Regulamin świadczenia usług płatniczych

§ 1 - Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług płatniczych, zwany dalej  "Regulaminem", określa zakres oraz warunki świadczenia przez Operatora usług płatniczych, w tym prawa i obowiązki Użytkownika oraz Operatora wynikające z zawarcia umowy o świadczenie usług płatniczych, a także warunki zawierania i rozwiązywania umowy.

 2. Regulamin stanowi umowę o charakterze ramowym, w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.

 3. Operator świadczy usługi określone w Regulaminie na podstawie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (wpis do rejestru dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego pod numerem IP33/2015). Organem nadzorującym Operatora jest Komisja Nadzoru Finansowego.

 4. Warunkiem korzystania z usług płatniczych określonych w niniejszym Regulaminie jest dokonanie pełnej rejestracji Użytkownika w Serwisie. Zasady działania Serwisu, w tym warunki świadczenia usługi wymiany walut, wymagania techniczne korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkownika oraz Operatora związane z funkcjonowaniem Serwisu określa Regulamin serwisu internetowykantor.pl.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawy o usługach płatniczych.

 6. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, które nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia Operatora.

§ 2 - DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 • Autoryzacja Zlecenia Płatniczego – potwierdzenie przez Użytkownika Zlecenia Płatniczego i wyrażenie zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej,
 • Dzień Roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 • Instrument Płatniczy – uzgodniony przez Użytkownika i Operatora zbiór procedur, wykorzystywany przez Użytkownika do złożenia Zlecenia Płatniczego, udostępniany Użytkownikowi z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług płatniczych,
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Konto Użytkownika – przypisane każdemu Użytkownikowi indywidualne konto ewidencyjne w Serwisie, za pomocą którego zarządza on danymi i wydaje dyspozycje w ramach Serwisu,
 • Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej,
 • Opcja Kosztowa SHA – opcja kosztowa w poleceniu przelewu wychodzącego do Odbiorcy, zgodnie z którą prowizje i opłaty należne bankowi wysyłającemu opłaca Operator, a koszty banku Odbiorcy i banków pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu opłaca Odbiorca,
 • Operator – Currency One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61–754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, kapitał zakładowy 3 450 000 zł (w całości wpłacony), adres poczty elektronicznej: biuro@internetowykantor.pl , podlegająca nadzorowi i posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej  i wpisana do rejestru dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego pod numerem IP33/2015, będąca usługodawcą usług opisanych w Regulaminie,
 • Rachunek Płatniczy – rachunek płatniczy w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, służący do wykonywania Transakcji Płatniczych, do którego Użytkownik ma dostęp poprzez Konto Użytkownika,
 • Serwis – platforma internetowa Operatora dostępna w domenie https://internetowykantor.pl umożliwiająca korzystanie z usług świadczonych przez Operatora, w tym usług płatniczych określonych w Regulaminie oraz usługi wymiany walut online,
 • Tabela Opłat i Prowizji – tabela opłat i prowizji za świadczenie usług przez Operatora, która stanowi załącznik do Regulaminu oraz jest integralną częścią Regulaminu,
 • Transakcja Płatnicza – zainicjowany przez Użytkownika transfer środków pieniężnych na rachunek bankowy Odbiorcy przez wykonanie usługi polecenia przelewu,
 • Ustawa o usługach płatniczych – Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1572 z późn. zm.),
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Serwisie, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika,
 • Zlecenie Płatnicze – oświadczenie Użytkownika skierowane do Operatora za pośrednictwem Konta Użytkownika zawierające dyspozycję wykonania Transakcji płatniczej.

