pl

Regulamin Usługi Dodatkowej - Rozszerzenia liczby państw dla przelewów wychodzących

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem Dodatkowym" lub „niniejszym regulaminem”) określa warunki i zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkownika Usługi Dodatkowej pod nazwą „Rozszerzenia liczby państw dla przelewów wychodzących” (zwanej dalej zamiennie: „Usługą Dodatkową” lub „Usługą Rozszerzenia liczby państw dla przelewów wychodzących”). Usługa Rozszerzenia liczby państw dla przelewów wychodzących wprowadza dodatkową funkcjonalność względem łącznie Usługi Podstawowej i Usług Płatniczych świadczonych na podstawie Regulaminu świadczenia usług płatniczych (dostępnego pod adresem: https://internetowykantor.pl/regulamin-uslug-platniczych/) i Regulaminu świadczenia usług z akceptacją kursu (dostępnego pod adresem https://internetowykantor.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-z-akceptacja-kursu/). Polega ona na możliwości zatwierdzenia przez Użytkownika Usługi Dodatkowej transakcji płatniczej połączonej z wymianą walut wskazując jako rachunek bankowy odbiorcy, będącego osobą trzecią, rachunek prowadzony w bankach mających siedzibę w większej liczbie państw, które zostały wskazane w Załączniku 1.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie wyrażenia pisane z wielkiej litery, którym wprost nie nadano w niniejszym regulaminie innego znaczenia, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu InternetowyKantor.pl (zwanym dalej „Regulaminem Podstawowym”) lub Regulaminie świadczenia usług płatniczych (zwanym dalej “Regulaminem Usług Płatniczych”), co w szczególności oznacza że:
  1. Operator – oznacza spółkę Currency One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, kapitał zakładowy 3.450.000 zł (w całości wpłacony), będąca usługodawcą Usługi Podstawowej i Usługi Dodatkowej;
  2. Użytkownik Usługi Dodatkowej – oznacza Użytkownika w rozumieniu Regulaminu Podstawowego będącego równocześnie Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu Usługi Płatniczej, zawierającego Umowę Dodatkową;
  3. Serwis – oznacza platformę internetową Operatora dostępną w domenie https://internetowykantor.pl/ lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej InternetowyKantor.pl, stanowiącą część Systemu Teleinformatycznego i umożliwiającą m.in. korzystanie z Usługi Podstawowej i Usługi Dodatkowej;
  4. Usługa Podstawowa – oznacza usługi wymiany walut wskazanych na stronie internetowej Serwisu, świadczoną na warunkach określonych w Regulaminie Podstawowym;
  5. Usługi Płatnicze – oznacza usługi płatnicze związane z transferem środków pieniężnych, świadczone na warunkach określonych w Regulaminie Usług Płatniczych;
  6. Umowa Podstawowa – oznacza Umowę w rozumieniu Regulaminu Podstawowego;
  7. Umowa Usług Płatniczych – oznacza umowę o świadczenie usług płatniczych zawieraną na podstawie Regulaminu Usług Płatniczych;
  8. Umowa Dodatkowa – oznacza umowę zawieraną między Operatorem a Użytkownikiem Usług Podstawowej i Płatniczych, stającym się Użytkownikiem Usługi Dodatkowej, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Rozszerzenia liczby państw dla przelewów wychodzących w ramach transferu środków pieniężnych w ramach Usługi Płatniczej;
 3. Jeżeli Użytkownik Usługi Dodatkowej jest wyłącznie stroną zawartej z Operatorem Umowy Podstawowej i Umowy Usług Płatniczych, to wówczas w zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Podstawowego i Regulaminu Usług Płatniczych, za wyjątkiem tych które pozostają w oczywistej sprzeczności z warunkami świadczenia Usługi Rozszerzenia liczby państw dla przelewów wychodzących, przy czym postanowienia Regulaminu Podstawowego i Regulaminu Usług Płatniczych stosuje się odpowiednio, a więc w razie potrzeby z odpowiednimi dostosowaniami do Usługi Dodatkowej.
 4. Jeżeli Użytkownik Usługi Dodatkowej jest nie tylko stroną Umowy Podstawowej i Umowy Usług Płatniczych, ale jest także stroną umowy dodatkowej zawartej z Operatorem na podstawie Regulaminu świadczenia usług z akceptacją kursu, to wówczas w zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują nie tylko postanowienia Regulaminu Podstawowego i Regulaminu Usług Płatniczych, ale także postanowienia regulaminu świadczenia usług z akceptacją kursu. Wyjątkiem są postanowienia, które pozostają w oczywistej sprzeczności z warunkami świadczenia Usługi Rozszerzenia liczby państw dla przelewów wychodzących. Przy czym postanowienia tych regulaminów (Podstawowego, Usług Płatniczych oraz świadczenia usług z akceptacją kursu) stosuje się odpowiednio, a więc w razie potrzeby z odpowiednimi dostosowaniami do Usługi Dodatkowej. Reguły kolizyjne określające pierwszeństwo stosowania zapisów umów dodatkowych w odniesieniu do Regulaminu Podstawowego każdorazowo określone są w tych umowach.
 5. Użytkownikiem Usługi Dodatkowej może zostać wyłącznie Użytkownik, który uprzednio zawarł z Operatorem Umowę Podstawową zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu Podstawowego oraz w chwili zawarcia Umowy Dodatkowej pozostaje nadal stroną Umowy Podstawowej, a ponadto uprzednio zawarł Umowę Usług Płatniczych na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu Usług Płatniczych oraz w chwili zawarcia Umowy Dodatkowej pozostaje nadal stroną Umowy Usług Płatniczych. Użytkownik Usługi Dodatkowej nie musi być równocześnie stroną umowy dodatkowej zawartej na podstawie Regulaminu świadczenia usług z akceptacją kursu.
 6. Zawarcie Umowy Dodatkowej odbywa się za pomocą strony internetowej Serwisu lub w przypadku gdy funkcjonalność ta jest dostępna – w aplikacji mobilnej InternetowyKantor.pl. Zawarcie Umowy Dodatkowej następuje poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Dodatkowego, po uprzednim spełnieniu warunków o których mowa w pkt 5.
 7. Umowa Dodatkowa zawarta jest na czas nieokreślony bez minimalnego okresu trwania. Umowa Dodatkowa ulega automatycznemu rozwiązaniu najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku prawnego wynikającego z Umowy Podstawowej (z chwilą jej rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od niej).
 8. Użytkownik Usługi Dodatkowej może rozwiązać Umowę Dodatkową, bez rozwiązywania Umowy Podstawowej lub Umowy Usług Płatniczych, składając oświadczenie dotyczące zakończenia korzystania z Usługi Dodatkowej. Do tego oświadczenia stosuje się w szczególności odpowiednio postanowienia § 13 ust. 2 Regulaminu Podstawowego.
 9. Operator może rozwiązać Umowę Dodatkową w każdym przypadku, gdy może rozwiązać Umowę Podstawową lub Umowę Usług Płatniczych. Operator może ograniczyć rozwiązanie umów jedynie do Umowy Dodatkowej.
 10. Użytkownik Usługi Dodatkowej musi równocześnie korzystać z usług Operatora świadczonych na podstawie Regulaminu Usług Płatniczych oraz może równocześnie korzystać z usług Operatora świadczonych na podstawie Regulaminu świadczenia usług z akceptacją kursu. Oznacza to w szczególności, że możliwe jest wysłanie przelewu wyłącznie do innego odbiorcy (osoby trzeciej), którego rachunek bankowy prowadzony jest przez bank mający swoją siedzibę w jednym z państw umieszczonych w Załączniku 1, przy czym może, ale nie musi być to powiązane z usługą dodatkową wynikającą z Regulaminu świadczenia usług z akceptacją kursu.
 11. Złożenie zlecenia w ramach niniejszego regulaminu możliwe jest już po zawarciu Umowy Dodatkowej i wymaga uprzedniego spełnienia łącznie wszystkich warunków dostępności Usługi Podstawowej o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Podstawowego oraz wszystkich warunków dostępności Usług Płatniczych o których mowa w § 3 Regulaminu Usług Płatniczych.
 12. Zlecenia transakcji płatniczych połączonych z wymianą walut z wykorzystaniem Usługi Dodatkowej można składać we wszystkich walutach dostępnych w Serwisie.
 13. Koszty przelewów na rachunki bankowe odbiorców prowadzone w bankach mających siedzibę w państwach wskazanych w Załączniku 1 określa Tabela Opłat i Prowizji stanowiąca Załącznik 2.
 14. Korzystanie z Usługi Dodatkowej nie wymaga spełnienia innych warunków technicznych, niż określone w Regulaminie Podstawowym i Regulaminie Usług Płatniczych.
 15. Użytkownik Usługi Dodatkowej może złożyć reklamację dotyczącą tej Usługi Dodatkowej, na warunkach szczegółowo uregulowanych w Regulaminie Usług Płatniczych.
 16. Do zmiany postanowień niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Usług Płatniczych dotyczące zmiany Regulaminu Usług Płatniczych.

