pl
Regulamin obowiązywał do 03 lipca 2018 roku.

Regulamin serwisu InternetowyKantor.pl

Definicje

 • BIURO OBSŁUGI KLIENTA – jednostka w strukturze organizacyjnej Operatora, której zadaniem jest obsługa Użytkownika, w tym m.in. udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji niezbędnych do realizacji umowy, umożliwiająca kontakt z  Operatorem w godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu, w formie pisemnej na adres Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, telefonicznej pod numerem (+48) 61 250 45 65 i (+48) 61 646 06 00 lub mailowej na adres: biuro@internetowykantor.pl.
 • OPERATOR – Currency One Spółka Akcyjna z  siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd RejonowyPoznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podnumerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, kapitał zakładowy 3.450.000 zł (w całości wpłacony),podlegająca nadzorowi i posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usługpłatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej i wpisana do rejestru dostawcówi wydawców pieniądza elektronicznego pod numerem IP33/2015, będąca usługodawcą usług opisanychw Regulaminie.
 • SERWIS – platforma internetowa Operatora dostępna w domenie https://internetowykantor.pl umożliwiająca m.in. na korzystanie z usługi wymiany walut online.
 • REGULAMIN – niniejszy Regulamin Serwisu. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom w Serwisie bezpłatnie w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 • UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać i zaciągać zobowiązania, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika.
 • KONTO UŻYTKOWNIKA – przypisane każdemu Użytkownikowi indywidualne konto ewidencyjne w Serwisie, za pomocą którego zarządza on danymi i wydaje dyspozycje w ramach Serwisu.
 • USTAWA o PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY – ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 299 z późn. zm.).
 • PRAWO DEWIZOWE – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 826 z późn. zm.).
 • USTAWA o ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.).
 • USTAWA o OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
 • BENEFICJENT RZECZYWISTY – w rozumieniu przepisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 • OSOBA EKSPONOWANA POLITYCZNIE – Osoba Zajmująca Eksponowane Stanowisko Polityczne w rozumieniu przepisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 • POTWIERDZENIE TRANSAKCJI – dowód kupna/sprzedaży walut w formie rachunku, dostępny do pobrania na Koncie Użytkownika oraz przesyłany drogą elektroniczną (w formie odnośnika) na zdefiniowany na Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 • REJESTRACJA – proces zakładania Konta Użytkownika w Serwisie zakończony zweryfikowaniem tożsamości Użytkownika przez Operatora.
 • AUTO-ZATWIERDZANIE – funkcja umożliwiająca dokonanie wymiany walut bez konieczności zatwierdzenia transakcji na Koncie Użytkownika.
 • KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • RACHUNEK BANKOWY – rachunek bankowy prowadzony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w banku mającym siedzibę w państwie wskazanym na stronie https://internetowykantor.pl/jak-to-dziala/przelewy-zagraniczne/ lub utworzonym w tym państwie oddziale banku zagranicznego.
 • TABELA OPŁAT i PROWIZJI – tabela opłat i prowizji za świadczenie usług przez Operatora, stanowiąca integralną część Regulaminu, dostępna pod adresem: https://internetowykantor.pl/jak-to-dziala/oplaty-rozliczenia/

