pl

Regulamin Usługi Dodatkowej - Akceptacja Kursu Przed Wpłatą

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem Dodatkowym" lub „niniejszym regulaminem”) określa warunki i zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkownika Usługi Dodatkowej pod nazwą „Akceptacja Kursu Przed Wpłatą” (zwanej dalej zamiennie: „Usługą Dodatkową” lub „Usługą Akceptacja Kursu przed wpłatą”).
 2. Użyte w niniejszym regulaminie wyrażenia pisane z wielkiej litery, którym wprost nie nadano w niniejszym regulaminie innego znaczenia, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu Internetowykantor.pl (zwanym dalej „Regulaminem Podstawowym”), co w szczególności oznacza że:
  1. Operator – oznacza spółkę Currency One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, kapitał zakładowy 3.450.000 zł (w całości wpłacony), będąca usługodawcą Usługi Podstawowej i Usługi Dodatkowej;
  2. Użytkownik Usługi Dodatkowej – oznacza Użytkownika w rozumieniu Regulaminu Podstawowego, zawierającego Umowę Dodatkową;
  3. Serwis – oznacza platformę internetową Operatora dostępną w domenie https://internetowykantor.pl lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Internetowykantor.pl, stanowiącą część Systemu Teleinformatycznego i umożliwiającą m.in. korzystanie z Usługi Podstawowej i Usługi Dodatkowej;
  4. Usługa Podstawowa – oznacza usługi wymiany walut wskazanych na stronie internetowej Serwisu, świadczoną na warunkach określonych wyłącznie w Regulaminie Podstawowym;
  5. Umowa Podstawowa – oznacza Umowę w rozumieniu Regulaminu Podstawowego;
  6. Umowa Dodatkowa – oznacza umowę zawieraną między Operatorem a Użytkownikiem stającym się Użytkownikiem Usługi Dodatkowej, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Akceptacja Kursu przed wpłatą;
  7. Para Walutowa – waluty będące przedmiotem zlecenia wymiany walut określone jako Waluta Bazowa i Waluta Kwotowana, na przykład w Parze Walutowej EUR/PLN Walutą Bazową jest EUR, a Walutą Kwotowaną PLN;
  8. Waluta Bazowa – pierwsza z walut z Pary Walutowej, której cena jednostkowa jest wyrażona w Walucie Kwotowanej;
  9. Waluta Kwotowana – druga z walut z Pary Walutowej, w której wyrażona jest cena jednostki Waluty Bazowej.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Podstawowego, za wyjątkiem tych które pozostają w oczywistej sprzeczności z warunkami świadczenia Usługi Akceptacja Kursu przed wpłatą, przy czym postanowienia Regulaminu Podstawowego stosuje się odpowiednio, a więc w razie potrzeby z odpowiednimi dostosowaniami do Usługi Dodatkowej.
 4. Użytkownikiem Usługi Dodatkowej może zostać wyłącznie Użytkownik, który uprzednio:
  1. zawarł z Operatorem Umowę Podstawową zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu Podstawowego oraz w chwili zawarcia Umowy Dodatkowej pozostaje nadal stroną Umowy Podstawowej,
  2. podał numer telefonu o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 2 część E ppkt 1 Regulaminu Podstawowego.
 5. Zawarcie Umowy Dodatkowej odbywa się za pomocą strony internetowej Serwisu lub w przypadku gdy funkcjonalność ta jest dostępna – w aplikacji mobilnej Internetowykantor.pl . Zawarcie Umowy Dodatkowej następuje poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Dodatkowego, po uprzednim spełnieniu warunków o których mowa w pkt 4.
 6. Umowa Dodatkowa zawarta jest na czas nieokreślony bez minimalnego okresu trwania, z tym jednak zastrzeżeniem, że zawarta jest ona na okres nie dłuższy niż Umowa Podstawowa. Umowa dodatkowa ulega automatycznemu rozwiązaniu najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku prawnego wynikającego z Umowy Podstawowej (z chwilą jej rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od niej).
