jakichkolwiek powodów wysokość opłat i prowizji oraz innych należności przysługujących Operatorowi wobec Użytkownika jest wyższa od wysokości przelanych środków na rachunek Bankowy wskazany przez Operatora, Użytkownik zobowiązuje się uiścić opłaty i prowizje oraz należności Operatora w terminie 14 dni na wskazany przez Operatora Rachunek Bankowy.

§ 8 - Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym na adres Operatora. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie ma takiego obowiązku.
 3. W przypadku rozpoczętego za zgodą Użytkownika będącego Konsumentem świadczenia usług płatniczych przed upływem terminu na odstąpienie, Operator może żądać zapłaty za usługi płatnicze rzeczywiście wykonane.

§ 9 - Rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdej chwili, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Operatora. Użytkownik Usług może rozwiązać Umowę, bez rozwiązywania Umowy Podstawowej, składając oświadczenie dotyczące zakończenia korzystania z Usługi.
 2. Wypowiedzenie Umowy jest dokonywane poprzez wysłanie oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia w formie pisemnej na adres siedziby Operatora lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@internetowykantor.pl.
 3. Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 2 miesięcznego terminu wypowiedzenia w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.
 4. Operator może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
  1. Operator ustali, że Użytkownik korzysta z Usług Operatora z naruszeniem Regulaminu, Regulaminu Serwisu, przepisów prawa lub reguł uczciwego obrotu,
  2. Użytkownik pomimo wezwania nie uzupełnił danych wymaganych przepisami prawa oraz nie przedstawił stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane na żądanie Operatora,
  3. Operator ustali, iż Użytkownik przy zawieraniu Umowy podał nieprawdziwe dane lub informacje, a w szczególności posłużył się nieprawdziwymi, sfałszowanymi lub nieważnymi dokumentami,
  4. Operator ustali, iż Użytkownik jest podmiotem urządzającym nielegalnie gry hazardowe przez sieć Internet niezgodnie z Ustawą Hazardową,
  5. Odbiorcą został wskazany podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet niezgodnie z Ustawą Hazardową,
  6. Użytkownik prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemu teleinformatycznego Operatora, w szczególności poprzez przełamywanie zabezpieczeń.
  7. Operator ustali, że Użytkownik korzysta z usług Operatora w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, w szczególności z uwagi na kilkukrotny nieuzasadniony brak wpłaty odpowiedniej kwoty środków przeznaczonych do Transakcji Płatniczej lub na poczet Usługi Dodatkowej (wymiany po zaakceptowanym kursie), o której mowa w § 4 ust. 9 Regulaminu.
 5. Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie wypowiedzenia złożonego przez Operatora bez zachowania okresu wypowiedzenia, Użytkownik nie może ponownie skorzystać z Usług bez uprzedniej zgody Operatora.
 6. Zważywszy, że świadczenie Usług, o których mowa w niniejszej Umowie dostępne jest wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie, to Umowa ulega automatycznie rozwiązaniu najpóźniej w momencie rozwiązania Umowy Podstawowej, co oznacza że oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy Podstawowej dokonane przez Użytkownika lub Operatora odnosi się równocześnie do Umowy, nawet jeśli nie wynika to wyraźnie z oświadczenia o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
 7. Natomiast rozwiązanie Umowy nie powoduje rozwiązania Umowy Podstawowej, w szczególności nie oznacza likwidacji Konta Użytkownika w Serwisie. Rozwiązanie przez Użytkownika Umowy Podstawowej wymaga złożenia odrębnego wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu Internetowykantor.pl.
 8. Umowa zawarta przez Konsumenta wygasa z chwilą jego śmierci, a pozostałe środki pieniężne zostaną wypłacone spadkobiercom Użytkownika, po przedstawieniu wymaganych prawem dokumentów potwierdzających ich prawo do spadku (przede wszystkim sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia) oraz dokonany dział spadku (w przypadku występowania więcej niż jednego spadkobiercy).
 9. Umowa zawarta przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą nie wygasa z chwilą śmierci, ale podlega regulacjom ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
 10. W przypadku, gdy po zakończeniu Umowy (jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej) na Koncie Użytkownika pozostaną jakiekolwiek środki, którymi Użytkownik nie zadysponował przed zakończeniem umowy lub co do których nie złożył dyspozycji o której mowa w pkt. 7, Operator będzie uprawniony do wykonania przelewu tych środków na rachunek bankowy Użytkownika, wskazany w Serwisie jako rachunek własny Użytkownika do odbierania wypłat od Operatora, przy czym jeśli Użytkownik wskazał w Serwisie kilka rachunków własnych do takich wypłat, wypłata będzie przelana na jeden z rachunków prowadzonych w walucie w jakiej pozostały środki na rachunku płatniczym, a w przypadku braku rachunku bankowego w takiej walucie, zostaną przelane na dowolny inny rachunek po przewalutowaniu według kursu obowiązujące w momencie zlecenia tego przelewu.