§ 3 - Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług płatniczych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie usług płatniczych zostaje zawarta na czas nieokreślony bez minimalnego okresu trwania z chwilą łącznego spełnienia przez Użytkownika następujących warunków:
  1. akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy poprzez kliknięcie za pośrednictwem Konta Użytkownika przycisków „akceptuję Regulamin Usług Płatniczych” oraz "wyrażam zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług płatniczych na warunkach określonych w Regulaminie Usług Płatniczych";
  2. dokonania pierwszej Autoryzacji Zlecenia Płatniczego na zasadach określonych w § 5 ust. 2 pkt 4.
 3. Po zawarciu umowy o świadczenie usług płatniczych Operator przesyła Użytkownikowi treść zawartej umowy w formie pliku PDF na adres poczty elektronicznej zdefiniowany na Koncie Użytkownika.
 4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest jednoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem oraz stanowiącą jego integralną część Tabelą Opłat i Prowizji, oraz akceptuje ich treść bez jakichkolwiek zastrzeżeń;
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w celach związanych ze świadczonymi usługami oraz wykonywanymi czynnościami na rzecz Użytkownika;
  3. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji związanych z wykonywaniem usług płatniczych, niestanowiących informacji handlowej;
  5. uzyskał zgody i zezwolenia do zawierania Transakcji Płatniczych w przypadku, gdy obowiązujące przepisy nakładają na Użytkownika taki obowiązek.
 5. Operator może odmówić zawarcia umowy, o ile nie może wykonać obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4 - Rachunek Płatniczy

 1. W celu umożliwienia Użytkownikowi transferu środków pieniężnych pochodzących z wymiany walut w Serwisie na rachunek bankowy Odbiorcy Operator otwiera i prowadzi na rzecz Użytkownika Rachunki Płatnicze w każdej z walut w których Operator świadczy usługę wymiany.
 2. W ramach Rachunku Płatniczego Operator bezpłatnie udostępnia Użytkownikowi Instrument Płatniczy o ograniczonej funkcjonalności umożliwiający transfer środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Rachunku Płatniczym wyrażonych w złotych polskich i obsługiwanych przez Serwis walutach obcych na rachunek bankowy Odbiorcy przez wykonanie polecenia przelewu.
 3. Wpłata środków pieniężnych na Rachunek Płatniczy Użytkownika może zostać dokonana wyłącznie w wyniku zrealizowania złożonych przez tego Użytkownika w ramach Serwisu dyspozycji wymiany walut wraz z dyspozycją zasilenia Rachunku Płatniczego Użytkownika. Uznanie Rachunku Płatniczego Użytkownika następuje z uwzględnieniem zaakceptowanego przez Użytkownika kursu wymiany walut, obowiązującego w Serwisie w chwili dokonania przewalutowania.
 4. Usługa transferu środków pieniężnych na rachunek bankowy Odbiorcy dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy skorzystali z usługi wymiany walut za pośrednictwem Serwisu i w stosunku do środków pochodzących z wymiany walut.
 5. Za pośrednictwem Konta Użytkownika w Serwisie Użytkownik uzyskuje dostęp do informacji o Rachunku Płatniczym, historii Rachunku Płatniczego, składania Zleceń Płatniczych i innych czynności, których realizacja możliwa jest przez Konto Użytkownika.
 6. Operator może ograniczyć czasowo dostęp Użytkownikowi do Rachunku Płatniczego, jeżeli będzie to wymagane, aby zapewnić bezpieczeństwo środków Użytkownika bądź z uwagi na obowiązki Operatora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5 - Zlecenia Płatnicze

