pl

Regulamin serwisu InternetowyKantor.pl

Definicje

ADRES EMAIL – adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany i potwierdzony w trakcie rejestracji zgodnie z § 2 ust. 4, a także każdy zastępujący go adres poczty elektronicznej, zmieniony zgodnie z § 10 ust. 8. Przez aktualny Adres Email rozumie się najnowszą jego wersję potwierdzoną zgodnie z powyższymi postanowieniami.

AGENT ROZLICZENIOWY DOŁADOWANIA – dostawca usług płatniczych świadczący Usługę Doładowania na rzecz Operatora.

AKCEPTANT DOŁADOWANIA – Operator, występujący w charakterze odbiorcy środków od Użytkownika, w zakresie, w jakim Agent Rozliczeniowy Doładowania świadczy Usługę Doładowania.

APLIKACJA MOBILNA - aplikacja mobilna InternetowyKantor.pl, instalowana na urządzeniu mobilnym, w szczególności telefonie komórkowym, pozwalająca na korzystanie z Serwisu oraz otrzymywanie Powiadomień Push, o której mowa w § 1 ust. 10 Regulaminu.

BENEFICJENT RZECZYWISTY – beneficjent rzeczywisty w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA – jednostka w strukturze organizacyjnej Operatora, której zadaniem jest obsługa Użytkownika, w tym między innymi udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji niezbędnych do realizacji Umowy, umożliwiająca kontakt z Operatorem w dniach i godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu, w formie pisemnej na adres Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, telefonicznej pod numerem (+48) 61 250 45 65 i (+48) 61 646 06 00 lub mailowej na adres: biuro@internetowykantor.pl.

CZYTNIK CECH BIOMETRYCZNYCH – funkcja urządzenia mobilnego udostępniona przez jego producenta lub producenta zainstalowanego na nim oprogramowania, przeznaczona do odczytywania cech biometrycznych i ich zapisywania w tym urządzeniu w celu utworzenia odpowiadającego im cyfrowego klucza użytkownika urządzenia.

DZIEŃ ROBOCZY – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. W przypadku czasów przelewów wyjątkiem są dni wolne zarówno kraju nadawcy, jak i w kraju danej waluty lub w kraju docelowym, to jest krajach, w których prowadzone są Rachunki Bankowe biorące udział w transakcji.

DZIEŃ PRACY – obejmuje każdy Dzień Roboczy oraz inne dni, wskazane na stronie internetowej https://internetowykantor.pl/kontakt/ , kiedy Operator prowadzi skup i sprzedaż walut.

FUNKCJA AUTO-ZATWIERDZANIE – opcja umożliwiająca dokonanie wymiany walut bez konieczności zatwierdzenia Transakcji na Koncie Użytkownika.

HASŁO DOSTĘPOWE – ciąg znaków używany do uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika przy jednoczesnej identyfikacji Użytkownika. Wymagania techniczne dotyczące Hasła Dostępowego, w szczególności jego długość i złożoność, wskazuje Serwis w chwili jego ustalania.

IDENTYFIKATOR BIOMETRYCZNY – utworzony w urządzeniu mobilnym, na którym zainstalowana i aktywowana została Aplikacja Mobilna i zapisany w nim cyfrowo klucz użytkownika tego urządzenia, generowany dla jednej, określonej cechy biometrycznej użytkownika i odpowiadający unikatowemu kodowi tworzonemu przez Operatora. Unikatowy kod jest trwale powiązany z Loginem Użytkownika. Kod ten tworzony jest po zaakceptowaniu przez Użytkownika metody uwierzytelniania z wykorzystaniem identyfikatora biometrycznego,

KARTA PŁATNICZA – karta umożliwiająca zainicjowanie zlecenia płatniczego, związanego z Usługą Doładowania, za pośrednictwem Akceptanta Doładowania lub Agenta Rozliczeniowego Doładowania, akceptowana przez Akceptanta Doładowania w celu otrzymania przez niego środków pieniężnych, mających podlegać wymianie. Karta Płatnicza może być przypisana tylko do jednego Konta Użytkownika jej właściciela. Operator nie zapewnia możliwości korzystania ze wszystkich rodzajów kart płatniczych, a informacja o akceptowanych rodzajach kart płatniczych dostępna jest na stronie internetowej Serwisu, przy czym Operator jako Akceptant Doładowania akceptuje tylko te karty płatnicze, które jako akceptowalne (tj. obsługiwane) dopuszcza Agent Rozliczeniowy Doładowania.

KOD PIN – ciąg cyfr używany do uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika w Aplikacji Mobilnej przy jednoczesnej identyfikacji Użytkownika.

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONTO lub KONTO UŻYTKOWNIKA – przypisane każdemu Użytkownikowi indywidualne konto w Serwisie, którego funkcjonalności pozwalają na korzystanie z usług opisanych w Regulaminie.

LANDING PAGE – strona internetowa Operatora zawierająca formularz rejestracyjny umożliwiający rejestracjęw Serwisie.

LOGIN – identyfikator Użytkownika w Serwisie, w szczególności używany przy logowaniu do Serwisu; jako Login zawsze wykorzystywany jest aktualny Adres Email, przy czym pierwszym Loginem jest Adres Email podany i potwierdzony w czasie rejestracji zgodnie z § 2 ust. 4; wyjątek stanowi pierwsze logowanie do Serwisu przy użyciu kanału mobilnego, w którym login nie jest wykorzystywany.

MOBILNA AUTORYZACJA - funkcja Aplikacji Mobilnej umożliwiająca autoryzację operacji wykonywanych w Serwisie za pomocą Kodu PIN lub Identyfikatora Biometrycznego.

NUMER TELEFONU – numer telefonu Użytkownika podany i potwierdzony w trakcie rejestracji zgodnie z § 2 ust. 7 pkt. 2 lit. E ppkt. 1), a także każdy zastępujący go numer telefonu Użytkownika, zmieniony zgodnie z § 10 ust. 8.

OPERATOR – Currency One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61- 754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, kapitał zakładowy 3.450.000 zł (w całości wpłacony), będąca usługodawcą usług opisanych w Regulaminie.

OSOBA ZAJMUJĄCA EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE – osoba fizyczna zajmująca takie stanowisko w rozumieniu Przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

POTWIERDZENIE TRANSAKCJI – dowód kupna/sprzedaży walut w formie rachunku, dostępny do pobrania na Koncie Użytkownika oraz przesyłany drogą elektroniczną (w formie odnośnika) na Adres Email.

PRZEPISY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY – aktualnie obowiązujące przepisy regulujące kwestie związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723).

RACHUNEK BANKOWY – rachunek bankowy prowadzony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

RACHUNEK BANKOWY UŻYTKOWNIKA – Rachunek Bankowy, którego posiadaczem jest Użytkownik.

REGULAMIN – niniejszy Regulamin Serwisu InternetowyKantor.pl.

RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

SERWIS – platforma internetowa Operatora dostępna w domenie https://internetowykantor.pl lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, stanowiąca część Systemu Teleinformatycznego i umożliwiająca między innymi korzystanie z usługi wymiany walut online, której warunki świadczenia określone są w niniejszym Regulaminie. Wskazana w poprzednim zdaniu platforma internetowa Operatora dostępna jest przede wszystkim za pośrednictwem przeglądarki internetowej spełniającej wymogi, o których mowa w § 1 ust. 8 pkt. 3, a także, z ewentualnymi ograniczeniami, za pośrednictwem dedykowanej Aplikacji Mobilnej.

SHA – koszty dzielone, opcja do wyboru podczas wysyłki przelewu walutowego, w której każda ze stron ponosi opłaty na rzecz swojego banku, a ewentualne koszty banków pośredniczących pomniejszają kwotę, którą otrzymuje odbiorca.

OUR – koszty pokrywa nadawca, opcja do wyboru podczas wysyłki przelewu walutowego, w której nadawca ponosi zarówno opłaty na rzecz swojego banku, jak i ewentualne koszty banków pośredniczących.

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń́ zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017004 r. Nr 171 poz. 198070 z późn. zm. ),używany przez Operatora w celu świadczenia usług opisanych w Regulaminie.

TABELA OPŁAT i PROWIZJI – tabela opłat i prowizji pobieranych przez Operatora za świadczenie usług, stanowiąca integralną część Regulaminu (ostatnia sekcja dokumentu).

TRANSAKCJA WYMIANY WALUT – realizacja przez Operatora Zlecenia Wymiany Walut, skutkująca: otrzymaniem przez Operatora od Użytkownika kwoty pieniężnej w walucie źródłowej (podlegającej wymianie), wymianą kwoty waluty źródłowej na kwotę waluty docelowej po Kursie Walutowym, oraz wypłaceniem temu Użytkownikowi wymienionej kwoty pieniężnej w walucie docelowej.

UMOWA – umowa o świadczenie usług elektronicznych dotyczących wymiany walut w ramach funkcjonalności Konta, zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem godnie z procedurą rejestracji w Serwisie. Umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta. W ramach Umowy Użytkownik korzystając z funkcjonalności Konta, może dokonywać indywidualnych transakcji wymiany walut

USŁUGA DOŁADOWANIA – usługa płatnicza polegająca na transferze do Operatora środków pieniężnych przekazanych przez Użytkownika, świadczona przez Agenta Rozliczeniowego Doładowania, który przyjmuje płatności za pomocą Kart Płatniczych, a także innymi metodami płatności akceptowanymi przez Akceptanta Doładowania. Informacja o Agentach Rozliczeniowych Doładowania dostępna jest na stronie internetowej Serwisu.

