pl

Regulamin świadczenia usługi „Wypróbuj bez rejestracji”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia przez Operatora, na rzecz Zlecającego, w ramach funkcjonalności Serwisu, usługi związanej z wykonaniem Transakcji Okazjonalnej (dalej „Usługa”), w tym prawa i obowiązki Operatora oraz Zlecającego związane ze świadczeniem tej Usługi, przy czym:
  1. w przypadku gdy Zlecający nie jest Odbiorcą zleconej Transakcji Okazjonalnej – Usługa świadczona jest jako usługa płatnicza przekazu pieniężnego,
  2. w przypadku gdy Zlecający jest również Odbiorcą zleconej Transakcji Okazjonalnej – Usługa ta nie jest usługą płatniczą, ale świadczona jest na warunkach i zasadach analogicznych do usługi płatniczej przekazu pieniężnego.
 2. Operator świadczy usługę płatniczą określoną w niniejszym Regulaminie na podstawie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (wpis do rejestru dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego pod numerem IP33/2015). Organem nadzorującym Operatora jest Komisja Nadzoru Finansowego.

§ 2. Definicje

Wszelkie terminy pisane dużą literą należy rozumieć zgodnie ze znaczeniami nadanymi im poniżej:

 1. Adres Email – adres poczty elektronicznej Zlecającego, podany i zatwierdzony w trakcie wypełnienia formularza Zlecenia.
 2. Agent Rozliczeniowy Operatora – dostawca usług płatniczych dla Operatora, świadczący, w związku z Usługą, usługi związane z przyjęciem dla Operatora środków pieniężnych od Zlecającego w ramach Transakcji Okazjonalnej.
 3. Autoryzacja Zlecenia (również jako „Autoryzacja”) – wyrażenie przez Zlecającego zgody na wykonanie Transakcji Okazjonalnej określonej w Zleceniu. W wyniku Autoryzacji Zlecenia powstaje Autoryzowane Zlecenie.
 4. Biuro Obsługi Klienta – jednostka w strukturze organizacyjnej Operatora, której zadaniem jest obsługa Użytkowników Serwisu oraz Zlecających, w tym między innymi udzielanie Zlecającym pomocy oraz informacji niezbędnych do realizacji Umowy. Umożliwia ono kontakt z Operatorem w formie pisemnej lub telefonicznej w godzinach wskazanych pod adresem https://www.internetowykantor.pl/kontakt/ i zgodnie z danymi tam dostępnymi.
 5. Dostawca Odbiorcy – bank prowadzący dla Odbiorcy rachunek bankowy wskazany w Zleceniu jako Rachunek Bankowy Odbiorcy.
 6. Dostawca Operatora – bank prowadzący dla Operatora rachunek bankowy, na który środki pieniężne od Zlecającego, w celu wykonania Transakcji Okazjonalnej, Dostawca Płatnika przekazuje za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego Operatora, a także bank prowadzący dla Operatora rachunek bankowy, z którego Operator realizuje, w celu wykonania Transakcji Okazjonalnej, przelew bankowy na Rachunek Bankowy Odbiorcy.
 7. Dostawca Płatnika – dostawca usług płatniczych Zlecającego, inny niż Operator, który wydał mu Instrument Płatniczy, uczestniczący w przekazaniu od Zlecającego do Operatora, z udziałem Agenta Rozliczeniowego Operatora, Kwoty Wpłaty.
 8. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zarówno w Polsce, jak i w kraju danej waluty (tj. waluty z Pary Walutowej, której dotyczy Zlecenie) oraz w kraju docelowym (tj. w kraju, w którym prowadzony jest Rachunek Bankowy Odbiorcy).
 9. Instrument Płatniczy – instrument płatniczy w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, będący instrumentem płatniczym, wydanym dla Zlecającego przez jego Dostawcę Płatnika, którym to Instrumentem Zlecający posłuży się, aby zainicjować przekazanie Operatorowi Kwoty Wpłaty.
 10. Karta Płatnicza – karta umożliwiająca zainicjowanie zlecenia płatniczego, związanego z przekazaniem Kwoty Wpłaty, za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego Operatora. Karta Płatnicza jest Instrumentem Płatniczym w rozumieniu Regulaminu. Operator nie zapewnia możliwości korzystania ze wszystkich rodzajów kart płatniczych, a informacja o akceptowanych rodzajach kart płatniczych dostępna jest na stronie internetowej Serwisu, przy czym Operator jako akceptant płatności Kwoty Wpłaty, akceptuje tylko te karty płatnicze, które jako akceptowalne (tj. obsługiwane) dopuszcza Agent Rozliczeniowy Operatora.
 11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Kurs Wymiany Walut – kurs walutowy, po którym w danym momencie mogłaby nastąpić Wymiana Walut, to jest stosunek wartości jednej (1) jednostki Waluty Bazowej do jednej (1) jednostki Waluty Kwotowanej.
 13. Kwota Waluty Wejściowej – suma pieniężna, wyrażona w Walucie Wejściowej, którą Zlecający wpłaci Operatorowi i która podlegała będzie Wymianie Walut na Kwotę Waluty Wyjściowej.
 14. Kwota Waluty Wyjściowej – suma pieniężna, wyrażona w Walucie Wyjściowej, którą Operator, zgodnie ze Zleceniem, ma przekazać do Odbiorcy.
 15. Kwota Wpłaty – suma pieniężna, wyrażona w Walucie Wejściowej, na którą Zlecający powinien złożyć u Dostawcy Płatnika zlecenie płatnicze związane z przekazaniem środków pieniężnych do Operatora, obejmująca Kwotę Waluty Wejściowej oraz kwoty dodatkowych opłat wynikających ze Zlecenia.
 16. Numer Telefonu – numer telefonu Zlecającego podany i zatwierdzony w trakcie wypełniania formularza Zlecenia.
 17. Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych w Walucie Wyjściowej, w związku z wykonaniem Transakcji Okazjonalnej.
 18. Opcja Kosztowa OUR – opcja kosztowa w poleceniu przelewu wychodzącego do Odbiorcy. Zgodnie z nią prowizje i opłaty należne Operatorowi oraz bankom pośredniczącym opłaca Zlecający. Odbiorca w dalszym ciągu może zostać obciążony kosztem przyjęcia przelewu przez bank Odbiorcy, zgodnie z tabelą opłat i prowizji tego banku.
 19. Opcja Kosztowa SHA – opcja kosztowa w poleceniu przelewu wychodzącego do Odbiorcy. Zgodnie z nią prowizje i opłaty należne Operatorowi opłaca Zlecający. Odbiorca pokrywa ewentualne koszty realizacji przelewu przez banki pośredniczące oraz koszt przyjęcia przelewu przez bank Odbiorcy, zgodnie z tabelą opłat i prowizji tego banku. W rezultacie płatność dociera do Odbiorcy w kwocie pomniejszonej o wspomniane koszty, o ile te wystąpią.
 20. Operator – Currency One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, kapitał zakładowy 3 450 000 zł (w całości wpłacony), adres poczty elektronicznej: biuro@internetowykantor.pl, podlegająca nadzorowi i posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, wpisana do rejestru dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego pod numerem IP33/2015, będąca usługodawcą usług opisanych w Regulaminie; głównym miejscem wykonywania działalności jest wskazana wyżej siedziba spółki Currency One S.A., adres do korespondencji: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
 21. Państwo Członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej
 22. Para Walutowa – waluty będące przedmiotem Wymiany Walut w ramach Transakcji Okazjonalnej, określone jako Waluta Bazowa i Waluta Kwotowana. Na przykład w Parze Walutowej EUR/PLN Walutą Bazową jest EUR, a Walutą Kwotowaną PLN.
 23. Rachunek Bankowy Odbiorcy – wskazany przez Zlecającego w Zleceniu rachunek bankowy prowadzony dla Odbiorcy przez Dostawcę Odbiorcy.
 24. Regulamin – pojęcie zdefiniowane w § 1 punkt 1; oznacza niniejszy regulamin.
 25. Regulamin Serwisu – regulamin serwisu InternetowyKantor.pl dostępny pod adresem https://internetowykantor.pl/regulamin/
 26. Rejestracja – procedura zawarcia Umowy Ramowej z Użytkownikiem Serwisu, uregulowana w Regulaminie Serwisu.
 27. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 28. Serwis – platforma internetowa Operatora dostępna w domenie https://internetowykantor.pl lub jej subdomenach, stanowiąca część Systemu Teleinformatycznego i umożliwiająca między innymi skorzystanie z Usługi. Wskazana w poprzednim zdaniu platforma internetowa Operatora dostępna jest przede wszystkim za pośrednictwem przeglądarki internetowej spełniającej wymogi, o których mowa w § 9.
 29. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń́ zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017004 r. Nr 171 poz. 198070 z późn. zm.), używany przez Operatora między innymi w celu świadczenia Usługi opisanej w Regulaminie.
 30. Tabela Opłat i Prowizji (również jako „TOiP”) – tabela opłat i prowizji pobieranych w związku ze świadczeniem Usługi przez Operatora, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jest integralną częścią Regulaminu.
 31. Transakcja Okazjonalna – określony przez Zlecającego, w Zleceniu, transfer na Rachunek Bankowy Odbiorcy środków pieniężnych otrzymanych przez Operatora od Zlecającego, połączony z Wymianą Waluty tych środków; Transakcja Okazjonalna, w której Zlecający nie jest również jej Odbiorcą, stanowi pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy.
 32. Umowa – zawierana na podstawie Regulaminu umowa o wykonanie pojedynczej Transakcji Okazjonalnej. W przypadku gdy Zlecający nie jest zarazem Odbiorcą Transakcji Okazjonalnej, Umowa stanowi umowę o pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy.
 33. Umowa Ramowa – umowa dotycząca (nieokazjonalnego) świadczenia usług, w tym również – po spełnieniu określonych warunków – usług płatniczych, na rzecz Użytkowników Serwisu. Oznacza „Umowę” w rozumieniu definicji zawartych w Regulaminie Serwisu.
 34. Usługa – pojęcie zdefiniowane w § 1 punkt 1; oznacza świadczoną przez Operatora, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie, usługę związaną z wykonaniem Transakcji Okazjonalnej.
 35. Ustawa Hazardowa – ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).
 36. Ustawa o usługach płatniczych (również jako „Ustawa”) – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 659 z późn. zm.).
 37. Użytkownik Serwisu - osoba, która dokonała Rejestracji w Serwisie i zawarła z Operatorem Umowę Ramową. Oznacza „Użytkownika” w rozumieniu definicji zawartych w Regulaminie Serwisu.
 38. Waluta Bazowa – pierwsza z walut z Pary Walutowej, której cena jednostkowa jest wyrażona w Walucie Kwotowanej.
 39. Waluta Kwotowana – druga z walut z Pary Walutowej, w której wyrażona jest cena jednostki Waluty Bazowej.
 40. Waluta Wejściowa – waluta z Pary Walutowej określonej w Zleceniu, w której środki pieniężne Zlecający przekazuje Operatorowi w celu wykonania Transakcji Okazjonalnej, i która w ramach Wymiany Walut, podlega wymianie na Walutę Wyjściową.
 41. Waluta Wyjściowa – waluta z Pary Walutowej, w której środki pieniężne, po Wymianie Walut, są przekazywane do Odbiorcy w ramach wykonania Transakcji Okazjonalnej.
 42. Wymiana Waluty – składająca się na wykonanie Transakcji Okazjonalnej wymiana środków otrzymanych przez Operatora od Zlecającego w Walucie Wejściowej na Walutę Wyjściową, w celu przekazania do Odbiorcy środków pieniężnych w tej Walucie Wyjściowej.
 43. Zlecający – osoba fizyczna, która spełnia warunki bycia Zlecającym określone w Regulaminie, i która za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu składa Zlecenie i w celu jego wykonania przekazuje Operatorowi środki pieniężne, które Operator, po Wymianie Waluty, przekazuje następnie do Dostawcy Odbiorcy dla Odbiorcy.
 44. Zlecenie – oświadczenie Zlecającego, skierowane do Operatora, za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, zawierające dyspozycję wykonania Transakcji Okazjonalnej.