 1. Operator przeprowadza Transakcje Płatnicze na podstawie składanych przez Użytkownika Zleceń Płatniczych w wyniku których następuje transfer środków pieniężnych z Rachunku Płatniczego Użytkownika na rachunek bankowy Odbiorcy przez wykonanie polecenia przelewu. Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, realizowane są wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. pełnej rejestracji Użytkownika w Serwisie;
  2. zawarcia przez Użytkownika z Operatorem umowy o świadczenie usług płatniczych;
  3. złożenia przez Użytkownika Zlecenia Płatniczego.
 2. W celu wykonania przez Operatora Zlecenia Płatniczego Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. Złożenia poprzez Konto Użytkownika Zlecenia Płatniczego zawierającego:
   • numer rachunku bankowego należącego do zdefiniowanego w Koncie Użytkownika Odbiorcy;
   • kwotę Zlecenia Płatniczego wyrażoną w walucie rachunku bankowego Odbiorcy;
  2. Zapewnienia środków pieniężnych niezbędnych do wykonania Zlecenia Płatniczego, w tym do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów związanych z realizacją tego zlecenia;
  3. Zapewnienia zgodności treści Zlecenia Płatniczego z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa;
  4. Autoryzację Zlecenia Płatniczego poprzez kliknięcie za pośrednictwem Konta Użytkownika przycisku „Zatwierdź transakcję”, a następnie przycisku "Zatwierdź" w pojawiającym się oknie dialogowym.
 3. Autoryzacja Zlecenia Płatniczego przez Użytkownika jest jednoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na rozliczenie Zlecenia Płatniczego i poniesienie związanym z nim kosztów.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz dodatkowego potwierdzania złożonego Zlecenia Płatniczego.
 5. Za moment otrzymania przez Operatora Zlecenia Płatniczego uznaje się moment dokonania Autoryzacji Zlecenia Płatniczego.
 6. Zlecenia Płatnicze mogą zostać złożone przez Użytkownika wyłącznie w dni robocze od godziny 8:30 do godziny 20:00.
 7. Operator realizuje Zlecenia Płatnicze poprzez uznanie rachunku dostawcy Odbiorcy kwotą transakcji płatniczej niezwłocznie po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego od Użytkownika, nie później jednak niż do końca następnego Dnia Roboczego od momentu otrzymania Zlecenia Płatniczego.
 8. Użytkownik nie może odwołać Zlecenia Płatniczego od chwili dokonania Autoryzacji Zlecenia Płatniczego.
 9. Operator może odmówić realizacji Zlecenia Płatniczego w szczególności w przypadku, gdy:
  1. istnieją uzasadnione wątpliwości co do autentyczności Zlecenia Płatniczego;
  2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Zlecenie Płatnicze jest niezgodne z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu;
  3. Użytkownik nie zapewnił środków pieniężnych niezbędnych do realizacji Zlecenia Płatniczego,
  4. umowa z Użytkownikiem została rozwiązana;
  5. Zlecenie Płatnicze nie zostało należycie autoryzowane.
 10. W przypadku odmowy realizacji Zlecenia Płatniczego Operator niezwłocznie zwraca środki pieniężne będące przedmiotem danej transakcji płatniczej na rachunek bankowy z którego Użytkownik dokonał wpłaty środków na rzecz Operatora.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub opóźnienie
  w przekazywaniu środków pieniężnych na rachunek bankowy Odbiorcy spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, jak również za opóźnienia będące następstwem zdarzeń niezależnych od Operatora.
 12. Użytkownik niezwłocznie powiadamia Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@internetowykantor.pl o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach Płatniczych, a także o przypadkach nieuprawnionego użycia Instrumentu Płatniczego lub nieuprawnionego dostępu do tego instrumentu.
 13. Jeżeli Użytkownik nie dokona powiadomienia, o którym mowa w ust. 12 powyżej, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku Płatniczego albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Użytkownika względem Operatora z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji Płatniczych wygasają.
 14. Operator dostarcza, na adres poczty elektronicznej zdefiniowany przez Użytkownika, informacje o Transakcjach Płatniczych dokonanych na Rachunku Płatniczym, w tym informacje:
  1. umożliwiające zidentyfikowanie Transakcji Płatniczej;
  2. o kwocie Transakcji Płatniczej w walucie, w której obciążony/uznawany jest Rachunek Płatniczy;
  3. o kwocie wszelkich opłat z tytułu Transakcji Płatniczej;
  4. o dacie waluty zastosowanej przy uznaniu/obciążeniu Rachunku Płatniczego.
 15. Informacje dotyczące szczegółów wszystkich Transakcji Płatniczych dokonanych na Rachunku Płatniczym dostępne są również na Koncie Użytkownika.
 16. Operator jest uprawniony do zablokowania korzystania z Instrumentu Płatniczego w przypadku:
  1. wykorzystania Instrumentu Płatniczego przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  2. podejrzenia korzystania z Instrumentu Płatniczego przez osoby nieuprawnione;
  3. podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia nieuprawnionych Transakcji Płatniczych.
 17. Operator poinformuje Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zablokowaniu Instrumentu Płatniczego przed zablokowaniem tego instrumentu, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jego zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu instrumentu byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.
 18. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania w bezpiecznym miejscu oraz nieudostępniania osobom trzecim hasła logowania do Serwisu oraz wszelkich innych danych umożliwiających korzystanie z Instrumentu Płatniczego.
 19. Użytkownik jest obowiązany korzystać z Instrumentu Płatniczego zgodnie z Regulaminem. W tym celu Użytkownik podejmuje wszelkie niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń tego instrumentu, w szczególności jest obowiązany do nieudostępniania Instrumentu Płatniczego osobom nieuprawnionym.

