pl
Regulamin obowiązywał do 27 kwietnia 2022 roku.

Regulamin serwisu InternetowyKantor.pl

Definicje

ADRES EMAIL – adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany i potwierdzony w trakcie rejestracji zgodnie z § 2 ust. 4, a także każdy zastępujący go adres poczty elektronicznej, zmieniony zgodnie z § 10 ust. 8. Przez aktualny Adres Email rozumie się najnowszą jego wersję potwierdzoną zgodnie z powyższymi postanowieniami.

BENEFICJENT RZECZYWISTY – osoba fizyczna sprawująca nad Użytkownikiem kontrolę w rozumieniu Przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA – jednostka w strukturze organizacyjnej Operatora, której zadaniem jest obsługa Użytkownika, w tym między innymi udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji niezbędnych do realizacji Umowy, umożliwiająca kontakt z Operatorem w dniach i godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu, w formie pisemnej na adres Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, telefonicznej pod numerem (+48) 61 250 45 65 i (+48) 61 646 06 00 lub mailowej na adres:biuro@internetowykantor.pl.

CZYTNIK CECH BIOMETRYCZNYCH – funkcja urządzenia mobilnego udostępniona przez jego producenta lub producenta zainstalowanego na nim oprogramowania, przeznaczona do odczytywania cech biometrycznych i ich zapisywania w tym urządzeniu w celu utworzenia odpowiadającego im cyfrowego klucza użytkownika urządzenia.

DZIEŃ ROBOCZY – od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

DZIEŃ PRACY – obejmuje każdy Dzień Roboczy oraz inne, wskazane na stronie internetowej https://internetowykantor.pl/kontakt/ dni, w które Operator prowadzi skup i sprzedaż walut.

FUNKCJA AUTO-ZATWIERDZANIE – opcja umożliwiająca dokonanie wymiany walut bez konieczności zatwierdzenia Transakcji na Koncie Użytkownika.

HASŁO DOSTĘPOWE – ciąg znaków używany do uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika przy jednoczesnej identyfikacji Użytkownika.

IDENTYFIKATOR BIOMETRYCZNY – utworzony w urządzeniu mobilnym i zapisany w nim cyfrowo klucz użytkownika tego urządzenia, generowany dla jednej, określonej cechy biometrycznej użytkownika i odpowiadający unikatowemu kodowi tworzonemu przez Operatora. Unikatowy kod jest trwale powiązany z Loginem Użytkownika. Kod ten tworzony jest po zaakceptowaniu przez Użytkownika metody uwierzytelniania z wykorzystaniem identyfikatora biometrycznego,

KOD PIN – ciąg cyfr używany do uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika w aplikacji mobilnej Internetowy Kantor przy jednoczesnej identyfikacji Użytkownika.

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONTO lub KONTO UŻYTKOWNIKA – przypisane każdemu Użytkownikowi indywidualne konto ewidencyjne w Serwisie, za pomocą którego zarządza on danymi i wydaje dyspozycje w ramach Serwisu.

LANDING PAGE – strona internetowa Operatora zawierająca formularz rejestracyjny umożliwiający rejestrację w Serwisie.

LOGIN – identyfikator Użytkownika w Serwisie, w szczególności używany przy logowaniu do Serwisu; jako Login zawsze wykorzystywany jest aktualny Adres Email, przy czym pierwszym Loginem jest Adres Email podany i potwierdzony w czasie rejestracji zgodnie z § 2 ust. 4; wyjątek stanowi pierwsze logowanie do Serwisu przy użyciu kanału mobilnego, w którym login nie jest wykorzystywany.

NUMER TELEFONU – numer telefonu Użytkownika podany i potwierdzony w trakcie rejestracji zgodnie z § 2 ust. 7 pkt. 2 lit. E ppkt. 1), a także każdy zastępujący go numer telefonu Użytkownika, zmieniony zgodnie z § 10 ust. 8.

OPERATOR – Currency One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, kapitał zakładowy 3.450.000 zł (w całości wpłacony), będąca usługodawcą usług opisanych w Regulaminie.

OSOBA ZAJMUJĄCA EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE – osoba fizyczna zajmująca takie stanowisko w rozumieniu Przepisów
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

POTWIERDZENIE TRANSAKCJI – dowód kupna/sprzedaży walut w formie rachunku, dostępny do pobrania na Koncie Użytkownika oraz przesyłany drogą elektroniczną (w formie odnośnika) na Adres Email.

PRZEPISY o PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY – aktualnie obowiązujące przepisy regulujące kwestie związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności ustawa
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723).

RACHUNEK BANKOWY – rachunek bankowy prowadzony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, którego posiadaczem jest Użytkownik.

REGULAMIN – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowykantor.pl.

RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

SERWIS – platforma internetowa Operatora dostępna w domenie https://internetowykantor.pl, stanowiąca część Systemu Teleinformatycznego i umożliwiająca między innymi korzystanie z usługi wymiany walut online, której warunki świadczenia określone są w niniejszym Regulaminie. Wskazana w poprzednim zdaniu platforma internetowa Operatora dostępna jest przede wszystkim za pośrednictwem przeglądarki internetowej spełniającej wymogi, o których mowa w § 1 ust. 8 pkt. 3, a także, z ewentualnymi ograniczeniami, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej Internetowykantor.pl, o której mowa w § 1 ust. 10.

SHA – koszty dzielone, opcja do wyboru podczas wysyłki przelewu walutowego, w której każda ze stron ponosi opłaty na rzecz swojego banku, a ewentualne koszty banków pośredniczących pomniejszają kwotę, którą otrzymuje odbiorca.

OUR – koszty pokrywa nadawca, opcja do wyboru podczas wysyłki przelewu walutowego, w której nadawca ponosi zarówno opłaty na rzecz swojego banku, jak i ewentualne koszty banków pośredniczących.

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń́ zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017004 r. Nr 171 poz. 198070 z późn. zm.), w tym Serwis.

TABELA OPŁAT i PROWIZJI – tabela opłat i prowizji pobieranych przez Operatora za świadczenie usług, stanowiąca integralną część Regulaminu (ostatnia sekcja dokumentu).

UMOWA – umowa o świadczenie usług elektronicznych dotyczących wymiany walut w ramach funkcjonalności Konta, zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem zgodnie z procedurą rejestracji w Serwisie. Umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta. w ramach Umowy Użytkownik korzystając z funkcjonalności Konta, może dokonywać indywidualnych transakcji wymiany walut

USŁUGI DODATKOWE – usługi oferowane Użytkownikowi w ramach funkcjonalności Konta, inne niż usługi podstawowe związane ze składaniem i realizacją zleceń przeprowadzenia transakcji wymiany walut.