 7. Użytkownik Usługi Dodatkowej może rozwiązać Umowę Dodatkową, bez rozwiązywania Umowy Podstawowej, składając oświadczenie dotyczące zakończenia korzystania z Usługi Dodatkowej. Do tego oświadczenia stosuje się w szczególności odpowiednio postanowienia § 13 ust. 2 Regulaminu Podstawowego.
 8. Operator może rozwiązać Umowę Dodatkową w każdym przypadku, gdy może rozwiązać Umowę Podstawową. Operator może ograniczyć rozwiązanie umów jedynie do Umowy Dodatkowej. Ponadto Operator może rozwiązać samą Umowę Dodatkową w każdym przypadku nie dokonania w terminie wpłaty odpowiedniej kwoty, o której mowa w pkt 16 (z uwzględnieniem pkt 16a). Rozwiązanie Umowy Dodatkowej z przyczyn lub okoliczności leżących po stronie Użytkownika Usługi Dodatkowej może stanowić przyczynę odmowy zawarcia nowej Umowy Dodatkowej w przyszłości.
 9. Usługa Akceptacja Kursu przed wpłatą wprowadza dodatkową funkcjonalność względem Usługi Podstawowej. Polega ona na możliwości zatwierdzenia przez Użytkownika Usługi Dodatkowej kursu wymiany waluty, dla każdego rodzaju wymiany dla której ta funkcjonalność będzie dostępna w Serwisie. Momentem akceptacji kursu jest moment składania w Serwisie zlecenia wymiany z wykorzystaniem Usługi Akceptacja Kursu przed wpłatą.
 10. Użytkownik, który posiada już status Użytkownika Usługi Dodatkowej, składając w okresie obowiązywania Umowy Dodatkowej zlecenie wymiany waluty może wskazać, przy pomocy funkcjonalności strony internetowej Serwisu, lub w przypadku gdy funkcjonalność ta jest aktywna – w aplikacji mobilnej Internetowykantor.pl, czy składane przez niego zlecenie wymiany walut w Serwisie ma odbyć się z wykorzystaniem Usługi Akceptacja Kursu przed wpłatą, czy bez tej Usługi Dodatkowej. W przypadku braku skorzystania z Usługi Dodatkowej, zlecenie wykonywane jest zgodnie z Umową Podstawową. W związku z powyższym zlecenia wymiany walut z wykorzystaniem tej Usługi Dodatkowej nie mogą być składane w sposób opisany w § 5 ust. 3 pkt 2 i 3 Regulaminu Podstawowego.
 11. Akceptacja kursu następuje po kursie wymiany walut będącym kursem aktualnym w Serwisie w momencie rozpoczęcia składania zlecenia z wykorzystaniem Usługi Dodatkowej, przy czym kurs ten jest wskazany zarówno w momencie rozpoczęcia składania tego zlecenia, oraz wskazany jest również w tej samej wartości w momencie zakończenia składania tego zlecenia. Powyższe oznacza, że jeśli aktualny w Serwisie kurs wymiany danej Pary Walutowej ulegnie w Serwisie zmianie w okresie pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem składania zlecenia wymiany z wykorzystaniem tej Usługi Dodatkowej, to obowiązującym w tym zleceniu wymiany walut kursem wymiany będzie kurs aktualny w momencie rozpoczęcia składania tego zlecenia.
 12. Złożenie przez Użytkownika Usługi Dodatkowej zlecenia wymiany walut z wykorzystaniem Usługi Akceptacja Kursu przed wpłatą stanowi czynność zatwierdzenia tej transakcji wymiany walut po wskazanym zgodnie z pkt 11 kursie, zwaną w niniejszym regulaminie również „akceptacją kursu”, wobec czego:
  1. Użytkownik Usługi Dodatkowej nie może – z zastrzeżeniem lit. b. – cofnąć złożonego zlecenia (anulować zleconej transakcji wymiany walut), a zostaje ono odwołane tylko w przypadkach o których mowa w pkt 20 i 21,
  2. złożenie przez Użytkownika Usługi Dodatkowej będącego Konsumentem zlecenia wymiany walut z wykorzystaniem Usługi Akceptacja Kursu przed wpłatą stanowi jednocześnie zgodę na korzystanie z Usługi Dodatkowej i żądanie wykonania tej usługi przez Operatora, w zakresie danego zlecenia, przed upływem terminu na skorzystanie z prawa odstąpienia o którym mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu Podstawowego, przy czym:
   1. w przypadku skorzystania z powyższego prawa odstąpienia przed wykonaniem Usługi Dodatkowej w zakresie tego zlecenia – Użytkownik Usługi Dodatkowej ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 22;
   2. po wykonaniu Usługi Dodatkowej w zakresie tego zlecenia to prawo odstąpienia już nie przysługuje.