§ 3. Zlecający

 1. Usługa przeznaczona jest dla Zlecających, którzy nie mają obecnie, z uwzględnieniem punktu 5, nawiązanych z Operatorem trwałych stosunków gospodarczych, ale przewidują jedynie okazjonalne skorzystanie z Usługi do momentu ewentualnego nawiązania wspomnianych stosunków gospodarczych.
 2. Za korzystanie z Usługi, które przestaje mieć cechy okazjonalne, Operator uznaje między innymi zamiar skorzystania z Usługi więcej niż trzy (3) razy w okresie 12 miesięcy.
 3. W przypadku, gdy Zlecający, w okresie, o którym mowa w punkcie 2, podejmie próbę złożenia czwartego (4) Zlecenia, najpóźniej przy podjęciu próby jego Autoryzacji, zostanie mu wyświetlona informacja o niemożliwości złożenia kolejnego Zlecenia, z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej liczby takich Zleceń, o której mowa w punkcie 2.
 4. Zlecający, który uzna, że chciałby wykonywać więcej niż trzy (3) Wymiany Walut połączone z wypłatą do Odbiorcy w okresie, o którym mowa w punkcie 2, powinien zawrzeć z Operatorem Umowę Ramową i korzystać z usług świadczonych na podstawie Regulaminu Serwisu, jako Użytkownik Serwisu.
 5. Z uwagi na ograniczenie, o którym mowa w punkcie 1, Zlecającym nie może być osoba, która jest stroną Umowy Ramowej (jest Użytkownikiem Serwisu), ani osoba, która była stroną Umowy Ramowej, która uległa rozwiązaniu, ale od którego to rozwiązania nie upłynęło co najmniej 6 miesięcy.
 6. Zlecającym nie może być również osoba, w stosunku do której Operator uznał, że zachodzą wątpliwości co do zamiaru okazjonalnego korzystania z Usługi. W szczególności chodzi o osobę, która posługując się zmienionymi lub częściowo zmienionymi danymi, o których mowa w § 5 punkt 14, próbuje złożyć więcej Zleceń, niż wynika to z punktu 2, lub próbuje złożyć Zlecenie, pomimo że dotyczy jej ograniczenie, o którym mowa w punkcie 5, a także o osobę, która zamierza zlecić kolejne Transakcje Okazjonalne, które wydają się być powiązane z wcześniejszą lub wcześniejszymi Transakcjami Okazjonalnymi, a suma tych kilku powiązanych transakcji przekracza limit kwotowy o którym mowa w § 5 punkt 12.
  1. Postanowienie punktu 6 stosuje się odpowiednio w przypadku powiązań między osobą fizyczną, a osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz powiązań między transakcjami wykonywanymi przez tak powiązane podmioty. W szczególności gdy: (a) Zlecającym uprzednio była osoba fizyczna, która nie może dalej korzystać z Usługi (np. na skutek ograniczenia o którym mowa w punkcie 2), a kolejnym Zlecającym miałaby być osoba prawna (lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną), w której ta osoba fizyczna jest reprezentantem lub beneficjentem rzeczywistym, lub (b) odwrotnie.
 7. Jeżeli Autoryzowane Zlecenie złożyła osoba, o której mowa w punkcie 6 lub 6a, a okoliczność o której mowa w punkcie 6 lub 6a została ujawniona po wpłacie, o której mowa w § 7, Usługa nie zostanie dokończona i Operator nie wykona czynności przekazania środków pieniężnych do Odbiorcy wskazanego w Autoryzowanym Zleceniu. W takiej sytuacji środki zostaną zwrócone zgodnie z § 6 punkt 5.
 8. Operator będzie prowadził bieżącą analizę korzystania przez Zlecających z Usługi w celu określenia, czy poszczególne próby skorzystania z Usługi noszą cechę okazjonalności. W szczególności analiza ta będzie dotyczyła liczby zrealizowanych dla Zlecającego Transakcji Okazjonalnych, o której mowa w punkcie 2, podejmowania prób, o których mowa w punkcie 6 i punkcie 6a, wartości poszczególnych Transakcji Okazjonalnych, sumy tych wartości, powiązania Transakcji Okazjonalnych, a także wszelkich innych okoliczności, związanych ze skorzystaniem lub próbami skorzystania z Usługi, które mogą wskazywać na brak okazjonalnego charakteru poszczególnych Transakcji Okazjonalnych.
 9. Jeżeli w wyniku analiz, o których mowa w punkcie 8, Operator uzna, że Transakcja Okazjonalna, którą Zlecający zamierza zlecić, nie ma charakteru okazjonalnego, to będzie uprawniony do odmowy przyjęcia takiego Zlecenia. Jeżeli takie Zlecenie zostało już złożone, ale nie zostało jeszcze w całości wykonane, Operator odmówi wykonania lub dokończenia wykonania Usługi i dokona zwrotu Kwoty Wpłaty, o ile ją otrzymał.
 10. Operator dokonuje oceny dotyczącej braku okazjonalnego charakteru zlecanej Transakcji Okazjonalnej. Ocena ta wiąże się z obowiązkami Operatora wynikającymi z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 11. Zlecającym może być wyłącznie osoba, która dysponuje własnym Instrumentem Płatniczym. W przypadku osób fizycznych oznacza to, że Zlecającym może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również małoletni mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, któremu wydany został Instrument Płatniczy. W przypadku osób prawnych (lub jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) oznacza to, że Zlecającym nie może być osoba fizyczna, której taka osoba prawna (lub jednostka organizacyjna) udostępniła do korzystania Instrument Płatniczy wydany dla tej osoby prawnej (lub jednostki organizacyjnej), ale że Zlecającym może być wyłącznie ta osoba prawna (lub jednostka organizacyjna), za którą - jako upoważniony reprezentant - działa osoba fizyczna.