USTAWA o ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm).

UŻYTKOWNIK – osoba, która dokonała rejestracji w Serwisie i zawarła z Operatorem Umowę. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, posiadająca Rachunek Bankowy.

Postanowienia ogólne

 §1. Zakres usług Serwisu i ich udostępnianie

1.   Serwis prowadzony jest w języku polskim. Operator komunikuje się z Użytkownikami w języku polskim.

2.   Użytkownik może komunikować się z Operatorem, o ile szczególne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, w formie:

 1. elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@internetowykantor.pl,
 2. elektronicznej za pomocą odpowiednich funkcjonalności Serwisu lub Konta,
 3. telefonicznej pod numerem telefonu oraz w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta wskazanych na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://internetowykantor.pl/kontakt/
 4. pisemnej pod adresem:Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.

3.   Operator komunikuje się z Użytkownikiem, o ile szczególne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, drogą elektroniczną (drogą poczty elektronicznej kierowanej na Adres Email, za pomocą funkcjonalności Konta bądź poprzez aplikację mobilną Internetowykantor.pl), telefonicznie lub na piśmie.

4.   Operator świadczy w Serwisie usługę wymiany walut wskazanych na stronie internetowej Serwisu. Usługa świadczona na warunkach określonych wyłącznie w niniejszym Regulaminie, w celu odróżnienia od Usług Dodatkowych, stanowi usługę podstawową. Wymiana walut odbywa się za pośrednictwem Rachunków Bankowych.

5.   Operator może świadczyć Usługi Dodatkowe związane z wymianą walut w ramach Serwisu, w tym usługi płatnicze związane z przekazaniem środków pochodzących z wymiany walut na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez Użytkownika lub usługi wprowadzające dodatkowe funkcjonalności względem usługi w wersji podstawowej. Korzystanie z Usług Dodatkowych może wymagać uprzedniej akceptacji przez Użytkownika odpowiednich regulaminów albo zawarcia umów określających rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia Usług Dodatkowych.

6.   Usługi Dodatkowe związane z wymianą walut w ramach Serwisu, w tym usługi płatnicze związane z przekazaniem środków pochodzących z wymiany walut na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez Użytkownika, świadczone są w Dni Pracy w godzinach wskazanych na Stronie Serwisu lub określonych w odrębnych regulaminach.

7.   Konto Użytkownika utworzone w wyniku rejestracji Użytkownika w Serwisie może być wykorzystane do zawarcia umów Usług Dodatkowych, o których mowa w §1 ust. 5.

8.  W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane są:

 1. komputer osobisty lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 2. system operacyjny Windows (7 lub nowszy), Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne lub telefon wyposażony w system Android (Lollipop 5.0 lub nowszy) albo iOS (11 lub nowszy),
 3. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji, obsługująca szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript oraz pliki cookie,
 4. program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF, w celu odczytywania przesyłanych lub udostępnianych przez Operatora dokumentów,
 5. urządzenie telekomunikacyjne (np. telefon komórkowy) umożliwiające korzystanie z sieci telekomunikacyjnej, wyposażone w aktywną kartę SIM z przypisanym Numerem Telefonu, w celu potwierdzania dyspozycji składanych w Serwisie jednorazowym kodem wysyłanym przez Operatora w wiadomości SMS na Numer Telefonu.

9.   w związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany wymagań technicznych, o których mowa w §1 ust. 8. w szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów stanowi zmianę Regulaminu i dokonywana jest w odpowiednim trybie.

10.   Jakkolwiek w celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przeglądarki internetowej, o której mowa w ust. 8 pkt. 3, za pomocą której realizowany może być dostęp do Serwisu w wariancie pełnym, Operator umożliwia również uzyskanie dostępu do Serwisu za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej Internetowykantor.pl, której używanie nie jest jednak niezbędne do korzystania z Serwisu. Jednocześnie Operator informuje, że ze względów technologicznych lub bezpieczeństwa, w przypadku uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do Serwisu za pośrednictwem takiej aplikacji mobilnej, zestaw funkcjonalności Konta dostępnych w ramach aplikacji mobilnej może różnić się, a w szczególności zostać ograniczony, względem funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzedzaiącym, może skutkować brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu za pomocą aplikacji mobilnej, których to funkcjonalności Użytkownik będzie używać wyłącznie w ramach dostępu realizowanego za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

§2. Rejestracja Użytkownika i zawarcie Umowy

1.   Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony bez minimalnego okresu trwania.

2.   Zawarcie Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Operatora w Serwisie odbywa się za pomocą strony internetowej Serwisu lub aplikacji mobilnej Internetowykantor.pl.

3.   Zawarcie z Operatorem Umowy o świadczenie usług następuje z chwilą ukończenia przez Użytkownika rejestracji w Serwisie.

4.   Rejestracja w Serwisie wymaga:

 1. wypełnienia przez potencjalnego Użytkownika formularza rejestracji zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu, na Landing Page lub – w przypadku, gdy funkcjonalność ta jest dostępna – w aplikacji mobilnej Internetowykantor.pl, poprzez:
  1. podanie Adresu Email, z którego Użytkownik będzie korzystał do logowania się do Konta Użytkownika oraz odbierania wiadomości z Serwisu;
  2. ustalenie Hasła Dostępowego, którego Użytkownik będzie używał do logowania się do Konta Użytkownika lub, w przypadku pierwszego logowania do aplikacji mobilnej Internetowykantor.pl, ustalenia Kodu PIN, indywidualnego dla danego urządzenia, który będzie zastępował Hasło Dostępu przy kolejnych logowaniach na danym urządzeniu;
 2. Zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji;
 3. potwierdzenia Adresu Email, o którym mowa w punkcie 1 lit. A. poprzez odebranie e-maila aktywacyjnego wysłanego na ten Adres i aktywacji Konta Użytkownika za pośrednictwem linka podanego w treści tego e-maila.

5.   Na podstawie Umowy Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, w ramach którego może dokonać, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, wymiany walut wskazanych na stronie internetowej Serwisu.