 13. Złożenie zlecenia z akceptacją kursu przed wpłatą zgodnie z pkt 9-12 możliwe jest już po zawarciu Umowy Dodatkowej i wymaga uprzedniego spełnienia wszystkich warunków dostępności Usługi Podstawowej o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Podstawowego, z zastrzeżeniem ograniczeń o których mowa w pkt 23.
 14. Spełnienie wszystkich pozostałych warunków dostępności Usługi Dodatkowej o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Podstawowego winno nastąpić, z zastrzeżeniem pkt 15, przed dokonaniem wpłaty, o której mowa w pkt 16, albowiem w przeciwnym razie wpłata ta nie będzie mogła zostać prawidłowo zaksięgowana na rachunku bankowym Operatora i przypisana do Konta Użytkownika.
 15. Użytkownik Usługi Dodatkowej może dokonać warunkowo wpłaty, o której mowa w pkt 16 przed spełnieniem wszystkich pozostałych warunków dostępności Usługi Dodatkowej, o których mowa w pkt 14, z tym jednak zastrzeżeniem, że do czasu spełnienia tych warunków wpłata może nie zostać prawidłowo zaksięgowana na rachunku bankowym Operatora i przypisana do Konta Użytkownika, co może wiązać się ze skutkami o których mowa w pkt 20.
 16. Po akceptacji kursu zgodnie z pkt 9-12, Użytkownik Usługi Dodatkowej zobowiązany jest do dokonania wpłaty odpowiedniej kwoty środków przeznaczonych do wymiany po zaakceptowanym kursie, z tytułem wskazanym przez Operatora podczas składania zlecenia, zgodnie z warunkami wpłat przewidzianymi w Regulaminie Podstawowym, w tym w szczególności z uwzględnieniem jego § 5 ust. 7. Przy czym ta odpowiednia kwota (z uwagi na zaakceptowanie kursu) jest znana i widoczna w momencie składania zlecenia wymiany walut z wykorzystaniem tej Usługi Dodatkowej oraz pozostaje niezmienna, w okresie o którym mowa w pkt 17. Tytuł pod jakim powinna być dokonana wpłata jest również widoczny w momencie składania zlecenia, a ponadto umożliwia się jego utrwalenie na trwałym nośniku oraz wskazywany jest w wiadomości o której mowa w pkt 27. Na warunkach określonych w pkt 16a Operator dopuszcza wpłatę kwoty wyższej niż kwota odpowiednia o której mowa powyżej, a na warunkach określonych w pkt 16b Operator dopuszcza wpłatę odpowiedniej kwoty z tytułem innym niż wskazany przez Operatora podczas składania zlecenia.
  1. Jeżeli Użytkownik w celu realizacji obowiązku wpłaty odpowiedniej kwoty zgodnie z pkt 16 powyżej, wpłaci kwotę wyższą niż kwota odpowiednia, ale nie wyższą o więcej niż 10% kwoty odpowiedniej, a wpłata ta zostanie dokonana z prawidłowym tytułem wskazanym przez Operatora podczas składania zlecenia, to będzie traktowane jako spełnienie obowiązku wpłaty odpowiedniej kwoty w rozumieniu niniejszego regulaminu. W takim przypadku wymianie zgodnie ze zleceniem podlegała będzie kwota odpowiednia, a nadwyżka wpłaty ponad tę kwotę zostanie udostępniona w serwisie Użytkownikowi. Regulacja niniejszego postanowienia nie łączy się z regulacją pkt 16b, co oznacza że wpłata kwoty mieszczącej się w opisanej wyżej wysokości, ale dokonana pod nieprawidłowym tytułem, nie będzie traktowana jako spełnienie obowiązku wpłaty odpowiedniej kwoty.