Postanowienia ogólne

1. Zakres usług Serwisu i ich udostępnianie

 1. Serwis prowadzony jest w języku polskim. Operator komunikuje się z Użytkownikami w języku polskim.
 2. Użytkownik może komunikować się z Operatorem, o ile szczególne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, w formie:
  1. elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@internetowykantor.pl,
  2. telefonicznej pod numerem (+48) 61 250 45 65 i (+48) 61 646 06 00 - w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta wskazanych na stronie internetowej Serwisu,
  3. pisemnej pod adresem: Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
 3. Operator komunikuje się z Użytkownikiem, o ile szczególne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie.
 4. Operator świadczy w Serwisie usługę wymiany walut wskazanych na stronie internetowej Serwisu. Wymiana walut odbywa się za pośrednictwem Rachunków Bankowych.
 5. Operator może świadczyć dodatkowe usługi związane z wymianą walut w ramach Serwisu, w tym usługi płatnicze. Korzystanie z dodatkowych usług może wymagać uprzedniej akceptacji przez Użytkownika odpowiednich regulaminów albo zawarcia umów określających rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia dodatkowych usług.
 6. Konto Użytkownika utworzone w wyniku rejestracji Użytkownika w Serwisie może być wykorzystywane do zawarcia umów usług dodatkowych, o których mowa w pkt. 1.5.
 7. Usługi dostępne w Serwisie przeznaczone są jedynie dla Użytkowników.
 8. Ze względu na regulacje Prawa Dewizowego oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy Operator nie umożliwia korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu anonimowo lub za pomocą pseudonimu.
 9. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane są:
  1. komputer osobisty lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. system operacyjny Windows (XP lub nowszy), Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne lub Android w wersji 4.x, lub iOS w wersji 6.x.,
  3. przeglądarka internetowa obsługująca szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript w najnowszej wersji oraz pliki cookie,
  4. program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF, w celu odczytywania przesyłanych lub udostępnianych przez Operatora dokumentów,
  5. urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z sieci telekomunikacyjnej wyposażone w aktywną kartę SIM, w celu wykonania w Serwisie dyspozycji weryfikowanych jednorazowym kodem wysyłanym przez Operatora w wiadomości SMS.

2. Rejestracja Użytkownika

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Operatorem z chwilą dokonania pełnej Rejestracji Użytkownika, o której mowa w pkt. 2.3, zakończonej pozytywną weryfikacją tożsamości Użytkownika przez Operatora. na podstawie Umowy, Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, w ramach którego może dokonać wymiany walut wskazanych na stronie internetowej Serwisu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieokreślony, przy czym nie przewiduje się minimalnego okresu na jaki zostaje zawarta.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Operatora lub w formie elektronicznej za pomocą e-maila na adres biuro@internetowykantor.pl. do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. w przypadku skorzystania z usług Operatora przed upływem powyższego terminu prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Pełna Rejestracja Użytkownika obejmuje obowiązkowo następujące kroki:
  1. Podanie adresu e-mail, z którego Użytkownik będzie korzystał do logowania się do Konta Użytkownika oraz odbierania wiadomości z Serwisu.
  2. Podanie hasła, którego Użytkownik będzie używał do logowania się do Konta Użytkownika.
  3. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację.
  4. Odebranie e-maila aktywacyjnego i aktywację Konta Użytkownika za pośrednictwem linka podanego w treści e-maila aktywacyjnego.
  5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez podanie zgodnych z aktualnym stanem danych:
   • Imię i Nazwisko / Nazwa firmy,
   • Innych danych wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
  6. Zweryfikowanie tożsamości Użytkownika przez Operatora, polegające w szczególności na sprawdzeniu zgodności danych osobowych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła pierwsza wpłata środków przeznaczonych do wymiany waluty. od momentu weryfikacji tożsamości Użytkownik może zmieniać swoje dane osobowe zdefiniowane na Koncie Użytkownika wyłącznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

3. Dowody kupna i sprzedaży

 1. Zgodnie z Prawem Dewizowym Operator jest zobowiązany do wydawania Użytkownikowi dowodów kupna i sprzedaży walut dla każdej transakcji dokonanej w Serwisie.
 2. 2Operator realizuje zobowiązanie wskazane w pkt. 3.1 poprzez wysyłanie Potwierdzeń Transakcji drogą elektroniczną.
 3. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie Potwierdzeń Transakcji drogą elektroniczną, będą one wysyłane do Użytkownika drogą pocztową na adres zdefiniowany na Koncie Użytkownika lub na podany przez Użytkownika adres korespondencyjny. w takim przypadku każdorazowo pobrana zostanie opłata na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem, wydrukiem i przesyłką pocztową, w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.

4. Kursy wymiany walut

 1. Operator podaje na stronie głównej Serwisu oraz stronie dostępnej po zalogowaniu na Konto Użytkownika aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w ramach Serwisu.
 2. Ostateczny, zaakceptowany przez Użytkownika kurs transakcji uwzględnia:
  1. kursy walut na rynkach finansowych,
  2. marże pobierane przez Operatora,
  3. otrzymane przez Użytkownika rabaty w postaci zniżek, kuponów lub punktów promocyjnych uprawniających do wymiany po korzystniejszym kursie,
  4. koszt przesyłki pocztowej Potwierdzenia Transakcji, o którym mowa w pkt 3.3,
  5. dodatkowe koszty (np. koszt przelewu) zaakceptowane przez Użytkownika każdorazowo przed dokonaniem transakcji.