6.   Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Operatora lub w formie elektronicznej za pomocą e-maila na adres biuro@internetowykantor.pl. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Wzór formularza odstąpienia od Umowy znajduje się na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://internetowykantor.pl/regulaminy/. Przed upływem tego 14-dniowego terminu na odstąpienie Użytkownik będący Konsumentem może złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na korzystanie z usług wcześniej, to jest przed upływem tego terminu. w przypadku wyrażenia takiej zgody i następnie wykonania przez Operatora usługi (przeprowadzenia wymiany walut) Użytkownik – Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy

7. Korzystanie przez Użytkownika w ramach zarejestrowanego Konta z usług świadczonych przez Operatora jest możliwe po pozytywnym zweryfikowaniu Użytkownika, zgodnie z ust. 8-11, oraz w przypadku łącznego spełnienia przez Użytkownika następujących warunków:

 1. przeprowadzenia rejestracji zgodnie z ust. 4 pkt. 1-3.
 2. uzupełnienia swojego Konta Użytkownika o wskazane dane, w tym dane identyfikacyjne wymagane Przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy:
  1. w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną:
   1. imię i nazwisko,
   2. obywatelstwo,
   3. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub, jeżeli Użytkownikowi nie nadano numeru PESEL, data urodzenia,
   4. państwo urodzenia,
   5. serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby wraz z datą ważności i datą wydania tego dokumentu (o ile nie jest on bezterminowy),
   6. adres zamieszkania,
   7. o ile Użytkownik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dodatkowo pełną nazwę prowadzonej działalności, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
  2. w przypadku Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
   1. pełną nazwę działalności,
   2. formę organizacyjną,
   3. adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
   4. NIP lub, w przypadku braku takiego numeru, państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i datę rejestracji,
   5. dane identyfikacyjne, o których mowa w lit. a ppkt. 1 i 3 powyżej, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
  3. dane identyfikacyjne Beneficjenta Rzeczywistego w zakresie wskazanym w lit. a ppkt. 1 i 2 powyżej,
  4. dane identyfikacyjne osoby upoważnionej do działania w imieniu Użytkownika w zakresie wskazanym w lit. a ppkt. 1-4 powyżej,
  5. pozostałe dane wymagane przez Operatora i niezbędne do świadczenia usług, w tym zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa:
   1. Numeru Telefonu, który następnie zostanie potwierdzony, służącego do komunikacji, w szczególności w związku z przesyłaniem przez Operatora wiadomości SMS zawierających jednorazowe kody weryfikacyjne,
   2. numery Rachunków Bankowych, których posiadaczem jest Użytkownik i w ramach których wykonywane będą wymiany walut zlecane przez Użytkownika.
 3. Użytkownikom działającym poprzez przedstawiciela – podania przez przedstawiciela dokonującego rejestracji w Serwisie źródła jego umocowania (np. umocowanie ustawowe, pełnomocnictwo) do działania w imieniu i na rzecz danego Użytkownika.
 4. Operator może żądać udostępnienia dokumentów potwierdzających dane, o których mowa powyżej w ust. 7 pkt. 2 lit. A-E oraz pkt. 3.
 5. Uzupełnienie Konta o dane, o których mowa w ust. 7 pkt. 2, następuje za pośrednictwem platformy internetowej Operatora dostępnej w domenie https://internetowykantor.pllub – w przypadku, gdy funkcjonalność ta jest aktywna – za pośrednictwem aplikacji mobilnej Internetowykantor.pl.

8.   Operator dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz Beneficjenta Rzeczywistego poprzez potwierdzenie uzupełnionych na Koncie danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła.

9.   Ponadto Operator dokonuje dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkownika poprzez sprawdzenie zgodności danych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła pierwsza wpłata środków przeznaczonych do wymiany waluty. Od momentu weryfikacji tożsamości Użytkownik może zmieniać wskazane dane identyfikacyjne wyłącznie w ramach kontaktu z Biurem Obsługi Klienta, chyba że funkcjonalność Konta pozwala na zmianę wskazanych danych identyfikacyjnych bez konieczności kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

10.  W przypadku stwierdzenia wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także w przypadkach określonych w Przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Operator może stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, w tym związane z identyfikacją i weryfikacją tożsamości Użytkownika, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz Beneficjenta Rzeczywistego.

11.  W trakcie pełnego procesu rejestracji Operator dokonuje weryfikacji Użytkownika poprzez wysłanie kodu potwierdzającego na Numer Telefonu podany w procesie uzupełniania danych.

12.  W przypadku braku pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 8-11, to jest gdy nie pozwoli ona na potwierdzenie autentyczności i zgodności danych, o których mowa w ust. 7, Użytkownik nie może korzystać z usług świadczonych w ramach Konta do czasu potwierdzenia autentyczności i zgodności tych danych, a ponadto Operator może w takim przypadku rozwiązać Umowę z Użytkownikiem.

13.  Przekazywanie dokumentów wymaganych przez Operatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, następuje przy użyciu narzędzi udostępnionych przez Operatora na platformie internetowej dostępnej w domenie https://internetowykantor.pllub – w przypadku, gdy funkcjonalność ta jest aktywna – w aplikacji mobilnej Internetowykantor.pl.

§3. Dowody kupna i sprzedaży

1.   Operator wydaje Użytkownikowi dowód kupna i sprzedaży walut po każdej transakcji dokonanej w Serwisie.

2.   Operator realizuje wydanie dowodu kupna i sprzedaży poprzez wysyłanie Potwierdzeń Transakcji drogą elektroniczną. Dowód kupna i sprzedaży walut dostępny jest również w Koncie Użytkownika.

§4. Kursy wymiany walut

1.   Operator podaje na stronie dostępnej po zalogowaniu na Konto Użytkownika aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w ramach Serwisu.

2.   Ostateczny kurs poszczególnych transakcji akceptowanych przez Użytkownika uwzględnia:

 1. kursy walut na rynkach finansowych,
 2. marże pobierane przez Operatora,
 3. otrzymane przez Użytkownika rabaty w postaci zniżek, kuponów lub punktów promocyjnych uprawniających do wymiany po korzystniejszym kursie,
 4. dodatkowe koszty (np. koszt przelewu) zaakceptowane wyraźnie przez Użytkownika każdorazowo przed dokonaniem transakcji.

§5. Wymiana walut za pośrednictwem Serwisu

1.   Usługa wymiany walut dostępna jest jedynie dla Użytkowników którzy łącznie:

 1. zostali pozytywnie zweryfikowani przez Operatora, zgodnie z §2 ust. 8-11,
 2. dokonali pełnej Rejestracji Użytkownika, to jest spełnili warunki,
  o których mowa w §2 ust. 7 pkt. 1-4.

2.   w przypadku otrzymania przez Operatora środków pieniężnych z rachunku bankowego niezdefiniowanego na Koncie Użytkownika, a w szczególności z innego niż Rachunek Bankowy, Operator ma prawo, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu środków, zwrócić kwotę otrzymanego przelewu na rachunek bankowy, z którego nastąpił przelew (rachunek źródłowy). Kwota zwrotu może zostać pomniejszona o koszty (w tym opłaty banków pośredniczących) związane ze zwrotem środków pieniężnych na rachunek źródłowy..