§ 10 - Reklamacje i rozstrzyganie sporów

 1. Użytkownik może złożyć zastrzeżenia dotyczące Usług płatniczych świadczonych przez Operatora lub jego działalności (zwane dalej reklamacją), w formie:
  1. pisemnej - osobiście, w siedzibie Operatora, albo przesyłką pocztową na adres:
  2. ustnie - telefonicznie pod nr tel. (+48) 61 250 45 65 / (+48) 61 646 06 00 albo osobiście do protokołu pod adresem wskazanym pod lit. a) powyżej,
  3. w formie elektronicznej: poprzez wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną na adres: biuro@internetowykantor.pl.
 2. Reklamacja może zostać złożona także przez pełnomocnika. Jednakże z uwagi na to, że odpowiedź na reklamację może zawierać informacje objęte tajemnicą zawodową, o której mowa w obowiązujących przepisach prawa, podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa powinien zostać poświadczony urzędowo albo przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego, a nadto w pełnomocnictwie powinna zostać zawarta klauzula upoważniającą Currency One SA ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań NIP: 7831684097 pełnomocnika do uzyskania w imieniu mocodawcy informacji chronionych wskazaną tajemnicą zawodową.
 3. Reklamacja Transakcji Płatniczej przekazana przez Użytkownika powinna zawierać co najmniej: wskazanie powodu reklamacji; określenie podmiotów uczestniczących w transakcji; szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego, w tym numer Transakcji; kwotę Transakcji; tytuł Transakcji, oznaczenie Odbiorcy; datę Transakcji; a także nazwę banku i numer rachunku, na który skierowana została Transakcja Użytkownika. W przypadku reklamacji dotyczących potencjalnego Użytkownika reklamacja powinna określać dane transakcji, której dotyczyła odmowa wykonania usługi przez Operatora, imię i nazwisko potencjalnego Użytkownika, datę zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, opis tego zdarzenia oraz uzasadnienie reklamacji. Reklamacja może również zawierać, dla celów komunikacji, adres e-mail Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika.
 4. Operator rozpatruje oraz udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym, niż 15 Dni Roboczych od daty jej wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie, Operator niezwłocznie poinformuje Użytkownika o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi (w terminie nie dłuższym niż określony w kolejnym zdaniu), wraz z podaniem i wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia oraz wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy. Wydłużony termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy, niż 35 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji. Do zachowania powyższych terminów odpowiedzi na reklamację wystarczające jest wysłanie odpowiedzi przed ich upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie - nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
 5. Operator udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w postaci papierowej, przesyłając ją na adres korespondencyjny Użytkownika lub na wniosek Użytkownika - pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Skargę może wnieść także potencjalny Użytkownik, któremu odmówiono świadczenia usług.
 6. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w sposób przystępny i zrozumiały oraz zawierać w szczególności:
  1. informację o dniu złożenia reklamacji;
  2. wynik rozpatrzenia reklamacji;
  3. wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich postanowień Regulaminu (a także w razie potrzeby postanowień Regulaminu Serwisu), oraz stosownych przepisów prawa, a jeśli to możliwe, także z przytoczeniem ich brzmienia, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów - w przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta;
  4. dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska;
  5. określenie terminu, w którym zostanie zrealizowane roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą reklamującego, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi. Ponadto w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać:
  6. uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów;
  7. pouczenie o możliwości i sposobie skorzystania z formy pozasądowego rozwiązywania sporów, wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 8. Reklamujący zobowiązany jest udzielić Operatorowi wyjaśnień i pomocy w sprawach reklamacyjnych, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa.
 9. Operator pozostawia bez rozpoznania reklamacje nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
 10. Operator nie powinien być adresatem reklamacji związanych z nieprawidłowym wykonaniem przez Odbiorcę zobowiązania wobec Użytkownika w związku z którym Użytkownik zlecał Transakcję Płatniczą.
 11. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, spór między reklamującym a Operatorem może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego:
  1. prowadzonego przez Rzecznika Finansowego (https://rf.gov.pl/), zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Postępowanie wszczyna się na wniosek reklamującego. Jeżeli Rzecznik Finansowy nie odmówi rozpatrzenia sporu, udział Operatora w tym postępowaniu jest obowiązkowy.
  2. prowadzonego przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny).
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na Operatora do Komisji Nadzoru Finansowego. Skarga, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, służy także podmiotom, którym Operator odmówił świadczenia usług płatniczych na podstawie Regulaminu.
 13. Postępowanie wskazane w pkt. 6, może być także zainicjowane za pośrednictwem platformy ODR, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach Konsumenckich), poprzez wyznaczenie Rzecznika Finansowego lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiotu ADR (tj. organu rozstrzygającego spór). Platforma ODR dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 14. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów Konsumenckich, w tym o dostępie i procedurze rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 15. Użytkownik może również wystąpić z powództwem do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, którym zasadniczo jest sąd powszechny właściwy dla siedziby strony pozwanej, czyli w przypadku pozwu skierowanego przeciwko Operatorowi sądem tym jest Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Podmiotem pozwanym w takim przypadku powinien być Operator, którego dane znajdują się w § 2, oraz w treści odpowiedzi na reklamację.
 16. W zakresie Usługi Dodatkowej, Użytkownik może złożyć reklamację na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu.