5. Wymiana walut za pośrednictwem Serwisu

 1. Usługa wymiany walut dostępna jest jedynie dla Użytkowników, którzy dokonali pełnej Rejestracji Użytkownika i podali w ustawieniach Konta Użytkownika poprawne dane dotyczące Rachunków Bankowych, z których chcą korzystać przy wymianie walut w Serwisie.
 2. W przypadku otrzymania przez Operatora środków pieniężnych z rachunku bankowego niezdefiniowanego na Koncie Użytkownika Operator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpływu środków, zwraca kwotę otrzymanego przelewu na rachunek bankowy z którego nastąpił przelew (rachunek źródłowy). Kwota zwrotu zostanie umniejszona o koszty (w tym opłaty bankowe) związane ze zwrotem środków pieniężnych na rachunek źródłowy.
 3. Składanie dyspozycji wymiany walut przez Użytkownika następuje:
  1. za pośrednictwem Serwisu lub
  2. telefonicznie za pośrednictwem konsultantów Biura Obsługi Klienta lub
  3. poprzez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Operatora z wykorzystaniem funkcji Auto-Zatwierdzanie.
 4. Operator prowadzi skup i sprzedaż walut jedynie w dni robocze w godzinach prowadzenia działalności kantorowej, które przedstawione są na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”. Operator zastrzega sobie możliwość wstrzymania pracy Serwisu, z powodu prowadzenia prac serwisowych. Terminy prac oraz przewidywany czas ich zakończenia będą publikowane na stronie Serwisu przed ich rozpoczęciem.
 5. Wpłata środków polega na wykonaniu przez Użytkownika przelewu środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Operatora wskazany przez Operatora na podstawie informacji podanych przez Użytkownika. Użytkownik dokonuje wpłat wyłącznie za pośrednictwem Rachunków Bankowych zdefiniowanych przez Użytkownika na Koncie Użytkownika. Przelewy transgraniczne powinny być realizowane z opcją kosztową SHA.
 6. Wykonana przez Użytkownika wpłata zostanie zaewidencjonowana na Koncie Użytkownika, w kwocie rzeczywiście otrzymanej przez Operatora, z chwilą dokonania przez Operatora pozytywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika. w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów realizacji przelewu oraz ewentualnych kosztów, którymi Operator zostanie obciążony przez banki pośredniczące z tytułu realizacji przelewu, zgodnie z taryfami opłat i prowizji stosowanymi przez banki pośredniczące.
 7. Użytkownik ma możliwość wycofania środków, których wpłaty na Rachunek Bankowy Operatora dokonał bez wykorzystania funkcji Auto-Zatwierdzania. Dyspozycję wycofania środków Użytkownik może wydać do momentu zatwierdzenia transakcji wymiany waluty, o której mowa w pkt. 5.5, poprzez kliknięcie na link „Anuluj transakcję i zwróć środki”. Wycofanie środków w walucie PLN jest zawsze bezpłatne.
 8. Użytkownik zatwierdza transakcję wymiany waluty poprzez kliknięcie na służące do tego przyciski. Kliknięcie przycisku „Zatwierdź transakcję” i następnie „Zatwierdź” powoduje zatwierdzenie dyspozycji wymiany waluty po kursie widocznym w okienku dialogowym. Po tej czynności Użytkownik nie ma możliwości anulowania dyspozycji wymiany.