§ 6 - Odpowiedzialność Operatora i Użytkownika

 1. Użytkownik odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:
  1. posłużenia się utraconym przez Użytkownika albo skradzionym Użytkownikowi Instrumentem Płatniczym;
  2. przywłaszczenia Instrumentu Płatniczego lub jego nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Użytkownika obowiązku podjęcia niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń tego instrumentu.
 2. Użytkownik odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, § 5 ust. 12 lub § 5 ust. 19.
 3. Jeżeli Użytkownik nie doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje po dokonaniu powiadomienia, o którym mowa w §5 ust. 12, a także w przypadku gdy Operator nie zapewni możliwości dokonania takiego powiadomienia.
 4. Operator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej, z wyłączeniem przypadków gdy:
  1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej wynikało z siły wyższej lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia Płatniczego wynika z innych przepisów prawa;
  2. Operator udowodni, że Rachunek Płatniczy dostawcy Odbiorcy został uznany zgodnie z przepisami Ustawy o usługach płatniczych.
 5. Jeżeli Operator, jako dostawca Użytkownika, ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej Operator przywraca Instrument Płatniczy do stanu jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej.
 6. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Płatniczej Operator, na wniosek Użytkownika, podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia Transakcji Płatniczej i powiadamia Użytkownika o ich wyniku.
 7. Odpowiedzialność Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji Płatniczej obejmuje również opłaty oraz odsetki, którymi został obciążony Użytkownik.
 8. Postanowień zawartych w pkt 1–7 powyżej oraz art. 45, art. 46 ust. 2–5 oraz art. 144–146 Ustawy o usługach płatniczych nie stosuje się w całości w stosunku do umów o świadczenie usług płatniczych zawartych przez Operatora z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem.

§ 7 - Opłaty i prowizje

 1. Za świadczenie usług płatniczych oraz wykonywanie czynności związanych ze świadczeniem usług płatniczych Operator pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Opłaty i prowizje w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji są pobierane przez Operatora niezwłocznie po wykonaniu czynności, lub przeprowadzeniu operacji, z którą wiąże się pobranie opłaty lub prowizji bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Użytkownika.
 3. W przypadku zalegania przez Użytkownika z opłatami i prowizjami Operator może odmówić Użytkownikowi świadczenia usług do czasu uregulowania zaległości.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że realizacja przelewów walutowych za pośrednictwem instytucji finansowych może wiązać się z opłatami i prowizjami zgodnie z taryfami opłat i prowizji stosowanymi przez te instytucje. Operator wysyła przelewy w Opcji Kosztowej SHA.
 5. Jeśli z jakichkolwiek powodów wysokość opłat i prowizji oraz innych należności przysługujących Operatorowi wobec Użytkownika jest wyższa od wysokości dostępnych środków na Rachunku Płatniczym, Użytkownik zobowiązuje się uiścić opłaty i prowizje oraz należności Operatora w terminie 14 dni na wskazany przez Operatora Rachunek Bankowy.

§ 8 - Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenia usług płatniczych bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku całkowitej realizacji umowy, na żądanie Użytkownika. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 9 - Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług płatniczych w każdej chwili, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transferów środków pieniężnych na wskazany przez Użytkownika Rachunek Bankowy. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Operatora.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług płatniczych jest dokonywane poprzez wysłanie oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia w formie pisemnej na adres siedziby Operatora lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@internetowykantor.pl.
 3. Operator może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2–miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku gdy:
  1. Operator ustali, że Użytkownik korzysta z usługi Operatora
   z naruszeniem Regulaminu lub przepisów prawa,
  2. Użytkownik pomimo wezwania nie uzupełnił danych wymaganych przepisami prawa oraz nie przedstawił stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane na żądanie Operatora,
  3. Użytkownik prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemu teleinformatycznego Operatora, w szczególności poprzez przełamywanie zabezpieczeń.
 4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie wypowiedzenia złożonego przez Operatora, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Operatora.