3.   Składanie dyspozycji wymiany walut przez Użytkownika następuje:

 1. za pośrednictwem Serwisu;
 2. lub poprzez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Operatora z wykorzystaniem funkcji Auto-Zatwierdzanie.

4.   Operator prowadzi skup i sprzedaż walut w Dni Pracy, z zastrzeżeniem, że Serwis może być chwilowo niedostępny w związku z prowadzeniem prac serwisowych. Terminy prowadzenia prac serwisowych oraz przewidywany czas ich zakończenia będą publikowane na stronie Serwisu przed ich rozpoczęciem.

5.   Wpłata środków polega na wykonaniu przez Użytkownika przelewu środków pieniężnych z Rachunku Bankowego Użytkownika na Rachunek Bankowy Operatora, wskazany przez Operatora na podstawie informacji podanych przez Użytkownika. Użytkownik dokonuje wpłat wyłącznie za pośrednictwem Rachunków Bankowych zdefiniowanych przez Użytkownika na Koncie Użytkownika. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w §6 przelewy walutowe powinny być realizowane z opcją kosztową SHA.

6.   Operator wskazuje na stronie internetowej listę krajów, z których przyjmowane są przelewy przychodzące. Lista krajów jest dostępna pod wskazanym linkiem: https://internetowykantor.pl/jak-to-dziala/przelewy-zagraniczne/ z zastrzeżeniem zdania ostatniego zmiana w zakresie ww. listy nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu, jednakże wszelkie tego typu zmiany zostaną wyraźnie zakomunikowane pod linkiem: https://internetowykantor.pl/jak-to-dziala/przelewy-zagraniczne/ w sposób umożliwiający Użytkownikom ustalenie zakresu zmian. w przypadku, gdy zmiana listy krajów miałaby nastąpić w okresie pomiędzy złożeniem przez Użytkownika dyspozycji wymiany, a momentem wymiany waluty przez Operatora, taka zmiana listy krajów stanowi jednak zmianę Regulaminu dla Użytkownika, którego dyspozycji taka zmiana by dotyczyła.

7.   Wykonana przez Użytkownika wpłata zostanie zaewidencjonowana na Koncie Użytkownika w kwocie rzeczywiście otrzymanej przez Operatora. w szczególności koszty realizacji przelewu oraz ewentualne koszty, którymi Operator zostanie obciążony przez banki pośredniczące z tytułu realizacji przelewu, zgodnie z taryfami opłat i prowizji stosowanymi przez banki pośredniczące pomniejszą kwotę wpłaty.

8.   z zastrzeżeniem ust. 9, Użytkownik ma możliwość wycofania środków, które wpłacił na rachunek bankowy Operatora. Dyspozycję wycofania środków Użytkownik może wydać do momentu zatwierdzenia transakcji wymiany waluty, o której mowa w §5 ust. 10 poprzez kliknięcie linku „Anuluj transakcję i zwróć środki” lub przycisku o analogicznym znaczeniu oraz funkcjonalności.

9.  W przypadku wybrania Funkcji Auto-Zatwierdzania wymianę można anulować tylko od momentu zaewidencjonowana środków na Koncie Użytkownika do momentu spełnienia się warunków Auto-Zatwierdzania zdefiniowanych w tytule przelewu, o którym mowa w ust. 15 poniżej.

10.  Użytkownik zatwierdza transakcję wymiany waluty poprzez kliknięcie służących do tego przycisków, tj. kolejno „Zatwierdź transakcję”, lub przycisku o analogicznym znaczeniu oraz funkcjonalności, a następnie „Zatwierdź”, co skutkuje zatwierdzeniem dyspozycji wymiany waluty po kursie widocznym w okienku dialogowym. Dodatkowym warunkiem zatwierdzenia transakcji wymiany walut może być poprawne wpisanie kodu uwierzytelniającego, o którym mowa w ust. 11 poniżej. Po wykonaniu tych czynności Użytkownik nie ma możliwości anulowania dyspozycji wymiany.

11.  Zatwierdzenie transakcji wymiany walut może wymagać podania kodu uwierzytelniającego wysłanego w wiadomości SMS na Numer Telefonu Użytkownika aktualnie zdefiniowany w Serwisie. Za pomocą takiego kodu Operator może dopuścić również uwierzytelnienie przez Użytkownika rachunku bankowego (“Rachunek Zaufany”). Zatwierdzenie transakcji, w wyniku której wymienione środki mają zostać wypłacone na “Rachunek Zaufany”, mogą być realizowane z pominięciem podania kodu uwierzytelniającego.

12.  Przed zatwierdzeniem transakcji Użytkownik otrzymuje informację o przewidywanym terminie otrzymania wymienionych środków. Termin ten jest uzależniony od czasu realizacji przelewów przez obsługujących Operatora i Użytkownika dostawców usług płatniczych, a w szczególności banków, w związku z czym zaksięgowanie wymienionych środków na docelowym Rachunku Bankowym Użytkownika przez bank prowadzący ten Rachunek Bankowy może nastąpić w terminie późniejszym niż wskazany przez Operatora termin przewidywany. Operator zapewnia, że zlecenie wiążące się z wypłatą środków na rzecz Użytkownika złoży najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po dniu, w którym nastąpiła wymiana walut.

13.  Zlecając przelew, o którym mowa w ust. 5, Użytkownik może skorzystać z Funkcji AutoZatwierdzania. Oznacza to, że dzięki użyciu odpowiedniego tytułu przelewu środki zaksięgowane na Koncie Użytkownika, po spełnieniu określonych przez Użytkownika warunków, zostaną automatycznie przewalutowane i przesłane Użytkownikowi na zdefiniowany przez niego Rachunek Bankowy. Środki wpłacone przez Użytkownika zostaną przewalutowane w momencie, gdy w trakcie godzin prowadzenia wymiany kantorowej zostaną spełnione wymagane warunki.

14.  Jeżeli w opcji Auto-Zatwierdzania oczekiwany kurs nie zostanie osiągnięty we wskazanym przez Użytkownika terminie, transakcja zostanie automatycznie zatwierdzona w następnym Dniu Pracy

15.  Jeżeli środki wpłacone przez Użytkownika w celu wymiany waluty w opcji Auto-Zatwierdzania nie będą wystarczające, transakcja nie zostanie zrealizowana automatycznie. Wówczas Użytkownik może dokonać samodzielnego zatwierdzenia wymiany lub wycofać środki zgodnie z ust. 8-9.