§ 4. Usługa

 1. Operator umożliwia Zlecającym, spełniającym warunki określone w § 3, skorzystanie w ramach funkcjonalności Serwisu z Usługi, poprzez złożenie przez Zlecającego i wykonanie przez Operatora, Zlecenia, którego przedmiotem jest wykonanie pojedynczej Transakcji Okazjonalnej.
 2. Na realizację Usługi składają się następujące kolejno czynności:
  1. Wskazanie przez Zlecającego danych wymaganych do złożenia Zlecenia, w tym konfiguracja parametrów Transakcji Okazjonalnej, poprzez uzupełnienie dostępnego w Serwisie formularza Zlecenia.
  2. Autoryzacja Zlecenia i zawarcie Umowy.
  3. Przekazanie Kwoty Wpłaty przez Zlecającego na rzecz Operatora.
  4. Wymiana Waluty i wykonanie przez Operatora przelewu Kwoty Waluty Wyjściowej na Rachunek Bankowy Odbiorcy.
 3. Wykonanie Usługi odbywa się bez otwierania i prowadzenia przez Operatora na rzecz Zlecającego rachunku płatniczego w rozumieniu Ustawy.
 4. Lista walut i Par Walutowych, w stosunku do których Operator świadczy Usługę, określona jest na stronie Serwisu.
 5. Skorzystanie z Usługi nie jest możliwe bez Wymiany Walut.
 6. Operator świadczy Usługę w zakresie Transakcji Okazjonalnych realizowanych do Odbiorców, których Rachunki Bankowe, wskazane w Zleceniu, prowadzone są przez banki mające siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej.
 7. Zlecający zobowiązany jest do zapewnienia zgodności treści Zlecenia z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zobowiązuje się, iż:
  1. nie będzie wykorzystywał Usługi do realizacji Transakcji Okazjonalnych niezgodnych z regułami uczciwego obrotu lub mających na celu obejście lub naruszenie prawa;
  2. nie będzie wskazywał jako Odbiorcy podmiotu prowadzącego gry hazardowe, jeżeli dyspozycja z takim wskazaniem stanowiłaby wykonanie przez Operatora usługi płatniczej niezgodnej z Ustawą Hazardową.
 8. Zlecający przyjmuje do wiadomości, iż jakiekolwiek naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnione podejrzenie takiego naruszenia mogą zostać ujawnione przez Operatora odpowiednim organom państwowym, w tym organom ścigania.
 9. Zlecający zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.

§ 5. Formularz Zlecenia i Autoryzacja Zlecenia

 1. W celu złożenia Zlecenia, Zlecający wybiera w Serwisie funkcjonalność wskazującą na możliwość skorzystania z Usługi i rozpoczyna wypełnianie dostępnych pól formularza elektronicznego, służącego do wskazania danych wymaganych do złożenia Zlecenia, w tym konfiguracji parametrów Transakcji Okazjonalnej.
 2. W pierwszej kolejności Zlecający wybiera Parę Walutową dla Transakcji Okazjonalnej, którą zamierza Zlecić. Wybór ten następuje poprzez określenie Waluty Wejściowej i Waluty Wyjściowej, przy czym jedną z walut musi być PLN.
 3. Wyboru Pary Walutowej Zlecający może dokonać wyłącznie spośród Par Walutowych dostępnych w Serwisie dla Usługi. W przypadku gdy interesująca Zlecającego Para Walutowa nie jest dostępna w ramach Usługi, Zlecający może sprawdzić, czy taka Para Walutowa jest obsługiwana w Serwisie w ramach Umowy Ramowej i ewentualnie zawrzeć Umowę Ramową.
 4. Po wyborze dostępnej Pary Walutowej, Zlecającemu wyświetla się informacja o aktualnym Kursie Wymiany Walut dla tej Pary Walutowej, której kurs podlega aktualizacji co 10 sekund, do czasu zatwierdzenia tej części formularza zgodnie z punktem 7.
 5. Następnie zlecający, z uwzględnieniem punktu 12, uzupełnia formularz Zlecenia o jedną z kwot:
  1. Kwotę Waluty Wejściowej, jaką zamierza wymienić, aby przekazać dla Odbiorcy – po jej wskazaniu Zlecającemu wyświetla się informacja o Kwocie Waluty Wyjściowej wynikającej z aktualnego Kursu Wymiany Walut, przy czym kwota ta ulega aktualizacji wraz z aktualizacją Kursu Wymiany walut, o której mowa w punkcie 4; albo
  2. Kwotę Waluty Wyjściowej, jaką zamierza przekazać dla Odbiorcy – po jej wskazaniu Zlecającemu wyświetla się informacja o Kwocie Waluty Wejściowej wynikającej z aktualnego Kursu Wymiany Walut, przy czym kwota ta ulega aktualizacji wraz z aktualizacją Kursu Wymiany walut, o której mowa w punkcie 4.
 6. Przed przejściem do kolejnej części formularza Zlecenia, Zlecający może również dokonać zmiany jednej z wyświetlających się kwot, o których mowa w punkcie 5, w wyniku czego dojdzie do zmiany drugiej z kwot, z uwzględnieniem aktualnego Kursu Wymiany Walut i jego aktualizacji dokonujących się zgodnie z punktem 4. Zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, Zlecający może dokonać wielokrotnie.
 7. Jeśli po uzupełnieniu kwot, o których mowa w punkcie 5, lub po ich zmianach, o których mowa w punkcie 6, Zlecający akceptuje te kwoty i aktualnie wyświetlany Kurs Wymiany Walut, o którym mowa w punkcie 4, to zatwierdza je, przechodząc do kolejnej części formularza Zlecenia, o której mowa w punkcie 13.
 8. Po zatwierdzeniu kwot, o których mowa w punktach od 5 do 6, i Kursu Wymiany Walut oraz przejściu do kolejnych części formularza Zlecenia, Kurs Wymiany Walut przestaje się aktualizować w sposób opisany w punkcie 4, lecz obowiązuje – za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w punktach 9, 11, 17.2 oraz 21 – przez 10 minut od tego zatwierdzenia, co oznacza, że jeżeli Zlecający chce złożyć Zlecenie z uwzględnieniem tego Kursu, powinien przed upływem tych 10 minut dokończyć uzupełnianie formularza Zlecenia, bez wprowadzenia zmian, o których mowa w punktach 9 oraz 21, a także bez cofania do tej części formularza, w której podaje się kwoty, o których mowa w punkcie 5, oraz przed upływem tych 10 minut dokonać Autoryzacji tego Zlecenia. Jeżeli Zlecający przekroczy powyższy okres, to przy próbie Autoryzacji Zlecenia dokonywanej po tym okresie otrzyma informację wskazującą na to przekroczenie, a tym samym na brak złożenia Zlecenia i brak zawarcia Umowy, oraz wskazującą, że powinien rozpocząć składanie Zlecenia od początku.
 9. Po zatwierdzeniu powyższych kwot i Kursu Wymiany Walut oraz przejściu do kolejnych części formularza Zlecenia, Zlecający, aż do czasu Autoryzacji Zlecenia, może dokonać jeszcze zmiany tych kwot, cofając się do części, w której następuje określenie tych kwot. W takim przypadku dojdzie jednak do zmiany aktualnego Kursu Wymiany Walut zgodnie z punktem 10. W przypadku zmiany tych kwot, postanowienia punktów 6, 7 i 8 stosuje się ponownie.
 10. W przypadku dokonania zmian, o których mowa w punkcie 9, dojdzie do zmiany aktualnego dla Zlecenia Kursu Wymiany Walut i ponownie będzie on aktualizowany zgodnie z punktem 4, do czasu ponownego zatwierdzenia, o którym mowa w punkcie 7.
 11. Jeżeli aktualny Kurs Wymiany Walut obowiązujący w Serwisie w momencie podjęcia próby Autoryzacji Zlecenia (z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie 8) ulegnie zmianie względem Kursu Wymiany Walut zatwierdzonego zgodnie z punktem 7, w takim stopniu, że różnica między tymi Kursami będzie większa niż 0,1% i jednocześnie większa niż 0,0002 wartości Kursu, będzie to traktowane tak samo jak próba złożenia Zlecenia po upływie terminu 10 minut, o którym mowa w punkcie 8, co oznacza że w takim przypadku przy tej próbie Autoryzacji Zlecenia Zlecający otrzyma informację wskazującą na to przekroczenie, a tym samym na brak złożenia Zlecenia i brak zawarcia Umowy, oraz wskazującą, że powinien rozpocząć składanie Zlecenia od początku.
 12. W ramach Usługi możliwe jest wykonanie Transakcji Okazjonalnej na kwotę nie wyższą niż 900 EURO lub równowartość tej kwoty. Wspomniana równowartość, jeżeli nie będzie dotyczyła Pary Walutowej EURPLN, będzie przeliczana względem kursu NBP z dnia poprzedzającego składanie Zlecenia. Jeżeli wykonując czynności, o których mowa w punkcie 5, 6 lub 8, Zlecający wskaże kwotę wyższą niż określona w zdaniu pierwszym, wyświetli mu się w formularzu Zlecenia informacja o tym, że kwota wskazana przez Zlecającego jest za wysoka i dopóki Zlecający nie zmniejszy tej kwoty, z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego ze zdania pierwszego, nie będzie mógł przejść do kolejnej części formularza Zlecenia, o której mowa w punkcie 13, a tym samym nie będzie mógł dokończyć składania Zlecenia.
 13. Po zatwierdzeniu kwot planowanej Transakcji Okazjonalnej, Zlecający uzupełnia formularz Zlecenia o swoje dane i dane Odbiorcy.
 14. Zlecający uzupełnia swoje dane, których wymaga Operator, w tym wskazuje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz podaje Adres Email i Numer Telefonu, a także numer rachunku bankowego powiązanego z Instrumentem Płatniczym, przy użyciu którego dokona przekazania środków Operatorowi, wraz z określeniem kraju, w którym ten rachunek bankowy jest prowadzony, a ponadto - w przypadku Zlecającego będącego osobą prawną (lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną) - numer NIP.
 15. Przechodząc do następnej części formularza Zlecenia, Zlecający zatwierdza swoje dane, o których mowa w punkcie 14.
 16. Po zatwierdzeniu danych, o którym mowa w punkcie 15, Operator może w ramach stosowanych środków bezpieczeństwa zażądać potwierdzenia autentyczności tych danych w sposób, który uzna za właściwy ze względu na przeprowadzoną przez siebie ocenę ryzyka. W szczególności może oczekiwać od Zlecającego wpisania w ramach wypełnienia formularza Zlecenia jednorazowego kodu, który Operator wyśle Zlecającemu na wskazany Numer Telefonu. Niespełnienie tych wymagań Operatora przez Zlecającego powoduje, że Zlecający nie będzie w stanie dokończyć uzupełnienia i złożyć formularza Zlecenia.
 17. Zlecający uzupełnia dane Odbiorcy, których wymaga Operator, w tym wskazuje jego imię i nazwisko lub nazwę oraz podaje numer Rachunku Bankowego Odbiorcy, wraz z określeniem kraju, w którym ten rachunek bankowy jest prowadzony. Ponadto Zlecający może:
  1. podać tekst, składający się z nie więcej niż 72 znaków, który Operator umieści w tytule przelewu wychodzącego do Dostawcy Odbiorcy, o którym mowa w § 8;
  2. wybrać rodzaj (typ) przelewu, jaki Operator wykona na Rachunek Bankowy Odbiorcy; przy czym wybór tego rodzaju (typu) przelewu, może wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty na rzecz Operatora, w wysokości określonej w TOiP i wyświetlanej w formularzu po wyborze tego rodzaju (typu); dodatkowa opłata, o której mowa w poprzednim zdaniu, może przyjąć formę zmiany Kursu Wymiany Walut – w takim przypadku Zlecającemu wyświetli się informacja o zmianie tego Kursu.
 18. Przechodząc do następnej części formularza Zlecenia, Zlecający zatwierdza dane, o których mowa w punkcie 17.
 19. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu danych Zlecającego i Odbiorcy, Zlecający dokonuje wyboru jednej z dostępnych dla Usługi form płatności, za pomocą której przekaże Operatorowi środki pieniężne w Walucie Wejściowej zgodnie z § 7, w kwocie wynikającej z Autoryzowanego Zlecenia. Wybór określonej formy płatności może wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty, która będzie należna Operatorowi lub Agentowi Rozliczeniowemu Operatora, a której wysokość będzie wyświetlała się na tym etapie uzupełnienia formularza Zlecenia.
 20. Po zatwierdzeniu wyboru formy płatności, Zlecającemu zostanie wyświetlone podsumowanie Zlecenia, które zamierza złożyć, obejmujące informacje o Kwocie Wpłaty, w tym o Kwocie Waluty Wejściowej i dodatkowych opłat, Kwocie Waluty Wyjściowej, obowiązującym dla Zlecenia Kursie Wymiany Walut, oznaczeniu Odbiorcy i Rachunku Bankowego Odbiorcy oraz formie płatności, jaka będzie użyta do przekazania Operatorowi Kwoty Waluty Wejściowej.
 21. Na każdym etapie, przed Autoryzacją Zlecenia, Zlecający może cofnąć się do poprzednich części formularza Zlecenia, aby zmienić poszczególne wypełniane dane. W przypadku zmiany kwot zastosowanie mają punkty 9 i 10. W przypadku zaś zmiany danych Zlecającego, o których mowa w punkcie 14, Operator może ponownie zastosować środki, o których mowa w punkcie 16. Po zmianie danych zmianie ulegnie również podsumowanie, o którym mowa w punkcie 20.
 22. Jeżeli dane wyświetlone w podsumowaniu Zlecenia, o którym mowa w punkcie 20, w tym z uwzględnieniem ewentualnych jego zmian zgodnie z punktem 21, są zgodne z wolą Zlecającego, Zlecający powinien dokonać Autoryzacji Zlecenia poprzez:
  1. zaznaczenie odpowiedniego pola wskazującego na to, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje, oraz
  2. kliknięcie w przycisk wskazujący na to, że Zlecający chce złożyć to Zlecenie.
 23. Za moment otrzymania przez Operatora Zlecenia uznaje się moment dokonania Autoryzacji Zlecenia, o której mowa w punkcie 22.
 24. Zlecający nie może odwołać Zlecenia od chwili jego otrzymania przez Operatora, a więc od chwili dokonania Autoryzacji Zlecenia. Jednakże po Autoryzacji Zlecenia, może nie dokonać przekazania Kwoty Wpłaty, co wywoła skutki, o których mowa w § 7 punkt 6.
 25. Każde opuszczenie Serwisu w trakcie uzupełniania formularza Zlecenia, przed dokonaniem jego Autoryzacji, oznacza rezygnację ze składania tego Zlecenia, w związku z czym po powtórnym otwarciu formularza Zlecenia Zlecający musi rozpocząć jego uzupełnianie od nowa zgodnie z punktami powyżej. Przez opuszczenie Serwisu rozumie się w szczególności zamknięcie przeglądarki lub karty przeglądarki internetowej, w której Zlecający wypełniał formularz Zlecenia.