USŁUGI DODATKOWE – usługi oferowane Użytkownikowi w ramach funkcjonalności Konta, inne niż usługi podstawowe związane ze składaniem i realizacją zleceń przeprowadzenia transakcji wymiany walut.

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm).

UŻYTKOWNIK – osoba, która dokonała rejestracji w Serwisie i zawarła z Operatorem Umowę. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, posiadająca Rachunek Bankowy.

ZEWNĘTRZNY INSTRUMENT PŁATNICZY – instrument płatniczy w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, będący innym instrumentem płatniczym niż instrument płatniczy, jaki może być wydany Użytkownikowi przez Operatora w ramach Usług Dodatkowych, a więc będący instrumentem płatniczym wydanym dla Użytkownika przez osobę trzecią będącą dostawcą usług płatniczych, akceptowany przez Agenta Rozliczeniowego Doładowania.

Postanowienia ogólne

 §1. Zakres usług Serwisu i ich udostępnianie

1.   Serwis prowadzony jest w języku polskim. Operator komunikuje się z Użytkownikami w języku polskim.

2.   Użytkownik może komunikować się z Operatorem, o ile szczególne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, w formie:

 1. elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@internetowykantor.pl,
 2. elektronicznej za pomocą odpowiednich funkcjonalności Serwisu lub Konta,
 3. telefonicznej pod numerem telefonu oraz w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta wskazanych na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://internetowykantor.pl/kontakt/,
 4. pisemnej pod adresem: Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.

3.   Operator komunikuje się z Użytkownikiem, o ile szczególne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, drogą elektroniczną (drogą poczty elektronicznej kierowanej na Adres Email, za pomocą funkcjonalności Konta bądź poprzez Aplikację Mobilną), telefonicznie lub na piśmie

4.   Operator świadczy w Serwisie usługę wymiany walut wskazanych na stronie internetowej Serwisu. Usługa świadczona na warunkach określonych wyłącznie w niniejszym Regulaminie, w celu odróżnienia od Usług Dodatkowych, stanowi usługę podstawową. Wymiana walut odbywa się za pośrednictwem Rachunków Bankowych, a nadto może odbywać się z wykorzystaniem Usługi Doładowania.

5.   Operator może świadczyć Usługi Dodatkowe związane z wymianą walut w ramach Serwisu, w tym usługi płatnicze związane z przekazaniem środków pochodzących z wymiany walut na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez Użytkownika lub usługi wprowadzające dodatkowe funkcjonalności względem usługi w wersji podstawowej. Korzystanie z Usług Dodatkowych może wymagać uprzedniej akceptacji przez Użytkownika odpowiednich regulaminów albo zawarcia umów określających rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia Usług Dodatkowych.

6.   Usługi Dodatkowe związane z wymianą walut w ramach Serwisu, w tym usługi płatnicze związane z przekazaniem środków pochodzących z wymiany walut na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez Użytkownika, świadczone są w Dni Pracy w godzinach wskazanych na Stronie Serwisu lub określonych w odrębnych regulaminach.

7.   Konto Użytkownika utworzone w wyniku rejestracji Użytkownika w Serwisie może być wykorzystane do zawarcia umów Usług Dodatkowych, o których mowa w §1 ust. 5.

8.  W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane są:

 1. komputer osobisty lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 2. system operacyjny posiadający środowisko graficzne, np. Windows (8 lub nowszy), Mac OS, Linux, lub telefon wyposażony w system Android (6.0 lub nowszy) albo iOS (12 lub nowszy) z dostępem do sieci Internet,
 3. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji, obsługująca szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript oraz pliki cookie lub Aplikacja Mobilna,
 4. program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF, w celu odczytywania przesyłanych lub udostępnianych przez Operatora dokumentów
 5. urządzenie telekomunikacyjne (np. telefon komórkowy) umożliwiające korzystanie z sieci telekomunikacyjnej, wyposażone w aktywną kartę SIM z przypisanym Numerem Telefonu, w celu potwierdzania dyspozycji składanych w Serwisie jednorazowym kodem wysyłanym przez Operatora w wiadomości SMS na Numer Telefonu,
 6. aktywne, prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektroniczne.

9.   W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany wymagań technicznych, o których mowa w §1 ust. 8. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów stanowi zmianę Regulaminu i dokonywana jest w odpowiednim trybie.

10.   Jakkolwiek w celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przeglądarki internetowej, o której mowa w ust. 8 pkt. 3, za pomocą której realizowany może być dostęp do Serwisu w wariancie pełnym, Operator umożliwia również uzyskanie dostępu do Serwisu za pośrednictwem dedykowanej Aplikacji Mobilnej, której używanie nie jest jednak niezbędne do korzystania z Serwisu. Jednocześnie Operator informuje, że ze względów technologicznych lub bezpieczeństwa, w przypadku uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do Serwisu za pośrednictwem takiej Aplikacji Mobilnej, zestaw funkcjonalności Konta dostępnych w ramach Aplikacji Mobilnej może różnić się, a w szczególności zostać ograniczony, względem funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzedzaiącym, może skutkować brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu za pomocą Aplikacji Mobilnej, których to funkcjonalności Użytkownik będzie używać wyłącznie w ramach dostępu realizowanego za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

§2. Rejestracja Użytkownika i zawarcie Umowy

1.   Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony bez minimalnego okresu trwania.

2.   Zawarcie Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Operatora w Serwisie odbywa się za pomocą funkcjonalności Serwisu.

3.   Zawarcie z Operatorem Umowy o świadczenie usług następuje z chwilą ukończenia przez Użytkownika rejestracji w Serwisie.

4.   Rejestracja w Serwisie wymaga:

 1. wypełnienia przez potencjalnego Użytkownika formularza rejestracji zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu, na Landing Page lub – w przypadku, gdy funkcjonalność ta jest dostępna – w Aplikacji Mobilnej, poprzez:
  1. podanie Adresu Email, z którego Użytkownik będzie korzystał do logowania się do Konta Użytkownika oraz odbierania wiadomości z Serwisu;
  2. ustalenie Hasła Dostępowego, którego Użytkownik będzie używał do logowania się do Konta Użytkownika lub, w przypadku pierwszego logowania do Aplikacji Mobilnej, ustalenia Kodu PIN, indywidualnego dla danego urządzenia, który będzie zastępował Hasło Dostępu przy kolejnych logowaniach na danym urządzeniu;
 2. zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji;
 3. potwierdzenia Adresu Email, o którym mowa w punkcie 1 lit. A. poprzez odebranie e-maila aktywacyjnego wysłanego na ten Adres i aktywacji Konta Użytkownika za pośrednictwem linka podanego w treści tego e-maila.

5.   Na podstawie Umowy Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, w ramach którego może dokonać, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, wymiany walut wskazanych na stronie internetowej Serwisu.

6.   Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Operatora lub w formie elektronicznej za pomocą e-maila na adres biuro@internetowykantor.pl. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Wzór formularza odstąpienia od Umowy znajduje się na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://internetowykantor.pl/regulaminy/. Przed upływem tego 14-dniowego terminu na odstąpienie Użytkownik będący Konsumentem może złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na korzystanie z usług wcześniej, to jest przed upływem tego terminu. W przypadku wyrażenia takiej zgody i następnie wykonania przez Operatora usługi (przeprowadzenia wymiany walut) Użytkownik – Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy.

7. Korzystanie przez Użytkownika w ramach zarejestrowanego Konta z usług świadczonych przez Operatora jest możliwe po pozytywnym zweryfikowaniu Użytkownika, zgodnie z ust. 8-11, oraz w przypadku łącznego spełnienia przez Użytkownika następujących warunków:

 1. przeprowadzenia rejestracji zgodnie z ust. 4 pkt. 1-3.
 2. zalogowania się Użytkownika do Konta i uzupełnienia swojego Konta Użytkownika o wskazane dane, w tym dane identyfikacyjne wymagane Przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy:
  1. w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną:
   1. imię i nazwisko,
   2. obywatelstwo,
   3. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub, jeżeli Użytkownikowi nie nadano numeru PESEL, data urodzenia,
   4. adres zamieszkania,
   5. o ile Użytkownik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dodatkowo pełną nazwę prowadzonej działalności, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
  2. w przypadku Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
   1. pełną nazwę działalności,
   2. formę organizacyjną,
   3. adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
   4. NIP lub, w przypadku braku takiego numeru, państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i datę rejestracji
   5. dane identyfikacyjne, o których mowa w lit. A ppkt. 1 i 3 powyżej, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
  3. dane identyfikacyjne Beneficjenta Rzeczywistego w zakresie wskazanym w lit. A ppkt. 1 i 2 powyżej
  4. dane identyfikacyjne osoby upoważnionej do działania w imieniu Użytkownika w zakresie wskazanym w lit. A ppkt. 1-4 powyżej,
  5. pozostałe dane wymagane przez Operatora i niezbędne do świadczenia usług, w tym zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa:
   1. Numeru Telefonu, który następnie zostanie potwierdzony, służącego do komunikacji, w szczególności w związku z przesyłaniem przez Operatora wiadomości SMS zawierających jednorazowe kody weryfikacyjne,
   2. numery Rachunków Bankowych, których posiadaczem jest Użytkownik i w ramach których wykonywane będą wymiany walut zlecane przez Użytkownika.
 3. Użytkownikom działającym poprzez przedstawiciela – podania przez przedstawiciela dokonującego rejestracji w Serwisie źródła jego umocowania (np. umocowanie ustawowe, pełnomocnictwo) do działania w imieniu i na rzecz danego Użytkownika.
 4. Operator może żądać udostępnienia dokumentów potwierdzających dane, o których mowa powyżej w ust. 7 pkt. 2 lit. A-E oraz pkt. 3.
 5. Uzupełnienie Konta o dane, o których mowa w ust. 7 pkt. 2, następuje za pośrednictwem platformy internetowej Operatora dostępnej w domenie https://internetowykantor.pl lub – w przypadku, gdy funkcjonalność ta jest aktywna – za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

8.   Operator dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz Beneficjenta Rzeczywistego poprzez potwierdzenie uzupełnionych na Koncie danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła.

