pl
Regulamin obowiązywał do 12 września 2019 roku.

REGULAMIN Promocji przelewów w zagranicznych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa warunki i  zasady promocji pod nazwą „Promocja przelewów  zagranicznych” (zwanej dalej: "Promocją"). Regulamin Promocji udostępniany jest na stronie: https://internetowykantor.pl/regulaminy/ .
 2. Organizatorem Promocji jest Currency One SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorcó w prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, kapitał zakładowy 3 450 000 zł ( w całości wpłacony), (zwana dalej: "Organizatorem"), będąca operatorem serwisu Internetowykantor.pl (zwanego dalej: "Serwisem").
 3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności regulowaną przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
 5. w kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, które nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia Operatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. 1. Promocja trwa od dnia 01.08.2017 r. do odwołania. Informacja o  odwołaniu Promocji zostanie, przez Organizatora, wysłana drogą mailową na adres Użytkownika podany podczas rejestracji w Serwisie.
 2. 2. Uczestnikiem Promocji może być zarejestrowany Użytkownik Serwisu, który zawarł z Organizatorem umowę o  świadczenie usług płatniczych (dalej: "Uczestnik").
 3. 3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystąpienie do Promocji następuje poprzez akceptację Regulaminu i  oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji.
 4. 4. Promocja polega na umożliwieniu Uczestnikowi, w okresie trwania Promocji, złożenia zlecenia przelewu z rachunku płatniczego Uczestnika prowadzonego za pośrednictwem Serwisu na zagraniczny rachunek bankowy w opcji kosztowej OUR (całość kosztó w po stronie banku nadawcyi odbiorcy przelewu oraz bankó w pośredniczących pokrywa nadawca) za opłatą wynoszącą 80 zł.
 5. 5. Obowiązkiem Uczestnika Promocji jest przestrzeganie zapisów Regulaminu oraz regulaminu Serwisu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Promocji.

§ 3. Dane osobowe

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestnikó w Promocji w rozumieniu przepisó w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.)i przetwarza je w  zakresiei celu przeprowadzenia Promocji.
 2. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawieniai usunięcia na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Promocji.

§ 4. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w  zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z  niniejszym Regulaminem.
 2. Zasady składania, obsługi oraz rozpatrywania reklamacji związanych z uczestnictwem w Promocji określone są w  regulaminie serwisu Internetowykantor.pl dostępnym pod adresem: https://internetowykantor.pl/regulaminy/.
 3. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@internetowykantor.pl oraz  w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, należy składać z dopiskiem "Promocja przelewó w zagranicznych".
 4. Uczestnik w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 5. Uczestnik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacjii dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporó w konsumenckich, w tym o dostępiei procedurze rozstrzygania sporó w znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Uczestnik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00