§ 6. Umowa

 1. Z chwilą akceptacji Regulaminu, w ramach Autoryzacji Zlecenia, o której mowa w § 5 punkt 22, dochodzi do zawarcia Umowy.
 2. Umowa zawierana jest w formie dokumentowej, drogą elektroniczną, za pomocą funkcjonalności Serwisu.
 3. Umowa zawierana jest na czas wykonania Usługi, przy czym ulega wcześniejszemu rozwiązaniu, jeżeli Operator, zgodnie z Regulaminem, skorzysta z przysługującego mu prawa do odmówienia wykonania lub dokończenia wykonania (przerwania wykonania) Usługi wynikającej z Autoryzowanego Zlecenia lub poszczególnych czynności składających się na wykonanie Usługi.
 4. Operator może odmówić przyjęcia Zlecenia, a po jego przyjęciu - odmówić jego realizacji (co skutkuje rozwiązaniem Umowy zgodnie z punktem 3), w przypadkach, o których mowa w innych postanowieniach Regulaminu (to jest w przypadkach, o których mowa w § 3 punkty 7 i 9, § 7 punkty 6, 8, 9, 10 i 12, § 8 punkt 8, § 10 punkty 1 i 4), a ponadto gdy:
  1. Zlecenie nie zostało należycie uzupełnione, Autoryzowane lub w treści Zlecenia występują nieprawidłowości, w tym braki, uniemożliwiające jego realizację, albo informacje podane w tym zakresie są nieprawdziwe, fikcyjne lub nie odpowiadają wymogom wynikającym z tych postanowień.
  2. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Zlecenie jest niezgodne z przepisami prawa, regułami uczciwego obrotu lub postanowieniami Regulaminu lub gdy nie spełnia ono wymogów określonych w Regulaminie.
  3. Obowiązek odmowy realizacji Zlecenia wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo innych przepisów prawa.
  4. Zlecający jest podmiotem urządzającym gry hazardowe przez sieć Internet niezgodnie z Ustawą Hazardowa albo jako Odbiorca został wskazany podmiot prowadzący gry hazardowe przez sieć Internet niezgodnie z Ustawą Hazardową.
 5. W przypadku gdy zgodnie z punktami 3 i 4 doszło do rozwiązania Umowy, a Operator otrzymał od Zlecającego jakąkolwiek kwotę pieniężną na poczet Kwoty Wpłaty, Operator dokona jej zwrotu na Instrument Płatniczy, którym Zlecający posłużył się do jej przekazania, za wyjątkiem sytuacji o których mowa w punkcie 6. Zwrot nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni, po powiadomieniu Zlecającego o odmowie wykonania Usługi, chyba że w postanowieniach Regulaminu, o których mowa w punkcie 4 przewidziano wyraźnie inne zasady i warunki zwrotu takiej kwoty.
 6. W przypadkach przewidzianych w przepisach prawa Operator może odmówić wykonania Usługi i dokonać zablokowania otrzymanej kwoty pieniężnej lub przekazania jej właściwemu organowi. W takim przypadku postanowienie punktu 5 nie ma zastosowania, a ewentualny zwrot nastąpi dopiero, gdy będzie to prawnie dopuszczalne.
 7. W przypadku odmówienia realizacji Autoryzowanego Zlecenia, Operator powiadamia Zlecającego w najbliższym możliwym terminie, nie później jednak niż w terminie, w którym powinien zlecić wykonanie polecania przelewu, o którym mowa w § 8 punkt 2, o odmowie i o jej przyczynach (jeżeli to możliwe), chyba że powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy odrębnych przepisów. Powiadomienia tego dokonuje, wysyłając wiadomość na Adres Email.
 8. Zlecenie, którego wykonania odmówiono, dla celów oceny odpowiedzialności za jego wykonanie, uznaje się – zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych – za nieotrzymane.
 9. Niniejszy Regulamin jest wzorem Umowy i, po jego akceptacji, jego treść, w połączeniu z treścią Autoryzowanego Zlecenia, stanowi treść zawartej Umowy.
 10. Regulamin jest udostępniany w Serwisie publicznie pod adresem https://internetowykantor.pl/regulaminy/, a ponadto link do tego Regulaminu jest wyświetlany w podsumowaniu Zlecenia, o którym mowa w § 5 punkt 20. Wobec powyższego Zlecający ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu przed jego akceptacją w ramach Autoryzacji Zlecenia. Udostępnienie Regulaminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu następuje nieodpłatnie, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.
 11. Akceptacja Regulaminu przez Zlecającego jest jednoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczeń, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem oraz Tabelą Opłat i Prowizji, stanowiącą jego integralną część, jak również zaakceptował ich treść;
  2. uzyskał zgodę i zezwolenie wymagane do zawarcia Umowy i realizacji Transakcji Okazjonalnej, w przypadku, gdy obowiązujące przepisy nakładają na Zlecającego taki obowiązek;
  3. miał możliwość zapoznać się z informacjami zawartymi w Regulaminie, w tym w załącznikach do niego, przed jego akceptacją;
  4. wyraził zgodę na spełnienie przez Operatora obowiązku informacyjnego, o którym mowa w punkcie 11.3. powyżej, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu, albowiem strona ta umożliwia stały dostęp do treści Regulaminu oraz pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
  5. zapoznał się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, o której mowa w § 13 punkt 3, a dane osobowe wymagane przez Operatora w celu zawarcia Umowy i świadczenia Usługi podaje dobrowolnie;
  6. żąda wykonania Usługi, w szczególności złożenia polecania przelewu, o którym mowa w § 8 punkt 2 przed upływem terminu odstąpienia, o którym mowa w § 14 punkt 1.
 12. Operator powiadamia Zlecającego, wysyłając wiadomość na Adres Email, o:
  1. przyjęciu Autoryzowanego Zlecenia i zawarciu Umowy;
  2. złożeniu polecenia przelewu, o którym mowa w § 8 punkt 2;
  3. niewykonaniu Usługi i wcześniejszym rozwiązaniu Umowy, z powodów określonych w Regulaminie, to jest w przypadkach wyszczególnionych w punkcie 4.
 13. W ramach wiadomości, o której mowa w punkcie 12.1., Operator przesyła Zlecającemu treść zawartej Umowy, obejmującą treść Autoryzowanego Zlecenia i treść Regulaminu. Dokumenty składające się na treść Umowy przesyłane są w formacie zapewniającym możliwość przechowywania jej oraz uzyskanie dostępu do jej treści i odtworzenie jej w niezmienionej postaci.
 14. Wiadomość, o której mowa w punkcie 12.1. zawiera informacje:
  1. umożliwiające zidentyfikowanie Transakcji Okazjonalnej i dotyczącego jej Zlecenia oraz informacje dotyczące Odbiorcy;
  2. o Kwocie Waluty Wyjściowej oraz o Kwocie Wpłaty, w tym Kwocie Waluty Wejściowej;
  3. o kwocie wszelkich opłat wynikających bezpośrednio z tytułu wykonania Zlecenia;
  4. o Kursie Wymiany Walut obowiązującym dla Wymiany Walut;
  5. o dacie otrzymania Zlecenia;
 15. Zawarcie Umowy nie wiąże się z otwarciem dla Zlecającego konta w Serwisie.