16.  Aby rozliczenie transakcji w trybie Funkcji Auto-Zatwierdzania przebiegło prawidłowo, dokonując płatności, Użytkownik musi wpisać tytuł przelewu wygenerowany przez Serwis.

17.  Po zakończonej transakcji wymiany waluty Użytkownik otrzymuje na Adres Email wiadomość email z informacją o zamknięciu transakcji oraz Potwierdzeniem Transakcji.

18.  W przypadku złożenia przez Użytkownika dyspozycji wymiany części środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika pozostała (niewymieniona) część środków pieniężnych, pochodzących z tej wpłaty, podlega zwrotowi na Rachunek Bankowy, z którego Użytkownik dokonał wpłaty środków na rzecz Operatora.

19.  Przelew walutowy wychodzący do Użytkownika na Rachunek Bankowy w banku, w którym Operator nie posiada odpowiedniego konta walutowego, jest wysyłany w opcji SHA. Informacja na temat banków, w których Operator posiada Rachunki Bankowe znajduje się na stronach Serwisu. Wysokość opłat i kosztów wliczanych w kurs transakcji, o których mowa w §4 ust. 2, wskazana jest w Tabeli Opłat i Prowizji, stanowiącej integralną część Regulaminu. w celu uniknięcia ewentualnych kosztów banków pośredniczących Użytkownik ma możliwość wyboru opcji przelewu OUR, która w tym wypadku zastępuje SHA. Opcja przelewu OUR jest dostępna na warunkach opisanych w Tabeli Opłat i Prowizji.

20.  W celu umożliwienia Użytkownikowi transferu środków pieniężnych pochodzących z wymiany walut w Serwisie na Rachunek Bankowy osoby trzeciej Operator świadczy, jako Usługi Dodatkowe, usługi płatnicze określone w Regulaminie świadczenia usług płatniczych dostępnym pod adresem: https://internetowykantor.pl/regulamin-uslug-platniczych/. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi Dodatkowej w postaci usług płatniczych wymaga zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usług płatniczych na zasadach i w trybie określonym w regulaminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. w przypadku niezawarcia takiej umowy środki pieniężne pochodzące z wymiany walut w Serwisie mogą być wypłacone jedynie na Rachunek Bankowy Użytkownika.

21.   Operator wyjaśnia, że Użytkownik dokonujący wpłaty na Rachunek Bankowy Operatora celem wymiany waluty nie powinien przy tej wpłacie korzystać z mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. split payment), albowiem uniemożliwi to wykonanie usługi. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tej opcji, Operator zastrzega sobie możliwość niezaakceptowania takiej wpłaty i odmówienia wykonania usługi wymiany waluty. w przypadku niezaakceptowania wpłata zostanie zwrócona z wykorzystaniem opcji podzielonej płatności (SHA) na Rachunek Bankowy Użytkownika nie później niż w ciągu 14 dni.

§6. Opłaty za przelew przychodzący Użytkownika

1.   Dokonując przelewu środków pieniężnych do Operatora, Użytkownik powinien wykonać go w opcji SHA (kosztów dzielonych).

2.   w przypadku niezachowania procedury, o której mowa w §6 ust. 1, oraz w przypadku przelewów walutowych, zwłaszcza zagranicznych, banki oraz banki pośredniczące mogą pobrać opłatę zgodnie ze swoimi tabelami opłat i prowizji. w takiej sytuacji Operator zaksięguje na Koncie Użytkownika faktycznie otrzymaną kwotę pomniejszoną o opłaty i prowizję pobrane przez bank.

Obowiązki Operatora i Użytkowników wynikające z Przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

§7. Rejestracja

1.   Użytkownik zobowiązany jest do podania przy Rejestracji pełnych i zgodnych z prawdą danych, o których mowa w pkt. §2 ust. 7 pkt. 2; Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość tych danych oraz jest zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany.

2.   Operator zastrzega, że niezależnie od weryfikacji tożsamości Użytkownika, o której mowa w §2 ust. 8-11, sprawdzeniu podlega zgodność danych osobowych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego następuje każda kolejna wpłata środków przeznaczonych do wymiany waluty.

3.   w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności lub aktualności danych przekazanych przez Użytkownika, Operator może zażądać uzupełnienia danych, a także przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane oraz wstrzymać świadczenie usługi na rzecz Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.

4.   w przypadku, gdy Operator stwierdzi niezgodność danych wprowadzonych przez Użytkownika podczas Rejestracji z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła wpłata środków przeznaczonych na wymianę waluty, lub z danymi z dokumentów uzyskanych przez Operatora, jest on uprawniony do poprawienia danych Użytkownika, o ile niezgodność ta wynika z oczywistej omyłki, w szczególności z oczywistej omyłki pisarskiej lub użycia oczywiście omyłkowego skrótu. Użytkownik zostanie powiadomiony o takiej poprawce za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na aktualny Adres Email.

5.   Każde Konto Użytkownika może mieć tylko jednego właściciela, przy czym Użytkownik działający poprzez przedstawiciela może wskazać tylko jednego przedstawiciela dla danego Konta Użytkownika. z zastrzeżeniem ostatniego zdania tego ustępu każdy Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto. Użytkownik nie może przenieść Konta Użytkownika na inne osoby lub udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim. Operator jest uprawniony do usuwania Kont Użytkownika utworzonych lub używanych wbrew zasadom określonym w zdaniach poprzedzających. Na zasadzie wyjątku od zasady posiadania jednego konta Operator dopuszcza, by Użytkownik będący osobą fizyczną mógł mieć dwa odrębne Konta, jedno jako Konsument, a drugie jako przedsiębiorca.

6.   Operator wyjaśnia, że jest prawnie zobowiązany do ustalania, czy Użytkownik lub jego Beneficjent Rzeczywisty jest Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne. w tym celu Operator między innymi przyjmuje od Użytkownika oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej, w tym elektronicznej, w którym Użytkownik lub jego Beneficjent Rzeczywisty stwierdza, że jest bądź nie jest osobą zajmującą takie stanowisko, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli:"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

7.   Świadczenie przez Operatora usługi, o której mowa w Regulaminie, na rzecz Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko Polityczne uzależnione jest od uprzedniej zgody wyrażonej przez kadrę kierowniczą Operatora, zgodnie z wymogami wynikającymi z Przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a także od przedłożenia dokumentów i złożenia wyjaśnień, co wiąże się ze stosowaniem przez Operatora, w ramach utrzymywania stosunków gospodarczych lub realizowania transakcji, odpowiednich środków w celu ustalenia źródła majątku Użytkownika i źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Użytkownika.