 9. Przed zatwierdzeniem transakcji Użytkownik otrzymuje informację o przewidywanym terminie otrzymania wymienionych środków. Termin ten jest uzależniony od czasu realizacji przelewów przez obsługujące Operatora i Użytkownika banki.
 10. Użytkownik może włączyć w swoim Koncie Użytkownika opcję Auto-Zatwierdzania, co oznacza, że środki zaksięgowane na Koncie Użytkownika zostaną automatycznie przewalutowane i przesłane Użytkownikowi. w zależności od wybranej opcji Auto-Zatwierdzenia, środki wpłacone przez Użytkownika w godzinach prowadzenia przez Operatora działalności kantorowej zostaną przewalutowane po kursie z momentu zaksięgowania wpłaty lub w momencie wystąpienia żądanych warunków wymiany, natomiast środki wpłacone przez Użytkownika po godzinach prowadzenia przez Operatora działalności kantorowej zostaną przewalutowane po kursie z momentu otwarcia kantoru najbliższego dnia roboczego lub w momencie wystąpienia żądanych warunków wymiany.
 11. Jeżeli, w opcji Auto-Zatwierdzania, oczekiwany kurs nie zostanie osiągnięty w zadanym terminie, to transakcja zostanie automatycznie zatwierdzona następnego dnia roboczego po kursie otwarcia kantoru.
 12. Jeżeli środki wpłacone przez Użytkownika w celu wymiany waluty w opcji Auto-Zatwierdzania nie będą wystarczające, transakcja nie zostanie wykonana automatycznie.
 13. Użytkownik chcący skorzystać z opcji Auto-Zatwierdzania musi wybrać w ustawieniach Konta Użytkownika opcję auto-zatwierdzanie, następnie system poda Użytkownikowi tytuł jaki należy wpisać dokonując przelewu, co warunkuje prawidłowe rozliczenie transakcji w trybie Auto-Zatwierdzania.
 14. Po zakończonej transakcji wymiany walut Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail na adres zdefiniowany na Koncie Użytkownika z informacją o zamknięciu transakcji oraz Potwierdzeniem Transakcji, z zastrzeżeniem pkt. 3.3.
 15. W przypadku złożenia przez Użytkownika dyspozycji wymiany części środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika, pozostałe (niewymienione) środki pieniężne podlegają zwrotowi na Rachunek Bankowy z którego Użytkownik dokonał wpłaty środków na rzecz Operatora.
 16. Przelew walutowy wychodzący do Użytkownika na Rachunek Bankowy w banku, w którym Operator nie posiada odpowiedniego konta walutowego, jest wysyłany w opcji SHA (kosztów dzielonych), w której każda ze stron ponosi koszty swojego banku, a ewentualne koszty banków pośredniczących ponosi odbiorca. Informacje na temat banków, w których Operator posiada Rachunki Bankowe znajdują się na stronach Serwisu. Wysokość opłat i kosztów wliczanych w kurs transakcji, o którym mowa w pkt. 4.2, wskazana jest w Tabeli Opłat i Prowizji znajdującej się pod adresem: https://internetowykantor.pl/jak-to-dziala/oplaty-rozliczenia/ .
 17. W celu umożliwienia Użytkownikowi transferu środków pieniężnych pochodzących z wymiany walut w Serwisie na Rachunek Bankowy osoby trzeciej, Operator świadczy usługi płatnicze określone w Regulaminie świadczenia usług płatniczych dostępnym pod adresem: https://internetowykantor.pl/regulamin-uslug-platniczych/. Korzystanie przez Użytkownika z usług płatniczych wymaga zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usług płatniczych na zasadach i w trybie określonym w regulaminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