Załącznik 1

Wykaz Państw:

 1. Australia
 2. Chiny (w tym Hongkong i Makau)
 3. Japonia
 4. Kanada
 5. Korea Południowa
 6. Nowa Zelandia
 7. Singapur
 8. Tajwan
 9. Wietnam
 10. Indie
 11. Bangladesz
 12. Tajlandia
 13. Malezja
 14. Indonezja
 15. Katar
 16. Brazylia
 17. Argentyna
 18. Paragwaj
 19. Urugwaj
 20. Chile
 21. Meksyk
 22. RPA
 23. Nigeria

Serwis InternetowyKantor.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie ze wskazanego w niniejszym załączniku Wykazu, Państwa, które pojawiło się na jednej z list świadczących o kluczowych i strategicznych brakach w zakresie standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zmiana taka nie stanowi zmiany Regulaminu Dodatkowego i jest wprowadzana z uwagi na realizację wynikających z przepisów prawa obowiązków podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Usunięcie Państwa z Wykazu oznacza, że nie będzie możliwe złożenie Zlecenia Płatniczego, w którym jako rachunek bankowy Odbiorcy wskazany będzie rachunek prowadzony przez bank mający siedzibę w jednym z państw, które zostało usunięte z Wykazu.

Serwis InternetowyKantor.pl przy podejmowaniu decyzji o usunięciu Państwa z Wykazu analizuje przede wszystkim:

 1. listy jurysdykcji wysokiego ryzyka posiadających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji oraz jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi wg FATF, publikowana w domenie https://www.fatf-gafi.org/ na moment publikacji regulaminu znajduje się ona pod adresem https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-February-2023.html.
 2. listę krajów trzecich wysokiego ryzyka wg Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. publikowane w domenie https://eurlex.europa.eu na moment publikacji regulaminu znajduje się ona pod adresem https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1675-20220313.

Załącznik 2

TOIP:

1. Dla walut EUR, USD, CHF, GBP, CZK, DKK, NOK, SEK 50 zł przelew SWIFT SHA
100 zł przelew SWIFT OUR
2. Dla walut HKD, MXN, NZD i SGD 100 zł przelew SWIFT SHA
3. Dla walut AUD, BGN, CAD, RON, TRY, ZAR, PLN 50 zł przelew SWIFT SHA
Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00