  2. Jeżeli Użytkownik w celu realizacji obowiązku wpłaty o której mowa w pkt 16 powyżej, dokona wpłaty kwoty odpowiedniej, ale w tytule wpłaty wskaże inny tytuł niż w pełni odpowiadający tytułowi wskazanemu przez Operatora podczas składania zlecenia, to pod warunkiem łącznego spełnienia kryteriów o których mowa w kolejnym zdaniu, taka wpłata będzie też traktowana jako prawidłowa wpłata odpowiedniej kwoty. Kryteriami uznania wpłaty za dokonaną prawidłowo są:
   1. dokonanie wpłaty kwoty dokładnie odpowiadającej kwocie odpowiedniej o której mowa w pkt 16; w niniejszym przypadku postanowienie pkt 16a nie ma zastosowania;
   2. dokonanie wpłaty z niewłaściwym tytułem, który nie wskazuje na realizację wpłaty w innym celu niż związany z przedmiotowym zleceniem, w szczególności jeśli z tytułu nie wynika że wpłata takiej samej kwoty jak kwota odpowiednia dokonywana jest w związku z korzystaniem z innych usług Operatora lub innych zleceń w ramach tej Usługi Dodatkowej;
   3. dokonanie powyższej wpłaty w terminie o którym mowa w pkt 17;
   4. brak, w okresie pomiędzy złożeniem tego zlecenia, a wpłatą tej kwoty, innych złożonych i nie zakończonych zleceń z wykorzystaniem Usługi Dodatkowej, na poczet których taka wpłata mogłaby również być zaliczona, na takich samych zasadach jak określone w niniejszym punkcie 17.
 17. Wpłata odpowiedniej kwoty, o której mowa w pkt 16 (z uwzględnieniem pkt 16a), zużyciem prawidłowego tytułu, o którym mowa pkt 16 (z uwzględnieniem dopuszczalności wpłat z innym tytułem zgodnie z pkt 16b), winna nastąpić, to jest zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Operatora, do godziny 18:00 czasu polskiego, w dniu w którym upływa termin 7 Dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia wymiany walut z zaakceptowaniem kursu zgodnie z pkt 9-12
 18. Jeżeli wpłata odpowiedniej kwoty, o której mowa w pkt 16 (z uwzględnieniem pkt 16a) zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Operatora w terminie o którym mowa w pkt 17 z wykorzystaniem prawidłowego tytułu o którym mowa w pkt 16 (z uwzględnieniem dopuszczalności wpłat z innym tytułem zgodnie z pkt 16b), a Użytkownik Usługi Dodatkowej spełni warunki dostępności Usługi Dodatkowej zgodnie z pkt 14 i 15, Operator przeprowadzi wymianę waluty otrzymanych środków na wybraną przez Użytkownika Usługi Dodatkowej walutę docelową, po zaakceptowanym kursie.
 19. Wymiana waluty nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu odpowiedniej kwoty zgodnie z pkt 18. Po dokonaniu wymiany walut zgodnie z powyższym zleceniem z akceptacją kursu przed wpłatą, środki pieniężne pochodzące z dokonanej wymiany zostaną wypłacone zgodnie z dyspozycją Użytkownika Usługi Dodatkowej i Usługę Dodatkową uznaje się za wykonaną.