6. Opłaty za przelew przychodzący Użytkownika

 1. Dokonując przelewu środków pieniężnych do Operatora Użytkownik powinien go wykonać na wskazany przez Operatora przy zlecaniu wymiany Rachunek Bankowy, w opcji SHA (kosztów dzielonych), w której każda ze stron ponosi koszty swojego banku.
 2. W przypadku niezachowania procedury o której mowa w pkt. 6.1, oraz w przypadku przelewów walutowych, zwłaszcza zagranicznych, banki oraz banki pośredniczące mogą pobrać opłatę zgodnie ze swoimi tabelami opłat i prowizji, która pomniejszy kwotę przelewu Użytkownika. w takiej sytuacji Operator zaksięguje na Koncie Użytkownika faktycznie otrzymaną kwotę pomniejszoną o opłaty i prowizję pobrane przez bank.

Obowiązki Operatora i Użytkowników wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy

7. Rejestracja

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy Rejestracji pełnych i zgodnych z prawdą danych, o których mowa w pkt. 2.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość tych danych oraz jest zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany.
 2. Operator zastrzega, że niezależnie od weryfikacji tożsamości Użytkownika, o której mowa w pkt. 2.3.f, przeprowadza sprawdzenie zgodności danych osobowych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza rachunku bankowego, z którego następuje każda kolejna wpłata środków przeznaczonych do wymiany waluty.
 3. W przypadku, gdy Operator poweźmie uzasadnione wątpliwości co do autentyczności danych przekazanych przez Użytkownika, Operator może zażądać uzupełnienia danych, a także przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane oraz wstrzymać świadczenie usługi na rzecz Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
 4. Operator jest uprawniony do poprawienia danych Użytkownika błędnie wprowadzonych podczas Rejestracji (w szczególności na skutek omyłki pisarskiej lub użycia nieprawidłowego skrótu), w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z danymi posiadacza rachunku bankowego, z którego nastąpiła wpłata środków przeznaczonych do wymiany waluty lub danymi z dokumentów uzyskanych przez Operatora. Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika o dokonaniu takiej poprawki.
 5. Każde Konto Użytkownika może mieć tylko jednego właściciela. Jedna osoba może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto Użytkownika. Użytkownik nie może przenieść Konta Użytkownika na inne osoby lub udostępniać Konta Użytkownika innym osobom. Operator jest uprawniony do usuwania Kont Użytkownika utworzonych lub używanych wbrew zasadom określonym w zdaniach poprzedzających.
 6. Użytkownik będący Osobą Eksponowaną Politycznie celem zakończenia procesu Rejestracji, zobowiązany jest, niezależnie od pozostałych obowiązków, przesłać na adres Operatora pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 9e ust. 5 Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 7. Świadczenie przez Operatora na rzecz Osoby Eksponowanej Politycznie usługi, o której mowa w Regulaminie uzależnione jest od uprzedniej zgody wyrażonej przez zarząd Operatora zgodnie z wymogami wynikającymi z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 8. W przypadku, gdy transakcja wymiany walut nie jest realizowana w imieniu i na rzecz Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest przekazać Operatorowi dane dotyczące tożsamości Beneficjenta Rzeczywistego.
 9. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych informacji dotyczących Beneficjenta Rzeczywistego wymaganych przepisami Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 10. Operator jest uprawniony do żądania przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zmiany danychb osobowych Użytkownika. W przypadku braku przedstawienia żądanych dokumentów, Operator może odmówić dokonania zmiany.

8. Usługa wymiany walut

 1. Niezależnie od postanowień pkt. 7.3. Operator ma prawo żądać od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, informacji oraz dokumentów w przypadkach wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wyłącznej oceny przydatności dokumentów oraz wyjaśnień, o których mowa w pkt 8.1.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji transakcji bez podania przyczyn, jeżeli będzie to wynikało z realizacji procedur wynikających z Ustawy o Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Użytkownik nie ma prawa do żadnych roszczeń z tego tytułu.

Bezpieczeństwo

9. Dane osobowe

 1. W momencie akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych jest Operator.
 3. Operator tworzy zbiór danych osobowych o nazwie: Klienci internetowykantor.pl zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe podane przez Użytkowników, przetwarzane są w następujących celach:
  1. realizowanie usług świadczonych przez Operatora,
  2. wystawianie i dostarczanie Potwierdzeń Transakcji,
  3. dostarczanie Użytkownikom informacji związanych z ich korzystaniem z Serwisu,
  4. realizowanie wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy,
  5. personalizacji komunikatów przekazywanych Użytkownikom.
 6. Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania danych w rozumieniu art. 32 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych jego dotyczących w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania i zmiany oraz żądania usunięcia ze zbioru danych na zasadach określonych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych.
 7. Operator uprawniony jest do udostępniania danych Użytkownika wyłącznie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. w innych przypadkach udostępnienie danych Użytkownika wymaga jego zgody.
 8. Rozmowy telefoniczne prowadzone przez Użytkownika z Biurem Obsługi Klienta mogą być nagrywane i archiwizowane. Operator nie udostępnia nagrań. w uzasadnionych przypadkach Użytkownik ma możliwość zapoznania się z transkrypcją nagranej rozmowy, która jest udostępniana wyłącznie w siedzibie Operatora na pisemny wniosek Użytkownika.
 9. W celu zachowania bezpieczeństwa transakcji, od momentu zaksięgowania środków na Koncie Użytkownika do wysłania wymienionych środków przez Operatora, Użytkownik nie ma możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian w zdefiniowanych przez Użytkownika Rachunkach Bankowych. Możliwości takiej nie ma również Operator.