9.   Ponadto Operator dokonuje dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkownika poprzez sprawdzenie zgodności danych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła pierwsza wpłata środków przeznaczonych do wymiany waluty. Od momentu weryfikacji tożsamości Użytkownik może zmieniać wskazane dane identyfikacyjne wyłącznie w ramach kontaktu z Biurem Obsługi Klienta, chyba że funkcjonalność Konta pozwala na zmianę wskazanych danych identyfikacyjnych bez konieczności kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

10.  W przypadku stwierdzenia wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także w przypadkach określonych w Przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Operator może stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, w tym związane z identyfikacją i weryfikacją tożsamości Użytkownika, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz Beneficjenta Rzeczywistego.

11.  W trakcie pełnego procesu rejestracji Operator dokonuje weryfikacji Użytkownika poprzez wysłanie kodu potwierdzającego na Numer Telefonu podany w procesie uzupełniania danych.

12.  W przypadku braku pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 8-11, to jest gdy nie pozwoli ona na potwierdzenie autentyczności i zgodności danych, o których mowa w ust. 7, Użytkownik nie może korzystać z usług świadczonych w ramach Konta do czasu potwierdzenia autentyczności i zgodności tych danych, a ponadto Operator może w takim przypadku rozwiązać Umowę z Użytkownikiem.

13.  Przekazywanie dokumentów wymaganych przez Operatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, następuje przy użyciu narzędzi udostępnionych przez Operatora na platformie internetowej dostępnej w domenie https://internetowykantor.pl lub – w przypadku, gdy funkcjonalność ta jest aktywna – w Aplikacji Mobilnej.

§3. Dowody kupna i sprzedaży

1.   Operator wydaje Użytkownikowi dowód kupna i sprzedaży walut po każdej Transakcji Wymiany Walut dokonanej w Serwisie.

2.   Operator realizuje wydanie dowodu kupna i sprzedaży poprzez wysyłanie Potwierdzeń Transakcji Wymiany Walut drogą elektroniczną. Dowód kupna i sprzedaży walut dostępny jest również w Koncie Użytkownika.

§4. Kursy wymiany walut

1.   Operator podaje na stronie dostępnej po zalogowaniu na Konto Użytkownika aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w ramach Serwisu.

2.   Ostateczny kurs poszczególnych transakcji akceptowanych przez Użytkownika uwzględnia:

 1. kursy walut na rynkach finansowych,
 2. marże pobierane przez Operatora,
 3. otrzymane przez Użytkownika rabaty w postaci zniżek, kuponów lub punktów promocyjnych uprawniających do wymiany po korzystniejszym kursie,
 4. dodatkowe koszty (np. koszt przelewu) zaakceptowane wyraźnie przez Użytkownika każdorazowo przed dokonaniem transakcji.

§5. Wymiana walut za pośrednictwem Serwisu

1.   Usługa wymiany walut dostępna jest jedynie dla Użytkowników, którzy łącznie:

 1. zostali pozytywnie zweryfikowani przez Operatora, zgodnie z §2 ust. 8-11,
 2. dokonali pełnej Rejestracji Użytkownika, to jest spełnili warunki, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt. 1-4.

2.   W przypadku otrzymania przez Operatora środków pieniężnych z rachunku bankowego niezdefiniowanego na Koncie Użytkownika, a w szczególności z innego niż Rachunek Bankowy, Operator ma prawo, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu środków, zwrócić kwotę otrzymanego przelewu na rachunek bankowy, z którego nastąpił przelew (rachunek źródłowy). Kwota zwrotu może zostać pomniejszona o koszty (w tym opłaty banków pośredniczących) związane ze zwrotem środków pieniężnych na rachunek źródłowy.

3.   Składanie Zleceń Wymiany Walut przez Użytkownika następuje:

 1. za pośrednictwem Serwisu; lub
 2. poprzez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Operatora z wykorzystaniem funkcji Auto-Zatwierdzanie.

4.   Operator prowadzi skup i sprzedaż walut w Dni Pracy, z zastrzeżeniem, że Serwis może być chwilowo niedostępny w związku z prowadzeniem prac serwisowych. Terminy prowadzenia prac serwisowych oraz przewidywany czas ich zakończenia będą publikowane na stronie Serwisu przed ich rozpoczęciem.

5.   Z zastrzeżeniem § 5a, wpłata środków polega na wykonaniu przez Użytkownika przelewu środków pieniężnych z Rachunku Bankowego Użytkownika na Rachunek Bankowy Operatora, wskazany przez Operatora na podstawie informacji podanych przez Użytkownika. Z zastrzeżeniem § 5a, Użytkownik dokonuje wpłat wyłącznie za pośrednictwem Rachunków Bankowych zdefiniowanych przez Użytkownika na Koncie Użytkownika. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w §6 przelewy walutowe powinny być realizowane z opcją kosztową SHA.

6.   Operator wskazuje na stronie internetowej listę krajów, z których przyjmowane są przelewy przychodzące. Lista krajów jest dostępna pod wskazanym linkiem: https://internetowykantor.pl/przelewy-do-polski/ z zastrzeżeniem zdania ostatniego zmiana w zakresie ww. listy nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu, jednakże wszelkie tego typu zmiany zostaną wyraźnie zakomunikowane pod linkiem: https://internetowykantor.pl/przelewy-do-polski/ w sposób umożliwiający Użytkownikom ustalenie zakresu zmian. W przypadku, gdy zmiana listy krajów miałaby nastąpić w okresie pomiędzy złożeniem przez Użytkownika dyspozycji wymiany, a momentem wymiany waluty przez Operatora, taka zmiana listy krajów stanowi jednak zmianę Regulaminu dla Użytkownika, którego dyspozycji taka zmiana by dotyczyła.

7.   Wykonana przez Użytkownika wpłata zostanie zaewidencjonowana na Koncie Użytkownika w kwocie rzeczywiście otrzymanej przez Operatora. W szczególności koszty realizacji przelewu oraz ewentualne koszty, którymi Operator zostanie obciążony przez banki pośredniczące z tytułu realizacji przelewu, zgodnie z taryfami opłat i prowizji stosowanymi przez banki pośredniczące pomniejszą kwotę wpłaty.

8.   Z zastrzeżeniem ust. 9, Użytkownik ma możliwość wycofania środków, które wpłacił na rachunek bankowy Operatora. Dyspozycję wycofania środków Użytkownik może wydać do momentu zatwierdzenia Transakcji Wymiany Waluty, o której mowa w §5 ust. 10 poprzez kliknięcie linku „Anuluj transakcję i zwróć środki” lub przycisku o analogicznym znaczeniu oraz funkcjonalności.

9.  W przypadku wybrania Funkcji Auto-Zatwierdzania wymianę można anulować tylko:

 1. dla Autozatwierdzania w tytule przelewu od momentu zaewidencjonowana środków na Koncie Użytkownika,
 2. dla Autozatwierdzania zleconego w panelu od momentu jego skonfigurowania,
 3. do momentu spełnienia się warunków tego Auto-Zatwierdzania, o którym mowa w ust. 15 i 16 poniżej.

10.  Użytkownik zatwierdza Transakcję Wymiany Waluty poprzez kliknięcie służących do tego przycisków, tj. kolejno „Zatwierdź transakcję”, lub przycisku o analogicznym znaczeniu oraz funkcjonalności, a następnie „Zatwierdź”, co skutkuje zatwierdzeniem dyspozycji wymiany waluty po kursie wymiany widocznym w okienku dialogowym. Dodatkowym warunkiem zatwierdzenia Transakcji Wymiany Walut może być poprawne zastosowanie kodu uwierzytelniającego, o którym mowa w ust. 11 poniżej. Po wykonaniu tych czynności Użytkownik nie ma możliwości anulowania dyspozycji wymiany walut.

11.  Zatwierdzenie Transakcji Wymiany Walut może wymagać zastosowania kodu uwierzytelniającego, poprzez wpisanie w odpowiednim polu wysłanego w wiadomości SMS na Numer Telefonu Użytkownika aktualnie zdefiniowany w Serwisie lub poprzez Mobilną Autoryzację – gdy ta funkcjonalność będzie dostępna. Za pomocą takiego kodu Operator może dopuścić również dodanie przez Użytkownika Rachunku Bankowego do listy zaufanych Rachunków Bankowych (“Rachunek Zaufany”). Zatwierdzenie Transakcji Wymiany Walut, w wyniku której wymienione środki mają zostać wypłacone na “Rachunek Zaufany”, mogą być realizowane z pominięciem podania kodu uwierzytelniającego.

12.  Przed zatwierdzeniem Transakcji Wymiany Walut Użytkownik otrzymuje informację o przewidywanym terminie otrzymania wymienionych środków. Termin ten jest uzależniony od czasu realizacji przelewów przez obsługujących Operatora i Użytkownika dostawców usług płatniczych, a w szczególności banków, w związku z czym zaksięgowanie wymienionych środków na docelowym Rachunku Bankowym Użytkownika przez bank prowadzący ten Rachunek Bankowy może nastąpić w terminie późniejszym niż wskazany przez Operatora termin przewidywany. Operator zapewnia, że zlecenie wiążące się z wypłatą środków na rzecz Użytkownika złoży najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po dniu, w którym nastąpiła wymiana walut.