 20. Jeżeli wpłata odpowiedniej kwoty o której mowa w pkt 16 (z uwzględnieniem pkt 16a) w ogóle nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Operatora w terminie o którym mowa w pkt 17 [w szczególności z tego powodu że wpłata w ogóle nie nastąpi, albo dlatego że nie zostanie prawidłowo zaksięgowana z powodów opisanych w pkt 15, albo dlatego że nie zostanie prawidłowo zaksięgowana z powodu nie podania prawidłowego tytułu wpłaty o którym mowa w pkt 16 (z uwzględnieniem dopuszczalności wpłat z innym tytułem zgodnie z pkt 16b)], lub w tym terminie nie zostanie zaksięgowana w odpowiedniej wysokości (z uwzględnieniem pkt 16a), to dane zlecenie wymiany walut z wykorzystaniem Usługi Dodatkowej uznaje się za odwołane przez Użytkownika Usługi Dodatkowej, a Usługa Dodatkowa w zakresie tego zlecenia nie zostanie wykonana przez Operatora, co oznacza, że:
  1. Jeżeli Użytkownik w celu realizacji obowiązku wpłaty odpowiedniej kwoty zgodnie z pkt 16 powyżej, wpłaci kwotę wyższą niż kwota odpowiednia, ale nie wyższą o więcej niż 10% kwoty odpowiedniej, a wpłata ta zostanie dokonana z prawidłowym tytułem wskazanym przez Operatora podczas składania zlecenia, to będzie traktowane jako spełnienie obowiązku wpłaty odpowiedniej kwoty w rozumieniu niniejszego regulaminu. W takim przypadku wymianie zgodnie ze zleceniem podlegała będzie kwota odpowiednia, a nadwyżka wpłaty ponad tę kwotę zostanie udostępniona w serwisie Użytkownikowi. Regulacja niniejszego postanowienia nie łączy się z regulacją pkt 16b, co oznacza że wpłata kwoty mieszczącej się w opisanej wyżej wysokości, ale dokonana pod nieprawidłowym tytułem, nie będzie traktowana jako spełnienie obowiązku wpłaty odpowiedniej kwoty.
  2. Jeżeli Użytkownik w celu realizacji obowiązku wpłaty o której mowa w pkt 16 powyżej, dokona wpłaty kwoty odpowiedniej, ale w tytule wpłaty wskaże inny tytuł niż w pełni odpowiadający tytułowi wskazanemu przez Operatora podczas składania zlecenia, to pod warunkiem łącznego spełnienia kryteriów o których mowa w kolejnym zdaniu, taka wpłata będzie też traktowana jako prawidłowa wpłata odpowiedniej kwoty. Kryteriami uznania wpłaty za dokonaną prawidłowo są:
   1. Operator nie jest już zobowiązany do wymiany waluty zgodnie z tym zleceniem, zwłaszcza po zaakceptowanym kursie, ani w całości, ani w części;
   2. Użytkownik Usługi Dodatkowej może być zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Operatorowi w związku z akceptacją, na okres o którym mowa w pkt 17, kursu wymiany walut, zgodnie z tym złożonym i odwołanym zleceniem, przy czym naprawienie tej szkody nastąpi poprzez zapłatę kwoty obliczonej zgodnie z pkt 22;
   3. Jeżeli na rachunek Bankowy Operatora wpłyną środki [w nieodpowiedniej wysokości lub za późno albo z nieprawidłowym tytułem, o którym mowa w pkt 16 (z uwzględnieniem dopuszczalności wpłat z innym tytułem zgodnie z pkt 16b)] przeznaczone do wymiany w ramach Usługi Dodatkowej, środki te zostaną zaksięgowane na Koncie Użytkownika, jednakże nie będą mogły być już wykorzystane do wykonania tego odwołanego już zlecenia. Będą natomiast mogły być wykorzystane przez Użytkownika na potrzeby Usługi Podstawowej (o ile zostaną spełnione warunki świadczenia Usługi Podstawowej określone w Regulaminie Podstawowym) lub będą podlegały zwrotowi Użytkownikowi zgodnie z Regulaminem Podstawowym.