§ 11 - Zmiany w Regulaminie

 1. Operator zastrzega sobie prawo do proponowania zmian do Umowy, a więc do zmian treści Regulaminu, w następujących przypadkach:
  1. zmiana zakresu, formy, funkcjonalności lub obsługi oferowanych Usług,
  2. wprowadzenie do oferty Operatora lub wycofanie z oferty Operatora usług lub produktów,
  3. zmiana przepisów prawa mających wpływ na świadczenie Usług przez Operatora,
  4. wydanie wytycznych, rekomendacji, decyzji, zaleceń lub orzeczeń sądowych mających wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy,
  5. konieczność poprawy bezpieczeństwa lub dostępności świadczonych Usług,
  6. konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu,
  7. zmiany związane z postępem technologicznym.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do proponowania zmian Umowy w zakresie odnoszącym się do Tabeli Opłat i Prowizji, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:
  1. zmiana wysokości płacy minimalnej oraz poziomu wskaźników publikowanych przez GUS: inflacji, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
  2. zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych oraz stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski,
  3. zmiany cen usług i operacji, z których Operator korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i niebankowych,
  4. zmiany zakresu lub formy świadczonych przez Operatora usług (w tym zmiany lub dodania nowej funkcjonalności w zakresie obsługi danego produktu) w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez Operatora w związku z wykonywaniem Umowy,
  5. zmiany przepisów prawa regulujących produkty lub usługi oferowane przez Operatora lub mających wpływ na wykonywanie Umowy, w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez Operatora w związku z wykonywaniem Umowy,
  6. zmiany przepisów podatkowych i/lub zasad rachunkowości stosowanych przez Operatora, w zakresie w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez Operatora w związku z wykonywaniem Umowy,
  7. zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie mającym wpływ na wykonanie Umowy.
 3. Jeżeli Operator podejmie decyzję o zaproponowaniu zmiany Umowy (Regulaminu oraz Tabeli Opłat i Prowizji), o których mowa w pkt. 1 lub pkt. 2 powyżej to Użytkownik zostanie poinformowany przez Operatora o proponowanych zmianach umowy ramowej, nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Propozycja zmian zostanie przekazana za pomocą wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres e-mail, przypisany do danego Konta Użytkownika, a także poprzez komunikat na stronie Serwisu.
 4. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Umowy, o których mowa w pkt. 1 lub pkt. 2 powyżej, Użytkownik nie zgłosi Operatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. Użytkownik ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę bez ponoszenia opłat ze skutkiem od dnia poinformowania Użytkownika o zmianie, nie później jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane. W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
 5. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 2 miesiące od daty udostępnienia informacji o proponowanych zmianach na stronie Serwisu oraz poinformowania Użytkowników drogą elektroniczną.
 6. Do Zleceń złożonych przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmienionej Umowy (Regulaminu) stosuje się postanowienia poprzedniej wersji Regulaminu, która będzie dostępna na stronie internetowej Serwisu, a którą Użytkownik otrzymał również uprzednio w formie papierowej lub trwałego nośnika./li>