13.  Zlecając przelew, o którym mowa w ust. 5, lub później w Koncie, Użytkownik może skorzystać z Funkcji Auto-Zatwierdzania. Oznacza to, że dzięki użyciu odpowiedniego tytułu przelewu, wygenerowanego uprzednio przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu, lub dzięki skorzystaniu z odpowiedniej funkcjonalności Konta po wpłacie środki zaksięgowane na Koncie Użytkownika, po spełnieniu określonych przez Użytkownika warunków, zostaną automatycznie przewalutowane i przesłane Użytkownikowi na zdefiniowany przez niego Rachunek Bankowy. Środki wpłacone przez Użytkownika zostaną przewalutowane w momencie, gdy w trakcie godzin prowadzenia wymiany kantorowej zostaną spełnione wymagane warunki, ale nie wcześniej niż po zaksięgowaniu środków na Koncie Użytkownika.

13a.  W ramach korzystania z Funkcji Auto-Zatwierdzania, Użytkownik może określić, że Transakcje Wymiany Walut o zadanych w ten sposób parametrach będą miały charakter powtarzalny (cykliczny). Użytkownik uzyska dzięki temu dane tytułu przelewu. Tytuł ten będzie mógł być ponownie używany przy kolejnych wpłatach przeznaczonych na potrzeby wykonania kolejnych cyklicznych Transakcji Wymiany Walut w ramach Funkcji Auto-Zatwierdzania.

13b.  W przypadku generowania w ramach funkcjonalności Serwisu tytułu przelewu na potrzeby cyklicznego korzystania z Funkcji Auto-Zatwierdzenia, Użytkownik może skorzystać z funkcjonalności, o której mowa w ust. 22.

13c.  W przypadku gdy Użytkownik dokona wpłaty z Funkcją Auto-Zatwierdzania przed lub po terminach zdefiniowanych w ramach zaplanowanych kolejnych transakcji cyklicznych, o których mowa w ust. 13d, Transakcja Wymiany Walut wynikająca z tytułu przelewu, nie zostanie zrealizowana automatycznie. Wówczas Użytkownik może dokonać samodzielnego zatwierdzenia wymiany lub wycofać środki zgodnie z ust. 8-9.

13d.  Planując cykliczne Transakcje Wymiany Walut Użytkownik wskazuje dzień miesiąca kalendarzowego, w którym najpóźniej chciałby otrzymać środki pieniężne wynikające z wykonanej Transakcji Wymiany Walut. Na podstawie tej daty Operator ustala odpowiedni termin poprzedzający ten dzień, w którym będzie oczekiwał na wpłatę z Funkcją Auto-Zatwierdzania. O tym terminie Operator informuje w trakcje planowania Transakcji cyklicznych. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym nie ma dnia odpowiadającego dniu, o którym mowa w pierwszym zdaniu, za taki dzień w tym miesiącu uznaje się ostatni dzień tego miesiąca. Jeżeli dzień, o którym mowa w pierwszym zdaniu, w danym miesiącu kalendarzowym nie jest Dniem Roboczym, Transakcja cykliczna zostanie wykonana najpóźniej w Dniu Roboczym poprzedzającym ten dzień. W takim przypadku termin, w którym Użytkownik powinien dokonać wpłaty z Funkcją Auto-Zatwierdzenia może ulec wydłużeniu na okres poprzedzający ten dzień i o takim wydłużeniu Operator powiadamia Użytkownika w trybie powiadomień, o których mowa w ust. 22

13e.  Planowanie kolejnych cyklicznych Transakcji, o którym mowa w ust. 13a, może być ograniczone tylko do wybranych walut.

14.  Jeżeli w opcji Auto-Zatwierdzania oczekiwany kurs nie zostanie osiągnięty we wskazanym przez Użytkownika terminie, transakcja zostanie automatycznie zatwierdzona w następnym Dniu Pracy. Transakcja ta zostanie zatwierdzona po aktualnym, na początku tego dnia kursie. W przypadku Auto-Zatwierdzenia w opcji cyklicznych wymian, stosuje się ust.15 poniżej.

15.  Jeżeli środki wpłacone przez Użytkownika w celu wymiany waluty w ramach Funkcji Auto-Zatwierdzania nie będą wystarczające, transakcja nie zostanie zrealizowana automatycznie. Wówczas Użytkownik może dokonać samodzielnego zatwierdzenia wymiany lub wycofać środki zgodnie z ust. 8-9.

16.  Aby rozliczenie transakcji w trybie Funkcji Auto-Zatwierdzania przebiegło prawidłowo, dokonując płatności, Użytkownik musi wpisać tytuł przelewu wygenerowany przez Serwis.

16a.  W przypadku realizacji transakcji wymiany w trybie Funkcji Auto-Zatwierdzania w scenariuszu "W momencie kiedy kurs będzie nie gorszy niż..." wymiana po wybranym kursie nastąpi, gdy kurs kupna/sprzedaży w Serwisie osiągnie, podaną podczas zlecania transakcji, przez Użytkownika wartość. Jeżeli Użytkownik posiada rabaty w postaci zniżek, kuponów lub punktów promocyjnych uprawniających do wymiany po korzystniejszym kursie przyznane zniżki, zostaną wliczone do transakcji, dopiero, gdy kurs kupna/sprzedaży w Serwisie osiągnie określoną przez Użytkownika wartość. Oznacza to, że faktycznie wymiana nastąpi wówczas po jeszcze korzystniejszym kursie dla Użytkownika – niższym w wypadku kupna i wyższym w wypadku sprzedaży waluty. Do kursu zostaną również doliczone ewentualne opłaty (za odesłanie przelewu zwrotnego).

17.  Po zakończonej Transakcji Wymiany Waluty Użytkownik otrzymuje na Adres Email wiadomość e-mail z informacją o zrealizowaniu Transakcji oraz Potwierdzeniem Transakcji.

18.  W przypadku złożenia przez Użytkownika dyspozycji wymiany części środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika pozostała (niewymieniona) część środków pieniężnych, pochodzących z tej wpłaty, podlega zwrotowi na Rachunek Bankowy, z którego Użytkownik dokonał wpłaty środków na rzecz Operatora.

19.  Przelew walutowy wychodzący do Użytkownika na Rachunek Bankowy w banku, w którym Operator nie posiada odpowiedniego konta walutowego, jest wysyłany w opcji SHA. Informacja na temat banków, w których Operator posiada Rachunki Bankowe znajduje się na stronach Serwisu. Wysokość opłat i kosztów wliczanych w kurs transakcji, o których mowa w §4 ust. 2, wskazana jest w Tabeli Opłat i Prowizji, stanowiącej integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia ewentualnych kosztów banków pośredniczących Użytkownik ma możliwość wyboru opcji przelewu OUR, która w tym wypadku zastępuje SHA. Opcja przelewu OUR jest dostępna na warunkach opisanych w Tabeli Opłat i Prowizji.

20.  W celu umożliwienia Użytkownikowi transferu środków pieniężnych pochodzących z wymiany walut w Serwisie na Rachunek Bankowy osoby trzeciej Operator świadczy, jako Usługi Dodatkowe, usługi płatnicze określone w Regulaminie świadczenia usług płatniczych dostępnym pod adresem: https://internetowykantor.pl/regulamin-uslug-platniczych/. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi Dodatkowej w postaci usług płatniczych wymaga zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usług płatniczych na zasadach i w trybie określonym w regulaminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku niezawarcia takiej umowy środki pieniężne pochodzące z wymiany walut w Serwisie mogą być wypłacone jedynie na Rachunek Bankowy Użytkownika.

21.   Operator wyjaśnia, że Użytkownik dokonujący wpłaty na Rachunek Bankowy Operatora celem wymiany waluty nie powinien przy tej wpłacie korzystać z mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. split payment), albowiem uniemożliwi to wykonanie usługi. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tej opcji, Operator zastrzega sobie możliwość niezaakceptowania takiej wpłaty i odmówienia wykonania usługi wymiany waluty. W przypadku niezaakceptowania wpłata zostanie zwrócona z wykorzystaniem opcji podzielonej płatności (SHA) na Rachunek Bankowy Użytkownika nie później niż w ciągu 14 dni.

22.   W ramach funkcjonalności Serwisu, przy zatwierdzaniu Zlecenia Wymiany Walut lub przy generowaniu tytułu przelewu na potrzeby cyklicznego korzystania z Funkcji Auto-Zatwierdzenia, Użytkownik może w swoim Koncie zaplanować przyszłe transakcje cykliczne o parametrach odpowiadających zatwierdzanemu Zleceniu Wymiany Walut lub Zleceniu Wymiany Walut, dla którego generowany jest tyłuł przelewu na potrzeby Funkcji Auto-Zatwierdzania. W takim przypadku Serwis, zależnie od aktualne dostępnych funkcjonalności, będzie wysyłał Użytkownikowi cykliczne powiadomienia na Adres Email lub Powiadomienia Push, na 1 Dzień Roboczy przed dniem, w którym Użytkownik powinien dokonać kolejnej wpłaty na potrzeby realizacji kolejnego zaplanowanego Zlecenia Wymiany Walut.