 21. Jeżeli wpłata odpowiedniej kwoty o której mowa w pkt 16 (z uwzględnieniem pkt 16a) zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Operatora pod prawidłowym tytułem o którym mowa w pkt 16 (z uwzględnieniem dopuszczalności wpłat z innym tytułem zgodnie z pkt 16b), przed upływem terminu o którym mowa w pkt 17, ale przed spełnieniem warunków dostępności Usługi Dodatkowej zgodnie z pkt 14-15, Operator nie dokona wymiany walut do czasu spełnienia tych warunków. Natomiast jeśli warunki te nie zostaną spełnione przed upływem terminu z punktu 17, zlecenie wymiany walut z wykorzystaniem Usługi Dodatkowej uznaje się za odwołane, a Usługa Dodatkowa w zakresie tego zlecenia nie zostanie wykonana przez Operatora. Wtedy zastosowanie mają odpowiednio postanowienia pkt 20 lit. a i b niniejszego regulaminu oraz odpowiednie postanowienia Regulaminu Podstawowego odnoszące się do skutków braku spełnienia warunków dostępności Usługi Podstawowej, a w szczególności postanowienia § 2 ust. 12 oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Podstawowego.
 22. Operator w momencie złożenia przez Użytkownika Usługi Dodatkowej zlecenia skutkującego akceptacją kursu, ponosi koszt wymiany walut objętych tym zleceniem oraz naraża się na ryzyko walutowe, a także – w razie odwołania zlecenia, w tym w przypadku braku wpłaty środków przez Użytkownika - Operator ponosi dodatkowy koszt powrotnego przewalutowania waluty wymienionej uprzednio w związku z akceptacją kursu. Wobec tego szkoda jaką Operator może ponieść w razie zaakceptowania przez Użytkownika Usługi Dodatkowej kursu, o którym mowa w pkt 17 i następnie braku wykonania transakcji wymiany walut po takim kursie, z przyczyn o których mowa w pkt 20 lub 21 obliczana jest przez Operatora, jako suma kosztów dwóch wymian oraz zmiany wartości środków, zgodnie z następującym równaniem: S = (Mk + Ms + Z)*K gdzie: S – oznacza wysokość szkody; Mk – oznacza marżę kupna Waluty Bazowej objętej odwołanym zleceniem w momencie akceptacji kursu; Jest to różnica pomiędzy kursem średnim a kursem kupna, dostępna na stronie serwisu Ms – oznacza marżę sprzedaży Waluty Bazowej objętej odwołanym zleceniem w momencie akceptacji kursu; Jest to różnica pomiędzy kursem średnim a kursem sprzedaży, dostępna na stronie serwisu Z – oznacza zmianę kursu średniego Waluty Bazowej względem Waluty Kwotowanej od momentu akceptacji kursu do momentu w którym zlecenie stało się zleceniem odwołanym. Wartość ta jest dodatnia gdy kurs ten wzrósł dla zlecenia sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Kwotowaną lub gdy kurs spadł dla zlecenia kupna Waluty Bazowej za Walutę Kwotowaną. Gdy kurs nie zmienił się, wartość wynosi zero. W przeciwnych warunkach jest ona ujemna i wtedy podlega ona odjęciu od sumy Mk i Ms; K – oznacza kwotę transakcji objętej odwołanym zleceniem, wyrażoną w Walucie Bazowej z momentu zawarcia transakcji. W celu umożliwienia Użytkownikowi Usługi Dodatkowej oceny ile może wynosić powyższa szkoda Operatora, Operator w trakcie składania zlecenia wymiany walut z wykorzystaniem Usługi Dodatkowej podaje informację o aktualnej marży oraz kurs w momencie składania zlecenia (zgodnie z pkt 11) i potwierdza te informacje we wiadomości email, o której mowa w pkt 27. Kurs wymiany jest zmienny w czasie i wobec tego w momencie składania zlecenia kurs wymiany jaki będzie obowiązywał w przyszłości - w momencie, w którym zlecenie stanie się zleceniem odwołanym, nie jest jeszcze znany. W związku z tym Użytkownik Usługi Dodatkowej może ustalić informacje o kursie wymiany obowiązującym, w momencie w którym zlecenie stało się zleceniem odwołanym (i użytym do obliczenia pozycji Z w powyższym równaniu) na podstawie dostępnych publicznie w Serwisie notowań kursów wymiany walut
 23. Operator stosuje następujące ograniczenia (limity kwotowe) w zakresie składania zleceń wymiany walut z wykorzystaniem niniejszej Usługi Dodatkowej:
  1. dla Użytkowników Usługi Dodatkowej, którzy zawarli Umowę Dodatkową ale nie spełnili jeszcze wszystkich warunków dostępności Usługi Dodatkowej zgodnie z pkt 14-15 – obowiązuje limit kwotowy w wysokości równowartości kwoty 10 000,00 zł;
  2. dla Użytkowników Usługi Dodatkowej, którzy zawarli Umowę Dodatkową i spełnili już wszystkie warunki dostępności Usługi Dodatkowej zgodnie z pkt 14-15 – obowiązuje limit kwotowy w wysokości równowartości kwoty 100 000,00 zł.