8.   Operator zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych, poza określonymi w § 2 ust. 7 pkt. 2 lit. C, informacji dotyczących Beneficjenta Rzeczywistego wymaganych Przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

9.   Operator jest uprawniony do żądania przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zmiany danych zgłaszanych przez Użytkownika. w przypadku nieprzedstawienia żądanych dokumentów Operator może odmówić aktualizacji danych.

§8. Usługa wymiany walut

1.   w przypadkach wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, niezależnie od postanowień § 7 ust. 3, Operator ma prawo żądać od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, informacji oraz dokumentów.

2.   Operator może być zobowiązany do wstrzymania lub odmowy realizacji transakcji, także bez wskazania Użytkownikowi przyczyn, jeżeli będzie to wynikało z postępowania według procedur wynikających z Przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Bezpieczeństwo

§9. Dane osobowe

1.   Administratorem danych osobowych zbieranych i dalej przetwarzanych w związku z zawarciem Umowy i świadczeniem usług, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Operator – Currency One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555.

2.   w związku ze świadczeniem w Serwisie usług wymiany walut Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza przepisami RODO.

3.   Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszczonej na stronie internetowej: https://internetowykantor.pl/polityka-prywatnosci/.

4.   Rozmowy telefoniczne prowadzone przez Użytkownika z Biurem Obsługi Klienta mogą być nagrywane i archiwizowane. Operator nie udostępnia nagrań. w uzasadnionych przypadkach Użytkownik ma możliwość zapoznania się z transkrypcją nagranej rozmowy, która jest udostępniana wyłącznie w siedzibie Operatora na pisemny wniosek Użytkownika.

§10. Bezpieczeństwo korzystania z serwisu

1.   Hasło Dostępowe musi składać się z co najmniej 8 znaków.

2.   Operator nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o przekazanie Hasła Dostępowego lub Kodu PIN, a Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazania Operatorowi Hasła Dostępowego lub Kodu PIN.

3.   w przypadku utraty Hasła Dostępowego lub Kodu PIN, Operator umożliwi Użytkownikowi, za pośrednictwem Serwisu lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta, zablokowanie utraconego Hasła Dostępowego lub Kodu PIN oraz, wyłącznie za pośrednictwem Serwisu, ustanowienie nowego Hasła Dostępowego lub Kodu PIN.

4.   Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania Hasła Dostępowego do Serwisu w bezpiecznym miejscu oraz nieudostępniania go osobom trzecim. w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej Internetowykantor.pl zobowiązania te dotyczą również Kodu PIN.

5.   Operator może wprowadzić dodatkowe wymagania dotyczące poziomu bezpieczeństwa Hasła Dostępowego, w szczególności jego złożoności i okresu ważności.

6.   Składanie przez Użytkownika niektórych dyspozycji w Serwisie, w szczególności dotyczących ochrony Konta Użytkownika, wykonania transakcji, dokonania zmiany danych lub zmiany Rachunku Bankowego, może wymagać dodatkowego zatwierdzenia kodem uwierzytelniającym wysłanym w wiadomości SMS na Numer Telefonu zdefiniowany aktualnie w Serwisie.

7.   Operator zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania od Użytkownika zmiany Hasła Dostępowego, jeżeli Użytkownik korzysta z tego samego Hasła Dostępowego przez okres dłuższy, niż przewidują to przyjęte przez Operatora normy bezpieczeństwa.

8.   Po dokonaniu pełnej rejestracji w Serwisie, to jest spełnieniu warunków, o których mowa w §2 ust. 7 pkt. 1-4, Użytkownik może dokonać zmiany Adresu Email, Hasła Dostępowego lub Numeru Telefonu za pomocą udostępnionych funkcjonalności Serwisu. Zmiany te mogą wymagać podania kodu uwierzytelniającego dostarczonego Użytkownikowi w wiadomości SMS wysłanej na dotychczasowy Numer Telefonu; zmiana Adresu Email oraz zmiana Numeru Telefonu każdorazowo wymagają ponadto potwierdzenia nowego Adresu Email lub nowego Numeru Telefonu.

9.   Logowanie Użytkownika do Serwisu odbywa się w poprzez uwierzytelnienie Użytkownika za pośrednictwem:

 1. przeglądarki internetowej, co polega na:
  1. podaniu właściwego Loginu,
  2. podaniu Hasła Dostępowego,
  3. podaniu odpowiedniego kodu uwierzytelniającego, o ile jest to wymagane prawem lub wynika ze względów bezpieczeństwa;
 2. lub aplikacji mobilnej, co polega na:
  1. podaniu właściwego Loginu, o ile jest to pierwsze logowanie na danym urządzeniu,
  2. podaniu Hasła Dostępowego, o ile jest to pierwsze logowanie na danym urządzeniu, albo ustalonego uprzednio Kodu PIN; w przypadku, gdy aplikacja mobilna zainstalowana jest na urządzeniu mobilnym wyposażonym w Czytnik cech biometrycznych, kolejne logowania mogą odbywać z użyciem Identyfikatora biometrycznego, o ile Użytkownik zamiast Kodu PIN wybrał taką właśnie metodę uwierzytelniania w ustawieniach Konta Użytkownika,
  3. podaniu odpowiedniego kodu uwierzytelniającego, o ile jest to wymagane prawem lub wynika ze względów bezpieczeństwa.

10.   Kod uwierzytelniający, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1 lit. C oraz w pkt. 2 lit. C, może w szczególności mieć postać ciągu cyfr dostarczanego Użytkownikowi w wiadomości SMS wysłanej przez Operatora na Numer Telefonu Użytkownika. Kod ten posiada wyznaczony okres ważności, w którym powinien zostać wprowadzony przez Użytkownika w przeznaczonym do tego polu wskazanym przez Serwis.

Postanowienia końcowe

§11. Akceptacja regulaminu

1.   Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń:

 1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
 2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Serwisu;
 3. informacje podane w formularzu rejestracyjnym oraz dane znajdujące się w trakcie korzystania z Serwisu na Koncie Użytkownika są prawdziwe i zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
 4. zapoznałem się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, o której mowa w §9 ust. 3, a dane osobowe wymagane przez Operatora w celu zawarcia Umowy i świadczenia usług podaję dobrowolnie;
 5. zobowiązuję się korzystać z Serwisu zgodnie jego przeznaczeniem oraz z Regulaminem.