23.   W przypadku gdy przy zatwierdzaniu Transakcji Wymiany Walut Użytkownik zaplanuje przyszłe transakcje cykliczne o parametrach odpowiadających zatwierdzanej Transakcji Wymiany Walut, i zatwierdzenie cykliczności takich Transakcji będzie uwierzytelnione dodatkowym kodem uwierzytelniającym, kolejne cykliczne Transakcje Wymiany Walut nie wymagają ponownego zatwierdzania.

24.   W przypadku transakcji, o których mowa w ust. 22, zdefiniowanych w związku z generowaniem tytułu przelewu na potrzeby cyklicznego korzystania z Funkcji AutoZatwierdzenia, w treści powiadomienia Operator może zamieszczać informacje potrzebne do wykonania kolejnej w tym cyklu Transakcji Wymiany Walut z Funkcją Auto-Zatwierdzania, a w szczególności informacje o tym tytule przelewu oraz rachunku bankowym Operatora, na który należy wpłacić oznaczoną kwotę pieniężną.

§ 5a Usług Doładowania – postanowienia szczególne

1.   Wpłata środków od Użytkownika do Operatora na poczet wykonania Transakcji Wymiany Walut może nastąpić również z wykorzystaniem Usługi Doładowania, o ile taka funkcjonalność zostanie udostępniona w Koncie, poczynając od chwili jej udostępnienia, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.

2.   Wpłata z wykorzystaniem Usługi Doładowania realizowana jest w następujący sposób.

 1. Użytkownik po uzyskaniu, w procedurze składania dyspozycji wymiany walut, informacji jaką kwotę waluty źródłowej wraz z należnymi prowizjami i opłatami, powinien przekazać Operatorowi celem wykonania tej dyspozycji wymiany walut, zgodnie z § 5 ust. 8, może z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności wyrazić wolę skorzystania z Usługi Doładowania, w celu przekazania tej kwoty Operatorowi
 2. po wyrażeniu woli skorzystania z Usługi Doładowania, Użytkownik przekierowany zostaje na stronę Agenta Rozliczeniowego Doładowania, na której ma możliwość wyboru Zewnętrznego Instrumentu Płatniczego;
 3. następnie Użytkownik zostaje przekierowany na stronę dostawcy usług płatniczych, który wydał mu Zewnętrzny Instrument Płatniczy wybrany na etapie, o którym mowa w pkt 2, na której to stronie autoryzuje zlecenie płatnicze dotyczące transferu środków pieniężnych zainicjowane w ramach Usługi Doładowania;
 4. po otrzymaniu środków pieniężnych w wyniku realizacji zlecenia płatniczego, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Agent Rozliczeniowy Doładowania powiadamia o otrzymaniu środków Operatora, jako Akceptanta Doładowania, i udostępnia mu te środki;
 5. po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Operator ewidencjonuje tę wpłatę w Koncie Użytkownika zgodnie z § 5 ust. 7 i pod warunkiem zatwierdzenia dyspozycji zlecenia wymiany walut - przystępuje do realizacji tej dyspozycji.

3.   Operator nie jest dostawcą Usługi Doładowania, ale w zakresie realizacji tej usługi występuje w roli Akceptanta Doładowania, a więc odbiorcy transferu środków pieniężnych.

4.   W ramach Usługi Doładowania Użytkownik może skorzystać z metod płatności (i związanych z nimi Zewnętrznych Instrumentów Płatniczych), które akceptuje Agent Rozliczeniowy Doładowania. W szczególności metody te obejmują polecenia przelewu, w tym typu pay-by-link, oraz karty płatnicze, choć mogą obejmować także inne metody płatności (np. BLIK, Google Pay czy Apple Pay). Szczegółową listę metod płatności oraz dostawców usług płatniczych wydających Zewnętrzne Instrumenty Płatnicze, akceptowane aktualnie przez Agenta Rozliczeniowego Doładowania, Użytkownik może sprawdzić na stronie internetowej Serwisu lub, w trakcie inicjowania zlecenia płatniczego w ramach Usługi Doładowania, na stronie, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

5.   Agent Rozliczeniowy Doładowania może pobierać opłaty za skorzystanie z określonych metod płatności według własnego cennika. Informacja o wysokości takiej opłaty powinna być podana Użytkownikowi w momencie składania zlecenia płatniczego w ramach interfejsu Agenta Rozliczeniowego Doładowania. Operator nie jest beneficjentem tej opłaty, która należy się wyłącznie Agentowi Rozliczeniowemu Doładowania.

6.   Jeżeli Operator jako Akceptant Doładowania będzie żądał opłaty za korzystanie z danego Zewnętrznego Instrumentu Płatniczego lub będzie oferował w związku z jego wykorzystaniem zniżkę, to będzie zobowiązany poinformować o tym Użytkownika przed zainicjowaniem Usługi Doładowania.

7.   Operator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, z ważnych powodów, wpłaty środków mającej nastąpić w wyniku transferu środków pieniężnych w ramach Usługi Doładowania. Dzieje się tak w szczególności, gdy procedury stosowane przez Operatora w związku ze świadczeniem usług wskazują̨na ryzyko, że wpłata taka powiązana jest z:

 1. transakcjami oszukańczymi,
 2. praniem pieniędzy,
 3. finansowaniem terroryzmu,
 4. gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do własności Zewnętrznego Instrumentu Płatniczego, w tym Karty Płatniczej, użytego przez Użytkownika w ramach Usługi Doładowania, zwłaszcza z powodu uprzedniego użycia tej samej Karty Płatniczej przez innego Użytkownika
 5. gdy występuje niezgodność danych Konta Użytkownika z danymi z przelewu bankowego.

7b.   W przypadkach o których mowa w ust. 7, Operatora może również podjąć decyzję o wyłączeniu w całości lub w części (tj. w zakresie określonych metod płatności) funkcjonalności Usługi Doładowania.

8.   W sytuacji wskazanej w ust. 7 powyżej Operator zwraca niezwłocznie wpłaconą kwotę w sposób odpowiadający metodzie dokonania wpłaty w ramach Usługi Doładowania. Agent Rozliczeniowy Doładowania może pobrać opłatę, o której mowa w ust. 6 niezależnie od przyjęcia lub nieprzyjęcia wpłaty przez Operatora.

9.   Niezależnie od ust. 7 powyżej, Agent Rozliczeniowy Doładowania może również odmówić wykonania transakcji płatniczej z powodów przez niego określonych i wskazanych. W takim przypadku Agent Rozliczeniowy Doładowania zwraca niezwłocznie otrzymaną kwotę w sposób wynikający z jego dokumentacji.

10.   Wykonanie Usługi Doładowania za pomocą Karty Płatniczej ma maksymalny limit jednorazowy wynoszący 2500 euro oraz maksymalny limit miesięczny wynoszący 15000 euro. W przypadku wpłat w innych walutach, kwota przeliczana jest na euro po kursie NBP, z tabeli A, z dnia poprzedzającego wpłatę dokonywaną w ramach Usługi Doładowania. Zmiana limitów, o których mowa w niniejszym punkcie, stanowi zmianę Regulaminu

11.   Postanowienie ust. 10 stosuje się również do innych metod płatności akceptowanych przez Agenta Rozliczeniowego Doładowania opartych na powiązaniu z Kartą Płatniczą, takich jak Google Pay czy Apple Pay. Limity wskazane w ust. 10 liczone są wspólnie dla wszystkich tych metod płatności, o których mowa w ust. 10 i 11.

12.   Postanowienie ust. 10 i 11 stosuje się również do metody płatności opartej na systemie płatności BLIK, z tą jednak różnicą, że limity transakcji wynoszą odpowiednio 5000 PLN dla pojedynczej wpłaty oraz 10000 PLN dla limitu miesięcznego.

13.   Operator może wprowadzić limity doładowań różniące się od limitów określonych przez Agenta Rozliczeniowego Doładowania względem akceptowanych przez niego metod płatności.

§6. Opłaty za przelew przychodzący Użytkownika

1.   Dokonując przelewu środków pieniężnych do Operatora, Użytkownik powinien wykonać go w opcji SHA (kosztów dzielonych).

2.   W przypadku niezachowania procedury, o której mowa w §6 ust. 1, oraz w przypadku przelewów walutowych, zwłaszcza zagranicznych, banki oraz banki pośredniczące mogą pobrać opłatę zgodnie ze swoimi tabelami opłat i prowizji. W takiej sytuacji Operator zaksięguje na Koncie Użytkownika faktycznie otrzymaną kwotę pomniejszoną o opłaty i prowizję pobrane przez bank.

Obowiązki Operatora i Użytkowników wynikające z Przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

§7. Rejestracja

1.   Użytkownik zobowiązany jest do podania przy Rejestracji pełnych i zgodnych z prawdą danych, o których mowa w pkt. §2 ust. 7 pkt. 2; Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość tych danych oraz jest zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany.

2.   Operator zastrzega, że niezależnie od weryfikacji tożsamości Użytkownika, o której mowa w §2 ust. 8-11, sprawdzeniu podlega zgodność danych osobowych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego następuje każda kolejna wpłata środków przeznaczonych do wymiany waluty.

3.   W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności lub aktualności danych przekazanych przez Użytkownika, Operator może zażądać uzupełnienia danych, a także przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane oraz wstrzymać świadczenie usługi na rzecz Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.

4.   W przypadku, gdy Operator stwierdzi niezgodność danych wprowadzonych przez Użytkownika podczas Rejestracji z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła wpłata środków przeznaczonych na wymianę waluty, lub z danymi z dokumentów uzyskanych przez Operatora, jest on uprawniony do poprawienia danych Użytkownika, o ile niezgodność ta wynika z oczywistej omyłki, w szczególności z oczywistej omyłki pisarskiej lub użycia oczywiście omyłkowego skrótu. Użytkownik zostanie powiadomiony o takiej poprawce za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na aktualny Adres Email.