§ 7. Wpłata od Zlecającego

 1. Po dokonaniu Autoryzacji Zlecenia, Zlecający musi dokonać przekazania środków pieniężnych w Kwocie Wpłaty, określonej w Autoryzowanym Zleceniu, w terminie, o którym mowa w punkcie 5.
 2. Przekazanie środków pieniężnych, o którym mowa w punkcie 1 możliwe jest wyłącznie z wykorzystaniem formy płatności wybranej w trakcie składania Zlecenia, zgodnie z § 5 punkt 19.
 3. Formy płatności, o których mowa punkcie 2 obsługiwane są przez Agenta Rozliczeniowego Operatora. Zlecający w celu przekazania Kwoty Wpłaty może skorzystać wyłącznie z form płatności (i związanych z nimi Instrumentów Płatniczych), które akceptuje Agent Rozliczeniowy Operatora. W szczególności metody te obejmują polecenia przelewu typu pay-by-link oraz karty płatnicze, choć mogą uwzględniać także inne formy płatności. Szczegółową listę akceptowanych aktualnie przez Agenta Rozliczeniowego Operatora, w związku z Usługą, metod płatności oraz dostawców usług płatniczych wydających Instrumenty Płatnicze Zlecający może sprawdzić na stronie internetowej Serwisu lub w trakcie wyboru formy płatności, o którym mowa w § 5 punkt 19.
 4. Zlecający może skorzystać z wybranej formy płatności tylko bezpośrednio po dokonaniu Autoryzacji Zlecenia, albowiem po tej Autoryzacji zostaje przekierowany do tej formy płatności i Agent Rozliczeniowy Operatora umożliwia mu zainicjowanie złożenia wobec Dostawcy Płatnika, za pośrednictwem Instrumentu Płatniczego, zlecenia płatniczego dotyczącego przekazania Operatorowi tej Kwoty Wpłaty.
 5. Zlecający musi dokończyć płatność z wykorzystaniem swojego Instrumentu Płatniczego w terminie 15 minut od Autoryzacji Zlecenia.
 6. Jeżeli do czasu upływu tego okresu Operator nie otrzyma tej Kwoty Wpłaty ani potwierdzenia (od Agenta Rozliczeniowego Operatora), że Dostawca Płatnika przekazał już temu Agentowi tę Kwotę Wpłaty, Usługa nie zostanie dokończona i Operator nie wykona czynności przekazania środków pieniężnych do Odbiorcy wskazanego w Autoryzowanym Zleceniu.
 7. W przypadku, o którym mowa w punkcie 6, jeżeli Operator otrzyma w terminie późniejszym niż wynikający z punktu 5 Kwotę Wpłaty, dokona jej zwrotu Zlecającemu, pomniejszoną o kwotę opłaty należnej Agentowi Rozliczeniowemu Operatora i pobranej w związku ze skorzystaniem z danej formy płatności. Zwrot ten nastąpi na Instrument Płatniczy użyty przez Zlecającego do przekazania tej kwoty do Operatora. Operator zleci ten zwrot w terminie najpóźniej 14 dni po otrzymaniu tej kwoty.
 8. Postanowienia punktów 6 i 7 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Agent Rozliczeniowy Operatora otrzyma od Dostawcy Zlecającego niepełną Kwotę Wpłaty, to jest kwotę niższą niż określona w Autoryzowanym Zleceniu, albo gdy Operator otrzyma od Zlecającego kwotę niższą niż Kwota Waluty Wejściowej powiększona o kwotę należnych Operatorowi opłat dodatkowych, określonych w Autoryzowanym Zleceniu.
 9. W przypadku gdy wpłacie środków, o której mowa w niniejszym paragrafie, towarzyszą dane posiadacza użytego przez Zlecającego Instrumentu Płatniczego i występuje niezgodność tych danych z danymi Zlecającego, wskazanymi zgodnie z § 5 punkt 14, a niezgodność ta nie wskazuje na oczywistą omyłkę pisarską, Usługa nie zostanie dokończona i Operator nie wykona czynności przekazania otrzymanych środków pieniężnych do Odbiorcy wskazanego w Autoryzowanym Zleceniu.
 10. Przekazanie Operatorowi Kwoty Wpłaty w inny sposób niż opisany w punkcie 3 nie stanowi o wykonaniu przez Zlecającego obowiązku przekazania tych środków, a tym samym nie doprowadzi do dokończenia Usługi i wykonania przez Operatora czynności przekazania otrzymanych środków pieniężnych do Odbiorcy wskazanego w Autoryzowanym Zleceniu.
 11. W przypadkach niedokończenia Usługi, o których mowa w punktach 9 i 10, Operator dokona zwrotu Zlecającemu otrzymanej od niego kwoty, pomniejszonej o kwotę opłaty należnej Agentowi Rozliczeniowemu Operatora i pobranej w związku ze skorzystaniem z danej formy płatności. Operator zleci ten zwrot najpóźniej w terminie 14 dni po wykryciu niezgodności, o której mowa w punkcie 9, albo po otrzymaniu kwoty, o której mowa w punkcie 10.
 12. Operator wyjaśnia, że Zlecający zlecając Dostawcy Płatnika transfer Kwoty Wpłaty, w ramach polecenia przelewu, nie powinien przy składaniu polecenia przelewu u Dostawcy Płatnika korzystać z mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. split payment), albowiem uniemożliwi to wykonanie Usługi, gdyż Operator nie otrzyma odpowiedniej Kwoty Wpłaty. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tej opcji, Operator odmówi dokończenia wykonania Usługi i dokona zwrotu otrzymanej w ten sposób kwoty, przy czym do zwrotu tego stosuje się odpowiednio postanowienie punktu 11.