§ 12 - Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim. Polska wersja językowa stanowi wyłączną podstawę interpretacji postanowień umowy ramowej.
 2. Korespondencja, w tym wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazywane będą w języku polskim. Na życzenie Użytkownika, Operator może komunikować się w języku angielskim i przekazywać wybrane informacje lub dokumenty dodatkowo w tym języku. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a angielską, za wiążącą uznaje się wersję polską.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora o każdej zmianie swoich danych kontaktowych przekazanych Operatorowi, w szczególności adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz adresu do korespondencji.
 4. Użytkownik może komunikować się z Operatorem, z zastrzeżeniem § 10 pkt. 1 (obsługa reklamacji), w formie:
  1. elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@internetowykantor.pl,
  2. telefonicznej, pod numerem: (+48) 61 250 45 65 / (+48) 61 646 06 00 - w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta wskazanych na stronie internetowej Serwisu
  3. pisemnej, pod adresem: Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
 5. Operator komunikuje się z Użytkownikiem, z zastrzeżeniem § 10 pkt. 5 (obsługa reklamacji), drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie.
 6. W okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług płatniczych Operator w każdym czasie, na wniosek Użytkownika, udostępnia:
  1. obowiązujące postanowienia umowy o świadczenie usług płatniczych w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Użytkownika informacje te mogą być dostarczone przez Operatora pocztą elektroniczną;
  2. informacje dotyczące wykonanych Transakcji Płatniczych w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Użytkownika informacje te mogą być dostarczone przez Operatora pocztą elektroniczną.
 7. Jeśli Użytkownik nie jest Konsumentem, nie stosuje się przepisów Ustawy o usługach płatniczych, których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż Konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z przepisami tej Ustawy. W takim przypadku w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie pozostałe przepisy prawa, z wyjątkiem wyłączonych zgodnie z niniejszym pkt. i innymi postanowieniami Regulaminu.
 8. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług płatniczych zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające lub związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników będących Konsumentami będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy powszechne na terenie Polski, z uwzględnieniem § 10 pkt. 15. Spory pomiędzy Operatorem a Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami będą rozwiązywane przez sąd właściwy miejscowo dla Operatora.

Załącznik 1. Tabela Opłat i Prowizji

Załącznik 2. Formularz Odstąpienia od Umowy

Załącznik 3. Lista krajów (w których prowadzone są rachunki bankowe Odbiorców) do których można zlecić transfer środków w ramach Transakcji Płatniczej

Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00