5.   Każde Konto Użytkownika może mieć tylko jednego właściciela, przy czym Użytkownik działający poprzez przedstawiciela może wskazać tylko jednego przedstawiciela dla danego Konta Użytkownika. Z zastrzeżeniem ostatniego zdania tego ustępu każdy Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto. Użytkownik nie może przenieść Konta Użytkownika na inne osoby lub udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim. Operator jest uprawniony do usuwania Kont Użytkownika utworzonych lub używanych wbrew zasadom określonym w zdaniach poprzedzających. Na zasadzie wyjątku od zasady posiadania jednego konta Operator dopuszcza, by Użytkownik będący osobą fizyczną mógł mieć dwa odrębne Konta, jedno jako Konsument, a drugie jako przedsiębiorca.

6.   Operator wyjaśnia, że jest prawnie zobowiązany do ustalania, czy Użytkownik lub jego Beneficjent Rzeczywisty jest Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne. W tym celu Operator między innymi przyjmuje od Użytkownika oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej, w tym elektronicznej, w którym Użytkownik lub jego Beneficjent Rzeczywisty stwierdza, że jest bądź nie jest osobą zajmującą takie stanowisko, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

7.   Świadczenie przez Operatora usługi, o której mowa w Regulaminie, na rzecz Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko Polityczne uzależnione jest od uprzedniej zgody wyrażonej przez kadrę kierowniczą Operatora, zgodnie z wymogami wynikającymi z Przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Wymagane jest także przedłożenie dokumentów i złożenia wyjaśnień, co wiąże się ze stosowaniem przez Operatora, w ramach utrzymywania stosunków gospodarczych lub realizowania transakcji, odpowiednich środków w celu ustalenia źródła majątku Użytkownika i źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Użytkownika.

8.   Operator zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych, poza określonymi w § 2 ust. 7 pkt. 2 lit. C, informacji dotyczących Beneficjenta Rzeczywistego wymaganych Przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

9.   Operator jest uprawniony do żądania przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zmiany danych zgłaszanych przez Użytkownika. W przypadku nieprzedstawienia żądanych dokumentów Operator może odmówić aktualizacji danych.

§8. Usługa wymiany walut

1.   W przypadkach wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, niezależnie od postanowień § 7 ust. 3, Operator ma prawo żądać od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, informacji oraz dokumentów.

2.   Operator może być zobowiązany do wstrzymania lub odmowy realizacji transakcji, także bez wskazania Użytkownikowi przyczyn, jeżeli będzie to wynikało z postępowania według procedur wynikających z Przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Bezpieczeństwo

§9. Dane osobowe

1.   Administratorem danych osobowych zbieranych i dalej przetwarzanych w związku z zawarciem Umowy i świadczeniem usług, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Operator – Currency One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555.

2.   W związku ze świadczeniem w Serwisie usług wymiany walut Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza przepisami RODO.

3.   Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszczonej na stronie internetowej: https://internetowykantor.pl/polityka-prywatnosci/

4.   Rozmowy telefoniczne prowadzone przez Użytkownika z Biurem Obsługi Klienta mogą być nagrywane i archiwizowane. Operator nie udostępnia nagrań. W uzasadnionych przypadkach Użytkownik ma możliwość zapoznania się z transkrypcją nagranej rozmowy, która jest udostępniana wyłącznie w siedzibie Operatora na pisemny wniosek Użytkownika.

§10. Bezpieczeństwo korzystania z Serwisu

1.   Hasło Dostępowe musi składać się z co najmniej 8 znaków. Pozostałe wymagania techniczne dotyczące Hasła Dostępowego, w szczególności jego długość i złożoność, wskazuje Serwis w chwili jego ustalania.

2.   Operator nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o przekazanie Hasła Dostępowego lub Kodu PIN, a Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazania Operatorowi Hasła Dostępowego lub Kodu PIN.

3.   W przypadku utraty Hasła Dostępowego lub Kodu PIN, Operator umożliwi Użytkownikowi, za pośrednictwem Serwisu lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta, zablokowanie utraconego Hasła Dostępowego lub Kodu PIN oraz, wyłącznie za pośrednictwem Serwisu, ustanowienie nowego Hasła Dostępowego lub Kodu PIN.

4.   Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania Hasła Dostępowego do Serwisu w bezpiecznym miejscu oraz nieudostępniania go osobom trzecim. W przypadku korzystania z Aplikacji Mobilnej zobowiązania te dotyczą również Kodu PIN.

5.   Operator może wprowadzić dodatkowe wymagania dotyczące poziomu bezpieczeństwa Hasła Dostępowego, w szczególności jego złożoności i okresu ważności.

6.   Składanie przez Użytkownika niektórych dyspozycji w Serwisie, w szczególności dotyczących ochrony Konta Użytkownika, wykonania transakcji, dokonania zmiany danych lub zmiany Rachunku Bankowego, może wymagać dodatkowego zatwierdzenia kodem uwierzytelniającym, wysłanym w wiadomości SMS na Numer Telefonu zdefiniowany aktualnie w Serwisie lub poprzez Mobilną Autoryzację - w przypadku gdy ta funkcjonalność będzie dostępna.

7.   Operator zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania od Użytkownika zmiany Hasła Dostępowego, jeżeli Użytkownik korzysta z tego samego Hasła Dostępowego przez okres dłuższy, niż przewidują to przyjęte przez Operatora normy bezpieczeństwa

8.   Po dokonaniu pełnej rejestracji w Serwisie, to jest spełnieniu warunków, o których mowa w §2 ust. 7 pkt. 1-4, Użytkownik może dokonać zmiany Adresu Email, Hasła Dostępowego lub Numeru Telefonu za pomocą udostępnionych funkcjonalności Serwisu. Zmiany te mogą wymagać podania kodu uwierzytelniającego dostarczonego Użytkownikowi w wiadomości SMS wysłanej na dotychczasowy Numer Telefonu lub potwierdzenia Mobilną Autoryzacją – w przypadku gdy ta funkcjonalność będzie dostępna; zmiana Adresu Email oraz zmiana Numeru Telefonu każdorazowo wymagają ponadto potwierdzenia nowego Adresu Email lub nowego Numeru Telefonu.

9.   Logowanie Użytkownika do Serwisu odbywa się w poprzez uwierzytelnienie Użytkownika za pośrednictwem:

 1. przeglądarki internetowej, co polega na:
  1. podaniu właściwego Loginu,
  2. podaniu Hasła Dostępowego,
  3. podaniu odpowiedniego kodu uwierzytelniającego, o ile jest to wymagane prawem lub wynika ze względów bezpieczeństwa;
 2. lub Aplikacji Mobilnej, co polega na:
  1. podaniu właściwego Loginu, o ile jest to pierwsze logowanie na danym urządzeniu
  2. podaniu Hasła Dostępowego, o ile jest to pierwsze logowanie na danym urządzeniu, albo ustalonego uprzednio Kodu PIN; w przypadku, gdy Aplikacja Mobilna zainstalowana jest na urządzeniu mobilnym wyposażonym w Czytnik cech biometrycznych, kolejne logowania mogą odbywać z użyciem Identyfikatora biometrycznego, o ile Użytkownik zamiast Kodu PIN wybrał taką właśnie metodę uwierzytelniania w ustawieniach Konta Użytkownika,
  3. użyciu (podaniu/zastosowaniu) odpowiedniego kodu uwierzytelniającego, o ile jest to wymagane prawem lub wynika ze względów bezpieczeństwa.

10.   Kod uwierzytelniający, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1 lit. C oraz w pkt. 2 lit. C, może w szczególności mieć postać ciągu cyfr dostarczanego Użytkownikowi w wiadomości SMS wysłanej przez Operatora na Numer Telefonu Użytkownika lub procesu Mobilnej Autoryzacji – gdy ta funkcjonalność będzie dostępna. Kod ten posiada wyznaczony okres ważności, w którym powinien zostać wprowadzony (podany) przez Użytkownika w przeznaczonym do tego polu wskazanym przez Serwis lub w którym powinien zostać potwierdzony (zastosowany) za pomocą Mobilnej Autoryzacji.

Postanowienia końcowe

§11. Akceptacja regulaminu

1.   Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń, że

 1. miał możliwość zapoznać się z treścią Regulaminu, w tym ze stanowiącą jego integralną część Tabelą Opłat i Prowizji, przed akceptacją Regulaminu i przed zawarciem Umowy, oraz że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia, w tym stanowiącą jego integralną część Tabelą Opłat i Prowizji, oraz że wyraża zgodę na wynikające z niego uzgodnienia;
 2. dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu;
 3. informacje podane w formularzu rejestracyjnym oraz dane znajdujące się w trakcie korzystania z Serwisu na Koncie Użytkownika są prawdziwe i zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
 4. zapoznał się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, o której mowa w §9 ust. 3, a dane osobowe wymagane przez Operatora w celu zawarcia Umowy i świadczenia usług podaję dobrowolnie;
 5. zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z Regulaminem.