§ 8. Wypłata do Odbiorcy

 1. Po otrzymaniu prawidłowej Kwoty Wpłaty, z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 7 punkt 5, Operator przystępuje do wykonania ostatnich czynności składających się na wykonanie Usługi, to jest Wymiany Waluty i przekazania Odbiorcy Kwoty Waluty Wyjściowej na Rachunek Bankowy Odbiorcy, zgodnie z treścią Autoryzowanego Zlecenia.
 2. Przekazanie Odbiorcy Kwoty Waluty Wyjściowej następuje poprzez złożenie przez Operatora u Dostawcy Operatora polecenia wykonania przelewu bankowego z rachunku bankowego Operatora na Rachunek Bankowy Odbiorcy.
 3. Operator zobowiązany jest złożyć polecenie przelewu, o którym mowa w punkcie 2, w takim terminie, aby doprowadzić do uznania rachunku płatniczego Dostawcy Odbiorcy Kwotą Waluty Wyjściowej niezwłocznie, nie później niż:
  1. do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu Zlecenia od Zlecającego – w przypadku gdy związana z Transakcją Okazjonalną Wymiana Walut obejmuje:
   1. przeliczenie walut między euro a walutą polską, jeżeli przeliczenie waluty jest dokonane w Rzeczypospolitej Polskiej,
   2. przeliczenie walut między euro a dostępną w ramach Usługi walutą innego niż Rzeczpospolita Polska Państwa Członkowskiego spoza obszaru euro, jeżeli przeliczenie waluty jest dokonane w tym Państwie Członkowskim,
   3. przeliczenie walut między euro a walutą polską lub euro a dostępną w ramach Usługi walutą innego niż Rzeczpospolita Polska Państwa Członkowskiego spoza obszaru euro, dokonywanego w Państwie Członkowskim z obszaru euro, w przypadku przelewów transgranicznych zainicjowanych w euro.
  2. do czwartego (4) Dnia Roboczego po otrzymaniu Zlecenia od Zlecającego – w przypadku gdy związana z Transakcją Okazjonalną Wymiana Walut obejmuje przeliczenie walut inne niż określone w punkcie 3.1., gdy transakcje związane z przekazaniem Kwoty Wpłaty i przekazaniem Kwoty Waluty Wyjściowej, wykonywane są na terytorium jednego lub więcej Państw Członkowskich.
 4. Czas realizacji polecenia przelewu, o którym mowa w punkcie 2, może ulec wydłużeniu, jeżeli banki biorące udział w realizacji transferu wstrzymają przelew, co stanowi sytuację niezależną od Operatora.
 5. W tytule polecenia przelewu, o którym mowa w punkcie 2, Operator wskazuje imię i nazwisko Zlecającego, stosowany przez Operatora unikalny identyfikator transakcji, a także dodaje treść wskazaną przez Zlecającego, o której mowa w § 5 punkt 17.2, chyba że treść ta jest niezgodna z przepisami prawa, narusza dobre obyczaje lub może wprowadzać w błąd.
 6. Jeżeli okaże się, że wskazany w Autoryzowanym Zleceniu Rachunek Bankowy Odbiorcy nie istnieje i Dostawca Operatora nie będzie mógł wykonać polecenia przelewu, o którym mowa w punkcie 2, Usługa nie zostanie dokończona i Operator nie wykona czynności przekazania środków pieniężnych do Odbiorcy wskazanego w Autoryzowanym Zleceniu.
 7. Jeżeli z powodów niezależnych od Operatora Dostawca Operatora odmówi wykonania polecania przelewu, o którym mowa w punkcie 2, w tym z uwagi na osobę Odbiorcy lub Dostawcy Odbiorcy lub z przyczyn wynikających z przepisów prawa, Usługa nie zostanie dokończona i Operator nie wykona czynności przekazania środków pieniężnych do Odbiorcy wskazanego w Autoryzowanym Zleceniu.
 8. Jeżeli Dostawca Odbiorcy odmówi przyjęcia środków przekazanych w ramach polecenia przelewu, o którym mowa w punkcie 2, Usługa nie zostanie dokończona i Operator nie wykona czynności przekazania środków pieniężnych do Odbiorcy wskazanego w Autoryzowanym Zleceniu.
 9. W przypadkach, o których mowa w punkcie 8, Operator dokona zwrotu otrzymanej uprzednio Kwoty Wpłaty pomniejszonej o kwotę opłaty należnej Agentowi Rozliczeniowemu Operatora i pobranej w związku ze skorzystaniem z danej formy płatności. Zwrot ten nastąpi na Instrument Płatniczy użyty przez Zlecającego do przekazania tej Kwoty Wpłaty do Operatora. Operator zleci ten zwrot w terminie 14 dni po otrzymaniu tej kwoty.

§ 9. Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego, wymagane są:
  1. urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z sieci telekomunikacyjnej wyposażone w aktywną kartę SIM, umożliwiające odbieranie powiadomień SMS,
  2. system operacyjny posiadający środowisko graficzne, np. Windows (8 lub nowszy), Mac OS, Linux, lub telefon wyposażony w system Android (6.0 lub nowszy) albo iOS (12 lub nowszy) z dostępem do sieci Internet,
  3. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji obsługująca szyfrowane połączenia SSL/TLS, aplikacje JavaScript oraz pliki cookie,
  4. aktywne, prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  5. program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF, w celu odczytywania dokumentów przesyłanych na Adres Email oraz udostępnianych na stronie Serwisu.
 2. Połączenie z Serwisem odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL/TLS.
 3. Do poprawnego działania Serwisu w przeglądarce internetowej konieczne jest włączenie przez Zlecającego obsługi JavaScript oraz umożliwienie zapisywania plików cookies.
 4. Wyłączenie obsługi JavaScript lub plików cookies może uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywacji obsługi JavaScript oraz plików cookies w przeglądarce internetowej Zlecającego.

§ 10. Środki bezpieczeństwa

 1. Poza środkami związanymi z postanowieniami § 5 punkty 13-18 Operator może stosować wobec Zlecającego inne środki bezpieczeństwa, w tym środki bezpieczeństwa finansowego związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz analiz i ocen ryzyka przeprowadzanych przez Operatora. W szczególności Operator może zażądać od Zlecającego dodatkowych danych, ponad dane określone w § 5 punkty 13-18, oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających te dane lub dane wskazane zgodnie z § 5 punkty 13-18, takich jak numer PESEL, data urodzenia, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość (wraz z datą wydania i ważności tego dokumentu), adres, państwo urodzenia, dane dotyczące źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji Zlecającego oraz informacja o celu realizacji Transakcji Okazjonalnej. Jeżeli Zlecający odmówi wykonania w tym zakresie czynności oczekiwanej przez Operatora, w szczególności przekazania wymaganych informacji lub dokumentów, Operator będzie uprawniony, by odmówić zawarcia Umowy, a w przypadku gdy została już zawarta, ale Usługa nie została jeszcze w całości wykonana – by odmówić dokończenia wykonania Usługi.
 2. Zlecający ponosi pełną odpowiedzialność za autentyczność i prawidłowość wszelkich danych przekazanych Operatorowi, zarówno w trakcie uzupełnienia formularza Zlecenia zgodnie z § 5, jak i przekazywanych na podstawie punktu 1 powyżej.
 3. Zlecający przyjmuje do wiadomości, iż jakiekolwiek naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnione podejrzenie takiego naruszenia mogą zostać ujawnione przez Operatora odpowiednim organom państwowym, w tym organom ścigania.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia, lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia, przez Zlecającego prawa lub reguł uczciwego obrotu przy korzystaniu z Usługi, Operator jest uprawniony do zaprzestania dalszego wykonywania Usługi na rzecz Zlecającego, w przypadku gdy nie została jeszcze wykonana w całości.
 5. W przypadku popełnienia oszustwa lub powzięcia podejrzenia jego popełnienia, lub wystąpienia innych zagrożeń dla bezpieczeństwa, Operator stosuje procedurę bezpiecznego powiadamiania Zlecającego o takiej okoliczności.
 6. Jeżeli po stwierdzeniu popełnienia oszustwa lub powzięciu podejrzenia jego popełnienia, lub wystąpienia innych zagrożeń dla bezpieczeństwa, Operator ustali, że Zlecający nie utracił kontroli nad Numerem Telefonu lub Adresem Email, powiadomienia, o których mowa w punkcie 5 powyżej, dokonuje telefonicznie lub elektronicznie z użyciem tego Numeru Telefonu lub Adresu Email. Natomiast w przypadku pewności co do utracenia przez Zlecającego kontroli nad Numerem Telefonu oraz Adresem Email lub powzięcia wątpliwości w tym zakresie Operator podejmuje działania w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu ze Zlecającym również w inny sposób, nie wyłączając nadania korespondencji pocztą tradycyjną bądź przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji innych kanałów komunikacji.