2.   Ponadto, niezależnie od akceptacji Regulaminu, rejestrując Konto, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, także po rozwiązaniu Umowy, którą to zgodę może cofnąć w dowolnym momencie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a brak jej wyrażenia nie skutkuje dla Użytkownika żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

3.   w trakcie rejestracji Użytkownik może być poproszony o wyrażenie także innych zgód dotyczących przetwarzania jego danych osobowych. Ich wyrażenie jest całkowicie dobrowolne, natomiast brak ich wyrażenia nie skutkuje poniesieniem przez Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji. Jeśli którakolwiek z tych zgód zostanie wyrażona, Użytkownikowi przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

§12. Reklamacje

1.   Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi określone w Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.   Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres biuro@internetowykantor.pl lub w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby Operatora. w reklamacji Użytkownik powinien w szczególności opisać przedmiot reklamacji.

3.   Reklamacja powinna zawierać co najmniej:nazwisko i imię Użytkownika; kwotę i datę transakcji, której dotyczy reklamacja; adres korespondencyjny lub Adres Email. w przypadku, gdy w celu rozpatrzenia reklamacji konieczne będą dodatkowe informacje, Operator zwróci się do Użytkownika o ich przekazanie. Reklamujący zobowiązany jest udzielić Operatorowi wyjaśnień i pomocy w sprawie będącej przedmiotem reklamacji, jeśli udzielenie wyjaśnień lub pomoc są sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa. Reklamujący udziela wyjaśnień w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Operatora, przy czym czas udzielania tych wyjaśnień może skutkować wydłużeniem terminu rozpoznania reklamacji, zgodnie z ust. 5.

4.   w przypadku, gdy reklamujący nie wskaże żadnych danych pozwalających na jego identyfikację ani nie poda żadnych danych kontaktowych pozwalających na wezwanie go do uzupełnienia reklamacji o niezbędne dane, reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

5.   Operator rozpatruje reklamację w terminie 15 dni od daty jej otrzymania. w przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w tym czasie, Operator przekazuje osobie składającej reklamację, w formie przewidzianej dla odpowiedzi na reklamację, informację zawierającą:wyjaśnienie przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu; wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone; wskazanie przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi, nie dłuższego niż 35 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6.   Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na Adres Email przypisany do Konta Użytkownika. w szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail bądź na wskazany przez składającego reklamację adres pocztowy.

7.   w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownik może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

8.   Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym procedury rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje na temat tego trybu rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§13. Postanowienia końcowe

1.   Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

2.   Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Użytkownik może rozwiązać Umowę poprzez:

 1. usunięcie Konta Użytkownika zgodnie z udostępnioną w tym Koncie funkcjonalnością;
 2. lub poprzez złożenie oświadczenia w formie dokumentowej, które należy wysłać z Adresu Email zdefiniowanego na Koncie Użytkownika na adres: biuro@internetowykantor.pl;
 3. lub poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.

3.   Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Operatora oświadczenia Użytkownika, z zastrzeżeniem, że jeżeli oświadczenie to zostanie złożone za pomocą poczty elektronicznej po godzinach pracy Biura Obsługi Klienta, za moment jego złożenia uznaje się następny dzień roboczy, w którym Biuro Obsługi Klienta będzie miało możliwość zapoznania się z tym oświadczeniem. w przypadku, gdy Użytkownik posiada transakcje oczekujące na zatwierdzenie, rozwiązanie Umowy następuje po zrealizowaniu wszystkich tych transakcji.

4.   Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w następujących sytuacjach:

 1. zmiana zakresu, formy, funkcjonalności lub obsługi oferowanych usług,
 2. wprowadzenie do oferty Operatora lub wycofanie z oferty Operatora usług lub produktów,
 3. zmiana przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usług przez Operatora,
 4. wydanie wytycznych, rekomendacji, decyzji, zaleceń lub orzeczeń sądowych mających wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy,
 5. konieczność poprawy bezpieczeństwa lub dostępności świadczonych usług,
 6. konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu,
 7. zmiany związane z postępem technologicznym.

5.   Użytkownik zostanie poinformowany przez Operatora o każdej zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na Adres Email przypisany do danego Konta Użytkownika, a także poprzez komunikat na stronie Serwisu.

6.   Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Użytkownik nie zgłosi Operatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. Użytkownik ma prawo, przed datą proponowanego wejścia zmian w życie, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. w przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa ta wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

7.   Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia przez Operatora zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

8.  Z ważnych przyczyn Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

9.   Do ważnych przyczyn uzasadniających rozwiązanie Umowy za wypowiedzeniem przez Operatora należy wystąpienie którejkolwiek z następujących okoliczności:

 1. Operator ustali, że Użytkownik korzysta z usługi Operatora z naruszeniem Regulaminu lub w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. mimo przedstawienia przez Operatora żądania, o którym mowa w §7 ust. 3, Użytkownik nie uzupełni danych oraz nie przedstawi stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane,
 3. zachodzi sytuacja, o której mowa w §2 ust. 12,
 4. Użytkownik prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do Systemu Teleinformatycznego Operatora, w szczególności poprzez przełamywanie zabezpieczeń,
 5. z przepisów prawa wynika obowiązek zakończenia współpracy z Użytkownikiem,
 6. z wytycznych lub zaleceń organów państwowych wynika konieczność zakończenia współpracy z Użytkownikiem,
 7. Operator nie jest w stanie zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego wymaganego przez Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

10.  W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu przez Użytkownika z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa oraz w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionego podejrzenia w tym zakresie, Operator ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi, zablokowania jego konta oraz wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

11.  