2.   Ponadto, niezależnie od akceptacji Regulaminu, rejestrując Konto, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, także po rozwiązaniu Umowy, którą to zgodę może cofnąć w dowolnym momencie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a brak jej wyrażenia nie skutkuje dla Użytkownika żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

3.   W trakcie rejestracji Użytkownik może być poproszony o wyrażenie także innych zgód dotyczących przetwarzania jego danych osobowych. Ich wyrażenie jest całkowicie dobrowolne, natomiast brak ich wyrażenia nie skutkuje poniesieniem przez Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji. Jeśli którakolwiek z tych zgód zostanie wyrażona, Użytkownikowi przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

§12. Reklamacje

1.   Użytkownik może złożyć zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Operatora lub jego działalności, zwane dalej reklamacją, w formie:

 1. pisemnej – osobiście, w siedzibie Operatora, albo przesyłką pocztową na adres: Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
 2. ustnie – telefonicznie pod nr tel. (+48) 61 250 45 65 | (+48) 61 646 06 00 albo osobiście do protokołu pod adresem wskazanym w pkt 1.1 powyżej
 3. w formie elektronicznej – poprzez wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną na adres: biuro@internetowykantor.pl lub poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.internetowykantor.pl/kontakt/.

2.   Reklamacja może zostać złożona przez pełnomocnika. Jako że odpowiedź na reklamację może zawierać informacje objęte tajemnicą zawodową, podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa powinien zostać odpowiednio poświadczony, a w pełnomocnictwie powinna zostać zawarta klauzula upoważniającą pełnomocnika do uzyskania w imieniu mocodawcy informacji chronionych tajemnicą zawodową

3.   Reklamacja przekazana przez Użytkownika powinna zawierać co najmniej:

 1. wskazanie powodu złożenia reklamacji;
 2. określenie podmiotów uczestniczących w transakcji;
 3. szczegółowy opis zdarzenia;
 4. numer transakcji;
 5. kwotę transakcji;
 6. tytuł transakcji,
 7. datę transakcji;
 8. nazwę banku i numer rachunku, w tym numer Rachunku Bankowego, z którymi związana jest transakcja (jeśli dotyczy).

4.   Reklamację może złożyć także potencjalny Użytkownik, któremu odmówiono świadczenia usług. Reklamację taką może złożyć w formie, o której mowa w pkt 1. ilekroć w pkt 6-13, 16-18 jest mowa o Użytkowniku, rozumie się przez to także potencjalnego Użytkownika. Reklamacja dotycząca potencjalnego Użytkownika powinna określać:

 1. imię i nazwisko, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej nazwę, potencjalnego Użytkownika;
 2. opis zdarzenia oraz uzasadnienie reklamacji;
 3. datę zdarzenia.

5.   Reklamacja może również zawierać, dla celów komunikacji, adres e-mail Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika.

6.   Operator rozpatruje złożoną reklamację oraz udziela na nią odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 15 Dni Roboczych od daty jej wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie, Operator niezwłocznie informuje Użytkownika o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, wraz z podaniem i wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy. Wydłużony termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 35 Dni Roboczych od dnia wpływu reklamacji. Do zachowania powyższych terminów wystarczające jest wysłanie odpowiedzi przed ich upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielanych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

7.   Operator udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w postaci papierowej, przesyłając ją na adres korespondencyjny Użytkownika, lub – na wniosek Użytkownika – pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika Adres E-mail

8.   Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w sposób przystępny i zrozumiały oraz zawierać w szczególności:

 1. informację o dniu złożenia reklamacji;
 2. wynik rozpatrzenia reklamacji;
 3. wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu, ze wskazaniem odpowiednich postanowień Regulaminu oraz stosownych przepisów prawa, a jeśli to możliwe, także z przytoczeniem ich brzmienia, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów – w przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta;
 4. dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska;
 5. określenie terminu, w którym zostanie zrealizowane roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą reklamującego, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.

9.   Ponadto, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać:

 1. uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów;
 2. pouczenie o możliwości i sposobie skorzystania z formy pozasądowego rozwiązywania sporów, wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego, ze wskazaniem podmiotu, który powinien zostać pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

10.   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

11.   Reklamujący zobowiązany jest udzielić Operatorowi wyjaśnień i pomocy w sprawach reklamacyjnych, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa.

12.   Operator pozostawia bez rozpoznania reklamacje niezawierające danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

13.   Operator nie powinien być adresatem reklamacji związanych z nieprawidłowym wykonaniem przez osobę trzecią zobowiązania wobec Użytkownika, w związku z którym to zobowiązaniem Użytkownik złożył dyspozycję w Serwisie.

14.   Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego spór między reklamującym a Operatorem może zostać zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego:

 1. prowadzonego przez Rzecznika Finansowego (https://rf.gov.pl/) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Postępowanie wszczyna się na wniosek reklamującego. Jeżeli Rzecznik Finansowy nie odmówi rozpatrzenia sporu, udział Operatora w takim postępowaniu jest obowiązkowy;
 2. prowadzonego przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny), o ile Komisja Nadzoru Finansowego uzna że przedmiot sporu należy do jej kompetencji.

15.   Użytkownikowi Usług Dodatkowych będących usługami płatniczymi przysługuje prawo do wniesienia na Operatora skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Prawo do wniesienia skargi, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje także podmiotom, którym Operator odmówił świadczenia usług płatniczych na podstawie Regulaminu.

16.   Postępowania, o których mowa w pkt 13 powyżej, mogą zostać zainicjowane za pośrednictwem platformy ODR, działającej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzeniem w sprawie ODR w sporach Konsumenckich), poprzez wyznaczenie Rzecznika Finansowego lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiotu ADR, tj. organu rozstrzygającego spór. Platforma ODR dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.   Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów Konsumenckich, w tym o dostępie i procedurze rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

18.   Użytkownik może również wystąpić z powództwem do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, którym zasadniczo jest sąd powszechny właściwy dla siedziby strony pozwanej, czyli w przypadku pozwu skierowanego przeciwko Operatorowi – Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Podmiotem pozwanym w takim przypadku powinien być Operator, którego dane znajdują się w § 2, oraz każdorazowo zostają wskazane w treści odpowiedzi na reklamację.

19.   Rozmowy telefoniczne prowadzone przez Użytkownika z Biurem Obsługi Klienta mogą̨ być nagrywane i archiwizowane. Operator nie udostępnia nagrań. W uzasadnionych przypadkach Użytkownik ma możliwość zapoznania się z transkrypcją nagranej rozmowy, która jest udostępniana wyłącznie w siedzibie Operatora na pisemny wniosek Użytkownika.

20.   Operator nie ponosi odpowiedzialności, poza sytuacjami wskazanymi w Regulaminie, za:

 1. szkody wynikłe wskutek wykonywania zleceń wymiany walut zgodnie z ich treścią,
 2. skorzystanie przez Użytkownika z Usługi Doładowania, jeżeli w danych okolicznościach odpowiedzialność ponosi Użytkownik, Agent Rozliczeniowy Doładowania lub dostawca usług płatniczych udostępniający Zewnętrzny Instrument Płatniczy wykorzystany w ramach Usługi Doładowania,
 3. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w zakresie zleconych Transakcji Wymiany Walut będące skutkiem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności spowodowane awarią publicznej sieci łączności telefonicznej, systemów zasilania lub sprzętu komputerowego lub podaniem przez bank Użytkownika nieprawidłowych danych nadawcy transferu; powyższe odnosi się również do opóźnień w dostarczaniu Użytkownikowi wiadomości SMS przewidzianych w niniejszym Regulaminie,
 4. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn leżących po stronie podmiotów trzecich, za działanie których Operator nie ponosi odpowiedzialności,
 5. szkody wynikłe z odmowy przyjęcia dyspozycji wymiany walut, w związku z naruszeniem przez Użytkownika Regulaminu,
 6. potencjalnie utracone korzyści związane z niedostępnością Serwisu wywołaną awarią lub pracami serwisowymi,
 7. działania, zaniechania i zdarzenia, w przypadkach w których Operator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z pozostałymi postanowieniami Regulaminu.

§13. Postanowienia końcowe

1.   Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

2.   Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Użytkownik może rozwiązać Umowę poprzez:

 1. usunięcie Konta Użytkownika zgodnie z udostępnioną w tym Koncie funkcjonalnością;
 2. lub poprzez złożenie oświadczenia w formie dokumentowej, które należy wysłać z Adresu Email zdefiniowanego na Koncie Użytkownika na adres: biuro@internetowykantor.pl .
 3. lub poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.

3.   Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Operatora oświadczenia Użytkownika, z zastrzeżeniem, że jeżeli oświadczenie to zostanie złożone za pomocą poczty elektronicznej po godzinach pracy Biura Obsługi Klienta, za moment jego złożenia uznaje się następny dzień roboczy, w którym Biuro Obsługi Klienta będzie miało możliwość zapoznania się z tym oświadczeniem. W przypadku, gdy Użytkownik posiada transakcje oczekujące na zatwierdzenie, rozwiązanie Umowy następuje po zrealizowaniu wszystkich tych transakcji.

4.   Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w następujących sytuacjach:

 1. zmiana zakresu, formy, funkcjonalności lub obsługi oferowanych usług
 2. wprowadzenie do oferty Operatora lub wycofanie z oferty Operatora usług lub produktów,
 3. zmiana przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usług przez Operatora,
 4. wydanie wytycznych, rekomendacji, decyzji, zaleceń lub orzeczeń sądowych mających wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy,
 5. konieczność poprawy bezpieczeństwa lub dostępności świadczonych usług
 6. konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu,
 7. zmiany związane z postępem technologicznym.

5.   Użytkownik zostanie poinformowany przez Operatora o każdej zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na Adres Email przypisany do danego Konta Użytkownika, a także poprzez komunikat na stronie Serwisu.