§ 11. Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Usługi, w tym za jej niedokończenie lub zablokowanie otrzymanych na poczet Kwoty Wpłaty środków pieniężnych, jeżeli do takiego niezrealizowania Usługi doszło wskutek wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dotyczy to w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, lub jeżeli takie niezrealizowanie Usługi wynikało z zastosowania się do orzeczeń, decyzji, rozstrzygnięć lub innych aktów uprawnionych organów, w tym między innymi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sądów, prokuratur lub komorników sądowych.
 2. Zlecający niezwłocznie powiadamia Operatora o stwierdzonej nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Okazjonalnej za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: biuro@internetowykantor.pl. Jeżeli Zlecający nie dokona powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie 13 miesięcy od dnia wykonania nieautoryzowanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Okazjonalnej albo od dnia, w którym taka Transakcja Okazjonalna miała być wykonana, roszczenia Zlecającego względem Operatora z tytułu nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Okazjonalnej wygasają. Postanowienie zdania drugiego nie ma jednak zastosowania, jeżeli Operator nie udostępnił Zlecającemu informacji, o których mowa w § 6 punkt 12.1. W przypadku Zlecających niebędących Konsumentami termin na zgłoszenie stwierdzonej nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Okazjonalnej, pod rygorem wygaśnięcia roszczeń z tytułu takiej Transakcji, wynosi 14 dni od dnia otrzymania Zlecenia przez Operatora.
 3. Z zastrzeżeniem punktu 2, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji Okazjonalnej, Operator niezwłocznie, nie później jednak niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca Zlecającemu kwotę nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Operator ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw.
 4. Zlecający odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Okazjonalne do kwoty będącej równowartością 50 euro w walucie polskiej, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP i obowiązującego w dniu wykonania takiej transakcji, jeżeli nieautoryzowana Transakcja Płatnicza jest skutkiem:
  1. posłużenia się utraconym przez Zlecającego albo skradzionym Zlecającemu Instrumentem Płatniczym;
  2. przywłaszczenia Instrumentu Płatniczego.
 5. Postanowień punktu 4 powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy:
  1. Zlecający nie miał możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia Instrumentu Płatniczego przed wykonaniem Transakcji Okazjonalnej, z wyjątkiem przypadku gdy Zlecający działał umyślnie,
  2. utrata Instrumentu Płatniczego przed wykonaniem Transakcji Okazjonalnej została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony pracownika, agenta lub oddziału Operatora lub podmiotu świadczącego na rzecz Operatora usługi, o których mowa w art. 6 pkt 10 Ustawy o usługach płatniczych.
 6. Zlecający odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Okazjonalne w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w art. 42 Ustawy, dotyczących korzystania z Instrumentu Płatniczego.
 7. Jeżeli Operator nie wymaga silnego uwierzytelniania w sytuacji, gdy powinno być stosowane, Zlecający nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane Transakcje Okazjonalne, chyba że działa umyślnie.
 8. Wobec tego, że Zlecenie jest składane Operatorowi bezpośrednio przez Zlecającego, Operator ponosi odpowiedzialność wobec Zlecającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Okazjonalnej wynikającej z tego Zlecenia, z wyłączeniem przypadków gdy:
  1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Okazjonalnej wynikało z siły wyższej lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia wynika z przepisów prawa, zwłaszcza w przypadkach, o których mowa w punktach 13, 14 i 15 poniżej;
  2. Operator udowodni, że rachunek płatniczy Dostawcy Odbiorcy został uznany zgodnie z przepisami Ustawy o usługach płatniczych i niniejszego Regulaminu;
  3. roszczenia Zlecającego wygasły wskutek upływu terminu, o którym mowa w punkcie 2;
  4. Zlecenie Płatnicze zostało wykonane zgodnie z unikatowym identyfikatorem, którym jest numer Rachunku Bankowego Odbiorcy, wskazanym przez Zlecającego w treści tego Zlecenia, bez względu na inne dostarczone przez Zlecającego informacje.
 9. Jeżeli Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Okazjonalnej, zgodnie z punktem 8 powyżej, Operator zwraca Zlecającemu kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Okazjonalnej.
 10. Odpowiedzialność Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji Okazjonalnej obejmuje również opłaty oraz odsetki, którymi został obciążony Zlecający w rezultacie niewykonania lub nienależytego, w tym opóźnionego, wykonania Transakcji Okazjonalnej.
 11. Jeżeli rachunek płatniczy Dostawcy Odbiorcy został uznany zgodnie z przepisami Ustawy o usługach płatniczych i Regulaminem, odpowiedzialność wobec Odbiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Okazjonalnej ponosi Dostawca Odbiorcy.
 12. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Okazjonalnej, którą zainicjował Zlecający, Operator podejmuje, na wniosek takiego Zlecającego, niezwłocznie działania w celu prześledzenia tej Transakcji Okazjonalnej i powiadamia takiego Zlecającego o ich wyniku. Dzieje się tak bez względu na odpowiedzialność ponoszoną na podstawie punktu 8 powyżej. Czynności te są dla Zlecającego (działającego jako płatnik w rozumieniu Ustawy) bezpłatne.
 13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane lub wstrzymane Transakcje Okazjonalne lub zamrożenie wartości majątkowych, jeżeli do takiego niezrealizowania lub wstrzymania Transakcji Okazjonalnej lub zamrożenia wartości majątkowych doszło w celu realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub wykonania decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
 14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przyjęcia ani za odmowę realizacji Zlecenia, jeżeli następuje ona w przypadkach określonych w przepisach prawa lub w niniejszym Regulaminie.
 15. Operator nie ponosi odpowiedzialności, poza sytuacjami wskazanymi w Regulaminie, za:
  1. szkody wynikłe wskutek wykonywania Zleceń Wymiany Walut zgodnie z ich treścią,
  2. realizację transakcji związanej z przekazaniem Operatorowi Kwoty Wpłaty, jeżeli w danych okolicznościach odpowiedzialność ponosi Zlecający, Dostawca Płatnika lub Agent Rozliczeniowy Operatora,
  3. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w zakresie Zleceń będące skutkiem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności spowodowane awarią publicznej sieci łączności telefonicznej, systemów zasilania lub sprzętu komputerowego lub podaniem przez Dostawcę Płatnika nieprawidłowych danych nadawcy transferu,
  4. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn leżących po stronie podmiotów trzecich, za działanie których Operator nie ponosi odpowiedzialności,
  5. szkody wynikłe z odmowy przyjęcia Zlecenia w związku z niezgodnością z Regulaminem,
  6. potencjalnie utracone korzyści związane z niedostępnością Serwisu lub Usługi wywołaną awarią lub pracami serwisowymi,
  7. działania, zaniechania i zdarzenia, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z pozostałymi postanowieniami Regulaminu.

§ 12. Opłaty

 1. Operator z tytułu świadczenia Usługi pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli Opłat i Prowizji zawartej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Wysokość niektórych opłat i prowizji pobieranych przez Operatora nie jest stała, ale zależy od określonego parametru Usługi, zwłaszcza od Kwoty Waluty Wejściowej. Niezależnie od podania w Tabeli Opłat i Prowizji stawki takiej opłaty lub prowizji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, i sposobu każdorazowego obliczania takiej kwoty, Zlecający jest informowany przez Operatora o wysokości takich kosztów uwzględniających parametry składanego Zlecenia w podsumowaniu Zlecenia, o którym mowa w § 5 punkt 20.
 3. Agent Rozliczeniowy Operatora może pobierać opłaty za skorzystanie z określonych form płatności według własnego cennika. Informacja o wysokości takiej opłaty powinna zostać podana Zlecającemu podczas składania zlecenia płatniczego dotyczącego przekazania Kwoty Wpłaty, w ramach interfejsu Agenta Rozliczeniowego Operatora. Operator nie jest beneficjentem tej opłaty, która należy się wyłącznie Agentowi Rozliczeniowemu Operatora.
 4. Jeżeli Operator jako odbiorca Kwoty Waluty Wejściowej będzie żądał opłaty za korzystanie z danego Instrumentu Płatniczego lub będzie oferował w związku z jego wykorzystaniem zniżkę, to będzie zobowiązany poinformować o tym Zlecającego przed Autoryzacją Zlecenia.
 5. W przypadku gdy realizacja Usługi przez Operatora wiąże się z pobraniem dodatkowych opłat przez bank pośredniczący lub Dostawcę Odbiorcy, Operator nie ponosi odpowiedzialności za te opłaty, a na Rachunek Bankowy Odbiorcy trafia kwota o nie pomniejszona.
 6. Opłaty i prowizje są pobierane przez Operatora w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji niezwłocznie po wykonaniu czynności lub przeprowadzeniu operacji, z którymi wiąże się pobranie opłaty lub prowizji, bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Zlecającego.
 7. Opłaty i prowizje uwzględniane są każdorazowo w Kwocie Wpłaty.
 8. Zlecający przyjmuje do wiadomości, że realizacja poleceń przelewów walutowych za pośrednictwem instytucji finansowych może wiązać się z opłatami i prowizjami stosowanymi przez te instytucje.
 9. Operator realizuje polecenie przelewu, o którym mowa w § 8 punkt 2 w Opcji Kosztowej SHA albo Opcji Kosztowej OUR, według wyboru Zlecającego, za opłatą określoną w Tabeli Opłat i Prowizji. Opcja Kosztowa OUR jest dostępna tylko dla konkretnych scenariuszy określonych w TOiP. W przypadku gdy Opcja Kosztowa OUR nie jest w danym przypadku dostępna, w formularzu Zlecenia nie wyświetla się możliwość wyboru tej opcji, a wtedy polecenie przelewu jest realizowane w Opcji Kosztowej SHA.
 10. Świadczenie Usługi przez Operatora na rzecz Zlecającego w przypadkach przewidzianych prawem dokumentowane jest fakturą VAT lub paragonem. Wystawienie faktury VAT wymaga podania przez Zlecającego numeru NIP oraz swojego adresu. Zlecający poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na wystawienie faktury lub paragonu w formie elektronicznej i wysłanie takiego dokumentu elektronicznego na Adres Email.
 11. Na wniosek Zlecającego faktura VAT w postaci papierowej zostanie wysłana pocztą na wskazany w tym celu adres korespondencyjny Zlecającego.