 1. Operator może wypowiedzieć Umowę także w przypadkach, gdy:
  1. Operator stwierdzi, że Użytkownik nie logował się do Serwisu przez co najmniej 2 lata ani nie przeprowadził w tym okresie żadnej Transakcji nie wymagającej logowania, o której mowa w § 5 ust. 13;
  2. . lub gdy po wysłaniu na Adres Email Użytkownika jakiejkolwiek przewidzianej w niniejszym Regulaminie wiadomości Operator otrzyma wiadomość zwrotną wskazującą na to, że ten adres email jest nieaktywny lub już nie istnieje, a od ostatniego logowania Użytkownika do Serwisu lub od ostatniej Transakcji przeprowadzonej przez niego bez logowania, tj. zgodnie z § 5 ust. 13, upłynęło co najmniej 6 miesięcy
 2. Przed skorzystaniem z prawa wypowiedzenia z powodów wskazanych w pkt. 1 powyżej Operator zobowiązany jest uprzedzić Użytkownika o zamiarze wypowiedzenia Umowy w następujący sposób:
  1. w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 lit. a powyżej, Operator wyśle na aktualny Adres Email Użytkownika informację o zamiarze wypowiedzenia Umowy; jeśli po wysłaniu tej informacji Operator otrzyma wiadomość zwrotną, o której mowa w pkt. 1 lit. B powyżej, wówczas Operator dokona powiadomienia w sposób opisany w lit. B. poniżej;
  2. w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 lit. B powyżej, a także w przypadku, o którym mowa w drugim zdaniu lit. a powyżej, Operator podejmie próbę przekazania informacji o zamiarze wypowiedzenia Umowy poprzez wysłanie wiadomości SMS na aktualny Numer Telefonu Użytkownika.
 3. Operator będzie uprawniony do rozwiązania Umowy po upływie 30 dni od dnia wysłania wiadomości, o której mowa pkt. 2 lit. a lub B powyżej, chyba że przed upływem tego terminu Użytkownik zaloguje się do Serwisu lub przeprowadzi Transakcję nie wymagającą logowania, o której mowa w § 5 ust. 13, a w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 lit. B powyżej, ponadto zmieni również nieaktywny Adres Email na nowy Adres Email, zgodnie z § 10 ust. 8..

12.  W przypadku zakończenia Umowy wszelkie środki pieniężne pochodzące z wymiany walut lub z wpłat nieużytych do wymiany walut zostaną bezzwłocznie wypłacone na właściwe Rachunki Bankowe Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących uprzedniej weryfikacji tych rachunków oraz z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Operator będzie zobowiązany wstrzymać wypłatę takich środków na podstawie przepisów prawa.

13.  Wszelkie transakcje dokonywane są przez Operatora niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na Rachunku Bankowym Operatora i wydaniu dyspozycji przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić opóźnienia po stronie banków i innych dostawców usług płatniczych realizujących transakcje, w szczególności opóźnienia wynikające z awarii systemów płatniczych. w takich przypadkach transakcje będą realizowane przez Operatora niezwłocznie po usunięciu awarii przez banki lub innych dostawców usług płatniczych.

14.  Prawem właściwym dla Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z tymi usługami będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

15.   Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora o każdej zmianie danych kontaktowych przekazanych uprzednio Operatorowi, w szczególności danych adresowych, Numeru Telefonu lub Adresu Email.

Tabela Opłat i Prowizji

1. Opłaty ogólne

Lp.

Rodzaj czynności

Koszt dla Klienta

1.

Przyjęcie przelewu przez Internetowykantor.pl

0 PLN

2.

Prowizja za przewalutowanie środków po kursie kupna lub sprzedaży

0 PLN

3.

Wyciągi potwierdzające zawarcie transakcji w wersji elektronicznej

0 PLN

4.

Blokowanie i odblokowanie dostępu do serwisu

0 PLN

 

2. Opłaty za wypłaty na rachunki własne Klientów w walutach PLN, EUR, USD, GBP, CHF

Lp.

Rodzaj czynności

Koszt dla Klienta

1.

Wypłata przelewem w PLN do dowolnego banku w Polsce

0 PLN

2.

Wypłata przelewem zwykłym* w PLN do banku zagranicznego

10 PLN

3.

Wypłata przelewem przyspieszonym** w PLN do banku zagranicznego

20 PLN

4.

Wypłata do banku, w którym Internetowykantor.pl posiada rachunek w odpowiedniej walucie. Lista tych banków dostępna jest pod adresem:
https://internetowykantor.pl/jak-to-dziala/banki/

0 PLN

5.

Wypłata przelewem SEPA*** w EUR do banków innych niż wymienione w pkt.2.4

0 PLN

6.

Wypłata przelewem zwykłym* w USD, CHF, GBP do banków innych niż wymienione w pkt.2.4

10 PLN

7.

Wypłata przelewem przyspieszonym** w EUR, USD, CHF, GBP do banków innych niż wymienione w pkt.2.4

20 PLN

8.

Wypłata przelewem przyspieszonym** z opcją kosztową OUR w EUR, USD, CHF, GBP do banków nie znajdujących się w EOG ani w Szwajcarii

Opcja kosztowa OUR oznacza, że żadne dodatkowe koszty nie powinny zostać pobrane przez banki pośredniczące. Bank odbiorcy powinien otrzymać dokładnie wskazaną kwotę.

80 PLN

 

3. Opłaty za wypłaty na rachunki własne Klientów w pozostałych walutach

Lp.

Rodzaj czynności

Koszt dla Klienta

1.

Wysłanie BGN, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HRK, TRY, ZAR, HKD, MXN, NZD, RUB, SGD, RON do banku, w którym Internetowykantor.pl posiada rachunek w odpowiedniej walucie. Lista tych banków dostępna jest pod adresem:
https://internetowykantor.pl/jak-to-dziala/banki/

0 PLN

2.

Wypłata przelewem przyspieszonym** w BGN, CZK, DKK, NOK, SEK do banków innych niż w pkt. 3.1

20 PLN

3.

Wypłata przelewem zwykłym* w AUD, CAD, HRK, TRY, ZAR do banków innych niż w pkt. 3.1

20 PLN

4.

Wypłata przelewem zwykłym* w HKD, MXN, NZD, RUB, SGD do banków innych niż w pkt. 3.1

80 PLN

5.

Wypłata przelewem przyspieszonym** w RON do banków innych niż wymienione w pkt. 3.1

40 PLN

6.

Wypłata przelewem przyspieszonym** z opcją kosztową OUR w BGN, CZK, DKK, NOK, SEK do banków innych niż wymienione w pkt. 3.1

Opcja kosztowa OUR oznacza, że żadne dodatkowe koszty nie powinny zostać pobrane przez banki pośredniczące. Bank odbiorcy powinien otrzymać dokładnie wskazaną kwotę.

80 PLN

 

4. Opłaty za zwrot środków

1.

Zwrot środków do dowolnego banku w Polsce

0 PLN

2.

Zwrot środków do banku zagranicznego

0 PLN

3.

Odesłanie reszty z transakcji zakupu/sprzedaży waluty 

0 PLN

 

*Przelew zwykły - przelew realizowany maksymalnie w ciągu trzech pełnych dni roboczych dla PLN, USD, CHF oraz GBP do banku, w którym Currency One nie posiada rachunku.

**Przelew przyspieszony - przelew realizowany tego samego dnia, najpóźniej do końca następnego dnia roboczego do banku, w którym Currency One nie posiada rachunku.

***Przelew SEPA - przelew w ramach Jednolitego Obszaru Płatniczego w walucie EUR realizowany następnego dnia roboczego lub najpóźniej za dwa dni robocze.

Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00