 24. Limity kwotowe, o których mowa w pkt 23 odnoszą się zarówno do pojedynczych zleceń wymiany z wykorzystaniem Usługi Dodatkowej, jak również stanowią limit dla sumy wszystkich złożonych, a jeszcze nieopłaconych [brak zaksięgowania odpowiedniej kwoty zgodnie z pkt 16 (z uwzględnieniem pkt 16a) zgodnej z prawidłowym tytułem wpłaty (z uwzględnieniem dopuszczalności wpłat z innym tytułem zgodnie z pkt 16b)], zleceń wymiany z wykorzystaniem Usługi Dodatkowej. Zatem jeżeli złożenie zlecenia wymiany z wykorzystaniem Usługi Dodatkowej miałoby skutkować przekroczeniem tego limitu, zlecenie takie nie zostanie przyjęte.
 25. Mając na uwadze, że składane zlecenia wymiany z wykorzystaniem Usługi Dodatkowej mogą dotyczyć różnych walut, na potrzeby obliczania równowartości kwot złożonych zleceń i oceny mieszczenia się ich w granicach limitów o których mowa w pkt 23, stosuje się kurs z momentu zlecenia o którym mowa w pkt 11.
 26. Zlecenia wymiany walut z wykorzystaniem Usługi Dodatkowej można składać w godzinach, w których można składać zlecenia dotyczące Usługi Podstawowej.
 27. Poza wiadomością e-mail o której mowa w § 5 ust. 16 Regulaminu Podstawowego, Użytkownik Usługi Dodatkowej otrzymuje od Operatora również dodatkową wiadomość. Będzie ona wysłana bezzwłocznie po złożeniu zlecenia wymiany walut z wykorzystaniem wcześniejszej akceptacji Kursu. Wiadomość email dotyczącą złożonego zlecenia wymiany walut z wcześniej zaakceptowanym kursem potwierdza:
  1. wysokość kursu dla zleconej transakcji (wysokość zaakceptowanego kursu),
  2. pozostałe parametry tej transakcji, w tym marżę użytą podczas wymiany
  3. kwotę jaką Użytkownik Usługi Dodatkowej powinien wpłacić na rachunek bankowy Operatora zgodnie z pkt 16,
  4. tytuł jaki powinien być wskazany w zleceniu wpłaty tej kwoty, o którym to tytule mowa w pkt 16,
  5. numer odpowiedniego rachunku bankowego Operatora do wpłaty
  6. dokładne oznaczenie terminu w jakim tę kwotę winien wpłacić zgodnie z pkt 17.
 28. Z tytułu korzystania z usługi wymiany walut z wykorzystaniem Usługi Dodatkowej, Użytkownik Usługi Dodatkowej nie jest zobowiązany do zapłaty żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Z tytułu wymiany walut z tak zaakceptowanym kursem należne są opłaty, prowizje i koszty, tak jak dla Usługi Podstawowej.
 29. Korzystanie z Usługi Dodatkowej nie wymaga spełnienia innych warunków technicznych, niż określone w § 1 ust. 8 Regulaminu Podstawowego.
 30. Użytkownik Usługi Dodatkowej może złożyć reklamację dotyczącą tej Usługi Dodatkowej, na warunkach szczegółowo uregulowanych w Regulaminie Podstawowym.
 31. Do zmiany postanowień niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Podstawowego dotyczące zmiany Regulaminu Podstawowego.
Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00