§ 13. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i dalej przetwarzanych w związku z uzupełnianiem formularza Zlecenia zmierzającym do zawarcia Umowy, zawarciem Umowy i świadczeniem Usługi, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Operator – Currency One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555.
 2. Operator w związku u zupełnianiem formularza Zlecenia zmierzającym do zawarcia Umowy, zawarciem Umowy i świadczeniem Usług opisanych w Regulaminie przetwarza dane osobowe Zlecających, a także dane osobowe osób, które zamierzały zostać Zlecającym, ale nie spełniały warunków bycia Zlecającymi. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza przepisami RODO.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszczonej na stronie internetowej: https://www.internetowykantor.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 14. Odstąpienie Konsumenta

 1. Zlecający będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w tym z wykorzystaniem formularza, o którym mowa punkcie 5 poniżej. Z prawa tego może skorzystać nie później niż do czasu złożenia polecania przelewu, o którym mowa w § 8 punkt 2, albowiem po złożeniu tego polecenia Operator nie może odwołać już tego polecenia i Usługa jest wykonana, chyba że Dostawca Odbiorcy, odmówi przyjęcia tych środków pieniężnych.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone:
  1. listownie na adres siedziby Operatora: Currency One S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań;
  2. w formie elektronicznej poprzez wysłanie go z Adresu Email na adres email Operatora biuro@internetowykantor.pl.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. W przypadku rozpoczęcia, za zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie, Operator może żądać zapłaty za usługi rzeczywiście wykonane.
 5. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 15. Reklamacje i inne metody rozstrzygania sporów

 1. Zlecający może złożyć zastrzeżenia dotyczące usług, zwłaszcza usług płatniczych, świadczonych przez Operatora lub jego działalności, zwane dalej reklamacją, w formie:
  1. pisemnej – osobiście, w siedzibie Operatora, albo przesyłką pocztową na adres: Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
  2. ustnie – telefonicznie pod nr tel. (+48) 61 250 45 65 | (+48) 61 646 06 00 albo osobiście do protokołu pod adresem wskazanym w punkcie 1.1 powyżej,
  3. w formie elektronicznej – poprzez wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną na adres: biuro@internetowykantor.pl lub na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, który - po jego uzyskaniu - zostanie wskazany przez Operatora na stronie Serwisu.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez pełnomocnika. Jako że odpowiedź na reklamację może zawierać informacje objęte tajemnicą zawodową, podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa powinien zostać odpowiednio poświadczony, a w pełnomocnictwie powinna zostać zawarta klauzula upoważniającą pełnomocnika do uzyskania w imieniu mocodawcy informacji chronionych tajemnicą zawodową.
 3. Reklamacja przekazana przez reklamującego powinna zawierać co najmniej:
  1. wskazanie powodu złożenia reklamacji;
  2. określenie podmiotów uczestniczących w Transakcji Okazjonalnej;
  3. szczegółowy opis zdarzenia;
  4. numer Transakcji Okazjonalnej;
  5. kwoty dotyczące Transakcji Okazjonalnej;
  6. tytuł Transakcji Okazjonalnej (jeśli dotyczy);
  7. oznaczenie Odbiorcy i numer Rachunku Bankowego Odbiorcy (jeśli dotyczy);
  8. datę Zlecenia;
  9. nazwę Dostawcy Płatnika i dane dotyczące użytego Instrumentu Płatniczego (jeśli dotyczy).
 4. Reklamację może złożyć także osoba, która chciała skorzystać z Usługi jako Zlecający, a której odmówiono świadczenia Usługi. Reklamację taką może złożyć w formie, o której mowa w punkcie 1. Ilekroć w dalszych punktach jest mowa o Zlecającym, rozumie się przez to także potencjalnego Zlecającego, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Reklamacja dotycząca potencjalnego Zlecającego powinna określać:
  1. imię i nazwisko, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej nazwę, potencjalnego Zlecającego;
  2. opis zdarzenia oraz uzasadnienie reklamacji;
  3. datę zdarzenia.
 5. Reklamacja może również zawierać, dla celów komunikacji, adres e-mail Zlecającego lub potencjalnego Zlecającego.
 6. Operator rozpatruje złożoną reklamację oraz udziela na nią odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 15 Dni Roboczych od daty jej wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie, Operator niezwłocznie informuje Zlecającego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, wraz z podaniem i wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy. Wydłużony termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 35 Dni Roboczych od dnia wpływu reklamacji. Do zachowania powyższych terminów wystarczające jest wysłanie odpowiedzi przed ich upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielanych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
 7. Operator udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w postaci papierowej, przesyłając ją na adres korespondencyjny Zlecającego, jeżeli został przez niego wskazany, lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Zlecającego Adres Email – na wniosek Zlecającego albo gdy Zlecający nie wskazał adresu korespondencyjnego.
 8. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w sposób przystępny i zrozumiały oraz zawierać w szczególności:
  1. informację o dniu złożenia reklamacji;
  2. wynik rozpatrzenia reklamacji;
  3. wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu, ze wskazaniem odpowiednich postanowień Regulaminu oraz stosownych przepisów prawa, a jeśli to możliwe, także z przytoczeniem ich brzmienia, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów – w przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta;
  4. dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska;
  5. określenie terminu, w którym zostanie zrealizowane roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą reklamującego, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
 9. Ponadto, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać:
  1. uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów;
  2. pouczenie o możliwości i sposobie skorzystania z formy pozasądowego rozwiązywania sporów, wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego, ze wskazaniem podmiotu, który powinien zostać pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy
 10. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 11. Reklamujący zobowiązany jest udzielić Operatorowi wyjaśnień i pomocy w sprawach reklamacyjnych, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa.
 12. Operator pozostawia bez rozpoznania reklamacje nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Zlecającego.
 13. Operator nie powinien być adresatem reklamacji związanych z nieprawidłowym wykonaniem przez Odbiorcę zobowiązania wobec Zlecającego, w związku z którym to zobowiązaniem Użytkownik złożył Zlecenie dotyczące wykonania Transakcji Okazjonalnej.
 14. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego spór między reklamującym a Operatorem może zostać zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego:
  1. prowadzonego przez Rzecznika Finansowego (https://rf.gov.pl/) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Postępowanie wszczyna się na wniosek reklamującego. Jeżeli Rzecznik Finansowy nie odmówi rozpatrzenia sporu, udział Operatora w takim postępowaniu jest obowiązkowy;
  2. prowadzonego przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny).
 15. Zlecającemu przysługuje prawo do wniesienia na Operatora skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Prawo do wniesienia skargi, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje także podmiotom, którym Operator odmówił świadczenia Usługi na podstawie Regulaminu.
 16. Postępowania, o których mowa w punkcie 14 powyżej, mogą zostać zainicjowane za pośrednictwem platformy ODR, działającej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzeniem w sprawie ODR w sporach Konsumenckich), poprzez wyznaczenie Rzecznika Finansowego lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiotu ADR, tj. organu rozstrzygającego spór. Platforma ODR dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 17. Zlecający będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów Konsumenckich, w tym o dostępie i procedurze rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 18. Zlecający może również wystąpić z powództwem do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, którym zasadniczo jest sąd powszechny właściwy dla siedziby strony pozwanej, czyli w przypadku pozwu skierowanego przeciwko Operatorowi – Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Podmiotem pozwanym w takim przypadku powinien być Operator, którego dane znajdują się w § 2 (w definicji Operatora) oraz każdorazowo zostają wskazane w treści odpowiedzi na reklamację.
 19. Rozmowy telefoniczne prowadzone przez Zlecającego z Biurem Obsługi Klienta mogą być nagrywane i archiwizowane. Operator nie udostępnia nagrań. W uzasadnionych przypadkach Zlecający ma możliwość zapoznania się z transkrypcją nagranej rozmowy, która jest udostępniana wyłącznie w siedzibie Operatora na pisemny wniosek Zlecającego.

§ 16. Zmiana Regulaminu

 1. Operator może zmieniać treść Regulaminu, z uwzględnieniem postanowień punktów 2 i 3.
 2. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wyłącznie wobec Umów zawartych po wejściu w życie zmian Regulaminu.
 3. Umowy zawarte przed zmianą Regulaminu podlegają dotychczasowemu brzmieniu Regulaminu, to jest Regulaminowi w treści zaakceptowanej w ramach Autoryzacji Zlecenia.

§ 17. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Umowy zawartej pomiędzy Zlecającym a Operatorem jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawy o usługach płatniczych.
 3. Jeśli Zlecający nie jest Konsumentem, nie stosuje się przepisów Ustawy o usługach płatniczych, których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż Konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z przepisami tej Ustawy, w zakresie w jakim kwestie uregulowane w Ustawie zostały odmiennie uregulowane w Regulaminie.
 4. Serwis prowadzony jest w języku polskim.
 5. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim. Polska wersja językowa stanowi wyłączną podstawę interpretacji postanowień Umowy.
 6. Korespondencja, w tym wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty, przekazywane będą w języku polskim. Na życzenie Zlecającego Operator może komunikować się w języku angielskim, zamiast w języku polskim, i przekazywać wybrane informacje lub dokumenty w tym języku. W przypadku rozbieżności między wersją polską a angielską, za wiążącą uznaje się wersję polską.
 7. O ile w innych postanowieniach Regulaminu nie przewidziano innej formy komunikacji, w tym składania oświadczeń woli lub wiedzy, Zlecający może komunikować się z Operatorem, w formie:
  1. elektronicznej poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@internetowykantor.pl,
  2. telefonicznej, pod numerem (+48) 61 250 45 65 | (+48) 61 646 06 00 – w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta wskazanych na stronie internetowej Serwisu,
  3. pisemnej, pod adresem: Currency One S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
 8. Operator komunikuje się̨ ze Zlecającym, z zastrzeżeniem § 15, drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie.
 9. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia Usługi przez Operatora lub związane z tą Usługą będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy powszechne na terenie Polski, z uwzględnieniem § 15 punkt 18.
 10. Spory pomiędzy Operatorem a Zlecającym będącym przedsiębiorcą będą rozwiązywane przez sąd właściwy miejscowo dla Operatora, z zastrzeżeniem punktu 11.
 11. Wobec Zlecających będących przedsiębiorcami, którzy zawrą Umowę bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, która to działalność gospodarcza nie posiada jednak dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu tej wykonywanej przez nich działalności, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stosuje się odpowiednio postanowienie punktu 9, a nie stosuje się punktu 10.

Załącznik 1. Tabela Opłat i Prowizji

Załącznik 2. Formularz Odstąpienia od Umowy

Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00