6.   Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Użytkownik nie zgłosi Operatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. Użytkownik ma prawo, przed datą proponowanego wejścia zmian w życie, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa ta wygasa z dniem poprzedzającym, dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

7.   Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia przez Operatora zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

8.  Z ważnych przyczyn Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

9.   Do ważnych przyczyn uzasadniających rozwiązanie Umowy za wypowiedzeniem przez Operatora należy wystąpienie którejkolwiek z następujących okoliczności:

 1. Operator ustali, że Użytkownik korzysta z usługi Operatora z naruszeniem Regulaminu lub w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. mimo przedstawienia przez Operatora żądania, o którym mowa w §7 ust. 3, Użytkownik nie uzupełni danych oraz nie przedstawi stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane,
 3. zachodzi sytuacja, o której mowa w §2 ust. 12,
 4. Użytkownik prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do Systemu Teleinformatycznego Operatora, w szczególności poprzez przełamywanie zabezpieczeń,
 5. z przepisów prawa wynika obowiązek zakończenia współpracy z Użytkownikiem,
 6. z wytycznych lub zaleceń organów państwowych wynika konieczność zakończenia współpracy z Użytkownikiem,
 7. Operator nie jest w stanie zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego wymaganego przez Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

10.  W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu przez Użytkownika z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa oraz w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionego podejrzenia w tym zakresie, Operator ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi, zablokowania jego konta oraz wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

11.  

 1. Operator może wypowiedzieć Umowę także w przypadkach, gdy:
  1. Operator stwierdzi, że Użytkownik nie logował się do Serwisu przez co najmniej 2 lata ani nie przeprowadził w tym okresie żadnej Transakcji nie wymagającej logowania, o której mowa w § 5 ust. 13, ani nie skorzystał z Usługi Doładowania;
  2. lub gdy po wysłaniu na Adres Email Użytkownika jakiejkolwiek przewidzianej w niniejszym Regulaminie wiadomości Operator otrzyma wiadomość zwrotną wskazującą na to, że ten adres email jest nieaktywny lub już nie istnieje, a od ostatniego logowania Użytkownika do Serwisu lub od ostatniej Transakcji przeprowadzonej przez niego bez logowania, tj. zgodnie z § 5 ust. 13, lub od ostatniej Usługi Doładowania, upłynęło co najmniej 6 miesięcy.
 2. Przed skorzystaniem z prawa wypowiedzenia z powodów wskazanych w pkt. 1 powyżej Operator zobowiązany jest uprzedzić Użytkownika o zamiarze wypowiedzenia Umowy w następujący sposób:
  1. w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 lit. A powyżej, Operator wyśle na aktualny Adres Email Użytkownika informację o zamiarze wypowiedzenia Umowy; jeśli po wysłaniu tej informacji Operator otrzyma wiadomość zwrotną, o której mowa w pkt. 1 lit. B powyżej, wówczas Operator dokona powiadomienia w sposób opisany w lit. B. poniżej;
  2. w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 lit. B powyżej, a także w przypadku, o którym mowa w drugim zdaniu lit. A powyżej, Operator podejmie próbę przekazania informacji o zamiarze wypowiedzenia Umowy poprzez wysłanie wiadomości SMS na aktualny Numer Telefonu Użytkownika
 3. Operator będzie uprawniony do rozwiązania Umowy po upływie 30 dni od dnia wysłania wiadomości, o której mowa pkt. 2 lit. A lub B powyżej, chyba że przed upływem tego terminu Użytkownik zaloguje się do Serwisu lub przeprowadzi Transakcję nie wymagającą logowania, o której mowa w § 5 ust. 13, lub skorzysta z Usługi Doładowania, a w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 lit. B powyżej, ponadto zmieni również nieaktywny Adres Email na nowy Adres Email, zgodnie z § 10 ust. 8.

12.  W przypadku zakończenia Umowy wszelkie środki pieniężne pochodzące z wymiany walut lub z wpłat nieużytych do wymiany walut zostaną bezzwłocznie wypłacone na właściwe Rachunki Bankowe Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących uprzedniej weryfikacji tych rachunków oraz z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Operator będzie zobowiązany wstrzymać wypłatę takich środków na podstawie przepisów prawa.

13.  Wszelkie transakcje dokonywane są przez Operatora niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na Rachunku Bankowym Operatora i wydaniu dyspozycji przez Użytkownika. W przypadku gdy zaksięgowanie środków na Rachunku Bankowym Operatora nastąpi przed momentem zakończenia weryfikacji o której mowa w § 2 ust. 12 lub § 7 ust. 2, środki wpłacone przez Użytkownika uznaje się za zaksięgowane w momencie zakończenia tej weryfikacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić opóźnienia po stronie banków i innych dostawców usług płatniczych realizujących transakcje, w szczególności opóźnienia wynikające z awarii systemów płatniczych. W takich przypadkach transakcje będą realizowane przez Operatora niezwłocznie po usunięciu awarii przez banki lub innych dostawców usług płatniczych.

14.  Prawem właściwym dla Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z tymi usługami będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

15.   Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora o każdej zmianie danych kontaktowych przekazanych uprzednio Operatorowi, w szczególności danych adresowych, Numeru Telefonu lub Adresu Email.

Tabela Opłat i Prowizji

Spis treści:

1.   Opłaty ogólne

2.   Opłaty za wypłaty na rachunki własne Klientów w walutach PLN, EUR, USD, GBP, CHF

3.   Opłaty za wypłaty na rachunki własne Klientów w pozostałych walutach

4.   Opłaty za zwrot środków

1. Opłaty ogólne

Lp.

Rodzaj czynności

Koszt dla Klienta

1.

Przyjęcie przelewu przez Internetowykantor.pl

0 PLN

2.

Prowizja za przewalutowanie środków po kursie kupna lub sprzedaży

0 PLN

3.

Wyciągi potwierdzające zawarcie transakcji w wersji elektronicznej

0 PLN

4.

Blokowanie i odblokowanie dostępu do serwisu

0 PLN

 

2. Opłaty za wypłaty na rachunki własne Klientów w walutach PLN, EUR, USD, GBP, CHF

Lp.

Rodzaj czynności

Koszt dla Klienta

1.

Wypłata przelewem w PLN do dowolnego banku w Polsce

0 PLN

2.

Wypłata przelewem zwykłym* w PLN do banku zagranicznego

10 PLN

3.

Wypłata przelewem przyspieszonym** w PLN do banku zagranicznego

20 PLN

4.

Wypłata do banku, w którym Internetowykantor.pl posiada rachunek w odpowiedniej walucie. Lista tych banków dostępna jest pod adresem:
https://internetowykantor.pl/jak-to-dziala/banki/

0 PLN

5.

Wypłata przelewem SEPA*** w EUR do banków innych niż wymienione w pkt.2.4

0 PLN

6.

Wypłata przelewem zwykłym* w USD, CHF, GBP do banków innych niż wymienione w pkt.2.4

10 PLN

7.

Wypłata przelewem przyspieszonym** w EUR, USD, CHF, GBP do banków innych niż wymienione w pkt.2.4

20 PLN

8.

Wypłata przelewem przyspieszonym** z opcją kosztową OUR w EUR, USD, CHF, GBP do banków nie znajdujących się w EOG ani w Szwajcarii

Opcja kosztowa OUR oznacza, że żadne dodatkowe koszty nie powinny zostać pobrane przez banki pośredniczące. Bank odbiorcy powinien otrzymać dokładnie wskazaną kwotę.

80 PLN

 

3. Opłaty za wypłaty na rachunki własne Klientów w pozostałych walutach

Lp.

Rodzaj czynności

Koszt dla Klienta

1.

Wysłanie BGN, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HRK, TRY, ZAR, HKD, MXN, NZD, RUB, SGD, RON do banku, w którym InternetowyKantor.pl posiada rachunek w odpowiedniej walucie. Lista tych banków dostępna jest pod adresem:
https://internetowykantor.pl/jak-to-dziala/banki/

0 PLN

2.

Wypłata przelewem przyspieszonym** w BGN, CZK, DKK, NOK, SEK do banków innych niż w pkt. 3.1

20 PLN

3.

Wypłata przelewem zwykłym* w AUD, CAD, HRK, TRY, ZAR do banków innych niż w pkt. 3.1

20 PLN

4.

Wypłata przelewem zwykłym* w HKD, MXN, NZD, RUB, SGD do banków innych niż w pkt. 3.1

80 PLN

5.

Wypłata przelewem przyspieszonym** w RON do banków innych niż wymienione w pkt. 3.1

40 PLN

6.

Wypłata przelewem przyspieszonym** z opcją kosztową OUR w BGN, CZK, DKK, NOK, SEK

Opcja kosztowa OUR oznacza, że żadne dodatkowe koszty nie powinny zostać pobrane przez banki pośredniczące. Bank odbiorcy powinien otrzymać dokładnie wskazaną kwotę.

80 PLN

 

4. Opłaty za zwrot środków

1.

Zwrot środków do dowolnego banku w Polsce

0 PLN

2.

Zwrot środków do banku zagranicznego

0 PLN

3.

Odesłanie reszty z transakcji zakupu/sprzedaży waluty 

0 PLN

 

*Przelew zwykły - przelew realizowany maksymalnie w ciągu trzech pełnych dni roboczych.

**Przelew przyspieszony - przelew realizowany tego samego dnia, najpóźniej do końca następnego dnia roboczego

***Przelew SEPA: przelew w ramach Jednolitego Obszaru Płatniczego w walucie EUR realizowany następnego dnia roboczego lub najpóźniej za dwa dni robocze.

Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00