10. Akceptacja regulaminu

 1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
  • Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Serwisu.
  • Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe oraz dane umieszczone w ramach Konta Użytkownika są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora, w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie na zdefiniowany na Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji związanych z usługami świadczonymi przez Operatora, niestanowiących informacji handlowej, w tym informacji dotyczących zmian w systemie informatycznym Operatora, informacji o utrudnieniach, przerwach technicznych oraz nowych funkcjonalnościach Serwisu, a także o możliwości uzyskania punktów zniżkowych w zamian za wystawienie opinii.
  • Akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu.

11. Bezpieczeństwo korzystania z serwisu

 1. Operator nie zwraca się do Użytkownika o przekazanie hasła logowania, a Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazania hasła logowania Operatorowi.
 2. W przypadku utraty hasła logowania przez Użytkownika, Operator umożliwi jego odzyskanie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania hasła logowania do Serwisu w bezpiecznym miejscu oraz nieudostępniania go osobom trzecim.
 4. Operator udostępnia funkcjonalność polegającą na zatwierdzaniu niektórych dyspozycji składanych przez Użytkownika w Serwisie przy użyciu jednorazowego kodu wysyłanego przez Operatora w wiadomości SMS.

12. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą e-maila na adres biuro@internetowykantor.pl lub pisemnej na adres siedziby Operatora. w reklamacji Użytkownik powinien w szczególności opisać przedmiot reklamacji.
 3. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. w szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail bądź na wskazany przez składającego reklamację adres pocztowy.
 5. Użytkownik, w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 6. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym dostępie i procedurze rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Postanowienia końcowe

13. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. do rozwiązania umowy przez Użytkownika wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: biuro@internetowykantor.pl z adresu e-mail zdefiniowanego na Koncie Użytkownika lub oświadczenia w formie pisemnej w przedmiocie wypowiedzenia na adres siedziby Operatora. Rozwiązanie umowy następuje następnego dnia roboczego po otrzymaniu wiadomości e-mail przez Operatora.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w następujących sytuacjach:
  1. zmiana zakresu, formy, funkcjonalności lub obsługi oferowanych usług,
  2. wprowadzenie do oferty Operatora lub wycofanie z oferty Operatora usług lub produktów,
  3. zmiana przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usług przez Operatora,
  4. wydanie wytycznych, rekomendacji, decyzji, zaleceń lub orzeczeń sądowych mających wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy,
  5. konieczność poprawy bezpieczeństwa lub dostępności świadczonych usług,
  6. konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu,
  7. zmiany związane z postępem technologicznym.
 4. Użytkownik zostanie poinformowany przez Operatora o zmianach Regulaminu za pomocą wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres e-mail, przypisany do danego Konta Użytkownika, a także poprzez komunikat na stronie Serwisu.
 5. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Użytkownik nie zgłosi Operatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. Użytkownik ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. w przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa ta wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
 6. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia przez Operatora zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 7. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 8. Do ważnych przyczyn uzasadniających rozwiązanie przez Operatora umowy za wypowiedzeniem należą przypadki gdy:
  1. Operator ustali, że Użytkownik korzysta z usługi Operatora z naruszeniem Regulaminu lub w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. Użytkownik pomimo wezwania nie uzupełnił danych oraz nie przedstawił stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane na żądanie Operatora, o którym mowa w pkt. 7.3,
  3. Użytkownik prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemu teleinformatycznego Operatora, w szczególności poprzez przełamywanie zabezpieczeń.
 9. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Operator ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi.
 10. Wszelkie transakcje dokonywane są przez Operatora niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na Rachunku Bankowym Operatora i wydaniu dyspozycji przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić opóźnienia po stronie banków realizujących transakcje, a w szczególności opóźnienia wynikające z awarii systemów bankowych. w takich przypadkach transakcje będą realizowane przez Operatora niezwłocznie po usunięciu awarii przez banki.
 11. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub opóźnienie w przekazywaniu środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Użytkownika spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, jak również za opóźnienia będące następstwem zdarzeń niezależnych od Operatora.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora o każdej zmianie swoich danych kontaktowych przekazanych Operatorowi, w szczególności danych adresowych, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1.
Wzór formularza odstąpienia od umowy InternetowyKantor.pl

Załącznik 2.
Wykaz zmian w Regulaminie serwisu InternetowyKantor.pl wchodzących w życie z dniem 14-04-2017

Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00