§ 10 - Reklamacje i rozstrzyganie sporów

 1. Użytkownik może złożyć zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Operatora lub jego działalności (reklamacje) w formie:
  1. pisemnej – osobiście, w siedzibie Operatora, albo przesyłką pocztową na adres: Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61–754 Poznań.
  2. ustnie – telefonicznie pod nr tel. :  (+48) 61 250 45 65 lub (+48) 61 646 06 00
  3. ustnie – osobiście do protokołu pod adresem wskazanym pod lit. a) powyżej,
  4. w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres: biuro@internetowykantor.pl .
 2. Operator rozpatruje oraz udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od daty jej wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie Operator niezwłocznie poinformuje Użytkownika o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, wraz z podaniem powodów opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy. Wydłużony termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy, niż 60 dni od dnia wpływu reklamacji.
 3. Operator przekazuje odpowiedź na złożoną reklamację w postaci papierowej, przesyłając ją na adres korespondencyjny Użytkownika lub na wniosek Użytkownika – pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Operator pozostawia bez rozpoznania reklamacje nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
 6. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Rzecznika Finansowego w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem, a podmiotem rynku finansowego.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na Operatora do Komisji Nadzoru Finansowego. Skarga, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, służy także podmiotom, którym Operator odmówił świadczenia usług płatniczych na podstawie Regulaminu.
 8. Spory powstałe na tle umowy o świadczenie usług płatniczych, na wniosek Użytkownika, mogą być również rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.
 9. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym o dostępie i procedurze rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11 - Zmiany w Regulaminie

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie
  w następujących przypadkach:
  1. zmiana zakresu, formy, funkcjonalności lub obsługi oferowanych usług,
  2. wprowadzenie do oferty Operatora lub wycofanie z oferty Operatora usług lub produktów,
  3. zmiana przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usług przez Operatora,
  4. wydanie wytycznych, rekomendacji, decyzji, zaleceń lub orzeczeń sądowych mających wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy,
  5. konieczność poprawy bezpieczeństwa lub dostępności świadczonych usług,
  6. konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu,
  7. zmiany związane z postępem technologicznym.
 2. Użytkownik zostanie poinformowany przez Operatora o zmianach Regulaminu za pomocą wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres e–mail, przypisany do danego Konta Użytkownika, a także poprzez komunikat na stronie Serwisu.
 3. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Użytkownik nie zgłosi Operatorowi  sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. Użytkownik ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa ta wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
 4. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 2 miesiące od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu oraz poinformowania drogą elektroniczną.

§ 12 - Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim. Polska wersja językowa stanowi wyłączną podstawę interpretacji postanowień umowy ramowej.
 2. Korespondencja, w tym wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazywane będą wyłącznie w języku polskim.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora o każdej zmianie swoich danych kontaktowych przekazanych Operatorowi, w szczególności adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz adresu do korespondencji.
 4. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług płatniczych zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające lub związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne na terenie Polski.
 5. Użytkownik może komunikować się z Operatorem, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 (obsługa reklamacji), w formie:
  1. elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: biuro@internetowykantor.pl,
  2. telefonicznej, pod numerem (+48) 61 250 45 65 lub (+48) 61 646 06 00 – w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta wskazanych na stronie internetowej Serwisu,
  3. pisemnej, pod adresem: Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
 6. Operator komunikuje się z Użytkownikiem, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 (obsługa reklamacji), drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie.
 7. Operator dokłada należytych starań, aby Serwis był dostępny przez cały czas. Operator jest uprawniony czasowo wstrzymać świadczenie usług w całości lub w wybranym zakresie, w szczególności w celu konserwacji systemu teleinformatycznego, dokonania zmian w funkcjonowaniu Serwisu lub zapobieżenia szkodom Operatora, Użytkowników lub osób trzecich. O wstrzymaniu świadczenia usług Operator poinformuje Użytkownika na stronie internetowej Serwisu.
 8. W okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług płatniczych Operator w każdym czasie, na wniosek Użytkownika, udostępnia:
  1. obowiązujące postanowienia umowy o świadczenie usług płatniczych w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Użytkownika informacje te mogą być dostarczone przez Operatora pocztą elektroniczną;
  2. informacje dotyczące Rachunku Płatniczego i wykonanych Transakcji Płatniczych w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Użytkownika informacje te mogą być dostarczone przez Operatora pocztą elektroniczną.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Tabela Opłat i Prowizji

Załącznik 2. Formularz Odstąpienia od Umowy